Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

13 Uitzonderingen waarop de voorgeschreven veterinaire controles niet van toepassing zijn.

13.1 Inleiding

In artikel 48 van Verordening (EU) 2017/625 is aan de Commissie de bevoegdheid verleend om regels vast te stellen tot vrijstelling van dieren en goederen van officiële controles aan grenscontroleposten, indien een dergelijke vrijstelling gerechtvaardigd is. Deze bevoegdheid is verder uitgewerkt in Gedelegeerde verordening (EU) 2019/2122

Dit hoofdstuk beschrijft de algemene voorwaarden voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong:

 • • die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers en voor persoonlijke
  consumptie of persoonlijk gebruik zijn bestemd (inclusief verhuisboedels in containers);

 • • van kleine zendingen die aan natuurlijke personen worden gezonden (bijvoorbeeld via post) en niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht

Naar boven

13.1.1 Verbod op het binnenbrengen van dierlijke producten

Er mogen géén persoonlijke zendingen vlees en vleesproducten en melk en melkproducten mee de EU ingebracht worden of naar de EU gestuurd worden vanuit niet-EU landen. Dit verbod is niet van toepassing op de verplaatsing van dierlijke producten tussen de lidstaten van de EU of op dierlijke producten in kleine hoeveelheden voor persoonlijke consumptie uit Andorra, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino en Zwitserland. Dierlijke producten uit deze landen worden geacht aan de veterinaire eisen van de EU te voldoen

Naar boven

13.1.2 Faeröer of Groenland

Het verbod genoemd in paragraaf 13.1.1. is ook niet van toepassing op goederen afkomstig uit de Faeröer of Groenland. Hier vandaan mag de totale hoeveelheid producten van dierlijke oorsprong echter het maximumgewicht van 10 kg niet overschrijden. Uitzondering hierop vormen de visserijproducten, hiervoor is geen limiet vastgesteld uit deze twee landen.

Naar boven

13.1.3 Vrijstelling onder voorwaarden

De volgende producten mogen onder de daarbij genoemde voorwaarden worden toegelaten tot de Unie:

Poedermelk voor zuigelingen, zuigelingenvoeding en voeding voor speciale medische doeleinden is alleen toegestaan op voorwaarde dat de totale hoeveelheid het maximumgewicht van 2 kg per persoon niet overschrijdt en:

 • Het product niet gekoeld hoeft te worden bewaard tot het tijdstip van opening;

 • Het om verpakte merkproducten gaat voor directe verkoop aan de eindverbruiker, en

 • De verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf wordt gebruikt.

Om gezondheidsredenen vereist voeder voor gezelschapsdieren is alleen toegestaan op voorwaarde dat de totale hoeveelheid het maximumgewicht van 2 kg per persoon niet overschrijdt en:

 • Het voeder bestemd is voor het gezelschapsdier dat de passagier vergezelt;

 • Het voeder houdbaar is;

 • Het om verpakte merkproducten gaat voor directe verkoop aan de eindverbruiker, en

 • De verpakking ongeschonden is, tenzij het product op het moment zelf wordt gebruikt.

Kleine hoeveelheden visserijproducten voor persoonlijke consumptie (inclusief bepaalde schaal- en schelpdieren, zoals garnalen, kreeften, dode mosselen en dode oesters) mogen alleen de EU in gebracht of naar de EU gestuurd worden op voorwaarde dat:

 • Verse of bewerkte visserijproducten van de ingewanden zijn ontdaan. Verwerkte vis, zoals gedroogde of gerookte vis, hoeft niet van de ingewanden te zijn ontdaan.

 • De visserijproducten samen niet meer wegen dan 20 kg of, als dat hoger is, het gewicht van één vis, per persoon.

Kleine hoeveelheden andere dierlijke producten voor persoonlijke consumptie op voorwaar de dat het de totale hoeveelheid van 2 kg per persoon niet overschrijdt:

Dit betreft o.a. levende oesters, levende mosselen en slakken, gekookte eieren (behalve uit landen met een pluimvee dierziekterisico) en honing (er mag een stukje honingraat bij zitten; losse honingraat, al dan niet in stukken, is vanwege mogelijk dierziekterisico niet toegestaan).

Zie voor een beknopte weergave van de vrijstellingen de tabel in bijlage 2.

Naar boven

13.1.4 Controle

De controles op het binnenbrengen van veterinaire goederen voor persoonlijke consumptie , worden door de Douane uitgevoerd bij hun reguliere controle van reizigersbagage en post/koerierszendingen. Indien veterinaire goederen worden aangetroffen welke buiten de onder 13.1.3 genoemde vrijstellingen vallen, wordt de belanghebbende verzocht vrijwillig afstand te doen van de goederen. Als bewijs wordt een kopie afstandsverklaring meegegeven door de douane (zie bijlage 17). Als de zending het toegelaten gewicht (zoals vastgesteld verordening 2019/2122) overschrijdt, wordt het teveel ingenomen door de bevoegde autoriteit (i.c. de douane) op voorwaarde dat de verpakking scheiding toelaat zonder dat het product zelf gemanipuleerd hoeft te worden. In alle andere gevallen dient de hele zending afgestaan te worden. Indien geen vrijwillige afstand wordt gedaan, wordt de NVWA ingeschakeld. De NVWA weigert vervolgens de partij en bestemt deze ter destructie op basis van Verordening (EU) 2017/625 art. 66 lid 3 onder a). Bij twijfel over de eventuele keuringsplicht van een bepaald product of bij vragen kan de Douane contact op te nemen met de NVWA op Schiphol (24/7) (zie hoofdstuk 16.3)