Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.06.00 Veterinair

5 Veterinair proces

5.1 Vooraanmelding

Belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor zendingen dieren en goederen die aan officiële controles onderworpen zijn en worden binnengebracht via een aangewezen grenscontrolepost in Nederland moeten de NVWA tenminste één werkdag vóór de verwachte aankomst in kennis stellen van de eerste binnenkomst in de Unie. Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1013 schrijft dit voor.

De manier waarop een vooraanmelding moet worden gedaan is te vinden op de website van de NVWA

Op de website van de NVWA is een lijst beschikbaar met de aangewezen Grenscontroleposten in Nederland. In deze lijst wordt ook aangegeven voor welke categorieën dieren en goederen het controlepunt is aangewezen.

Naar boven

5.2 Vooraanmeldingen

De Douane controleert of een vooraanmelding is gedaan voor de binnengebrachte veterinaire goederen. Dit gebeurt door de vooraanmeldingen die bij de NVWA zijn ontvangen te vergelijken met de aangiftegegevens in DMF.

Reden vooraanmelding

Er zijn een aantal redenen waarom een vooraanmelding moet worden gedaan:

 • Er moet vastgesteld worden of inderdaad sprake is van een inspectieplichtige veterinaire zending.

 • Er moet vastgesteld worden of het geen veterinaire zending betreft waarvoor een invoerverbod geldt.

 • Veterinaire goederen mogen slechts op het grondgebied van de Unie worden binnengebracht via erkende

  GCP's.
 • Op GCP's mogen alleen veterinaire goederen worden binnengebracht waarvoor de GCP is aangewezen.

  De GCP's worden op de website van de NVWA gepubliceerd

Werkwijze controle vooraanmelding veterinaire goederen

Werkwijze maritiem

. De controle op de vooraanmelding van veterinaire zendingen in het maritieme proces vindt deels geautomatiseerd plaats.

Het team Data en Modellen vergelijkt wekelijks de vooraanmeldingen in VGC met de aangiftegegevens van DMF. De zendingen die niet matchen worden in een bestand aan het team DRH-FT binnenkomen/ uitgaan aangeboden. Dit team controleert de gegevens van deze uitworp in DMF om te zien of het hier al dan niet keuringsplichtige goederen betreft. Het team DRH-FT binnenkomen/ uitgaan voert deze controle uit voor alle veterinaire zendingen die in Nederlandse havens binnenkomen

Wel of geen inspectieplichtige zending

Om te beoordelen of sprake is van een inspectieplichtige veterinaire zending of van een invoerverbod, kunt u de volgende informatiebronnen raadplegen:

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632: in de bijlage van deze verordening vindt u een lijst met de inspectieplichtige veterinaire producten

 • Het gebruikstarief (DTV - Douane Tarief Voorziening): hier vindt u per goederencode of een product veterinair wel of niet inspectieplichtig is

 • De instructies in het webdossier import van de NVWA en IVO


Twijfelt u na beoordeling van bovengenoemde informatiebronnen nog of sprake is van een inspectieplichtige veterinaire zending? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de NVWA in Utrecht (telefoon: 0900 – 0388) of met de afdeling Toezichtontwikkeling, team Import/Export (import@vwa.nl).

Naar boven

5.3 Vergelijken uitworp uit DMF met vooraanmelding

Belanghebbende moet veterinaire goederen bestemd voor de EU tijdig aanmelden in VGC.

Taak ambtenaar van het team DRH-FT binnenkomen/ uitgaan:

 1. Stel vast of de zending in VGC is aangemeld.

 2. Er zijn nu twee mogelijkheden:

  1. Wel aangemeld. De zending is al onder het veterinair controleregime gebracht, onderneem geen verdere stappen.

  2. Niet aangemeld. Ga verder bij 3.

 3. Vraag nadere informatie op bij de belanghebbende van de lading. Hierbij kunnen zich verschillende situaties voordoen:

  1. Wel vooraanmelding, maar nog niet geregistreerd in VGC. Doe dat alsnog aan de hand van de gegevens van het GGB.

  2. Er is geen sprake van veterinaire goederen. U onderneemt geen verdere stappen.

  3. Er is sprake van goederen die vallen onder de bilaterale overeenkomsten tussen de Unie en Groenland, IJsland, Faeröer, Noorwegen en Zwitserland. U onderneemt geen verdere stappen.

  4. De vooraanmelding is niet gedaan (zie paragraaf 5.4. Niet vooraangemelde zending).

Naar boven

5.4 Niet vooraangemelde zending

Taak ambtenaar van het team DRH-FT binnenkomen/uitgaan:

 1. Neem contact op met de NVWA.

 2. De NVWA neemt het onderzoek van de Douane over en informeert de Douane zo snel mogelijk over de te nemen maatregelen. Als de zending nog aanwezig is op de plaats van binnenkomst, mag deze alleen worden weggevoerd met toestemming van de NVWA.

 3. Als nader onderzoek van de NVWA uitwijst dat er sprake is van een onregelmatigheid legt u de gegevens hiervan vast in het systeem DFB.

Zie verder het hoofdstuk Afhandelen van onregelmatigheden en samenloop.

Naar boven

5.5 DOM-controle

Een veterinaire controle bestaat uit de volgende onderdelen:

 • documentencontrole (D-controle)

 • overeenstemmingscontrole (O-controle)

 • materiële controle (M-controle)

De Douane verricht de D-controle. De NVWA verricht de O-controle en de M-controle. De Douane heeft ook een taak bij de O-controle als alleen de verzegeling wordt gecontroleerd.

Naar boven

5.5.1 D-controle

Veterinaire goederen uit derde landen worden ongeacht de douanebestemming onderworpen aan een documentencontrole.

De documentencontrole is "een inspectie van alle in artikel 3, punt 41, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde officiële certificaten, officiële verklaringen en andere documenten of de elektronische equivalenten daarvan om na te gaan of:

 • zij zijn afgegeven door de bevoegde autoriteit van het derde land, indien van toepassing;

 • zij voldoen aan de voorschriften van artikel 89, lid 1, en artikel 91, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 en aan de in artikel 90 van die verordening bedoelde uitvoeringshandelingen;

 • zij overeenstemmen met het model dat is vastgesteld op grond van de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels;

 • de informatie in de certificaten of documenten voldoet aan de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde regels.


De belanghebbende bij de lading moet het volledig en correct ingevulde GGB samen met het originele gezondheidscertificaat of veterinair document met daarop de vermelding van het GGB-nummer bij de Douane inleveren. Dit kan op een later tijdstip gebeuren dan dat de vooraanmelding wordt gedaan.

De D-controle bestaat uit twee delen:

 • een controle op authenticiteit van het gezondheidscertificaat of veterinair document, en

 • een inhoudelijke controle waarvan de regels zijn vastgelegd in
  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2130.

Controle op authenticiteit van bescheiden

Taak ambtenaar

 1. Komt een partij goederen uit een derde land? Dan moet u elk gezondheidscertificaat of een veterinair document dat bij die partij hoort controleren.
  Stel vast of:

  1. het certificaat of veterinair document origineel is

  2. het is ondertekend en voorzien van een officieel stempel

  3. het is opgesteld in de Franse, Engelse, Duitse of Nederlandse taal

  4. het uit één vel papier bestaat of dat het een duidelijk samenhangend geheel is

  5. het is voorzien van een eenmalig identificatienummer

Indien nodig kan hierbij een beroep worden gedaan op het team Documentenonderzoek.

Inscannen certificaten

Nadat de authenticiteit is vastgesteld wordt het gezondheidscertificaat of veterinair document door de Douane gescand. Het gescande bescheid wordt toegevoegd aan het elektronische dossier van de vooraanmelding.

Let op!

Belanghebbenden kunnen het certificaat voorafgaand aan de inlevering zelf inscannen en als PDF naar de Douane mailen. Het gescande bescheid kan dan voor de controle al aan het elektronische dossier worden toegevoegd.
Inhoudelijke controle

Taak ambtenaar:

 • Voer de inhoudelijke controle op het certificaat uit. Hiervoor maakt u gebruik van het systeem IVO van de NVWA

 • Controleer of de gegevens van de zending correct zijn ingevuld in VGC.

 • Controleer of de informatie in VGC overeenkomt met de informatie in andere relevante documenten die bij de partij

  horen.
Uitslag D-controle

Als de uitslag van de documentencontrole conform is, verricht u de volgende werkzaamheden:

 • Registreer het resultaat van de documentencontrole in VGC.

 • Houd het originele gezondheidscertificaat of veterinair document achter. De archivering van deze documenten wordt verzorgd door de NVWA. De overdracht van deze documenten aan NVWA vindt plaats op basis van lokale afspraken.

Als de uitslag van de documentencontrole niet-conform is, zijn er twee mogelijkheden.
1) er is sprake van fouten in de vooraanmelding en u bent bevoegd om zelf een beslissing nemen. Handel als volgt:

 • Gebruik in VGC de optie "toegestane wijziging". Daarmee stuurt u elektronisch een bericht naar de aanbieder. Op basis van dit bericht corrigeert de aanbieder vervolgens de gegevens.

 • Na correctie door de aanbieder hervat u de controle en rondt deze af deze als u vaststelt dat de documenten conform zijn

2) Er is sprake van een onregelmatigheid Handel als volgt:

Let op!

Stelt u bij de documentencontrole een onregelmatigheid vast die verband houdt met het gezondheidscertificaat of veterinair document? Dan bent u niet bevoegd om hierover een uitspraak te doen.

Een dierenarts van de NVWA neemt de nadere beslissing over de toelating van de partij. De NVWA informeert u wanneer u daarna nog een taak heeft met betrekking tot de afwerking van de zending.

 • Beëindig de documentencontrole niet, maar draag de controle over aan de verantwoordelijke dierenarts van de NVWA.
 • Leg in VGC vast welke onregelmatigheid u hebt geconstateerd.

Naar boven

5.5.2 Overeenstemmingscontrole

Wanneer de D-controle conform is afgerond volgt de O-controle. Deze controle wordt uitgevoerd door de NVWA en vindt plaats op een inspectiecentrum binnen de grenscontrolepost.

De O-controle is een visuele controle om vast te stellen of de goederen overeenstemmen met de gegevens in de voorgeschreven officiële certificaten, verklaringen en de andere documenten die de zending vergezellen.

Uitzondering hierop is opgenomen in artikel 11 van Verordening (EU) 2019/2124. Wanneer dieren die via de lucht zijn binnen gekomen op de luchthavens Schiphol of Maastricht Aachen Airport, met hetzelfde vliegtuig doorvliegen naar een andere grenscontrolepost in de EU kan worden volstaan met een documentencontrole. De O- en M-controle kunnen dan plaatsvinden op de uiteindelijke grenscontrolepost van bestemming

Naar boven

5.5.3 Materiële controle

Gelijktijdig met de O-controle vindt in bepaalde gevallen ook een materiële/fysieke controle plaats. Bij deze controle stelt de NVWA vast of:

 • De veterinaire goederen voldoen aan de gestelde eisen

 • De veterinaire goederen geschikt zijn om de aangegeven (veterinaire) bestemming te volgen

In het kader van een materiële controle kan de NVWA overgaan tot het nemen van monsters. Na het nemen van monsters wordt het vervoermiddel door de NVWA opnieuw verzegeld.

Als een laboratoriumonderzoek wordt ingesteld, zal de zending in bepaalde gevallen in afwachting van de uitslag niet worden vrijgegeven. In dat geval blijven de goederen onder douanetoezicht op het inspectiecentrum (opslag van aangehouden partijen).

Uitslag O-controle en M-controle

De dierenarts of inspecteur legt de uitkomst van de O- en M-controle vast in VGC. De belanghebbende bij de lading ontvangt van de NVWA het GGB voor de partij waarop de partijbeslissing die in VGC is vastgelegd is aangetekend. Uit de aftekening op het GGB blijkt de toegelaten bestemming van de veterinaire goederen.

De toegelaten bestemming bepaalt of de goederen kunnen worden aangemerkt als:

 • EU-waardig

 • niet-EU-waardig

EU-waardig

Voor EU-waardige goederen wordt een GGB afgegeven met de aantekening dat de goederen in het vrije verkeer mogen worden gebracht. Dit houdt in dat de goederen voor een veterinaire bestemming zijn vrijgegeven.

Dit houdt tevens in dat elke voor de goederen mogelijke douanebestemming is toegestaan.

Niet-EU-waardig

Goederen die de veterinaire bestemming "opslag" of "doorvoer" krijgen zijn automatisch niet-EU-waardige goederen. Niet-EU-waardige goederen mogen niet in het vrije verkeer van de EU worden gebracht.

Naar boven

5.5.4 Vervoer binnen de grenscontrolepost Rotterdam

De meeste veterinaire zendingen komen de grenscontrolepost Rotterdam binnen via de verschillende containerterminals. Op deze terminals zijn geen inspectiecentra gevestigd. Omdat de O- en M-controle verplicht in een inspectiecentrum moeten worden uitgevoerd is het noodzakelijk dat de te inspecteren zendingen binnen de grenscontrolepost Rotterdam naar een inspectiecentrum kunnen worden vervoerd. De Douane oefent toezicht uit op het vervoer van de veterinaire zendingen vanaf de plaats van binnenkomst naar een inspectiecentrum binnen de grenscontrolepost Rotterdam. Voor deze zendingen moet een zogenaamde keuropdracht of een aangifte voor douanevervoer zijn afgegeven. De keuropdracht wordt gebruikt bij de veterinaire bestemming in het vrije verkeer brengen (i.v.v.). De aangifte voor douanevervoer bij de overige bestemmingen.

Vervoer op keuropdracht

Bij deze bestemming kan de aangever, in tegenstelling tot wat de veterinaire wet- en regelgeving eist, de aangifte i.v.v. doen, vóórdat de veterinaire controles zijn afgerond. De Douane bepaalt aan de hand van risicoselectie of er eventueel ook een douanecontrole moet worden uitgevoerd en maakt vervolgens een keuropdracht. AEO-gecertificeerde bedrijven kunnen de keuropdracht zelf opmaken. De belanghebbende die in het bezit is van een keuropdracht kan vervolgens een zogenaamde MID-melding (Melding Import Documentatie) indienen bij de containerterminal waar de goederen zijn binnengekomen. Door het indienen van dit bericht wordt de zending door de containerterminal vrijgegeven voor vervoer van de goederen van de terminal naar het inspectiecentrum waarmee de belanghebbende een afspraak heeft gemaakt om de goederen te keuren. De keuropdracht wordt overhandigd aan de NVWA op het inspectiecentrum. De NVWA verricht de O- en M-controle en registreert de resultaten in VGC en print het GGB voor belanghebbende. De Douane voert, indien nodig, een (fysieke) controle uit. Wanneer de controles van de NVWA en de Douane conform zijn bevonden wordt de zending ter beschikking van de aangever gesteld. De invoeraangifte wordt na ontvangst van de afgewerkte keuropdracht afgewerkt door de Douane . Als de NVWA de partij veterinaire producten aanhoudt of weigert, wordt de aangifte tot in het vrije verkeer brengen buitenwerking gesteld (Handboek Douane, onderdeel 12.00.00). De Douane neemt maatregelen om de zending onder douanetoezicht te houden.

De O- en M-controles en eventuele douanecontroles moeten zoveel mogelijk gelijktijdig of aansluitend worden uitgevoerd. Dit ter vermindering van de controlelasten.

Vervoer binnen de grenscontrolepost met aangifte voor douanevervoer.

Wanneer de belanghebbende zending na de O- en M-controle nog niet in het vrije verkeer wil brengen maar verder vervoeren binnen de Unie of wil opslaan in een entrepot, bestaat binnen de grenscontrolepost Rotterdam de mogelijkheid om de zending met een aangifte voor douanevervoer over te brengen naar het inspectiecentrum. Wanneer belanghebbende in het bezit is van een aangifte voor douanevervoer kan hij een MID-melding indienen bij de containerterminal waar de goederen zijn binnengekomen. Door het indienen van dit bericht wordt de zending door de containerterminal vrijgegeven voor vervoer van de goederen van de terminal naar het inspectiecentrum waarmee de belanghebbende een afspraak heeft gemaakt om de goederen te keuren.

Eisen aan deze regeling zijn:

 • Het vervoer vindt plaats met een NCTS-aangifte met als bestemming een inspectiecentrum.

 • De vervoerstermijn is maximaal één dag. Voor vervoersdocumenten die op vrijdag worden afgegeven met gebruikmaking van de regeling toegelaten afzender, is de vervoerstermijn maximaal vier dagen (vrij, za, zo, ma).

 • Het vervoerstraject is beperkt tot vervoer van de plaats van binnenkomst naar het inspectiecentrum waarvoor een afspraak tot keuring is gemaakt.

 • De belanghebbende kan desgevraagd aantonen dat de uitslag van de D-controle conform is. De belanghebbende mag ook een ander bescheid overleggen waaruit blijkt dat de NVWA toestemming voor het overbrengen verleent.

 • Het vervoer moet plaatsvinden onder veterinaire- of douaneverzegeling.

Op de grenscontrolepost moet de aangifte voor douanevervoer worden aangeboden aan de douane (normale procedure) of de toegelaten geadresseerde (TG). Nadat de O- en M-controle met goed resultaat zijn afgerond kan een nieuwe aangifte voor het vervoer naar de uiteindelijke plaats van bestemming worden opgemaakt. Dit kan door middel van de vereenvoudigde procedure TA of de normale procedure. .Ook kunnen de goederen in een erkend entrepot op het inspectiecentrum worden opgeslagen .

Naar boven