Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.06.00 Wapens en munitie

2 Begripsbepalingen en wetgeving

2.1 Begripsbepalingen en afkortingen

Begripsbepalingen en afkortingen

Omschrijving

Adw

Algemene Douanewet

Airsoftapparaat

Lucht-, gas-, of veerdrukwapen met een maximum schotkracht van 3,5 joules, welk wapen voor wat betreft zijn vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis toont met vuurwapens

Besluit BOA

BFC-er

Boetefraudecoördinator/contactambtenaar OM

Binnenkomen

Binnen het grondgebied van Nederland komen (artikel 1, sub 7 WWM)

Blank wapen

Een slag- of steekwapen van metaal/ijzer/staal

Bsg

Besluit strategische goederen

CDIU

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Cwm

Circulaire wapens en munitie (Cwm) met algemene informatie over de uitvoering van de WWM/RWM en aanwijzingen van de Minister van JenV aan de korpschef en de CDIU over het te voeren beleid bij de uitvoering van de WWM/RWM

Derde landen

De landen en gebieden die geen deel uitmaken van de Europese Unie

DIC

Douane Informatiecentrum

Doorvoer

Binnenkomen gevolgd door uitgaan (artikel 1, sub 8 WWM)

Dragen

Het onverpakt en dus gebruiksklaar bij zich hebben van een wapen (of munitie) op de openbare weg en andere voor publiek toegankelijke plaatsen (artikel 1, sub 10 WWM). Dit ziet niet alleen op het aan/op het lichaam dragen van een wapen, maar ook op het onmiddellijk binnen het bereik hebben van een wapen (bijvoorbeeld in het dashboardkastje van een auto)

DWU

Douanewetboek van de Unie: Verordening (EU) 952/2013 tot vaststelling van het Douanewetboek van de Unie van 9 oktober 2013

EU

Europese Unie

Europese vuurwapenpas

Het document dat wordt afgegeven door de autoriteiten van de lidstaten van de EU aan de wettige houder en gebruiker van een vuurwapen (artikel 28a WWM)

FIOD

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

Jachtakte

Een jachtakte wordt op grond van de Wet Natuurbescherming afgegeven door de politie en heeft een geldigheidsduur voor een vastgestelde periode. Houders van een jachtakte mogen in beginsel ten hoogste zes wapens voorhanden hebben (artikel 43 RWM)

JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid

KMar

Koninklijke Marechaussee

Lidmaatschapsbewijs airsoftvereniging

Bewijs van lidmaatschap van een door de Minister van JenV erkende airsoftvereniging

Munitie

Patronen en andere voorwerpen, bestemd of geschikt om een projectiel of een giftige, weerloosmakende, traanverwekkende of soortgelijke stof door middel van een vuurwapen af te schieten of te verspreiden, alsmede projectielen, bestemd om afgeschoten te worden door een vuurwapen (artikel 1, sub 4 WWM)

OvJ

Officier van Justitie

RWM

Regeling wapens en munitie

Rwmk

Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997

Speelgoedrichtlijn

Richtlijn 2009/48/EG

Uitgaan

Het verlaten van het grondgebied van Nederland (artikel 1, sub 7 WWM)

Uitvoer

Uitvoer als bedoeld in artikel 2, zesde lid van Verordening (EU) 258/2012

Uitvoeringsverordening

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn

Vergunning

Voor de WWM bestaan de volgende vergunningen:

  • de erkenning

  • het verlof

  • de ontheffing

  • het consent

  • jachtakte

  • uitvoervergunning

Vergunning 258

Uitvoervergunning voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan op grond van Verordening (EU) 258/2012

Verordening

Verordening (EU) 258/2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan

Vervoeren

Het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen (en/of munitie) dat zodanig is verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend (artikel 1, sub 9 WWM). Als wapens onvoldoende zijn verpakt, is er geen sprake meer van vervoeren maar van dragen

Voorhanden hebben

Op een bepaalde (privé)plaats over de wapens kunnen beschikken. Men hoeft het wapen niet letterlijk binnen handbereik te hebben. Ook als de persoon zich ver van het wapen bevindt, heeft hij het wapen voorhanden omdat hij weet waar het wapen zich bevindt en dit kan ophalen.

Vuurwapen

Een voorwerp bestemd of geschikt om projectielen of stoffen door een loop af te schieten, waarvan de werking berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing of een andere scheikundige reactie (artikel 1, sub 3 WWM).

WvSr

Wetboek van Strafrecht

WvSv

Wetboek van Strafvordering

WWM

Wet wapens en munitie

Naar boven

2.2 Bepalingen van de Unie

De bepalingen van de Unie bestaan uit:

  • Verordening (EU) 258/2012 (Verordening)

  • Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 (Uitvoeringsverordening)

Naar boven

2.3 Nationale wetgeving

De nationale wetgeving bestaat uit:

In de regelingen worden de bepalingen van de WWM uitgewerkt. Beide regelingen worden in dit voorschrift alleen genoemd als ze van belang zijn voor de uitleg en de toepassing van de WWM.

Naast dit formele kader is voor de uitvoering van de wapenwetgeving de Circulaire wapens en munitie (Cwm) van belang. Deze circulaire geeft:

• algemene informatie over de uitvoering van de WWM en de RWM

• aanwijzingen van de Minister van JenV aan de korpschef en de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer over het te voeren beleid bij de uitvoering van de WWM en de RWM

Naar boven