Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.06.00 Wapens en munitie

1 Inleiding

1.1 Doel voorschrift

De Douane is één van de instanties die toezicht houdt op de naleving van de Wet wapens en munitie (Wwm). In dit voorschrift leest u welke taak de Douane heeft en op welke wijze de Douane deze taak uitvoert. Dit voorschrift geeft daarvoor instructies.

Doel Wet wapens en munitie

De Wwm heeft tot doel:

  • tegengaan van illegaal bezit van wapens en munitie in Nederland door een groot aantal handelingen voor wapens en munitie in principe te verbieden

  • bezit van wapens en munitie dat wel is toegestaan, zoveel mogelijk controleerbaar te maken door voor bepaalde handelingen

Naar boven

1.2 Kaderovereenkomst

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J en V) is beleidsverantwoordelijk voor de wapenwetgeving en het toezicht op de naleving ervan. Met het ministerie van Justitie en Veiligheid is een convenant afgesloten. De bijlage inzake uitvoering van het toezicht op de Wwm vindt u hier.

Naar boven

1.3 Taak Douane

Taak bij binnenkomen en doorvoer wapens en munitie

De Douane controleert binnen het reguliere douaneproces op grond van de douanewetgeving of bepaalde goederen onder de Wwm vallen en of de voorschriften in acht worden genomen.

De Douane houdt toezicht op het:

  • binnen Nederland brengen van niet-Unie goederen waarop de Wwm van toepassing is

  • buiten Nederland brengen van goederen waarop de Wwm van toepassing is

Daarbij beoordeelt de douane of de goederen onder een verbodsbepaling vallen, een uitzondering of vrijstelling van toepassing is en of een vergunning vereist en aanwezig is.

De taak van de Douane ziet op het binnenkomen , uitgaan, uitvoer en de doorvoer van wapens en munitie. De controle van de Douane richt zich op de verplichte bescheiden en wordt eventueel opgevolgd door een fysieke controle. Als de controle van de bescheiden of van de goederen een vermoedelijke onregelmatigheid oplevert, schakelt de behandelend douaneambtenaar de vraagbaak in.

Meer informatie vindt u in het onderdeel Taak Douane.

Naar boven