Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.06.00 Wapens en munitie

1 Inleiding

1.1 Doel voorschrift

De Douane is één van de instanties die toezicht houdt op de naleving van de Wet wapens en munitie (WWM). In dit voorschrift leest u welke taak de Douane heeft en op welke wijze de Douane deze taak uitvoert. Dit voorschrift geeft daarvoor instructies.

De WWM heeft tot doel:

  • het tegengaan van illegaal bezit van wapens en munitie in Nederland, door een groot aantal handelingen voor wapens en munitie in principe te verbieden

  • het zoveel mogelijk controleerbaar maken van het toegestane bezit van wapens en munitie door voor bepaalde handelingen

Naar boven

1.2 Kaderovereenkomst

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is beleidsverantwoordelijk voor de wapenwetgeving en het toezicht op de naleving ervan. Met dit ministerie is een convenant afgesloten. De bijlage inzake uitvoering van het toezicht op de WWM vindt u hier.

Naar boven

1.3 Taak Douane

De Douane heeft een taak bij het binnenkomen, uitgaan, uitvoer en doorvoer van wapens en munitie. Op grond van de douanewetgeving controleert de Douane binnen het reguliere douaneproces of bepaalde goederen onder de WWM vallen en of de voorschriften in acht worden genomen.

Daarbij beoordeelt de douane of de goederen onder een verbodsbepaling vallen, of een uitzondering of vrijstelling van toepassing is, en of een vergunning vereist en aanwezig is.

De controle richt zich op de verplichte bescheiden en wordt eventueel opgevolgd door een fysieke controle. Als de controle van de bescheiden of van de goederen een vermoedelijke onregelmatigheid oplevert, schakelt de behandelend douaneambtenaar de vraagbaak in.

Naar boven