Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.06.00 Wapens en munitie

6 Proces aangiftebehandeling en werkzaamheden

In het proces aangiftebehandeling kunt u te maken krijgen met de Wwm omdat bijvoorbeeld de goederen als zodanig op een (summiere) aangifte staan vermeld of omdat bij de aangifte een vergunning (consent, uitvoervergunning of ontheffing) wordt overgelegd of aanspraak op een vrijstelling wordt gemaakt. De vergunning of het lidmaatschapsbewijs (of een kopie daarvan) zijn verplichte bescheiden.

Volgens de voorschriften op het consent, moet een consent bij de Douane worden overgelegd. Bij het binnenbrengen van wapens en munitie is er geen wettelijke plicht om het consent gelijk bij de aangifte aan de Douane over te leggen. Op grond van de douanewetgeving is de aanvaarding van de douane-aangifte echter afhankelijk van het overleggen van het consent, uitvoervergunning of de ontheffing als verplichte bescheid.

Bij de pre-arrival selectie bij het proces binnenbrengen wordt geselecteerd op het binnenkomen van (vermoedelijke) wapens en munitie onder andere aan de hand van de summiere aangifte.

Omdat binnenbrengen in de Wwm ziet op het grondgebied van Nederland brengen, kan ook aan de hand van de vervoersdocumenten in het kader van de regeling extern douanevervoer worden gecontroleerd of het wapens en munitie betreft.

Consent vergezelt de wapens en munitie

De houder van een consent voor het binnenkomen, doorvoeren of uitgaan van wapens en munitie is verplicht de wapens en munitie tot aan de bestemming te doen vergezellen van het consent (Wwm, artikel 14, lid 5).

Post-, pakket-, en koerierszendingen en reizigers

De werkzaamheden bij aangiften die betrekking hebben op post, pakket en koerierszendingen en de aangiften door reizigers worden bij het proces fysiek toezicht behandeld.

Naar boven

6.1 Algemene controleaanwijzingen

Bij de schriftelijke of elektronische aangiftebehandeling wordt u via AGS en het elektronisch gebruikstarief verwezen naar de maatregelen die van toepassing zijn. Hierin is bij de betreffende goederencodes aangegeven of een consent of ontheffing van toepassing is.

De vier vragen

Stel bij uw controlewerkzaamheden van de aangifte vast of en op welke wijze de Wwm van toepassing is met behulp van de volgende vier vragen:

 • Kunnen de goederen onder één van de categorieën worden ingedeeld?

 • Valt de handeling onder de toepassing van de Wwm?

 • Is een uitzondering of vrijstelling van toepassing?

 • Als geen uitzondering of vrijstelling van toepassing is, is er dan een vergunning (consent, uitvoervergunning of ontheffing) voorhanden?

Overzicht controleaanwijzingen

De volgende controleaanwijzingen zijn van belang:

Dekt de vergunning de goederen?

Controleer of het soort, merk, type, serienummers en aantal van de aangegeven (vuur)wapens en munitie aan de hand van de overgelegde factuur en vrachtbescheiden overeenstemt met de op de vergunning (consent, uitvoervergunning of ontheffing) omschreven wapens en munitie en de gegevens in de aangifte. De vraag of de vergunning de goederen dekt is ook onderdeel van de eventuele fysieke controle en wordt duidelijk in de controleopdracht omschreven.

Als meer dan één vergunning wordt overgelegd bij een aangifte moet op een duidelijke manier zijn aangeven op welke goederen de verschillende vergunningen betrekking hebben. Zo nodig moet de aangifte uit meerdere artikelen bestaan om aan deze eis te kunnen voldoen.

De vergunning geldt alleen voor de goederen en de hoeveelheden die op de vergunning staan vermeld. Er mogen geen afwijkingen zijn met de gegevens in de aangifte of de hoeveelheid goederen. Overschrijding of een minderbevinding van de in de vergunning vermelde hoeveelheid wapens en munitie is niet toegestaan. Een consent wordt afgegeven voor één zending.

Afschrijven -zoals op andere in- en of uitvoervergunningen soms mogelijk is- kan niet plaatsvinden. Meer- en minderbevindingen worden als onregelmatigheid afgedaan.

Dekt de vergunning de bestemming?

Het is verboden om de bij binnenkomst aangegeven bestemming van wapens of munitie zonder consent te wijzigen.

Juiste vermeldingen vergunningen in aangifte?

Op een (elektronische) aangifte moet het juiste nummer van de vergunning (ontheffing, uitvoervergunning of consent) staan in het vak ‘Bijzondere vermeldingen’. Als een vergunning is overgelegd maar deze vermeldingen ontbreken of het vermelde nummer is niet juist, dan aanvaardt u de aangifte niet.

Verplichte bescheidcode op aangifte?

Bij een aangifte voor de regeling in het vrije verkeer brengen en (weder) uitvoer moet de bescheidcode 0023 worden vermeld. Als er wel een consent is overgelegd, maar deze vermelding ontbreekt, dan aanvaardt u de aangifte niet. Voor wapens en munitie die bestemd zijn voor defensie geldt bescheidcode C624.

Voor wapens en munitie die vallen onder de Verordening 258 en die worden uitgevoerd geldt bescheidcode E020.

Geldigheid vergunning?

Controleer de geldigheidsduur, de tenaamstelling, de echtheid en de afgevende instantie. De wapens en munitie moeten Nederland binnenkomen of uitgaan binnen de geldigheidsduur van de vergunning. De geldigheidsduur staat op het consent, de uitvoervergunning of de ontheffing. Als de geldigheidsduur is verstreken, wordt dit als een onregelmatigheid afgedaan.

Leg de vergunning voor aan de falsificaten-expert als de feiten of omstandigheden dit rechtvaardigen.

Wordt voldaan aan de voorschriften van de vergunning?

Aan de vergunning kunnen voorschriften zijn verbonden om de naleving van de bepalingen uit de Wwm te verzekeren. Controleer of deze voorschriften worden opgevolgd. Als u een schending van de voorschriften constateert, dan wordt dit als een onregelmatigheid afgedaan.

Niet voor onmiddellijk gebruik geschikt?

Een consent is uitsluitend geldig voor wapens en munitie die zodanig zijn verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend (Wwm, artikel 14, lid 3). Deze vraag is onderdeel van de eventuele fysieke controle en wordt duidelijk in de controleopdracht omschreven. Als niet aan deze voorwaarde is voldaan, dan wordt dit als een onregelmatigheid afgedaan.

Opdracht fysieke controle / verschuiving toegestaan

Bij de verificatie van de aangifte van wapens en munitie kunt u opdracht gegeven voor een fysieke controle wanneer daarvoor aanleiding of een controleopdracht voor bestaat. Het verschuiven van de fysieke controle is toegestaan.

Bij de fysieke controle wordt nagegaan of

 • de wapens en munitie onder de dekking van de vergunning (consent, uitvoervergunning of ontheffing vallen

 • de hoeveelheid, de aard (categorie) en kenmerken kloppen

 • de wapens zodanig zijn verpakt dat ze niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend

Besluit strategische goederen van toepassing?

Controleer altijd bij de aangifte van wapens en munitie of het Bsg van toepassing is. In bepaalde gevallen moet aan de meld- en vergunningplicht uit het Bsg worden voldaan omdat er sprake is van een samenloop.
Raadpleeg bij mogelijke samenloop altijd de vraagbaak.

Geen verplichting tot nemen van identificatiemaatregelen

Er is geen verplichting tot het nemen van identificatiemaatregelen voor vervoer naar de bestemming. Als u dit -gezien de omstandigheden- noodzakelijk acht, kunt u deze maatregelen nemen. (Zie Handboek Douane, onderdeel 12.00.00, hoofdstuk 7).

Wordt bij airsoftapparaten voldaan aan de voorwaarden van de vrijstelling?

Aan de vrijstelling zijn voorwaarden verbonden. Controleer of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, dan wordt dit als een afgedaan.

Naar boven

6.2 Ontheffing bij binnenkomen

Als bij de aangifte een ontheffing wordt overgelegd, verricht u de volgende werkzaamheden:

Overleggen ontheffing

 1. Voer controleaanwijzingen uit.

 2. Geef opdracht voor fysieke controle. Goederen worden niet vrijgegeven tot fysieke controle heeft plaatsgevonden en uitslag aan u bekend is gemaakt.

 3. Als goederen onder douanetoezicht blijven, neem dan -als u dit gezien de omstandigheden noodzakelijk acht- identificatiemaatregelen.

 4. Vermeld aangiftenummer op ontheffing, teken ontheffing af en plaats douanestempel.

 5. Maak kopie van ontheffing en hecht die aan kantoorexemplaar van aangifte.

 6. Geef ontheffing aan belanghebbende terug.

 7. Handel onregelmatigheid af volgens instructies in onderdeel ‘onregelmatigheden’.

De ontheffing heeft een dubbele functie, namelijk een toestemming tot binnenkomen en een toestemming tot uitgaan.

Naar boven

6.3 Consent tot binnenkomen afgegeven door CDIU

De consenten tot binnenkomen voor wapens en munitie van categorieën II en III kunnen -voorzover voor de Douane van belang- worden onderscheiden in:

 • consent tot binnenkomen voor plaatsing onder de douaneregeling :

  • in het vrije verkeer brengen

  • tijdelijke invoer

 • consent tot binnenkomen voor overbrenging en opslag onder douanetoezicht. Hieronder worden verstaan de douaneregelingen:

  • tijdelijke opslag

  • douanevervoer

  • douane-entrepot

  • actieve veredeling

Naar boven

6.3.1 Consent tot binnenkomen vrije verkeer, tijdelijke invoer of actieve veredeling

Het consent tot binnenkomen voor de plaatsing onder de douaneregeling in het vrije verkeer brengen, specifieke bestemming tijdelijke invoer of de bijzondere regeling actieve veredeling, moet bij de aangifte worden overgelegd. Het origineel en het douane-exemplaar van het consent worden overgelegd.

U verricht de volgende werkzaamheden:

 

Overleggen consent voor in het vrije verkeer brengen, tijdelijke invoer of actieve veredeling

1. Voer controleaanwijzingen uit.

2. Geef –indien vereist- opdracht voor fysieke controle. Goederen worden niet vrijgegeven tot fysieke controle heeft plaatsgevonden en uitslag aan u is bekendgemaakt.

3. Als goederen onder douanetoezicht blijven, neem dan - als u dit gezien de omstandigheden noodzakelijk acht - identificatiemaatregelen.

4. Vermeld op aangifte nummer als dit ontbreekt en datum van overgelegde consent.

5. Vermeld op beide exemplaren van consent het aangiftenummer.

6. Teken beide exemplaren van consent af en plaats op allebei douanestempel.

7. Geef exemplaar bestemd voor vergunninghouder terug en houd exemplaar bestemd voor Douane achter en voeg dit bij aangiftedossier.

8. Handel onregelmatigheid af volgens instructies in onderdeel ‘onregelmatigheden’.

Naar boven

6.3.2 Consent tot binnenkomen voor overbrengen en opslag onder douaneverband

Het consent tot binnenkomen voor overbrenging en opslag onder douanetoezicht moet bij de aangifte worden overgelegd. Het origineel en het douane-exemplaar van het consent worden overgelegd.

Geef toestemming de wapens en munitie onder douaneverband te laten overbrengen en op te slaan na afronding van de verificatie.

U verricht de volgende werkzaamheden:

Overleggen consent voor overbrenging en opslag onder douanetoezicht

 1. 1. Voer controleaanwijzingen uit.

 2. 2. Geef –indien vereist- opdracht voor fysieke controle. Goederen worden niet vrijgegeven tot fysieke controle heeft plaatsgevonden en uitslag aan u bekend is gemaakt.

 3. 3. Neem -als u dit gezien de omstandigheden noodzakelijk acht- identificatiemaatregelen.

 1. 4. Vermeld op aangifte nummer als dit ontbreekt en datum van overgelegde consent.

 2. 5. Vermeld op beide exemplaren van consent het aangiftenummer.

 1. 6. Vermeld op beide exemplaren van consent datum van binnenkomst, vervoermiddel en plaats van opslag.

 1. 7. Teken beide exemplaren van consent af en plaats een douanestempel.

 1. 8. Geef exemplaar bestemd voor vergunninghouder terug en houd exemplaar bestemd voor Douane achter en voeg dit bij aangiftedossier.

 1. 9. Handel onregelmatigheid af volgens instructies in onderdeel ‘onregelmatigheden’.

De wapens en munitie kunnen op een later tijdstip alleen worden weggevoerd als:

 • een nieuw consent met een nieuwe bestemming wordt overgelegd

 • aan eventuele meld- en vergunningplicht op grond van het Bsg wordt voldaan als de wapens en munitie uitgaan of voor een derde land zijn bestemd (wederuitvoer). Meer informatie vindt u in het voorschrift Strategische goederen.

Naar boven

6.3.3 Consent tot binnenkomen gevolgd door uitgaan

Het consent tot binnenkomen gevolgd door uitgaan heeft een dubbele functie, namelijk een toestemming tot binnenkomen en een toestemming tot uitgaan (doorvoer) en wordt bij de aangifte overgelegd.

U verricht dezelfde werkzaamheden als bij het consent tot binnenkomen voor plaatsing onder de douaneregeling brengen in het vrije verkeer, tijdelijke invoer of actieve veredeling.

Naar boven

6.3.4 Binnenkomen en wederuitvoer of uitgaan zonder overlading

Voor wapens en munitie die binnenkomen en zonder overlading met hetzelfde vervoermiddel worden wederuitgevoerd of uitgaan naar een lidstaat, vindt geen douanecontrole plaats.

Als de wapens tevens militaire goederen zijn, vindt de melding op grond van het Bsg plaats bij het binnenbrengen van de goederen door middel van het doen van de aanvraag van een consent tot binnenkomen. De consentaanvraag bij de CDIU wordt als een melding aangemerkt. Zie verder het voorschrift Strategische goederen.

Behandeling achteraf overgelegd consent

Voor de wapens en of munitie die binnenkomen en zonder overlading worden wederuitgevoerd of uitgaan, moet een consent of ontheffing worden overgelegd. Voor deze vervoersbeweging wordt dit veelal achteraf overgelegd en kan een consent of ontheffing niet door de Douane worden gecontroleerd.

U verricht de volgende werkzaamheden:

Binnenkomen en wederuitvoer of uitgaan zonder overlading

 1. Vermeld op beide exemplaren van consent of op ontheffing:

  • datum

  • vermoedelijke vervoermiddel van binnenkomst

  • aantekening "Douanecontrole heeft niet plaatsgevonden

   / consent achteraf overgelegd
 2. Teken beide exemplaren van consent af en plaats douanestempel.

 3. Geef exemplaar van consent bestemd voor vergunninghouder terug en houd exemplaar bestemd voor Douane achter en voeg dit bij aangiftedossier.

 4. Geef ontheffing terug.

Naar boven

6.3.5 Binnenkomen en wederuitvoer of uitgaan met overlading

Voor wapens van categorie II en III -die tevens militaire goederen zijn- bestaat een samenloop met het Bsg. Voor het binnenbrengen en het uitgaan van wapens en munitie waarop ook het Bsg van toepassing is, moet ook een consent worden overgelegd. Meer informatie over de samenloop vindt u in het voorschrift Strategische goederen en het in de bijlage opgenomen stroomschema.

Naar boven

6.3.6 Ontheffing bij uitgaan

De minister van Justitie en Veiligheid kan een ontheffing voor de doorvoer van wapens van categorie I afgeven.

De ontheffing voor categorie I wapens moet al bij het binnenkomen en de behandeling van de aangifte zijn overgelegd en behandeld zijn door de Douane. Ook bij de vervolgaangifte waarmee de wapens -als deze onder douanetoezicht- uitgaan, moet de ontheffing worden overgelegd.

De controle op het uitgaan van categorie I wapens onder douanetoezicht naar een lidstaat vindt plaats aan de hand van de aangifte wederuitvoer of een aangifte voor Unie douanevervoer of niet Unie douanevervoer. Informatie over de samenloop met Bsg vindt u in de bijlage.

U handelt de ontheffing als volgt af:

Ontheffing bij uitgaan

 1. Stel vast dat aard en hoeveelheid van op ontheffing omschreven wapens overeenstemmen met aangeboden wapens en munitie.

 2. Geef -indien vereist- opdracht voor fysieke controle. Goederen worden niet vrijgegeven tot fysieke controle heeft plaatsgevonden en uitslag aan u bekend is gemaakt.

 3. Neem - als u dit noodzakelijk acht - identificatiemaatregelen.

 4. Stel vast dat wapens de aangegeven bestemming volgen.

 5. Voorzie ontheffing van douanestempel en teken deze af.

 6. Geef ontheffing aan belanghebbende terug.

 7. Handel onregelmatigheid af volgens instructies in onderdeel ‘onregelmatigheden’.

Naar boven

6.4 De consenten tot uitgaan

De consenten tot uitgaan kunnen betrekking hebben op de volgende situaties:

 Uitgaan naar een lidstaat

 Uitgaan naar een lidstaat van goederen onder douanetoezicht

 Uitgaan naar niet lidstaat / derde landen

Een model van een consent tot uitgaan is opgenomen als bijlage.

Consent tot uitgaan voor wapens en munitie in vrije verkeer

Wapens en munitie van categorie II en III die zich in het vrije verkeer bevinden en uit Nederland naar een andere lidstaat van de Unie worden vervoerd (uitgaan), zijn consentplichtig. De Douane heeft hier geen controletaak. In uitzonderlijke gevallen kunt u deze goederen aantreffen bij een ambulante controle

Naar boven

6.4.1 Consent tot binnenkomen gevolgd door uitgaan

Dit consent is bij het binnenkomen bij de aangifte waarmee de goederen onder douanetoezicht zullen uitgaan overgelegd en behandeld.

Naar boven

6.4.2 Consent tot uitgaan na overbrenging en opslag onder douaneverband

Wapens en munitie die op basis van een consent tot binnenkomen zijn overgebracht en opgeslagen onder douanetoezicht, kunnen alleen uitgaan als daarvoor een nieuw consent wordt overgelegd. Het nieuwe consent moet worden overgelegd bij:

 • aangifte voor wederuitvoer

 • aangifte voor extern douanevervoer

 • aangifte voor extern douanevervoer

Het is ook mogelijk dat de goederen aangegeven worden voor het vrije verkeer. Dan moet een consent tot binnenkomen en tot plaatsing in het vrije verkeer worden overgelegd.

Wapens en munitie van categorie II of III kunnen tevens militaire goederen zijn op grond van het Bsg. Meer informatie over samenloop vindt u samenloop.

U verricht de volgende werkzaamheden:

Consent tot uitgaan na overbrenging en opslag onder douaneverband

 1. Voer controleaanwijzingen uit.

 2. Geef –indien vereist- opdracht voor fysieke controle. Goederen worden niet vrijgegeven tot fysieke controle heeft plaatsgevonden en uitslag aan u bekend is gemaakt.

 3. Als goederen onder douanetoezicht blijven, neem –als u dit noodzakelijk acht- identificatiemaatregelen.

 4. Vermeld aangiftenummer als dit ontbreekt en datum van overgelegde consent.

 5. Vermeld op beide exemplaren van consent aangiftenummer.

 6. Vermeld op beide exemplaren datum van uitgaan, vervoermiddel en eventuele plaats van opslag.

 7. Teken beide exemplaren van consent af en plaats douanestempel.

 8. Geef exemplaar bestemd voor vergunninghouder terug en houd exemplaar bestemd voor Douane achter en voeg dit bij aangiftedossier.

 9. Handel onregelmatigheid af volgens instructies in onderdeel ‘onregelmatigheden’.

Naar boven

6.5 Consenten niet afgegeven door CDIU

De consenten die namens de minister van Defensie door de Defensie Fiscale Douane Eenheid worden afgegeven worden door u behandeld. Houdt hierbij rekening met de voorwaarden op het consent. U voert de algemene controleaanwijzingen uit. Deze consenten worden in enkelvoud aangeboden en na behandeling aan de belanghebbende teruggegeven.

Naar boven

6.6 Vergunning 258 bij uitvoer

Voor de uitvoer van de in bijlage I van de Verordening 258 vermelde vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie is een uitvoervergunning vereist. De uitvoervergunning 258 wordt afgegeven door de bevoegde instanties van de lidstaat waar de exporteur is gevestigd. In Nederland is dat de CDIU. Een model van de uitvoervergunning 258 is als bijlage opgenomen.

Voor wapens en munitie waarvoor een uitvoervergunning vereist is, is geen consent verplicht (Wwm, artikel 20a).

Deze goederen kunnen tevens militaire goederen zijn op grond van het Bsg. De Wwm biedt wel de mogelijkheid dat een vergunning afgegeven op grond van de Adw tevens geldt als uitvoervergunning voor verordening 258 (Wwm, artikel 20b). Deze samenloop is echter nog niet geregeld. In voorkomend geval moeten dus twee vergunningen overgelegd worden.

U verricht de volgende werkzaamheden:

Uitvoervergunning bij uitvoer

 1. Voer controleaanwijzingen uit.

 2. Geef –indien vereist- opdracht voor fysieke controle. Goederen worden niet vrijgegeven tot fysieke controle heeft plaatsgevonden en uitslag aan u bekend is gemaakt.

 3. Als goederen onder douanetoezicht blijven, neem –als u dit noodzakelijk acht- identificatiemaatregelen.

 4. Vermeld aangiftenummer als dit ontbreekt en datum van overgelegde uitvoervergunning.

 5. Vermeld op beide exemplaren van de uitvoervergunning het aangiftenummer.

 6. Vermeld op beide exemplaren van de uitvoervergunning datum van uitgaan, vervoermiddel en eventuele plaats van opslag.

 7. Teken beide exemplaren van uitvoervergunning af en plaats douanestempel.

 8. Geef exemplaar bestemd voor vergunninghouder terug en houd exemplaar bestemd voor Douane achter en voeg dit bij aangiftedossier.

 9. Handel onregelmatigheid af volgens instructies in onderdeel ‘onregelmatigheden’.

Naar boven

6.7 Onregelmatigheden

Bij handhaving van de Wwm kunt u verschillende onregelmatigheden constateren:

Het kan ook voorkomen dat u een samenloop van strafbare feiten constateert.

 1. Samenloop met folterwerktuigen

Verordening 2019/125 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing geeft voorschriften ten aanzien van de handel met derde landen in goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf of voor foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Folterwerktuigen zijn goederen die geen andere toepassingen in de praktijk hebben dan de doodstraf, foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing uit te voeren, ongeacht de oorsprong van dergelijke goederen. De goederen welke gezien kunnen worden als folterwerktuigen, zijn vermeld in de bijlagen II, III en IV van deze verordening. In de verordening zijn verboden en vergunningverplichtingen opgenomen bij de invoer, doorvoer en uitvoer. Meer informatie vindt u in het voorschrift Folterwerktuigen.

Het is verboden om folterwerktuigen van bijlage II in-, door of uit te voeren zonder vergunning (Adr, artikel 5:9). Ook voor de uitvoer en in sommige situaties voor doorvoer van bijlage III- en bijlage IV-goederen geldt er een vergunningplicht. Dit is strafbaar gesteld in de Adr, artikel 11:3.

Er is sprake van een onregelmatigheid als bijvoorbeeld:

 ten onrechte geen vereiste vergunning is aangevraagd;

 een overgelegde vergunning niet kan dienen om aanspraak te maken op een vrijstelling;

 bij een controle van goederen waarop de Verordening van toepassing is en waarvoor een vergunning is overgelegd:

 andere goederen worden bevonden dan waarvoor de vergunning kan dienen;

 meer of minder goederen worden bevonden dan waarvoor de vergunning kan dienen;

 de goederen (vermoedelijk) een andere bestemming krijgen dan die waarvoor de vergunning is verleend of kan dienen of;

 een valse of vervalste vergunning is overgelegd.

Naar boven

6.7.1 Uitgangspunten handhavingsbeleid Wwm onregelmatigheden

Het handhavingsbeleid voor de Wwm houdt in dat bij elke onregelmatigheid de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

 • opmaken proces verbaal.

 • opschorten vrijgave.

 • in beslag nemen (volgens lokale procedures) wapens en munitie.

 • aanhouden van een aanwijsbare verdachte op de plaats van aantreffen (heterdaadsituatie) overeenkomstig de regionale afspraken van het regiokantoor (BFC-er) met het betreffende arrondissementsparket. Eventuele aanhouding vindt altijd plaats door tussenkomst van de BFC-er.

 • overdragen wapens en munitie (volgens lokale procedures) en verdachte(n) aan de opsporingsdienst.

 • Samenloop onregelmatigheid (ontbreken ontheffing) van categorie I sub 7 wapens (op echte vuurwapens gelijkende voorwerpen) met een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, handelt u af volgens instructies in onderdeel ‘Samenloop met intellectuele eigendomsrechten’.

 • De BFC-er wordt direct en volledig van elke onregelmatigheid met wapens en munitie op de hoogte gebracht. De BFC-er geeft onder meer instructies over de inbeslagname, het vaststellen van en het aanhouden van verdachten. Lokaal kunnen hierover door de BFC-er in overleg met het betreffende arrondissementsparket afspraken en procedures schriftelijk zijn vastgesteld en vertaald in de regionale werkinstructies

Altijd vraagbaak inschakelen bij onregelmatigheid

Bij het constateren van een vermoedelijke onregelmatigheid heeft de vraagbaak een centrale rol. De vraagbaak wordt altijd betrokken bij de afhandeling van de onregelmatigheid. De vraagbaak:

 • neemt contact op met CDIU of politie.

 • draagt zorg voor determinatie van wapens en munitie

 • maakt een proces verbaal van determinatie en geeft ondersteuning bij het maken van proces-verbaal van inbeslagname en overdracht.

Overtreding Wwm

Als alleen de bepalingen van de Wwm zijn overtreden en niet de bepalingen van de douanewetgeving -bijvoorbeeld wel aangifte van de goederen, maar het vereiste consent is niet aanwezig-, worden de wapens en munitie na inschakelen van de vraagbaak en de BFC-er, in beslag genomen (WvSv, artikel 94 tot en met 96). Merk de belanghebbende als verdachte aan en volg de instructies van de BFC-er op over het eventuele aanhouden van de verdachte. U maakt een proces-verbaal op dat -door tussenkomst van de BFC-er- wordt ingestuurd aan de OvJ.

Valse of vervalste documenten

Als u vermoedt -al dan niet na raadpleging van het bureau falsificaties- dat valse of vervalste documenten worden overgelegd, worden deze evenals de wapens en munitie door u in beslag genomen. Dit geldt ook voor de Europese vuurwapenpas die is afgegeven door een instantie in een andere lidstaat.

Overtreding Bsg

Als u een vermoedelijke overtreding van de bepalingen van het Bsg constateert, handelt u volgens de instructies uit het voorschrift Strategische goederen.

Overtreding douanewetgeving

Als alleen de bepalingen van de douanewetgeving zijn overtreden, maakt u ook een proces-verbaal op ter zake van deze overtreding. U handelt de onregelmatigheid af conform uw lokale instructies met inachtneming van het Handboek Douane.

Vermis in entrepot

Een bijzondere vorm van overtreding van de douanewetgeving is de vermissing van vuurwapens en munitie onder douaneverband. Deze vermissing geeft u direct door aan de BFC-er. U volgt de instructies op van de BFC-er.

Combinatie overtreding Wwm en douanewetgeving

Als zowel de bepalingen van de douanewetgeving als die van de Wwm zijn overtreden -bijvoorbeeld frauduleuze/illegale invoer van wapens en munitie- maakt u twee afzonderlijke processen-verbaal op. Het proces-verbaal betreffende de Wwm wordt -door tussenkomst van de BFC-er- opgestuurd aan de OvJ.

Overzicht onregelmatigheden

Onregelmatigheden kunnen onder meer betrekking hebben op de volgende situaties:

 • minder wapens en munitie dan op vergunning vermeld (minderbevinding)

 • meer wapens en munitie dan op vergunning vermeld (meerbevinding)

 • andere wapens en munitie aantreffen dan op vergunning staat vermeld

 • voorschriften die zijn verbonden aan vergunning zijn geschonden;

 • vergunningen zijn vervalst of frauduleus aangepast

 • wapens en munitie zijn niet dusdanig verpakt dat zij ongeschikt zijn voor onmiddellijk gebruik

 • bestemming is gewijzigd zonder dat daarvoor een nieuw consent is aangevraagd en overgelegd

 • geldigheidsduur vergunning is verlopen

 • vermissing uit entrepot van wapens en munitie

 • geen vergunning voorhanden

 • geen lidmaatschapsbewijs erkende airsoftvereniging voorhanden

Naar boven

6.7.2 Werkzaamheden bij onregelmatigheid

Als u een onregelmatigheid constateert, verricht u de volgende werkzaamheden:

Onregelmatigheid

 1. Schakel vraagbaak in als u een vermoedelijke onregelmatigheid constateert.

 2. Koppel uw bevinding terug naar opdrachtgever van controleopdracht zodat de goederen niet worden vrijgegeven.

 3. Vraagbaak determineert goederen, legt dit vast in proces-verbaal van determinatie en neemt daarvoor eventueel contact op met CDIU en politie/Kmar.

 4. Bij bevestiging van onregelmatigheid, breng BFC-er direct op hoogte. Volg instructies over aanhouding en inbeslagname van BFC-er op.

 5. Neem goederen in beslag en maak en proces-verbaal op tegen verdachte. De vraagbaak ondersteunt u daarbij.

 6. Zend proces-verbaal zo spoedig mogelijk aan BFC-er

  en stel de CDIU hiervan op de hoogte
 7. Wapens en munitie worden overgedragen aan de regionale eenheid van de landelijke politie Stel daarvoor een proces-verbaal van overdracht op.

 8. Registreer onregelmatigheid in DFB.

Naar boven