Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.06.00 Wapens en munitie

7 Proces fysiek toezicht en werkzaamheden

In het proces fysiek toezicht kunt u goederen aantreffen waarop de Wwm van toepassing is, bijvoorbeeld:

Vier vragen voor toepassing Wwm

U stelt bij uw controlewerkzaamheden vast of en op welke wijze de Wwm van toepassing is. Bij het aantreffen van wapens en munitie behandelt u de vier vragen:

 1. Kunnen de goederen onder één van de categorieën worden ingedeeld?

 2. Valt de handeling met de wapens en munitie onder de toepassing van de Wwm?

 3. Is een uitzondering of vrijstelling van toepassing?

 4. Als geen uitzondering of vrijstelling van toepassing is, is er dan een vergunning (consent, uitvoervergunning of ontheffing) voorhanden?

Als u een controleopdracht hebt gekregen, volgt u ook de instructies in de controleopdracht op.

Naar boven

7.1 Werk veilig

Wapens en munitie zijn gevaarlijke goederen. Bij een fysieke controle volgt u de aanwijzingen en instructies op uit het Handboek Douane,
onderdeel 12.10.00, paragraaf 2.3 en onderdeel 12.20.00.

Als u opdracht krijgt een fysieke controle uit te voeren of monsters te nemen van wapens en munitie, volgt u de eventuele aanwijzingen uit de controle opdracht. Het is belangrijk dat u de instructies en aanwijzingen nauwkeurig opvolgt. Het gaat immers om uw eigen veiligheid en gezondheid.

U kunt tijdens een fysieke controle een beroep doen op de vraagbaak.

Naar boven

7.2 Aantreffen wapens en munitie in vrije verkeer

Geen taak Unie goederen

De Douane oefent geen toezicht uit op de Unie goederen.Voor wapens en munitie die Nederland binnenkomen uit en verlaten naar EU- lidstaten gelden natuurlijk wel de eisen uit de Wwm.

Airsoftapparaten (categorie I, sub 7) die zich in het vrije verkeer van de EU bevinden en uit een andere lidstaat Nederland worden binnengebracht of uit Nederland naar een andere lidstaat worden vervoerd (uitgaan), moeten wel gedekt zijn door een lidmaatschapsbewijs van een erkende airsoftvereniging of door een schriftelijke uitnodiging of verklaring van een erkende airsoftvereniging indien het niet in Nederland wonende personen betreft.

Wapens en munitie van categorie II en III die zich in het vrije verkeer van de Unie bevinden en uit een andere lidstaat Nederland worden binnengebracht of uit Nederland naar een andere lidstaat worden vervoerd (uitgaan), zijn wel consentplichtig.

De Douane heeft hier geen controletaak. In uitzonderlijke gevallen kunt u deze goederen aantreffen bij een ambulante controle.

Als u bij een controle Unie wapens en munitie aantreft, stelt u vast of de Wwm van toepassing is.

U verricht de volgende werkzaamheden:

Werkwijze bij aantreffen wapens en munitie bij een controle

 1. Beantwoord de vier vragen.

 2. Controleer of overeenstemming is tussen vergunning en aangetroffen wapens en munitie.

 3. Controleer of lidmaatschapsbewijs van erkende airsoftvereniging of een schriftelijke uitnodiging of verklaring van erkende airsoftvereniging overgelegd kan worden.

 4. Handel onregelmatigheid af volgens instructies in onderdeel ‘onregelmatigheden’.

Let op!

Vrijstelling voor vervoer van wapens en munitie

Onder bepaalde voorwaarden kan voor het vervoer van wapens en munitie een vrijstelling gelden voor:

Naar boven

7.3 Aantreffen in/op (lucht)vaartuigen

Aantreffen op Nederlandse schepen en luchtvaartuigen

Er is een vrijstelling voor het uitgaan en binnenkomen van wapens van categorie III en bijbehorende munitie die behoren tot de uitrusting aan boord van een Nederlands schip of luchtvaartuig. De wapens en munitie mogen alleen aan boord voorhanden zijn als daarvoor een verlof aanwezig is.

Als u een wapen en munitie aantreft, handelt u als volgt:

Aantreffen van een wapen

 1. Controleer of wapens en munitie onder categorie III vallen.

 2. Controleer of geldig verlof aanwezig is.

 3. Controleer of overeenstemming is tussen verlof en wapens en munitie.

 4. Als geen verlof aanwezig is of geen overeenstemming tussen verlof en aangetroffen wapens en munitie, handel volgens instructies in onderdeel ‘ onregelmatigheden’.

Aantreffen op buitenlands schip

Er is een vrijstelling voor het binnenkomen en uitgaan van wapens en munitie van de categorieën II en III die behoren tot de uitrusting van een buitenlands schip of tot de persoonlijke bezittingen van de gezagvoerder of de andere bemanningsleden. De toepasselijkheid van deze vrijstelling is aan voorwaarden gebonden.

U verricht de volgende werkzaamheden:

Aantreffen wapens en munitie op een buitenlands schip

 1. Controleer of melding heeft plaatsgevonden.

 2. Controleer of inhoud van melding aan eisen voldoet.

 3. Controleer of wapens en munitie van categorie II en III onder douaneverzegeling staan.

 4. Controleer of aard en hoeveelheid van de op de melding omschreven wapens en munitie overeenstemmen met aangetroffen wapens en munitie.

 5. Breng nieuwe douaneverzegeling aan als u bestaande verzegeling verbreekt.

 6. Controleer overige gegevens op melding.

 7. Vermeld op melding datum van binnenkomst en voorziene datum van uitgaan.

 8. Voorzie melding van handtekening en douanestempel.

 9. Vermeld op summiere aangifte toepasselijkheid van de vrijstelling.

 10. Zend melding naar CDIU.

 11. Handel onregelmatigheid af volgens instructies in onderdeel ‘onregelmatigheden’.

Melding Unie wapens en munitie buitenlandse schepen

De Wwm ziet op het binnenkomen in Nederland en daarom ontvangt de Douane ook meldingen van buitenlandse schepen die wapens en munitie aan boord hebben die zich in het vrije verkeer van de Unie bevinden. Controle door de Douane op dergelijke meldingen vindt niet plaats en deze meldingen kunnen direct naar de CDIU worden gezonden.

Naar boven

7.4 Reizigers

Bij de controle op reizigersbagage kan sprake zijn van binnenkomen of uitgaan met een consent, maar zal met name een beroep worden gedaan op vrijstellingen voor jachtgeweren, airsoftapparaten en sportschutters. Ook kunt in de reizigersbagage onderdelen van wapens en munitie aantreffen.

De wetgeving voor wapens en munitie is niet overal in de wereld gelijk en wat hier niet is toegestaan kan in het land van herkomst van het wapen geen probleem zijn.

Afwijkende lokale procedures door BFC-er

Voor dit proces kan door de BFC-er met het OM afspraken gemaakt zijn over het afhandelen van de onregelmatigheden. Deze afspraken worden in lokale instructies vastgelegd. Als geen afspraken zijn gemaakt, handelt u onregelmatigheden af zoals in het onderdeel ‘onregelmatigheden’ is beschreven.

Stel bij uw controlewerkzaamheden vast of en op welke wijze Wwm van toepassing is:

 1. Behandel de vier vragen.

 2. Handel een onregelmatigheid af volgens instructies in onderdeel “onregelmatigheden” of volgens de lokale instructie van de BFC-er.

Naar boven

7.4.1 Vrijstelling jachtgeweren

Voor jachtgeweren en munitie (maximaal 1000 patronen voor die wapens tezamen) geldt een vrijstelling:

 • Voor een houder van een geldige jachtakte voor het vervoeren, het binnenkomen of uitgaan van de in de jachtakte omschreven jachtgeweren.

 • Voor ingezetenen in één van de lidstaten geldt de vrijstelling alleen als zij in het bezit zijn van Europese Vuurwapenpas waarop de wapens zijn vermeld.

  Voorwaarde is dat jachtgeweren zodanig zijn verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik geschikt zijn.  Bij uitgaan is er ook mogelijk sprake van een samenloop met het BSG
Naar boven

7.4.2 Vrijstelling voor airsoftapparaten

Vrijstellingsvoorwaarden in Nederland wonende personen

Voor airsoftapparaten bestemd voor het beoefenen van de airsoftsport geldt een vrijstelling voor:

• erkenninghouders;

• in Nederland wonende personen die:

 1. ten minste de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; en

 2. die door middel van een bewijs van lidmaatschap desgevraagd kunnen aantonen lid te zijn van een door de Minister van J en V erkende airsoftvereniging. De Minister heeft tot nu toe alleen de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) aangewezen. Het lidmaatschap wordt aangetoond door een bewijs van lidmaatschap;

 3. zodanig zijn verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik geschikt zijn;

 4. geen grotere schotkracht hebben dan 3,5 joules (inclusief de marge: maximaal 3,9 joule).

De vrijstelling geldt voor de handelingen doen binnenkomen, doen uitgaan, overdragen, voorhanden hebben en vervoeren van airsoftapparaten (Rwm, artikel 17a t/m g).

Vrijstellingvoorwaarden in buitenland wonende personen

Voor in het buitenland wonende personen geldt een vrijstelling voor het doen binnenkomen of uitgaan van airsoftapparaten bestemd voor het beoefenen van de airsoftsport wanneer:

• sprake is een schriftelijke uitnodiging of verklaring van de erkende airsoftvereniging met vermelding van het tijdvak voor het beoefenen of hebben beoefend in Nederland van de airsoftsport. De vrijstelling geldt vanaf de tweede dag voor tot en met de tweede dag na de in de uitnodiging of verklaring genoemde tijdvak.

• zij in het land van herkomst bevoegd zijn de meegebrachte airsoftapparaten voorhanden te hebben.

• de airsoftapparaten zodanig zijn verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik geschikt zijn.

• geen grotere schotkracht hebben dan 3,5 joules (inclusief de marge: maximaal 3,9 Joule).

Werkzaamheden

Betreft het een categorie I sub 7 wapen; (voorwerpen) welke zodanig op een wapen gelijken dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn en die wat betreft vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens)?

 Nee Betreft het een categorie IV lucht-, gas- en veerdrukwapen?

 Ja; Betreft het een lucht-, gas- en veerdrukwapen en er wordt voldaan aan de vrijstellingsvoorwaarden voor airsoftapperatenairsoftapparaten?

Geen grotere schotkracht dan maximaal 3,9 joules (3.5 met de marge van 10%). Wanneer geen gegevens zijn te achterhalen op verpakking/internetsite fabrikant, wordt geen nader onderzoek gedaan en wordt verondersteld dat de maximale schotkracht niet wordt overschreden.

Naar boven

7.4.3 Vrijstelling sportschutters

Voor sportschutters bestaat een vrijstelling voor het binnenkomen en uitgaan van vuurwapens van categorie III en ten hoogste 1000 patronen voor die wapens tezamen.Bij uitgaan is er ook mogelijk sprake van een samenloop met het BSG

De vrijstelling geldt voor buitenlandse sportschutters:

 • die een schriftelijke uitnodiging of verklaring van een Nederlandse schietvereniging hebben en gedurende een daarin vermeld tijdvak in Nederland de schietsport gaan beoefenen of hebben beoefend en die in het land van herkomst bevoegd zijn de meegebrachte wapens of munitie voorhanden te hebben.

 • vanaf de tweede dag vóór tot en met de tweede dag ná de in de uitnodiging of verklaring genoemde tijdvak.

 • Als de vuurwapens zodanig zijn verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik geschikt zijn.

 • Voor ingezetenen in één van de lidstaten; als zij in het bezit zijn van een zogenaamde Europese Vuurwapenpas waarop de wapens zijn vermeld.

De vrijstelling geldt voor in Nederland wonende sportschutters die:

 • blijkens een schriftelijke uitnodiging of verklaring van een schietvereniging in het buitenland de schietsport gaan beoefenen of hebben beoefend.

 • en de meegevoerde wapens of munitie in Nederland krachtens een verlof voorhanden mogen hebben.

Ook deze vuurwapens moeten zodanig zijn verpakt, dat zij niet voor onmiddellijk gebruik geschikt zijn.

Naar boven

7.5 Post-, pakket-, en koerierszendingen

Wapens en munitie of onderdelen kunnen per (pakket)post of koeriersdienst binnenkomen.

Tijdens de controlewerkzaamheden in dit proces onderzoekt u bij het aantreffen van wapens en munitie:

 1. de vier vragen voor toepassing Wwm

 2. of wapens niet gereed zijn voor onmiddellijk gebruik.


  Als bij een post, pakket of koerierszending airsoftapparaten worden bevonden die mogelijk vallen onder de vrijstelling voor airsoftapparaten, kunt u een bijgevoegd kopie van de ledenpas NABV aantreffen. U kunt het lidmaatschapnummer via het internetadres www.nabv.nl. controleren of het gaat om een bestaande relatienummer. U kunt eventueel een extra controle in BVR doen op de juistheid van de naam- en adresgegevens.
  Wanneer in de zending geen kopie van het NABV lidmaatschap aanwezig is, geeft u de goederen niet vrij.
  • U neemt contact op met de ontvanger en verzoek een bewijs te overleggen van het NABV lidmaatschap.
  • U geeft de zending vrij na overlegging van een (kopie) van het lidmaatschap.
  • U handelt de bevinding af als een onregelmatigheid wanneer deze niet wordt overlegd,

Afwijkende lokale procedures door BFC-er

Voor post-, pakket-, en koerierszendingen worden door de BFC-er met het OM afspraken gemaakt over het afhandelen van de onregelmatigheden. Deze afspraken worden in lokale instructies vastgelegd.

Als geen afspraken zijn gemaakt, handelt u onregelmatigheden volgens de instructies in het onderdeel ‘onregelmatigheden’.

Naar boven