Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.06.00 Wapens en munitie

5 Wet wapens en munitie

5.1 Opbouw Wwm

De Wwm is als volgt opgebouwd:

 • wapens en munitie zijn ingedeeld in categorieën

 • per categorie gelden voor bepaalde handelingen verschillende verboden

 • deze verboden gelden voor iedereen, maar voor bepaalde beroepsgroepen bestaan uitzonderingen

 • daarnaast gelden er vrijstellingen voor bepaalde wapen- en munitiecategorieën

 • vergunningen worden aangevraagd voor handelingen met wapens en munitie die in principe verboden zijn

Naar boven

5.2 Toepassen Wwm: vier controle-vragen

Vier controle-vragen voor toepassing Wwm

U stelt bij uw controlewerkzaamheden vast of en op welke wijze de Wwm van toepassing is. Bij het aantreffen van wapens en munitie beantwoordt u vier vragen:

 1. 1. Kunnen de goederen onder een categorie worden ingedeeld?

 2. 2. Welke handeling wordt verricht met de wapens en munitie?

 3. 3. Is een uitzondering of vrijstelling van toepassing?

 4. 4. Als geen uitzondering of vrijstelling van toepassing is, is er dan een vergunning voorhanden?

Vraag 1: Welke categorie?

De Wwm is alleen van toepassing op goederen die als wapens en munitie zijn gedefinieerd en die kunnen worden ingedeeld in één van de 4 categorieën. Als dit voor de aangetroffen goederen niet mogelijk is, dan is de Wwm niet van toepassing. Schakel bij een vermoedelijke onregelmatigheid altijd de vraagbaak in.

Vraag 2: Welke handeling?

In principe zijn alle handelingen verboden, maar in een aantal gevallen bestaat er een uitzondering, een vrijstelling of is er een vergunning verleend. U moet daarom vaststellen welke handeling met de wapens en munitie wordt verricht. Voor de Douane is met name binnenkomen, uitvoer, uitgaan of doorvoer van wapens en munitie van belang.

Als u tijdens ambulant toezicht wapens en/of munitie aantreft die zich in het vrije verkeer bevinden en waarbij (vermoedelijk) sprake is van een onregelmatigheid, neemt u altijd contact op met de BFC-er en volgt u de gegeven instructies.

Samenloop met militaire goederen (Bsg)

De wapens en munitie kunnen bij uitvoer en wederuitvoer ook vergunningplichtig zijn op grond van het Bsg. Als u vaststelt dat sprake is van wapens en munitie in de zin van de Wwm én het Bsg (militaire goederen) raadpleegt u ook het voorschrift Strategische goederen en schakelt u altijd de vraagbaak in.

Vraag 3: Welke uitzondering of vrijstelling?

Na de indeling van de wapens en munitie in een categorie en het vaststellen van de verboden handeling die hiermee wordt verricht, moet u vaststellen:

 • of voor deze categorie wapens en munitie voor die betreffende handeling een uitzondering of vrijstelling van toepassing is
  en

 • of aan de voorwaarden voor die uitzondering of vrijstelling is voldaan

Het recht op een vrijstelling wordt in de regel niet door documenten aangetoond. In een aantal gevallen moet wel met documenten worden aangetoond dat aan de voorwaarden van de vrijstelling is voldaan; bijvoorbeeld door het tonen of indienen van een:

Vraag 4: Welke vergunning?

 • Als voor de handeling met de aangetroffen wapens en munitie geen uitzondering of vrijstelling van de verbodsbepalingen van toepassing is, gaat u na of de handeling toch is toegestaan omdat een vergunning voorhanden is.

Naar boven

5.3 Indeling wapens in vier categorieën

In de Wwm worden de wapens in 4 categorieën onderverdeeld.

Categorie I wapens

Voor categorie I wapens gelden de strengste regels. Het legale bezit van categorie I wapens is voor particulieren in principe uitgesloten omdat deze wapens alleen kunnen worden gebruikt voor doeleinden die geen maatschappelijk nut dienen. In deze categorie vallen ook de zogenaamde “ op echte vuurwapens gelijkende voorwerpen ” (bijvoorbeeld ‘nepwapens’ met uitzondering van speelgoedwapens). Categorie I wapens kunnen Nederland alleen binnenkomen op basis van een ontheffing (Wwm, artikel 13) of een vrijstelling voor airsoftapparaten (Rwm, artikel 17d).

In de bijlage is voor blanke wapens een indelingsschema opgenomen omdat deze in verschillende categorieën voorkomen.

Categorie II wapens

Voor categorie II wapens is het legale bezit voor particulieren in principe uitgesloten (uitgezonderd verzamelaar). Deze categorie betreft wapens die niet onder categorie III vallen en met name militaire wapens. In deze categorie vallen ook vuurwapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen; de zogenaamde verborgen vuurwapens.

Categorie III wapens

Categorie III wapens zijn wapens waarvan particulier bezit onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Als men aan de voorwaarden voldoet, kan worden toegestaan dat men een aantal handelingen (bijvoorbeeld voorhanden hebben en vervoeren) met een dergelijk wapen verricht.

Categorie IV wapens

Voor categorie IV wapens gelden de minst strenge regels. Het voorhanden hebben door personen ouder dan 18 jaar is toegestaan. Ook het vervoeren van deze wapens is toegestaan. Het dragen van deze wapens is wel verboden.

Globaal overzicht categorieën

Categorie

Soorten wapens

Categorie I

Ongewenste niet-vuurwapens. Onder meer stiletto’s, valmessen, vlindermessen, bepaalde opvouwbare messen, blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen (bijvoorbeeld creditcardmes), katapulten, ploertendoders, boksbeugels en wapens die moeilijk van echte wapens te onderscheiden zijn, airsoftapparaten, werpsterren en geluiddempers.

Categorie II

Onder meer militaire vuurwapens, op andere voorwerpen lijkende vuurwapens (schietballpoint e.d.), stroomstootwapens, kanonnen, houwitsers, antitankwapens, raketlanceerwapens, ‘afgezaagde wapens’

Categorie III

Onder meer geweren, revolvers en pistolen voor zover niet vallend onder categorie II, werpmessen, alarm- en startpistolen die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Categorie IV

Onder meer blanke wapens, degens, zwaarden en bajonetten, wapenstokken, bepaalde lucht- gas- en veerdrukwapens, kruisbogen en harpoenen.

Een volledige opsomming wapens per categorie met een toelichting vindt u in de bijlage.

Preventieve toetsing bij Dienst Justis

Wil en wapenhandelaar weten in welke categorie een wapen valt dat hij wil gaan verhandelen? Dan kan hij terecht bij de Dienst Justis.

Naar boven

5.3.1 Hulpmiddelen determinatie

Voor de determinatie zijn de volgende hulpmiddelen beschikbaar:

Naar boven

5.3.2 Op echte vuurwapens gelijkende voorwerpen

In de Wwm worden wapens die een ernstige bedreiging voor personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen lijken dat zij voor bedreiging geschikt zijn, ingedeeld in categorie I (Wwm, artikel 2, lid 1, categorie I, sub 7).

Het is verboden handelingen te verrichten met voorwerpen (Rwm, artikel 3):

Niet kleur of materiaal bepalend maar afmeting en vorm

Elk voorwerp dat qua vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis heeft met echt vuurwapen lijkt, valt in categorie I en is verboden. De afmeting en de kleur hoeven niet geheel overeen te stemmen. Er zijn twee belangrijke uitzonderingen:

Toetsing van “sprekende gelijkenis met vuurwapens”

Uit de jurisprudentie blijkt dat veel discussie bestaat over de vraag vanuit welk perspectief de beoordeling van het criterium ‘sprekende gelijkenis’ moet worden bezien. Op eerste gezicht lijkt bijvoorbeeld elk serieus uitziend voorwerp met een loop en een kolf en een trekker (bijvoorbeeld een luchtdrukwapen) op een vuurwapen. Wanneer is er nu sprake van een “sprekende gelijkenis”?.

Procedure vaststellen sprekende gelijkenis

Bij aantreffen van een luchtdrukwapen wordt –wanneer wordt getwijfeld of dit luchtdrukwapen voldoende afwijkt van een echt vuurwapen- deze voorgelegd aan de vraagbaken Wwm.

De vraagbaak toetst of het luchtdrukwapen een sprekende gelijkenis heeft met vuurwapens aan de hand van onderstaand kader:

Is sprake van een (vrijwel) exacte kopie van één bepaald merk en model?


Wanneer aantoonbare niet-functionele onderdelen die de kennelijke bedoeling hebben om het wapen het uiterlijk van een vuurwapen te geven:

Zo ja, vraagbaak onderzoekt of dit luchtdrukwapen in Nederland wordt aangeboden via Nederlandse/ Europese websites door erkeninghouders (of wapenwinkels) /speelgoedwinkels:

 • Zo ja, merk, uitvoering en kaliber aangeven in het proces-verbaal van determinatie, in beslag nemen en afdoen volgens normale procedure.

 • Zo nee, zijn er aantoonbare niet-functionele onderdelen die de kennelijke bedoeling hebben om het wapen het uiterlijk van een vuurwapen te geven zoals bijvoorbeeld:

 • een uitsparing in het huis van een luchtdrukgeweer, welke een hulsuitwerpvenster moet voorstellen;

 • een pseudo-vuurselector

 • een pseudo-patroonhouder.

 • Niet aangeboden: proces verbaal van determinatie en inbeslagname volgens normale procedure

 • Wel aangeboden: vrijgave luchtdrukwapen (blijft categorie IV wapen).

Naar boven

5.3.3 Speelgoedwapens

De speelgoedindustrie in de EU is zeer omvangrijk met een grote thuismarkt van kinderen onder de 14 jaar. Het tot een minimum beperken van het risico op verwondingen bij kinderen die met speelgoed spelen is een essentieel onderdeel van het EU-beleid. Een CE-markering op een stuk speelgoed geeft aan dat het voldoet aan de geldende essentiële veiligheidseisen, waardoor het overal in de Europese Economische Ruimte (de EU-landen en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) mag worden verkocht. Dit geldt ook voor producten die zijn gemaakt in derde landen en worden verkocht in de EER. De Speelgoedrichtlijn is bedoeld om een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau voor kinderen te waarborgen en om de regels omtrent de verkoop van speelgoed in de EU te harmoniseren.

In de Speelgoedrichtlijn wordt speelgoed als volgt gedefinieerd: “alle producten of materialen die zijn ontworpen of bedoeld om mee te spelen, al dan niet uitsluitend door kinderen onder de 14 jaar”. De formulering “bedoeld om mee te spelen” houdt in dat bij het beoordelen of iets wel of niet speelgoed is, het concept van redelijkerwijs te verwachten gebruik voorrang heeft boven hetgeen de fabrikant verklaart over de bedoeling van het product. Niet als speelgoed worden beschouwd geweren en pistolen die gebruikmaken van samengeperst gas (met uitzondering van waterpistolen).Speelgoedwapens zijn veelal niet of nauwelijks te onderscheiden van echte wapens. Het verkopen van speelgoed in de zin van de Speelgoedrichtlijn dat op een wapen lijkt of kan lijken, is sinds juli 2014 daarmee niet meer verboden op grond van de Wwm.

Naar boven

5.3.4 Samenloop inbreuk intellectueel eigendomsrecht

Voor wapens is het mogelijk dat –naast een onregelmatigheid op grond van de Wwm - ook een inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht. Is dat het geval, dan handelt u zoals in dit onderdeel is vermeld.

Reizigers

Voor reizigers geldt dat bij het aantreffen wapens altijd wordt opgetreden op grond van de Wwm. Er is geen noodzaak om in het proces-verbaal melding te maken dat er ook sprake is van een vermoedelijke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht.

Post-, pakket en koerierzendingen
 • Particulier in Nederland

  Wanneer wapens bestemd zijn voor een particulier in Nederland en er is geen vrijstelling van toepassing (zoals bijvoorbeeld voor airsoftapparaten), worden deze in beslag genomen op grond van de Wwm. Er wordt niet opgetreden op grond van een vermoedelijk inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Er wordt strafrechtelijk opgetreden op grond van de Wwm en het is niet noodzakelijk dat in het proces-verbaal ook melding wordt gemaakt van een vermoedelijke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht.

 • Particulier in lidstaat

  Als de op een intellectueel eigendomsrecht inbreukmakende wapens niet bestemd zijn voor een particulier in Nederland, wordt de zaak anders. Categorie I sub 7 wapens bijvoorbeeld mogen wel doorgevoerd worden maar alleen met een ontheffing. De ontvanger in de andere lidstaat weet veelal niet dat de goederen die hij in een derde land heeft besteld en in zijn land zijn toegestaan, de EU binnenkomen in Nederland en dat het binnenkomen hier verboden is zonder ontheffing. De ontvanger zal in de regel geen strafrechtelijk verwijt te maken zijn. Het gaat ook te ver om de Douane uit te laten zoeken wat in de lidstaat van bestemming precies wel en niet is toegestaan voor nepwapens. Hoewel het in beslag nemen op grond van de Wwm mogelijk is, wordt in deze situatie de procedure uit het voorschrift IER gevolgd Immers als een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht wordt vermoed, geldt deze inbreuk ook in de lidstaat van bestemming.

 • Commerciële zendingen

  Hoewel de scheidslijn tussen particulier en commercieel niet altijd scherp is, bestaat de mogelijkheid dat alsnog een ontheffing wordt gevraagd en gekregen wanneer de bestemming gelegen is in een andere lidstaat. De vermoedelijke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht geldt echter ook in de lidstaat van bestemming en daarom is handelen op IER het meest efficiënt Als de houder van het intellectuele eigendomsrecht niet civielrechtelijk wenst op te treden, wordt de zaak verder afgehandeld volgens de Wwm.

Overige processen (cargo)
 • Bestemming andere lidstaat (doorvoer in de zin van Wwm):

 • Bestemming Nederland (geen doorvoer in de zin van Wwm)

  • Niet op IER acteren maar goederen in beslag nemen op grond van de Wwm (Wwm, artikel 13 Wwm).

Naar boven

5.3.5 Onderdelen van wapens en munitie

Onderdelen van wapens zijn gelijkgesteld met wapens. Ook onderdelen van munitie worden gelijkgesteld met munitie.

De bepalingen voor wapens zijn ook van toepassing op onderdelen en hulpstukken die (Wwm, artikel 3, lid 1):

 • specifiek bestemd zijn voor die wapens

en

 • van wezenlijke aard zijn

Voor vuurwapens worden de hieronder genoemde onderdelen altijd aangemerkt als onderdelen waarop de Wwm van toepassing is. Deze onderdelen:

 • zijn onontbeerlijk voor het functioneren als vuurwapen

  of

 • bepalen in sterke mate mede de werking van het vuurwapen

  of

 • kunnen de werking van het vuurwapen wijzigen

  of

 • identificeren het vuurwapen, hetzij door ingeslagen nummers hetzij door bij het afvuren sporen achter te laten op de patroonhuls of de kogel

Wapen

Omschrijving onderdeel

Algemeen

de loop, de kast, het patroonmagazijn, de onderdelen die bestemd zijn om een vuurwapen (vol)automatisch te doen schieten.

Geweren

de bascule, het staartstuk en de grendel of afsluiter.

Pistolen

de slede.

Revolvers

de cilinder.

U vindt meer informatie over de onderdelen in de bijlage.

Naar boven

5.3.6 Onderdelen van door de minister aangewezen voorwerpen

Losse onderdelen/hulpstukken van in artikel 3 Rwm door de minister aangewezen voorwerpen kunnen niet gezien worden als het voorwerp in zijn geheel. Een losse loop of ander essentieel onderdeel van een in artikel 3 Rwm aangewezen voorwerp, is niet voor bedreiging of afdreiging geschikt.

Een los onderdeel/hulpstuk kan dan ook niet ingedeeld worden in categorie I, sub 7. Deze volgen hun eigen categorie.

Essentiële onderdelen en hulpstukken van bijvoorbeeld een luchtdrukwapen vallen onder categorie IV, omdat een luchtdrukwapen een wapen van categorie IV is. Bestaat een zending echter uit verschillende onderdelen waarmee een volledig luchtdrukwapen gemaakt kan worden en dat luchtdrukwapen kan gezien worden als een door de minister aangewezen voorwerp, dan worden de onderdelen in categorie I, sub 7 ingedeeld.

Naar boven

5.3.7 Onderdelen van airsoftapparaten

Hetgeen in de wijziging van de Rwm is bepaald omtrent airsoftapparaten geldt ook voor onderdelen van airsoftapparaten, voor zover deze als onderdelen in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Wwm zijn aan te merken. Dat betekent dat deze onderdelen ook vallen onder categorie I, onder 7° (Toelichting op de wijziging van de Rwm). Vooralsnog zijn er geen onderdelen van airsoftapparaten aangewezen welke zijn aan te merken als onderdelen in de zin van artikel 3, eerste lid van de Wwm. Bestaat een zending echter uit verschillende onderdelen waarmee een volledig airsoftapparaat kan worden gemaakt, dan worden de onderdelen in categorie I, sub 7 ingedeeld.

Naar boven

5.4 Indeling munitie in twee categorieën

De indeling van munitie kent drie categorieën (Wwm, artikel 2), waarbij categorie I munitie is vervallen. De indeling is als volgt:

Categorie

Soort munitie

Categorie I

Vervallen

Categorie II

Munitie die uitsluitend geschikt is voor categorie II wapens, munitie voorzien van explosieve of pantserdoordringende projectielen, munitie met expanderende projectielen.

Categorie III

Alle overige munitie, waaronder onder meer de voor de jacht of de schietsport bestemde munitie.

Hieronder vallen ook de zogenaamde ‘losse flodders’ indien groter dan kaliber 6 mm.

U vindt meer informatie over de categorieën munitie in de bijlage 1.

Onderdelen van munitie

De Wwm is ook van toepassing op onderdelen van munitie voor zover deze geschikt zijn om er munitie van te maken (Wwm, artikel 3, lid 2). Als het gaat om munitie voor geweren, pistolen en revolvers worden daarvoor geschikt geacht:

 • kogels

 • hulzen

 • slaghoedjes voor gebruik in hulzen

Lege hulzen van afgeschoten patronen zijn niet zonder meer geschikt om er opnieuw munitie van te maken en vallen in het algemeen niet onder de gelijkstelling met munitie waarop de Wwm van toepassing is.

Naar boven

5.5 Handelingen met wapens en munitie

De Wwm onderscheidt de volgende handelingen:

 

Dragen

Het onverpakt en dus gebruiksklaar bij zich hebben op openbare plaatsen. Onder dragen wordt niet alleen het aan/op het lichaam dragen van een wapen bedoeld (bijvoorbeeld door middel van een holster), maar ook het onmiddellijk binnen bereik hebben van een wapen. Als bijvoorbeeld de bestuurder van een auto een wapen onverpakt in zijn dashboardkastje heeft liggen, dan wordt dit aangemerkt als het ‘dragen’ van een wapen.

Voorhanden hebben

Op een bepaalde (privé)plaats over de wapens kunnen beschikken. Als bijvoorbeeld een vergunninghouder thuis een wapen in een kluis bewaart en hij zich vijftig kilometer van zijn huis bevindt, dan heeft hij dat wapen nog steeds voorhanden. Hij kan immers wanneer hij maar wil teruggaan naar zijn huis om het te pakken. Voorhanden hebben betekent dus niet dat men een wapen letterlijk binnen handbereik moet hebben.

Vervoeren

Het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen (en/of munitie) dat zodanig is verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend. Als het wapen wel onmiddellijk kan worden gebruikt is er geen sprake van ‘vervoeren’ maar van ‘dragen’. Wanneer iemand is toegestaan een wapen te vervoeren, moet dit dus zodanig gebeuren dat het wapen niet onmiddellijk kan worden gebruikt; anders wordt de Wwm overtreden.

Binnenkomen

Het binnen het grondgebied van Nederland komen van wapens en munitie.

Uitgaan

Het verlaten van het grondgebied van Nederland van wapens en munitie.

Doorvoeren

Binnenkomen gevolgd door uitgaan van wapens en munitie.

Vervaardigen, herstellen of transformeren en verhandelen

Het vervaardigen, herstellen en transformeren van wapens is verboden ongeacht of dit in het kader bedrijf of beroep gebeurt. Voor deze handelingen is een erkenning vereist.

Handelingen die van belang zijn voor de Douane

In principe zijn alle handelingen verboden, maar in bepaalde gevallen bestaat er een uitzondering, een vrijstelling of kan er een vergunning worden verleend.

U moet daarom vaststellen welke handeling met de wapens en munitie wordt verricht. In de bijlage vindt u een schematisch overzicht van de handelingen en de verboden.

De Wwm onderscheidt -voor zover van belang voor uw taak- de volgende handelingen met wapens en munitie:

 • alle handelingen voor wapens van categorie I, waar geen vrijstelling voor geldt voor airsoftapparaten

 • binnenkomen en uitgaan van wapens en munitie van categorie II en III

 • vervoer van wapens en munitie van categorie II en III

 • voorhanden hebben en dragen

Handelingen met categorie I wapens, waar geen vrijstelling voor geldt voor airsoftapparaten

Het verrichten van handelingen met wapens uit categorie I, waar geen vrijstelling voor geldt voor airsoftapparaten, is verboden. Op dit verbod is in drie gevallen een ontheffing mogelijk (Wwm, artikel 13, lid 1 en 2):

 1. gebruik door krijgsmacht, politie en overige openbare dienst

 2. onderwijs voor krijgsmacht, politie en openbare dienst

 3. voor doorvoer

Binnenkomen, uitgaan en uitvoer wapens en munitie categorie II en III

Het binnenkomen, uitgaan en de doorvoer van wapens en munitie van de categorieën II en III zonder consent is verboden. De uitvoer van vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie, opgenomen in bijlage I van verordening (EU) nr. 258/2012, zonder uitvoervergunning, is verboden (WWM, artikel 20a, lid 2).

Voor het binnenkomen en uitgaan van wapens en munitie van met name categorie III bestaan onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen van de consentplicht voor:

Vervoer wapens en munitie categorie II en III

Het vervoer in het binnenland van wapens en munitie van de categorieën II en III is niet toegestaan zonder een verlof of vergunning tot vervoer (Wwm, artikelen 22 en 24).

Voorhanden hebben en dragen wapens en munitie categorie II, III en IV

Het voorhanden hebben van wapens en munitie van de categorieën II en III is verboden zonder verlof of jachtakte.

Het is ook verboden dat personen jonger dan achttien jaar wapens van categorie IV voorhanden hebben (Rwm, artikel 26).

Het dragen van wapens en munitie van de categorieën I, II, en III zonder een verlof , jachtakte of lidmaatschapsbewijs van een erkende airsoftvereniging is verboden. Personen die in het bezit zijn van een jachtakte mogen deze wapens en munitie alleen dragen op een terrein waar zij gerechtigd zijn tot de jacht (Wwm, artikel 27, lid 2). Personen die in het bezit zijn van een lidmaatschapsbewijs van een erkende airsoftvereniging mogen airsoftapparaten alleen dragen op voor het publiek toegankelijke plaatsen, met uitzondering van de openbare weg (Rwm, artikel 17c, lid 1).

In de bijlage vindt u een schematisch overzicht van de handelingen en de verboden.

Naar boven

5.6 Uitzonderingen voor beroepsgroepen

De uitzonderingen in de Wwm betreffen bepaalde beroepsgroepen (Wwm, artikel 3a):

 • De krijgsmacht en personen die daarvan deel uitmaken of daarvoor werkzaam zijn voor zover dit bij nadere regeling is bepaald.

 • De politie en personen die daarvan deel uitmaken of daarvoor werkzaam zijn voor dit bij nadere regeling of besluit is bepaald.

 • Overige openbare diensten en personen die daarvan deel uitmaken of daarvoor werkzaam, daaronder begrepen buitengewone opsporingsambtenaren voor zover dit bij nadere regeling is bepaald.

De uitzondering geldt ook voor de niet-Nederlandse krijgsmacht, politie of openbare dienst (Wwm, artikel 3a, lid 4). In de Rwm zijn hiervoor nadere uitvoeringsbepalingen vastgesteld.

Naar boven

5.6.1 Uitzondering krijgsmacht

Voor personen die deel uitmaken van de krijgsmacht of daarvoor werkzaam zijn, heeft de minister van Defensie bij regeling (Rwmk) een aantal verbodsbepalingen niet van toepassing verklaard.

De Nederlandse en niet-Nederlandse militairen in werkelijke dienst zijn gerechtigd tot:

 • Het vervoeren, voorhanden hebben, transformeren, herstellen, beproeven, doen binnenkomen of uitgaan van wapens en munitie van de categorieën II en III.

 • Het dragen van wapens van de categorieën II, III, en IV voor zover het uitoefenen van de dienst dat vereist of dat -met betrekking tot het dragen van een wapen van categorie III- bij een tenue is voorgeschreven (Rwmk, artikel 2, lid 1).

Burgerambtenaren in dienst van de minister van Defensie moeten voor de toepassing van deze uitzondering in het bezit zijn van een door de minister van Defensie afgegeven vergunning. Burgerambtenaren aan wie deze vergunning is afgegeven, mogen geen wapens en munitie zonder consent doen binnenkomen of uitgaan.

De Douane kan aan de hand van het bij het vervoer aanwezige formulier 302 (Handboek Douane, onderdeel 14.80.00) vaststellen of goederen door de krijgsmacht Nederland binnenkomen of verlaten.

Aangewezen civiele contractspartijen

Ook civiele contractspartijen mogen bepaalde handelingen met wapens of munitie verrichten (Rwmk, artikel 2, lid 5). Zij mogen die handelingen alleen verrichten als de handelingen in opdracht van de minister van Defensie worden uitgevoerd en dit uit de bij de handelingen meegevoerde documenten blijkt. Met het ministerie van Defensie is afgesproken dat een door de Defensie Fiscale Douane Eenheid afgegeven consent wordt overgelegd.

Naar boven

5.6.2 Uitzondering politie

Voor de politie geldt een iets strenger regiem. Voor de verboden die van toepassing zijn, bestaat voor de politie ook een uitzondering en dit is geregeld in de Bewapeningsregeling politie.

Aangewezen civiele contractspartijen

Ook civiele contractspartijen mogen bepaalde handelingen met wapens of munitie verrichten (Besluit van de Staatssecretaris van VenJ van 19 februari 2013). Zij mogen die handelingen alleen verrichten als de handelingen in opdracht van Politie Nederland, Unit Logistiek en Distributie (ULD) worden uitgevoerd en dit uit de bij de handelingen meegevoerde documenten blijkt.

Naar boven

5.6.3 Uitzondering overige openbare diensten

Voor de overige openbare diensten geldt weer een iets strenger regime dan voor de krijgsmacht en de politie. De minister van Justitie en Veiligheid moet vooraf bepalen -in welke mate en onder welke omstandigheden- de verboden niet van toepassing zijn:

 • voor buitengewone opsporingsambtenaren de bepalingen in Rwm, artikel 4

 • voor de overige openbare dienst de bepalingen in Rwm, artikel 7

Naar boven

5.7 Vrijstellingen

Voor sommige verboden handelingen bestaat een vrijstelling (Wwm, artikel 4). Een vrijstelling is een algemene uitzondering op een wettelijk verbod. Een vrijstelling hoeft niet te worden aangevraagd -in tegenstelling tot een vergunning- en geldt voor bepaalde groepen van personen of wapens en munitie. Voor een vrijstelling op een verbodsbepaling moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden hebben betrekking op:

 • een bepaalde handeling (dragen, vervoeren, binnenkomen, enzovoort)

 • het soort wapen (categorie)

Het recht op een vrijstelling wordt in de regel niet door documenten aangetoond. In een aantal gevallen moet wel met documenten worden aangetoond dat aan de voorwaarden van de vrijstelling is voldaan.

Deze materie is complex. Er zijn veel verbodsbepalingen met verschillende vrijstellingen en voorwaarden. Hierdoor moet per vrijstelling bij de toezichthoudende taak anders worden gehandeld. In de Rwm en Rwmk zijn de vrijstellingen nader uitgewerkt.

De volgende vrijstellingen zijn van belang:

Naar boven

5.7.1 Vrijstelling ongeschikte en historische vuurwapens en munitie

Voor vuurwapens en munitie bestaat een vrijstelling voor de handelingen binnenkomen, uitgaan, vervoeren en voorhanden hebben van:

 • vuurwapens die:

  • op een voorgeschreven wijze ongeschikt zijn gemaakt voor gebruik (Rwm, artikel 18, lid 1, letter a)

   en

  • waar op de onbruikbaar gemaakte vuurwapens een markering is aangebracht overeenkomstig het model in Bijlage II bij de Uitvoeringsverordening (Rwm, artikel 18, lid 3)

   en

  • waarvoor een verklaring van onbruikbaarmaking is afgegeven overeenkomstig de aan de Uitvoeringsverordening gehechte Bijlage III (Modelcertificaat voor onbruikbaar gemaakte vuurwapens) (Rwm, artikel 18, lid 3)

 • vuurwapens die zijn vervaardigd voor 1 januari 1870

 • voor 1 januari 1945 vervaardigde vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers, pistolen en combinatiewapens die ontworpen en bestemd zijn om te worden geladen met losse kogels en zwart kruit of patronen uitgezonderd randvuurpatronen in het kaliber .22 en centraalvuurpatronen

 • voor 1 januari 1945 vervaardigde vuurwapens in de vorm van geweren en pistolen, niet zijnde revolvers, die ontworpen en bestemd zijn om te worden geladen met patronen waarvan de voortdrijvende lading bestaat uit zwart kruit of alleen ontstekingsas, met uitzondering van randvuurpatronen in het kaliber .22 met een patroonlengte van meer dan 18 mm

 • voor 1 januari 1945 vervaardigd geschut dat ontworpen en bestemd is om te worden geladen met losse projectielen en zwart kruit, los of in kardoezen

 • kennelijk gebruikte lege patroon- en kardoeshulzen bestemd voor dan wel deel uitmakend van een verzameling

 • patroonmagazijnen en patroonhouders, voor zover het personen betreft die bevoegd zijn de wapens of de munitie waarvoor deze voorwerpen bestemd zijn voorhanden te hebben

 • projectielen en hulzen eventueel samengevoegd tot patronen, die een onderdeel vormen van een monster-, verzamel- of overzichtsbord, voor zover zij niet zijn voorzien van een ontstekende, voortdrijvende of brisante lading en voor zover zij op deugdelijke wijze permanent op het bord bevestigd zijn

 • voor het vervoeren en voorhanden hebben van munitie en onderdelen van munitie van categorie II voor houders van een verlof tot vervoer of voorhanden hebben van munitie van categorie III (Rwm, artikel 18a)

 • voor het doen binnenkomen en doen uitgaan alsmede het vervoer van bij schiethamers behorende munitie (Rwm, artikel 19)

 • voor ronde loden kogels die bestemd zijn voor wapens die het karakter dragen van oudheden of replica’s daarvan (Rwm, artikel 20)

Voor de vrijstelling op grond van de Rwm, artikel 18 en 18a, is een beslisschema opgenomen.

Naar boven

5.7.2 Vrijstelling stroomstootwapens en noodsignalen

Stroomstootwapens

Er is een vrijstelling van de verbodsbepalingen voor het binnenkomen, uitgaan, vervoeren en voorhanden hebben van stroomstootwapens (categorie II):

 • voor personen die zich bezighouden met de beroepsmatige uitoefening van de veehouderij, het transport van vee, of de medische behandeling daarvan

 • voor zover het dragen betreft, uitsluitend op het moment dat die (beroepsmatige) activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden (Rwm, artikel 21)

Noodsignaalmiddelen

Voor het binnenkomen, uitgaan, vervoeren en voorhanden hebben van bepaalde noodsignaalmiddelen en daartoe behorende patronen geldt een vrijstelling voor:

 • personen van 18 jaar of ouder als de noodsignaalmiddelen (Rwm, artikel 22 tot en met 25):

  • van een kleiner kaliber zijn dan kaliber 12

  • alleen geschikt zijn voor noodsignaalmunitie

  • zijn gemaakt van kunststof of lichtmetaal

  • niet de vorm hebben van een pistool, revolver of geweer

Naar boven

5.7.3 Vrijstelling wapens categorie IV

Voorhanden hebben

Onder bepaalde voorwaarden bestaat er een vrijstelling voor het voorhanden hebben van bepaalde in categorie IV genoemde wapens aan personen die nog geen 18 jaar zijn en die de wapens in verenigingsverband gebruiken (Rwm, artikel 26 en 27).

Dragen

Onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde doeleinden, zoals sportevenementen en duiksport, wordt het dragen toegestaan voor bepaalde in categorie IV genoemde wapens op voor publiek toegankelijke plaatsen met uitzondering van de openbare weg (Rwm, artikel 28 en 29).

Naar boven

5.7.4 Vrijstelling uitrusting schepen en luchtvaartuigen

Vrijstelling uitrusting Nederlandse schepen en luchtvaartuigen categorie III wapens en munitie

Er is een vrijstelling voor het binnenkomen en uitgaan van wapens en munitie van categorie III die behoren tot de uitrusting aan boord van een Nederlands schip of luchtvaartuig. Voorwaarde is dat hiervoor een verlof voor het voorhanden aanwezig is (Rwm, artikel 33). Aan dit verlof kunnen beperkingen en voorschriften zijn verbonden.

Vrijstelling uitrusting buitenlandse schepen categorie II en III wapens en munitie

Er is een vrijstelling voor het binnenkomen en uitgaan van wapens en munitie van de categorieën II en III die behoren tot de uitrusting van een buitenlands schip of tot de persoonlijke bezittingen van de gezagvoerder of de andere bemanningsleden (Rwm, artikel 34). Voorwaarde is dat een schriftelijke melding plaatsvindt bij de Douane.

Schriftelijke melding bij Douane voor buitenlandse schepen

De vrijstelling voor de uitrusting van buitenlandse schepen geldt alleen als (Rwm, artikel 38a):

 • het binnenkomen van deze wapens en munitie schriftelijk bij de Douane is gemeld

  • De schriftelijke melding omvat de omschrijving van de goederen en de vermelding van:

   • de hoeveelheid

   • de bestemming en als deze afwijkt, de eindbestemming

   • het vervoermiddel waarin de goederen zich bevinden;

   • de voorziene plaats van uitgaan uit Nederland

   • de naam van de persoon die de beschikkingsmacht heeft

 • de wapens en munitie onder douaneverzegeling zijn gebracht.

  • De verzegeling is niet noodzakelijk voor wapens van categorie III als dat nodig is voor de beveiliging van het buitenlandse schip of de handhaving van de orde aan boord. In Nederland zal deze uitzondering zich niet voordoen en moet dus ook voor categorie III wapens en munitie sprake zijn van een douaneverzegeling.

De melding moet uiterlijk gelijktijdig met de summiere aangifte worden gedaan (Handboek Douane, onderdeel 10.00.00 en 10.50.00).

Als de vereiste gegevens van deze melding op de IMO FAL 3 staan, wordt dit formulier als melding gezien.

Geen vrijstelling uitrusting buitenlandse vliegtuigen

Voor buitenlandse vliegtuigen geldt geen vrijstelling voor het binnenkomen en uitgaan van wapens en munitie die behoren tot de uitrusting van een vliegtuig of tot de persoonlijke bezittingen van de gezagvoerder of andere bemanningsleden. Voor wapens en munitie van categorie II en III moet een consent voorhanden zijn.

Geen controletaak Douane uitrusting buitenlandse vliegtuigen

De Douane heeft geen controletaak bij het binnenkomen en uitgaan van wapens en munitie die zich als uitrusting aan boord van buitenlandse vliegtuigen bevinden.

Naar boven

5.7.5 Vrijstelling jachtgeweren

Vrijstelling vervoeren, binnenkomen en uitgaan jachtgeweren

Voor jachtgeweren en munitie (maximaal 1000 patronen voor die wapens tezamen) geldt een vrijstelling voor een houder van een geldige jachtakte voor de handelingen vervoeren, binnenkomen of uitgaan van de in de jachtakte omschreven jachtgeweren (Rwm, artikel 39). Voorwaarde is dat de jachtgeweren zodanig zijn verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik geschikt zijn.

Voor de handeling ‘ doorvoer’ geldt ook een vrijstelling voor jachtgeweren, tenzij de doorvoer plaatsvindt per vliegtuig (Rwm, artikel 40, lid 1).

Extra voorwaarde ingezetenen EU: Europese vuurwapenpas

Voor ingezetenen in één van de lidstaten van de EU geldt de vrijstelling alleen als zij in het bezit zijn van een zogenaamde Europese Vuurwapenpas waarop de wapens zijn vermeld (Rwm, artikel 39, lid 2). Zonder de Europese vuurwapenpas geldt de vrijstelling niet en moet men een consent hebben voor het binnenkomen of uitgaan.

De Europese vuurwapenpas

Een Europese vuurwapenpas wordt door de plaatselijke politie afgegeven aan personen die gerechtigd zijn om een vuurwapen voorhanden te hebben (Wwm, artikel 28a). De Europese vuurwapenpas geeft zelf dus geen bevoegdheid om wapens voorhanden te hebben.

De Europese vuurwapenpas wordt alleen afgegeven aan:

 • houders van een verlof voor het voorhanden hebben (Wwm, artikel 28)

 • personen die op grond een jachtakte wapens van categorie III voorhanden mogen hebben (Wwm, artikel 26, tweede lid, letter b)

In de Europese vuurwapenpas:

 • zijn de gegevens van de houder vermeld

 • zijn het nummer, de geldigheidsduur (ten hoogste 5 jaar) en de bevoegde autoriteit vermeld

 • zijn de vuurwapens aangetekend die de houder gerechtigd is voorhanden te hebben

 • wordt aangegeven op grond waarvan de houder van de vuurwapens de genoemde wapens voorhanden mag hebben (bijvoorbeeld een verlof, jachtakte of een vergunning (visa) verleend door de autoriteiten van de lidstaat waarnaar de houder zich met zijn wapen(s) begeeft)

 • is informatie opgenomen betreffende intra Unie verplaatsingen

Vrijstelling doorvoer jachtgeweren (niet per vliegtuig)

De vrijstelling geldt ook voor de doorvoer van jachtgeweren anders dan per vliegtuig. De jachtgeweren moeten zodanig zijn verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik geschikt zijn (Rwm, artikel 40, lid 1).

Voor ingezetenen van de EU geldt de vrijstelling alleen als zij in het bezit zijn van een Europese vuurwapenpas waarop de wapens zijn vermeld (Rwm, artikel 40, lid 2).

Voor niet-ingezetenen van de EU geldt deze vrijstelling alleen als de jachtgeweren en de daarbij behorende munitie bij de Douane schriftelijk zijn gemeld (Rwm, artikelen 40, derde lid, en 38a).

Wanneer de doorvoer plaatsvindt per vliegtuig geldt de vrijstelling dus niet en moet men over een consent voor binnenkomen en uitgaan beschikken.

Naar boven

5.7.6 Vrijstelling sportschutters

Vrijstelling buitenlandse sportschutters

Voor in het buitenland wonende sportschutters bestaat een vrijstelling voor het binnenkomen en uitgaan van vuurwapens van categorie III en ten hoogste 1000 patronen voor die wapens tezamen (Rwm, artikel 41, lid 1).

De vrijstelling geldt alleen:

 • Voor sportschutters die een schriftelijke uitnodiging of verklaring van een Nederlandse schietvereniging hebben en gedurende een daarin vermeld tijdvak in Nederland de schietsport gaan beoefenen of hebben beoefend en die in het land van herkomst bevoegd zijn de meegebrachte wapens of munitie voorhanden te hebben.

 • Vanaf de tweede dag voor tot en met de tweede dag na de in de uitnodiging of verklaring genoemde tijdvak.

De vrijstelling geldt ook voor het vervoer en het voorhanden hebben van vuurwapens van categorie III door in het buitenland wonende sportschutters (Rwm, artikel 41, lid 2). Daarbij gelden de bovengenoemde voorwaarden.

Extra voorwaarde ingezetenen EU: Europese vuurwapenpas

Voor ingezetenen van de EU geldt de vrijstelling als zij in het bezit zijn van een Europese vuurwapenpas waarop de wapens zijn vermeld (Rwm, artikel 41, lid 4).

Vrijstelling voor Nederlandse sportschutters

Voor in Nederland wonende sportschutters bestaat ook een vrijstelling voor het binnenkomen of uitgaan van vuurwapens van categorie III en maximaal 1000 patronen voor die wapens tezamen. De vuurwapens moeten zodanig zijn verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik geschikt zijn (Rwm, artikel 42). De vrijstelling geldt alleen voor de sportschutters die:

 • blijkens een schriftelijke uitnodiging of verklaring van een schietvereniging in het buitenland de schietsport gaan beoefenen of hebben beoefend

 • en de meegevoerde wapens of munitie in Nederland krachtens een verlof voorhanden mogen hebben

Naar boven

5.7.7 Vrijstelling voor airsoftapparaten voor beoefenen airsoftsport

Vrijstelling voor in Nederlandse wonende personen

Voor airsoftapparaten bestemd voor het beoefenen van de airsoftsport geldt een vrijstelling voor:

 • Erkenninghouders;

 • in Nederland wonende personen die ten minste de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die door middel van een bewijs van lidmaatschap desgevraagd kunnen aantonen lid te zijn van een door de Minister van Justitie en Veiligheid erkende airsoftvereniging.

De vrijstelling geldt voor de handelingen binnenkomen, uitgaan, overdragen, voorhanden hebben en vervoeren van airsoftapparaten (Rwm, artikel 17a t/m g).

Let op!

Ook de vervoerder die in opdracht van een hierboven genoemde persoon of erkenninghouder de goederen vervoert, heeft een vrijstelling (Rwm art 17f).

Voorwaarde is dat de airsoftapparaten zodanig zijn verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik geschikt zijn.

Een voorbeeld van het lidmaatschapsbewijs van een erkende airsoftvereniging (de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging) is in bijlage XV opgenomen.

Vrijstelling buitenlandse sportschutters airsoftapparaten

Voor in het buitenland wonende personen geldt een vrijstelling voor het doen binnenkomen of uitgaan van airsoftapparaten bestemd voor het beoefenen van de airsoftsport.

De vrijstelling geldt alleen:

 • Voor personen die blijkens een schriftelijke uitnodiging of verklaring van de erkende airsoftvereniging gedurende een daarin vermeld tijdvak in Nederland de airsoftsport gaan beoefenen of hebben beoefend en die in het land van herkomst bevoegd zijn de meegebrachte airsoftapparaten voorhanden te hebben.

 • Vanaf de tweede dag voor tot en met de tweede dag na de in de uitnodiging of verklaring genoemde tijdvak.

Voorwaarde is dat de airsoftapparaten zodanig zijn verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik geschikt zijn.

Naar boven

5.7.8 Vrijstelling vervoer wapens en munitie

Er is een vrijstelling voor het vervoer van wapens en munitie voor (Rwm, artikel 44 tot en met 46):

 • sportschutters en jagers

 • personen in dienst van een erkenninghouder

 • personen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf wapens en munitie vervoeren

Vrijstelling sportschutters en jagers

Deze vrijstelling geldt alleen binnen het tijdsbestek welke redelijkerwijs voor het vervoer noodzakelijk is (Rwm, artikel 44) voor het vervoer tussen de woning en:

 • de schietbaan

 • de erkende wapenhandelaar

 • voor zover het jagers betreft; het jachtveld en langs de weg

Vrijstelling personen in dienst van erkenninghouder

Deze vrijstelling geldt alleen als:

 • vervoerder in dienst is van de erkenninghouder

 • voor wapens of munitie waarop erkenning betrekking heeft

 • vervoer plaatsvindt in opdracht van erkenninghouder of beheerder in het bedrijf waaraan erkenning is verleend

 • vervoer noodzakelijk is voor de goede uitvoering van handelingen waarop erkenning betrekking heeft

 • erkenninghouder of beheerder bevoegd is wapens en munitie te vervoeren

 • uit bij het vervoer aanwezige documenten blijkt dat aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan (Rwm, artikel 46, lid 2)

Vrijstelling personen in de uitoefening van beroep of bedrijf

Deze vrijstelling geldt alleen als:

 • vervoerder in uitoefening van beroep of bedrijf vervoert

 • vervoer plaatsvindt in opdracht van degene die bevoegd is de wapens en de munitie voorhanden te hebben en te vervoeren

 • ontvanger bevoegd is de wapens en de munitie voorhanden te hebben

 • uit bij het vervoer aanwezige documenten blijkt dat aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan (Rwm, artikel 45)

Naar boven

5.8 Vergunningen

Als voor een verboden handeling geen uitzondering of vrijstelling geldt, kan een vergunning worden verleend voor het verrichten van bepaalde handelingen met wapens en munitie. Vergunningen moeten worden aangevraagd.

Soort vergunning

Omschrijving

Ontheffing

Een uitzondering op een wettelijk verbod die alleen wordt toegekend aan personen die voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Erkenning

Een vergunning voor het bedrijfsmatig hanteren van wapens (verkoop, verhuur, reparatie enzovoorts).

Verlof

Een vergunning voor een bepaalde handeling.

Consent

Een vergunning tot binnenkomen, uitgaan of doorvoer van categorie II en III wapens en munitie.

Uitvoervergunning

Een vergunning voor uitvoer naar derde landen van de in de bijlage bij de Verordening 258 vermelde vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie.

Voorschriften verbonden aan vergunningen

Voor aanvraag, toewijzing en behoud van een vergunning gelden voorschriften en beperkingen (Wwm, artikel 6). Het handelen in strijd met een voorschrift is als overtreding strafbaar gesteld.

Naar boven

5.8.1 De ontheffing

Een ontheffing is een uitzondering op een wettelijk verbod. Een ontheffing wordt aangevraagd bij de minister van Justitie en Veiligheid. De ontheffing heeft een dubbele functie, namelijk een toestemming tot binnenkomen en een toestemming tot uitgaan.

Ontheffing voor doorvoer categorie I wapens

De minister van Justitie en Veiligheid kan een ontheffing voor de doorvoer van wapens van categorie I afgeven. Een model is opgenomen als bijlage.

Overige ontheffingen

De minister van Justitie en Veiligheid kan op verzoek ontheffing verlenen van de voorschriften en verboden voor wapens of munitie behorend tot één van de volgende groepen (Wwm, artikel 4):

 • wapens die niet voor gebruik als zodanig geschikt te maken zijn

 • wapens die het karakter dragen van oudheden

 • andere wapens, voor zover deze bestemd zijn voor - dan wel deel uitmaken van - een verzameling of een wandversiering

 • munitie, voor zover deze bestemd is voor -dan wel deel uitmaakt van- een verzameling

 • toestellen en voorwerpen voor beroepsdoeleinden

 • monster-, demonstratie- of testmateriaal en rekwisieten

 • noodsignaalmiddelen en de daarvoor bestemde munitie

Samenloop met Bsg

Voor wapens van categorie I die tevens militaire goederen zijn, moet ook aan de eventuele meld- en vergunningplicht op grond van het Bsg worden voldaan. Meer informatie vindt u in het voorschrift Strategische goederen. In de bijlage is een stroomschema opgenomen over de samenloop van categorie I wapens met het Bsg.

Naar boven

5.8.2 De erkenning

Het is verboden om met wapens en munitie zonder een 'erkenning' bepaalde handelingen te verrichten, zoals vervaardigen, transformeren, verhuren, herstellen en beproeven (Wwm, artikel 9, lid 1). Een erkenning wordt afgegeven door de korpschef in de plaats waar de aanvrager is gevestigd. Hiermee verkrijgt men inzicht in en kan men controle uitoefenen op de bedrijven of beroepsgroepen die zich met deze handelingen bezighouden.

Handelingen met categorie II wapens vallen in de regel niet onder de erkenning. In principe geldt de erkenning alleen voor wapens en munitie van categorie I (alleen voor airsoftapparaten bestemd voor de airsoftsport) en categorie III. De houder van een erkenning is ook bevoegd wapens en munitie voorhanden te hebben.

Vervoer door erkenninghouder

In de erkenning kan worden bepaald dat de erkenning ook een vergunning tot het vervoer van wapens en munitie inhoudt. Er wordt dan geen afzonderlijk document voor het vervoer verleend. De vergunning tot vervoer kan onder beperkingen worden verleend. Deze beperkingen zijn op het bewijs van erkenning vermeld. Als de in de erkenning genoemde beheerder zijn wapens zelf vervoert, moet hij de vergunning tot vervoer die op het bewijs van erkenning is vermeld, bij zich hebben.

Vervoer namens de erkenninghouder

Als de erkenninghouder wapens en munitie wil doen vervoeren door een werknemer of beroepsvervoerder, dan moeten ook zij door het overleggen van een document aantonen dat zij bevoegd zijn om die wapens op dat moment voorhanden te hebben. Voor airsoftapparaten moet uit aanwezige documenten blijken dat voldaan wordt aan de voorwaarden van de vrijstelling (Rwm, artikel 17f en 17g). Als document voor categorie II wapens wordt een verlof tot vervoer gebruikt. Alleen dan geldt de vrijstelling van het verbod om wapens en munitie te vervoeren (Rwm, artikel 45 en 46).

Om te voorkomen dat de erkenninghouder voor dit vervoer telkens een verlof tot vervoer moet aanvragen bij de korpschef, kan de korpschef aan de erkenninghouder een aantal (blanco) verloven tot vervoer verstrekken. De erkenninghouder zendt telkens wanneer hij een verlof uitschrijft, een kopie van het door hem ingevulde en afgegeven verlof aan de korpschef, die hierdoor kan controleren of de afgegeven (blanco) verloven op juiste wijze zijn gebruikt.

Doorlopend verlof voor werknemers van erkenninghouder

Als sprake is van een werknemer in vaste dienst bij een erkenninghouder die regelmatig wapens vervoert voor zijn werkgever, dan kan de korpschef overgaan tot het afgeven van een doorlopend verlof tot vervoer. Het verlof wordt afgegeven aan de beheerder die in het bewijs van erkenning is genoemd. Op het verlof worden onder ’daadwerkelijk vervoer’ de gegevens van de werknemer vermeld. In plaats van een exacte omschrijving van de wapens, wordt op het document vermeld dat het geldig is ten aanzien van de wapens en munitie die behoren tot de handelsvoorraad van de persoon aan wie het verlof is afgegeven. Ook is het tijdvak vermeld waarbinnen het verlof geldig is (maximaal een jaar). Het document is voorzien van de pasfoto van de persoon die als vervoerder optreedt en deze pasfoto is door de politie afgestempeld.

Naar boven

5.8.3 Het verlof

Een verlof is een individuele uitzondering op het wettelijke verbod om wapens van (bijna altijd) categorie III voorhanden te hebben, te vervoeren en/of te dragen.

Aanvragen voor een verlof worden gedaan bij de korpschef van de politie. Een verlof wordt verleend als (Wwm, artikel 28):

 • een redelijk belang verlening van verlof vordert

 • aanvrager geen gevaar voor zichzelf, openbare orde of veiligheid kan vormen

 • aanvrager minstens achttien jaar is, behoudens afwijking voor leden van een schietvereniging

Verlof tot voorhanden hebben

Het is verboden om zonder verlof:

 • wapens en munitie van categorie II en III voorhanden te hebben (Wwm, artikel 26)

Wapens van categorie IV mag men wel voorhanden hebben maar niet dragen.

Consent is ook toestemming voorhanden hebben

Voor de houder van een consent geldt niet het verbod om wapens en munitie voorhanden te hebben (Wwm, artikel 26). Dit staat niet uitdrukkelijk vermeld in de Wwm, maar een consent tot binnenkomen of uitgaan omvat ook de toestemming om voor dat doel wapens en munitie voorhanden te hebben.

Verlof tot dragen

Het is verboden om een wapen van de categorieën I,II, III en IV te dragen (Wwm, artikel 27, lid 1). Dit verbod is niet van toepassing op personen die:

 • houder zijn van verlof voor dragen van een wapen

 • op grond van jachtakte voor de jacht bestemde wapens voorhanden mogen hebben voor het terrein waar zij tot de jacht gerechtigd zijn

 • op grond van een lidmaatschap van een erkende airsoftvereniging airsoftapparaten voorhanden mogen hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen, met uitzondering van de openbaren weg.

Als een verlof tot het voorhanden hebben van een wapen van categorie III is verleend, kan -als een redelijk belang dit vordert- dit verlof ook betrekking hebben op het dragen van dit wapen (Wwm, artikel 29). Een redelijk belang voor het dragen van een wapen zal echter niet gauw aanwezig zijn.

Verlof en vergunning tot vervoer

In principe is het vervoer van wapens en munitie van de categorieën II en III niet toegestaan (Wwm, artikel 22 en 24):

 • zonder vergunning tot vervoer voor erkenninghouder

 • zonder verlof tot vervoer aan anderen die gerechtigd zijn een wapen voorhanden te hebben

Vergunningen en verloven tot vervoer kunnen onder beperkingen worden verleend en daaraan kunnen ook voorschriften worden verbonden.

In de erkenning kan worden bepaald dat de erkenning ook een vergunning tot vervoer van wapens en munitie van de categorieën I (airsoftapparaten, Rwm, artikel 17d, lid 2 ), II en III inhoudt (Wwm, artikel 9, lid 4). De personen die in opdracht van de houder van de vergunning of het verlof tot vervoer zijn belast met het feitelijk transport van de wapens of munitie, worden altijd in de vergunning of het verlof vermeld. Dit is een voorwaarde om zich op de vrijstellingen te kunnen beroepen (Rwm, artikelen 17g, 45 en 46).

Een verlof tot vervoer kan worden verleend aan personen die gerechtigd zijn om wapens en munitie voorhanden te hebben (bijvoorbeeld sportschutters en verzamelaars).

Personen die bevoegd zijn vuurwapens en munitie te dragen, is het ook toegestaan die wapens en munitie te vervoeren. Bevoegd tot het dragen van vuurwapens en munitie zijn onder meer personen die een jachtakte -als bedoeld in de Wet Natuurbescherming- bezitten. De bevoegdheid geldt voor de voor de jacht bestemde wapens en munitie van categorie III die in de jachtakte zijn omschreven (Wwm, artikel 27, lid 2, aanhef en onder b,). Deze bevoegdheid is beperkt tot vervoeren tot het terrein waar de jachtaktehouders tot de jacht gerechtigd zijn.

De wapens die worden vervoerd moeten altijd zodanig zijn verpakt dat ze niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend. Als wapens voor onmiddellijk gebruik geschikt zijn, is er geen sprake meer van vervoer maar van dragen.

Naar boven

5.9 Het consent

Het is verboden zonder consent wapens en munitie van de categorieën II en III te doen binnenkomen of uitgaan (Wwm, artikel 14).

Samenloop met Bsg bij wederuitvoer

Voor wapens en munitie die met een consent tot binnenkomen zijn opgeslagen in entrepot is voor de wederuitvoer een consent tot uitgaan vereist. Bij de aangifte ten wederuitvoer moet ook aan de eventuele meld- en vergunningplicht op grond van het Bsg worden voldaan als het tevens militaire goederen betreft. Meer informatie vindt u in het voorschrift Strategische goederen. In de bijlage is een stroomschema opgenomen over de samenloop van categorie II en III wapens met het Bsg.

Let op!

Geen consentplicht voor wapens van categorie I en IV

 • Voor het binnenkomen en uitgaan van wapens van categorie I wordt geen consent afgegeven maar een ontheffing of een vrijstelling.

 • Voor wapens van categorie IV is geen consent (en ook geen ontheffing) vereist voor het binnenkomen of uitgaan.

Naar boven

5.9.1 Voorwaarden verbonden aan consent

Bestemming wijzigen op consent zonder nieuw consent is niet toegestaan

Het is verboden om bij binnenkomst de op het consent aangegeven bestemming van wapens of munitie te wijzigen zonder een nieuw consent. Een consent tot wijziging van de bij binnenkomst aangegeven bestemming staat gelijk aan een consent tot binnenkomen voor de gewijzigde bestemming (Wwm, artikel 14, lid 1 en 2).

Niet voor onmiddellijk gebruik geschikt

Een consent is uitsluitend geldig voor wapens en munitie die zodanig zijn verpakt, dat zij niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend (Wwm, artikel 14, lid 3).

Consent ook toestemming voorhanden hebben

Voor de houder van een consent geldt niet het verbod om deze goederen voorhanden te hebben (Wwm, artikel 26). Dit is niet uitdrukkelijk vermeld in de Wwm maar een consent tot binnenkomen of uitgaan omvat ook het voor dat doel voorhanden hebben van wapens en munitie. Een consent tot binnenkomen wordt geweigerd als de aanvrager niet gerechtigd is de wapens en munitie in Nederland voorhanden te hebben. Deze voorwaarde geldt niet als de wapens en munitie bestemd zijn voor overbrenging en opslag onder douaneverband (Wwm, artikel 20, lid 1) omdat de houder van het consent dan niet over de wapens en munitie beschikt. Als de bestemming daarna wordt gewijzigd, zal een nieuw consent moeten worden aangevraagd.

Vervoer namens houder van consent

Als het feitelijke transport (vervoer) door een ander dan de houder van het consent wordt uitgevoerd, is dit altijd op het consent vermeld. Op grond daarvan is de vervoerder bevoegd tot het feitelijk doen binnenkomen of uitgaan van de wapens en munitie en omvat die bevoegdheid ook het voor dit doel voorhanden hebben.

Consent vergezelt de wapens en munitie

De houder van een consent voor het binnenkomen, doorvoeren of uitgaan van wapens en munitie, is verplicht de wapens en munitie tot aan de bestemming of het verlaten van het grondgebied van Nederland, te doen vergezellen van het consent (Wwm, artikel 14, lid 5).

Overdracht van of afschrijving op een consent niet toegestaan

Een consent wordt afgegeven voor één zending. Afschrijven -zoals op andere in- en of uitvoervergunningen soms mogelijk is- kan niet plaatsvinden. Een consent kan niet worden uitgeleend of overgedragen.

Voorschriften verbonden aan consent

Aan een consent zijn voorschriften verbonden. Deze staan op het consent vermeld (Wwm, artikel 6). Het schenden van de voorschriften is een overtreding.

Beperkte geldigheidsduur consent

Op het consent staat aangegeven voor welke periode een consent geldig is. Daarna kan dit niet meer worden gebruikt en moet het door de houder worden teruggestuurd. Dit is een voorschrift verbonden aan het consent en de overtreding ervan is strafbaar.

Naar boven

5.9.2 Afgifte van consent

Consent afgegeven door minister van Defensie

Een consent voor het binnenkomen of uitgaan van wapens en munitie voor de krijgsmacht worden namens de minister van Defensie afgegeven door de Defensie Fiscale Douane Eenheid (Wwm, artikel 16, lid 1). Een model van dit consent is als bijlage opgenomen.

Consent afgegeven door minister van Justitie en Veiligheid

Voor het doen binnenkomen van wapens en munitie voor de overige openbare diensten wordt een consent verleend door de minister van Justitie en Veiligheid (Wwm, artikel 16, lid 1). Alle overige consenten worden door de CDIU afgegeven (Wwm, artikel 16, lid 2).

Consent afgegeven door CDIU

Bij de afgifte van een consent beoordeelt de CDIU onder andere of:

 • aanvrager gerechtigd is om wapens en munitie voorhanden te hebben (Wwm, artikel 26)

 • vereiste documenten worden overgelegd (bijvoorbeeld bij binnenkomen een jachtakte of bij het uitgaan een bewijs van geen bezwaar van autoriteit van lidstaat van bestemming)

 • overgelegde documenten rechtsgeldig zijn (Wwm, artikel 28, lid 4)

 • ingediende consentaanvraag en bescheiden volledig en juist zijn

Een consent tot binnenkomen wordt geweigerd als de aanvrager niet gerechtigd is de wapens of de munitie in Nederland voorhanden te hebben, tenzij de wapens en munitie bestemd zijn voor overbrenging en opslag onder douaneverband (Wwm, artikel 20, lid 1).

De CDIU geeft een consent tot uitgaan af als de aanvrager een bewijsstuk overlegt waaruit blijkt dat de autoriteiten in het land van bestemming geen bedenkingen hebben tegen de aanwezigheid van de wapens en munitie op hun grondgebied. De CDIU deelt aan de EU-lidstaat van bestemming of doorvoer mee dat een consent is afgegeven (Wwm, artikel 20, lid 2 en 3).

De CDIU geeft ook consenten af voor het Unie verkeer binnen de EU. De Douane heeft hiervoor geen toezichthoudende taak.

Naar boven

5.9.3 Consent tot binnenkomen

De consenten tot binnenkomen voor wapens en munitie van categorieën II en III kunnen –voor zover voor de Douane van belang- worden onderscheiden in:

 1. consent tot binnenkomen voor plaatsing onder de:

  • douaneregeling in het vrije verkeer brengen

  • specifieke bestemming tijdelijke invoer

 2. consent tot binnenkomen voor overbrenging en opslag onder douanetoezicht.

  Hieronder worden verstaan de bijzondere regelingen:

  • opslag

  • douanevervoer

  • douane-entrepot

  • actieve veredeling

 3. consent tot binnenkomen gevolgd door uitgaan (doorvoer)

Een model van een consent tot binnenkomen is opgenomen als bijlage.
Boven aan het consent tot binnenkomen wordt de bestemming ingevuld.

Er zijn ook consenten die zien op het binnenkomen op Nederlands grondgebied van Unie wapens en munitie van uit een lidstaat van de Unie. De Douane heeft voor deze consenten geen toezichthoudende taak.

Voorschriften verbonden aan consent tot binnenkomen

Aan een consent tot binnenkomen zijn de volgende voorschriften verbonden en op het consent vermeld:

Voorschriften verbonden aan consent tot binnenkomen

 • Als het consent betrekking heeft op goederen die in het vrije verkeer worden gebracht of onder de bijzondere regeling tijdelijke invoer of actieve veredeling gebracht worden, dan moet het consent door de Douane worden gewaarmerkt. Degene aan wie het consent is verleend, levert het consent na gebruikmaking onmiddellijk in bij de CDIU.

 • Als het consent betrekking heeft op binnenkomen voor overbrenging en opslag onder douaneverband, draagt degene aan wie het consent is verleend er zorg voor dat het consent wordt afgegeven aan de Nederlandse Douane.

 • Als het consent betrekking heeft op het binnenkomen (overbrengen) vanuit één van de bij de EU aangesloten landen, dan moet het consent de wapens en munitie tot aan de bestemming vergezellen.

 • Als het consent betrekking heeft op het binnenkomen gevolgd door uitgaan, dan draagt degene aan wie het consent is verleend er zorg voor dat het consent door de genoemde geadresseerde voor ontvangst wordt getekend en aan hem wordt geretourneerd. Het consent wordt na terugontvangst ingeleverd bij de CDIU.

 • Als van het consent geen gebruik wordt gemaakt of de geldigheidsduur ervan is verstreken, dan levert degene aan wie het consent is verleend het consent onmiddellijk in bij de CDIU.

 • Het schenden van deze voorschriften is een overtreding.

Naar boven

5.9.4 Consent tot uitgaan

De consenten tot uitgaan voor wapens en munitie van categorieën II en III kunnen –voor zover voor de Douane van belang- worden onderscheiden in:

 1. consent tot binnenkomen gevolgd door uitgaan (doorvoer);

 2. consent tot uitgaan na overbrenging en opslag onder douaneverband.

Een model van een consent tot uitgaan is opgenomen als bijlage.

Consent tot binnenkomen gevolgd door uitgaan (doorvoer)

Een consent tot binnenkomen gevolgd door uitgaan moet reeds zijn overgelegd bij het binnenkomen en de aangifte voor een douaneregeling. Dit consent wordt ook genoemd onder nummer 3 bij het onderdeel ‘ consenten tot binnenkomen’.

Consent tot uitgaan na overbrenging en opslag onder douaneverband

In het algemeen wordt dit consent afgegeven als op het tijdstip van de aanvraag nog niet bekend is welke eindbestemming de goederen krijgen. Wapens en munitie die -op basis van het consent tot binnenkomen- zijn overgebracht en opgeslagen onder douaneverband kunnen alleen uitgaan als daarvoor een nieuw consent wordt overgelegd.

Samenloop met Bsg

Voor het uitgaan en de doorvoer van wapens en munitie van categorie II en III die tevens militaire goederen zijn, geldt een meld- en vergunningplicht op grond van de Bsg. Meer informatie vindt u in het voorschrift Strategische goederen en het stroomschema in de bijlage.

Voorschriften verbonden aan een consent tot uitgaan

Aan een consent tot uitgaan zijn de volgende voorschriften verbonden en op het consent vermeld:

Voorschriften verbonden aan een consent tot uitgaan

 • Als het consent betrekking heeft op uitgaan van Unie goederen of op uitgaan naar een lidstaat van goederen die zich onder douaneverband bevinden, dan draagt degene aan wie het consent is verleend er zorg voor dat het consent door de genoemde geadresseerde voor ontvangst wordt getekend en aan hem wordt geretourneerd en het consent na terugontvangst bij de CDIU wordt ingeleverd. Als sprake is van uitgaan van goederen die zich onder douaneverband bevinden, moet het consent -alvorens de goederen uitgaan- door de Douane worden gewaarmerkt.

 • Als het consent betrekking heeft op uitgaan gevolgd door wederbinnenkomen, dan levert degene aan wie het consent is verleend het consent na gebruikmaking onmiddellijk in bij de CDIU.

 • Als het consent betrekking heeft op uitgaan of doorvoer naar lidstaten, dan moet het consent de wapens en munitie vergezellen.

 • Als van het consent geen gebruik wordt gemaakt of de geldigheidsduur ervan is verstreken, dan levert degene aan wie het consent is verleend het consent onmiddellijk in bij de CDIU.

 • Het schenden van deze voorschriften is een overtreding.

Naar boven

5.10 Uitvoervergunning verordening 258

Het is verboden zonder uitvoervergunning vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie, opgenomen in bijlage I van verordening 258 uit te voeren (Wwm, artikel 20a, lid 2).

Naar boven

5.10.1 Verordening

De Verordening is tot stand gekomen in verband met de uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, en ter aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens). In deze verordening zijn maatregelen opgenomen over de:

 • vergunningplicht bij uitvoer uit de EU

 • de doorvoer door landen buiten de EU

 • de invoer in landen buiten de EU

De verordening stelt een vergunningplicht in voor bij uitvoer van de in bijlage 1 van de verordening genoemde vuurwapens, onderdelen, essentiële componenten en munitie en de daaraan gekoppelde maatregelen inzake uitvoer naar landen buiten de EU van vuurwapens voor civiel gebruik.

Een uitvoervergunning wordt verleend door de CDIU (Wwm, artikel 20b, lid 2).

Er zijn drie soorten vergunningen:

 1. een enkelvoudige vergunning of machtiging die aan één specifieke exporteur wordt verleend voor één zending van één of meer vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie aan één geïdentificeerde uiteindelijke ontvanger of ontvanger in een derde land of;

 2. een meervoudige vergunning of machtiging die aan één specifieke exporteur wordt verleend voor meerdere zendingen van één of meer vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie aan een geïdentificeerde uiteindelijke ontvanger of ontvanger in een derde land of;

 3. een algemene vergunning of machtiging die aan één specifieke exporteur wordt verleend voor meerdere zendingen van één of meer vuurwapens, hun onderdelen en essentiële componenten en munitie aan meerdere geïdentificeerde uiteindelijke ontvangers of ontvangers in één of meerderde landen.

Naar boven

5.10.2 Uitvoervergunning afgegeven door CDIU

Bij de afgifte van een uitvoervergunning beoordeelt de CDIU onder andere of:

 • aanvrager gerechtigd is om wapens en munitie voorhanden te hebben;

 • vereiste documenten worden overgelegd (bijvoorbeeld een bewijs van geen bezwaar van autoriteit van land van bestemming);

 • overgelegde documenten rechtsgeldig zijn;

 • ingediende uitvoervergunningaanvraag en bescheiden volledig en juist zijn.

De CDIU geeft een uitvoervergunning af als de aanvrager een bewijsstuk overlegt waaruit blijkt dat de autoriteiten in het land van bestemming geen bedenkingen hebben tegen de aanwezigheid van de wapens en munitie op hun grondgebied.

Naar boven

5.10.3 Vrijstelling jagers en sportschutters

Voor tijdelijke uitvoer en wederuitvoer van kleine aantallen vuurwapens, door jagers en sportschutters is onder bepaalde voorwaarden geen uitvoervergunning vereist. De vrijstelling is beperkt tot:

 • één of meer vuurwapens;

 • hun essentiële componenten, indien gemarkeerd, evenals onderdelen;

 • de hiervoor bestemde munitie, beperkt tot een maximum van 800 patronen voor jagers en een maximum van 1200 patronen voor sportschutters.

De vrijstelling tijdelijke uitvoer voor jagers of sportschutters geldt als de vuurwapens onderdeel uitmaken van hun begeleide persoonlijke bezittingen, tijdens een reis naar een derde land op voorwaarde dat zij bij de tijdelijke uitvoer de redenen van de reis kunnen aantonen, met name door een uitnodiging of een ander bewijs voor hun jagers- of schietsportactiviteiten in het derde land van bestemming over te leggen.

De vrijstelling voor wederuitvoer door jagers of sportschutters geldt als de vuurwapens onderdeel uitmaken van hun begeleide persoonlijke bezittingen nadat tijdelijk toestemming voor invoer is verleend voor jagers- of schietsportactiviteiten, op voorwaarde dat de vuurwapens in het bezit blijven van een persoon die buiten het douanegebied van de Unie is gevestigd en de vuurwapens opnieuw worden uitgevoerd naar die persoon.

Naar boven

5.10.4 Wanneer Verordening 258 niet van toepassing?

De verordening geldt niet voor:

 • transacties tussen lidstaten van de EU onderling

 • vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie die speciaal voor militair gebruik zijn ontworpen en in geen enkel geval op volautomatische vuurwapens

 • vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie die bestemd zijn voor het leger, de politie of de overheidsinstanties van de lidstaten

 • verzamelaars en instellingen die zich bezighouden met culturele en historische aspecten van vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie

 • onbruikbaar gemaakte vuurwapens

 • antieke vuurwapens of replica’s hiervan zoals gedefinieerd overeenkomstig de nationale wetgeving, met dien verstande dat na 1899 vervaardigde vuurwapens niet onder antieke vuurwapens vallen.

Naar boven

5.11 Controlebepalingen

De controlebepalingen van het DWU en de Adw zijn specifieke handelingen die betrekking hebben op:

 • de verificatie van aangiften

 • de grondige opneming van goederen

 • de controle op de aanwezigheid en echtheid van documenten

 • de controle van vervoermiddelen en soortgelijke handelingen

Deze bepalingen zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat gecontroleerd kan worden of de wetgeving die van toepassing is wordt nageleefd. De controle betreft niet alleen de douanewetgeving, maar ook andere (niet-fiscale) wettelijke Unie en nationale bepalingen die van toepassing zijn op goederen onder douanetoezicht. De Wwm is zo’n niet-fiscale wettelijke bepaling.

Goederen kunnen een douanebestemming krijgen zonder dat dit een beletsel vormt voor het toepassen van beperkende bepalingen of verboden die gerechtvaardigd zijn door andere (niet-fiscale) bepalingen. Uit de bescheiden bij de douane-aangifte en de bescheidcodes op de aangifte moet blijken of er wordt voldaan aan nationale of Unie voorwaarden.

Naar boven

5.11.1 Verplicht bescheid

Het laten volgen van een douanebestemming kan dus afhankelijk worden gesteld van het voldoen aan de verplichtingen uit de Wwm. Voor wapens en munitie waarop de Wwm van toepassing is, is voor binnen en buiten het grondgebied brengen van Nederland in principe een vergunning vereist. De vergunning is aan te merken als een door wettelijke bepalingen over te leggen verplicht bescheid. Voor de aangifte ten invoer bestaan verplichte bescheidcodes.

Verplichte bescheidcodes

Bescheidcode

Omschrijving

Invoer: 0023

consent als bedoeld in Wwm, artikel 14

Invoer: C624

Formulier 302

Uitvoer: C624

Formulier 302

Uitvoer: E020

Uitvoervergunning wapens (Vo EU 258/2012, artikel 4)

Aanvaarding van de aangifte

Aanvaarding is de eerste handeling die de Douane verricht met een aangifte. Het betekent acceptatie van de bestemming die de aangever aan de goederen wil geven. Een aangifte wordt niet zomaar aanvaard (DWU, artikel 163 en 172). De aangever moet bijvoorbeeld de benodigde bescheiden bij de aangifte overleggen. Daarnaast stelt de Douane vast of alle benodigde gegevens zijn vermeld.

Vrijgave

Na aanvaarding van de aangifte kan de Douane de goederen vrijgeven voor de douaneregeling waarvoor aangifte is gedaan. Daarbij worden de goederen ter beschikking gesteld voor de doeleinden van de douaneregeling waaronder zij geplaatst zijn. De goederen worden niet vrijgegeven als er verbods- of beperkende maatregelen gelden. Dit kunnen dus de niet-fiscale douanevoorschriften zijn (Handboek Douane, onderdeel 12.00.00). Als de vereiste vergunning niet voorhanden is, worden de wapens en munitie niet vrijgegeven.

Als er wettelijke bepalingen zijn overtreden, kan (strafrechtelijk) worden opgetreden, ook al is de aangifte buiten werking gesteld.

Samenvatting

De Wwm bevat geen verplichting om een voorgeschreven consent of ontheffing bij de Douane over te leggen. Wel bevat het consent tot binnenkomen en uitgaan voorschriften waaruit blijkt dat de houder het consent bij de Douane moet overleggen. Dit geldt alleen als de goederen onder douanetoezicht staan en dus niet wanneer sprake is van Unie goederenverkeer. Op grond van de douanewetgeving moet op de aangifte ten invoer en ten uitvoer de bescheidcode worden vermeld dat er een vergunning aanwezig is. Bij de controle van de toegestane douanebestemming worden de verboden uit de Wwm in acht genomen en moet een consent, uitvoervergunning of ontheffing worden overgelegd bij de aangifte. De goederen worden niet vrijgegeven als de deze niet is overgelegd.

Naar boven

5.12 Samenloop met Bsg

In het Bsg bestaat een meldplicht en een vergunningplicht voor militaire goederen. Bepaalde wapens uit categorie I, II en III vallen onder de bijlage van het Bsg (militaire goederen, post ML 1 en verder) én onder de Wwm.

Vraagbaak inschakelen

Als er sprake is van uitgaan of (weder)uitvoer van wapens en munitie is een samenloop met het Bsg mogelijk. In deze gevallen wordt bij een fysieke controle daarom altijd de vraagbaak betrokken. Meer informatie vindt u in het voorschrift Strategische goederen.

In de bijlage is een:

 • stroomschema opgenomen over samenloop Bsg voor categorie II en III wapens.

 • stroomschema opgenomen over samenloop Bsg voor categorie I wapens.

Naar boven

5.13 Strafbepalingen

De straffen die gelden bij overtreding van de Wwm verschillen per wapen- en munitiecategorie. Voor wapens uit categorie I, met uitzondering van airsoftapparaten bestemd voor de airsoftsport, zijn alle handelingen door particulieren verboden en worden overtredingen streng bestraft. Strafbare feiten met wapens uit categorie II worden meestal zwaarder gestraft dan strafbare feiten die gepleegd zijn met wapens uit categorie III. Verder wordt illegale handel weer zwaarder bestraft dan alleen illegaal bezit.

Tabel Strafbare feiten

Strafbaar feit

Overtreding (Wmm, artikel 54)

 • Handelen in strijd met voorschrift of beperking verbonden aan een vergunning

 • Voorhanden hebben (Wwm, artikel 8, lid 1)

 • Niet vergezellen consent tot bestemming (Wwm, artikel 14, lid 5)

 • Voorhanden hebben categorie IV wapens onder de 18 jaar (Wwm, artikel 26, lid 5)

 • Dragen zonder verlof van categorie II, III of IV wapens (Wwm, artikel 27, lid 1)

Misdrijven (Wmm, artikel 55)

 • Zonder erkenning vervaardigen, verhandelen enzovoorts (Wwm, artikel 9, lid 1)

 • Vervoeren, dragen, binnenkomen uitgaan, enzovoorts van categorie I wapens (Wwm, artikel 13, lid 1)

 • Vervoeren zonder verlof of vergunning van categorie II en III wapens (Wwm, artikel 22, lid 1)

 • Voorhanden hebben van categorie II en III wapens (Wwm, artikel 26, lid 1)

 • Overdragen van categorie II en III wapens (Wwm, artikel 31, lid 1)

 • Zonder consent wapens en munitie van categorie II en III doen binnenkomen, uitgaan of doorvoeren of de bestemming zonder consent wijzigen (Wwm, artikel 14 lid 1)

 • Feiten begaan met een wapen van categorie II, of een vuurwapen van categorie III (Wmm, artikel 55, lid 3)

 • Zonder consent wapens en munitie van categorie II en III doen binnenkomen, uitgaan of doorvoeren of de bestemming zonder consent te wijzigen (Wwm, artikel 14 lid 1)

 • Zonder erkenning vervaardigen, verhandelen enzovoorts (Wwm, artikel 9, lid 1)

 • Voorhanden hebben van categorie II en III wapens (Wwm, artikel 26, lid 1)

 • Handelen in strijd met en een beroep of een gewoonte daarvan maakt (Wmm, artikel 55, lid 4)

 • Zonder erkenning vervaardigen, verhandelen enzovoorts (Wwm, artikel 9, lid 1)

 • Vervoeren, dragen, binnenkomen uitgaan, enzovoorts van categorie I wapens (Wwm, artikel 13, lid 1)

 • Zonder consent wapens en munitie van categorie II en III doen binnenkomen, uitgaan of doorvoeren of de bestemming zonder consent wijzigen (Wwm, artikel 14 lid 1)

 • Voorhanden hebben van categorie II en III wapens (Wwm, artikel 26, lid 1)

Naar boven