Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.06.00 Strategische goederen

1 Inleiding

1.1 Doel van het voorschrift

De Douane is belast met het toezicht op de wetgeving over strategische goederen. In dit voorschrift leest u welke taken de Douane daarbij heeft en hoe de Douane die taken uitvoert. Dit voorschrift geeft daarvoor instructies.

Doel wetgeving strategische goederen

De overbrenging of overdracht naar een andere lidstaat, de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van strategische goederen is - vanwege veiligheidsredenen en internationale afspraken - aan voorwaarden gebonden. In de meeste gevallen is dit verboden tenzij daarvoor een vrijstelling geldt, een vergunning of een ontheffing is afgegeven.

Naar boven

1.2 Convenant

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BH&O) heeft geen eigen ministerie maar is één van twee ministers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza). In dit voorschrift zal daarom in voorkomend geval verwezen worden naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De minister BH&O is wel zelfstandig beleidsverantwoordelijk voor de wetgeving inzake strategische goederen en de handhaving van deze wetgeving.

De samenwerking op het gebied van strategische goederen is vastgelegd in een convenant tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Financiën. Het convenant is uitgewerkt in diverse bijlagen. Bijlage 2 heeft betrekking op de taak van de Douane voor het toezicht op strategische goederen; deze bijlage is in dit voorschrift uitgewerkt tot instructies.

Naar boven

1.3 Taak van de Douane

De Douane houdt toezicht op de naleving van de wetgeving die van toepassing is op:

 • de uitvoer, de wederuitvoer en de doorvoer van strategische goederen

 • in- en uitvoer van lijst 1- en lijst 2-stoffen

 • het vervoer van producten voor tweeërlei gebruik via een derde land

 • militaire goederen uit een derde land waarvoor een IIC is afgegeven

De Douane Groningen/Team POSS houdt toezicht op:

 • de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de wederuitvoer en de doorvoer van strategische goederen

 • in- en uitvoer van lijst 1- en lijst 2-stoffen

 • de overbrenging of de overdracht van unie strategische goederen naar een andere lidstaat van de Europese Unie (EU)

 • de niet-fysieke overdracht van programmatuur of technologie, het verlenen van technische bijstand en het verlenen van tussenhandeldiensten

De Douane Groningen/Team CDIU is onder meer belast met:

 • het beoordelen van aanvragen en het afgeven van vergunningen, IIC’s en BVO’s

 • het beantwoorden van vragen van bedrijven en personen over de wetgeving over strategische goederen

 • informatie-uitwisseling met vergunning afgevende instanties in lidstaten van de exportcontrole regimes

 • de controle op de afgegeven vergunningen

 • het informeren van het bedrijfsleven over het strategisch karakter van goederen

 • de operationele contacten met het ministerie van Buza, de Douane, team POSS en de FIOD

 • de registratie, de beoordeling en de afhandeling van meldingen

 • het bewaken van de opschortingstermijn van 10 werkdagen bij de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik

 • het eventueel afgeven van een vergunning na een ad-hoc-beschikking voor militaire goederen of catch-all-beschikking voor producten voor tweeërlei gebruik en informeren van de Douane daarover

 • het eventueel afgeven van een vergunning na een ad-hoc-beschikking voor de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik en informeren van de Douane daarover

 • afgifte achteraf van een vergunning bij onregelmatigheden

 • doet aan risicodetectie en biedt ondersteuning aan de afdeling Handhaving

 • behandelt sondage- en indelingsverzoeken.

Helpdeskfunctie CDIU

De CDIU is het eerste aanspreekpunt voor de Douane bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Meer informatie leest u in hoofdstuk 4.

Naar boven