Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

30.06.00 Strategische goederen

2 Begripsbepalingen en wetgeving

2.1 Begripsbepalingen

Begrip

Omschrijving

Adw

Algemene douanewet

Ad-hocbeschikking

Beschikking waarmee in bepaalde situaties een vergunningplicht wordt opgelegd voor:

 • de doorvoer van militaire goederen

 • de overdracht van militaire goederen naar België en Luxemburg

(Bsg artikel 5, lid 3 en 18, lid 3)

Besluit BOA

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2017

BFC/CA

Boetefraudecoördinator/contactambtenaar

BH&O

Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

Bondgenoten (m.b.t. militaire goederen)

 • EU lidstaten Noorwegen, IJsland en Liechtenstein

 • NAVO-lidstaten

 • Australië

 • Japan

 • Nieuw-Zeeland

 • Zwitserland

Bsg

Besluit strategische goederen

BVO

Bewijs van Ontvangst

CAS nummer

Chemical Abstracts Service. Deze registratie dient om duidelijkheid te geven over de identiteit van een chemische stof.

Catch-all-beschikking

Beschikking bij uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik die niet voorkomen in de Verordening, bijlage I.

CDIU

Belastingdienst/DouaneGroningen/Team Centrale dienst voor in- en uitvoer (cdiu)

CNU

Controle na uitvoer

CW

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Trb. 1993, 162)

Derde land (DWU)

Een land niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie

Derde land (Bsg)

Een land niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein (Bsg, artikel 1)

DIC

Douane Informatiecentrum

Doorvoer (goederen voor tweeërlei gebruik)

Vervoer van niet-unie producten voor tweeërlei gebruik die in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht en door dat gebied worden vervoerd met een bestemming buiten de Gemeenschap (Verordening, artikel 2, lid 7).

Doorvoer door Nederland (militaire goederen)

Het vervoer van militaire goederen die uitsluitend het Nederlands grondgebied worden binnengebracht om via dat gebied te worden vervoerd naar een bestemming buiten het Nederlands grondgebied (Bsg, artikel 1)

DLTC

Douane Landelijk Tactisch Centrum

DWU

Douanewetboek van de Unie (Verordening (EU) Nr. 952/2013)

FIOD

Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst.

Goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use)

Producten die zowel een civiele als een militaire toepassing kunnen hebben, met inbegrip van alle goederen die voor niet-explosieve doeleinden gebruikt kunnen worden en op enige manier bijdragen in de vervaardiging van nucleaire wapens of andere nucleaire explosiemiddelen (Verordening, artikel 2, lid 1)

GVo.DWU

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/2446 tot aanvulling van de DWU met nadere regels van enkele bepalingen van het DWU

HSG

Handboek strategische goederen; hierin staat een beschrijving door het ministerie van Buza van het Nederlandse exportsysteem van strategische goederen

IIC

Internationaal Importcertificaat

Intra-Unie overbrenging

Het overbrengen tussen lidstaten van dual-use goederen opgenomen in bijlage IV van de verordening (artikel 22).

Invoer in de zin van Ucw

Het binnenbrengen van goederen in Nederland, anders dan voor doorvoer.

(Ucw, artikel 1)

Invoer in Nederland (militaire goederen)

Het binnenbrengen van militaire goederen op Nederlands grondgebied, anders dan voor doorvoer door Nederland (Bsg, artikel 1)

Lidstaat (in de zin van het Bsg)

Een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein

Militaire goederen

Goederen die zijn opgenomen in de gemeenschappelijk EU-lijst van militaire goederen

Minister BH&O

De minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

Ministerie Buza

Ministerie van Buitenlandse zaken

NAV

Nationale algemene vergunning

Nederlands grondgebied

Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa (Bsg, artikel 1).

Overdracht uit Nederland (militaire goederen)

Elke overbrenging of verplaatsing van een militair goed van het Nederlands grondgebied naar een bestemming in een andere lidstaat. (Bsg, artikel 1)

RBO

Risicobeheersingorganisatie op het landelijk kantoor Douane, afdeling Handhaving. Aangevuld met het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC).

RDB

RisicoDataBase

Richtlijn 2009/43

Richtlijn 2009/43 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap.

Strategische goederen

militaire goederen en goederen voor tweeërlei gebruik

Team POSS

Belastingdienst/Douane Groningen, team Precursoren, strategische goederen en sanctiewetgeving

UAV

Uniale algemene vergunning

Ucw

Uitvoeringswet verdrag chemische wapens

Uitvoer (van goederen voor tweeërlei gebruik)

Uitvoerregeling overeenkomstig DWU artikel 269 of

wederuitvoer in de zin van DWU, artikel 270 maar met uitsluiting van goederen in doorvoer.

Uitvoer in de zin van Ucw

Het doen verlaten van goederen van Nederland, anders dan voor doorvoer.

(Ucw, artikel 1)

Uitvoer uit Nederland (militaire goederen)

Het doen verlaten van goederen van Nederlands grondgebied naar een derde land, anders dan voor doorvoer door Nederland (Bsg, artikel 1)

Usg

Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012

UVo.DWU

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2447 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van de DWU

Verordening

Verordening 428/2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik

Wed

Wet op de economische delicten

Wsd

Wet strategische diensten

WvSr

Wetboek van strafrecht

Wwm

Wet wapens en munitie

Naar boven

2.2 Wetgeving

De wetgeving die van toepassing is op strategische goederen, maakt onderscheid tussen:

Lijst-1 stoffen van het CW zijn ook aangewezen als goederen voor tweeërlei gebruik of militaire goederen. Voor de uitvoer van deze stoffen is specifieke wetgeving van toepassing.

Voor de taak van de Douane is de volgende wetgeving van belang:

Internationale wetgeving

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (CW).

Unie wetgeving

Verordening 428/2009 tot instelling van een unie regeling voor de controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (dual-use), hierna de Verordening.

Richtlijn 2009/43 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de EU.

Gemeenschappelijke EU-lijst van Militaire goederen.

Nationale wetgeving

 • Besluit strategische goederen (Bsg)

 • Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012 (Usg)

 • Uitvoeringswet verdrag chemische wapens (Ucw)

 • Wet strategische diensten (m.n. voor CDIU en Team POSS)

Naar boven