Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.06.00 Wapens en munitie

10 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

10.1 Geheimhoudingsplicht

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken. De Adw geeft een aanvulling op deze mogelijke gegevensuitwisseling met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33, lid 3).

De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en deze instellingen nodig hebben om hun taak - waarop de Adw betrekking heeft - uit te voeren. Neem bij twijfel altijd contact op met de BFC-er.

De Douane kan informatie verstrekken aan andere diensten voor zover die ook met de uitvoering en handhaving van een specifieke regeling zijn belast. De uit te wisselen informatie moet uiteraard van belang zijn voor de juiste uitvoering van die specifieke regeling.

Naar boven

10.2 Informatie verstrekken bij opsporing

Als andere opsporingsinstanties zoals de politie belangstelling hebben voor een bepaalde goederenzending waarin zich mogelijk wapens en munitie bevinden, dan kunnen zij contact opnemen met het DIC. Soms nemen andere opsporingsinstanties in spoedeisende gevallen rechtstreeks contact op met een douanekantoor. De douanemedewerker zorgt er dan voor dat de opsporingsinstantie in contact wordt gebracht met de DIC of de BFC-er. Als het OM informatie nodig heeft, dan verlopen de contacten via de BFC-er.

Het DIC kan nagaan of de betreffende zending al was geselecteerd voor nader onderzoek door de Douane of dat deze selectie alsnog moet plaatsvinden. Als er een redelijk vermoeden bestaat dat een zending wapens en munitie bevat, neemt het DIC in overleg met de BFC-er contact op met de politie en draagt het onderzoek aan hen over. De politie neemt vervolgens contact op met de betreffende unit van de Douane om eventuele afspraken te maken over de behandeling van de zending.

Als de analyse van het DIC niet zodanige informatie oplevert dat er sprake is van een objectief redelijk vermoeden van een strafbaar feit, maakt het DIC een controleopdracht.

Naar boven

10.3 Wederzijdse bijstand

De bepalingen van Verordening 515/97 over de wederzijdse bijstand en administratieve samenwerking gelden ook, voor zover van toepassing, voor de Verordening 111/2005 (Verordening 111/2005, artikel 27). Elke lidstaat deelt de andere lidstaten en de Commissie de namen mee van de bevoegde instanties die zijn aangewezen om zich met elkaar in verbinding te stellen. Het DIC vervult een centrale rol bij de informatie-uitwisseling tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten.

Naar boven

10.4 Internationale verzoeken om bijstand

Als Nederlandse (opsporings)instanties moeten meewerken aan een verzoek van een buitenlandse douanedienst, dan overleggen politie en de Douane wie het onderzoek daadwerkelijk gaat uitvoeren. De resultaten van het onderzoek door de Nederlandse instantie worden doorgegeven aan de buitenlandse instantie door het DIC.

Naar boven

10.5 Optreden als getuige in het buitenland

Een buitenlandse gerechtelijke instantie kan een douaneambtenaar oproepen als getuige of getuigedeskundige om een verklaring af te leggen in een strafzaak over wapens en munitie. Dit verzoek moet worden voorgelegd aan de BFC-er.

Naar boven

10.6 Adresgegevens

CDIU

In principe neemt de vraagbaak contact op met de CDIU.

CDIU

Belastingdient/Douane Groningen/team Centrale Dienst voor invoer en uitvoer (CDIU)

Bezoekadres:

Postadres:

Kempkensberg 12

Postbus 3070

9722 TB Groningen

6401 DN Heerlen

tel: (088) 151 21 22

fax: (088) 151 3182

e-mail:drn-cdiu.groningen@belastingdienst.nl

DIC (Douane Informatiecentrum)

Belastingdienst/Douane Rotterdam/ kantoor Rotterdam Rijnmond/
Douane Informatiecentrum

 

Bezoekadres:

Postadres:

Laan op Zuid 391

Postbus 3070

3072 DB Rotterdam

6401 DN Heerlen

tel: (088) 151 44 95

fax: (088) 151 44 09

Regiopolitie - Minister van Defensie- Minister van Veiligheid en Justitie

De contactgegevens zijn alleen beschikbaar voor de Douane.

Naar boven