Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.06.00 Wapens en munitie

4 Taakverdeling

4.1 Taak Douane

4.1.1 Taak bij handhaving WWM

Bij het toezicht op de WWM heeft de Douane voor wapens en munitie een controlerende taak op de vergunningplicht, de uitzonderingen, de vrijstellingen bij:

De WWM richt zich op het grondgebied van Nederland. De douanecontroles worden alleen uitgeoefend in het kader van het douaneformaliteitenstelsel. De taak van de Douane bij de handhaving van de WWM is dus beperkt tot de controle op goederen die onder douanetoezicht staan. De controles worden ingesteld vanaf het binnenbrengen in de EU en op enig moment daarna, zolang de goederen onder douanetoezicht staan. Ook worden controles ingesteld vanaf het moment van de uitvoeraangifte tot aan het uitgaan.

Naar boven

4.1.2 Geen taak Douane

De Douane heeft geen controletaak in de volgende situaties:

 • Uniegoederen

 • meldingen van uitrusting aan boord van buitenlandse schepen

 • binnenkomen en wederuitvoer zonder overlading

 • uitrusting aan boord van een buitenlands vliegtuig

Geen taak Uniegoederen

De Douane oefent geen toezicht uit op de Uniegoederenstromen. Wapens en munitie van categorie II en III die zich in het vrije verkeer bevinden en Nederland worden binnengebracht of Nederland verlaten, zijn consentplichtig. De Douane heeft hier geen controletaak, omdat de controle op het vervoer, het voorhanden hebben en het dragen van Unie wapens en munitie een taak van de politie is. In uitzonderlijke gevallen kunt u deze goederen aantreffen bij een ambulante controle. Zie voor de werkzaamheden het onderdeel ‘Aantreffen wapens en munitie in vrije verkeer’.

Geen taak meldingen van uitrusting aan boord van buitenlandse schepen

De WWM ziet op het binnenkomen en daarom ontvangt de Douane ook meldingen van buitenlandse schepen die wapens en munitie aan boord hebben die behoren tot de uitrusting van het buitenlandse schip of tot de persoonlijke bezittingen van de gezagvoerder of de andere bemanningsleden. Specifieke controleopdrachten met betrekking tot deze meldingen worden niet uitgegeven.

Als bij een controle op een buitenlands schip wapens en munitie worden aangetroffen, vindt er uiteraard wél een controle op de melding plaats (zie onderdeel ‘Aantreffen in/op (lucht)vaartuigen’). Als de vereiste gegevens van de melding op de IMO FAL 3 (scheepsvoorraadaangifte) staan, wordt dit formulier als melding gezien.

Geen taak bij binnenkomen en wederuitvoer zonder overlading

Op niet-unie goederen die binnenkomen en zonder overlading met hetzelfde vervoermiddel worden wederuitgevoerd (uitgaan), vindt in de regel geen douanecontrole op grond van de WWM plaats. Er moet echter wel een consent of ontheffing bij de Douane worden overgelegd, dat door de Douane achteraf wordt behandeld.

Alleen als er aanwijzingen bestaan voor frauduleuze handelingen -bijvoorbeeld informatie van opsporings- of inlichtingendiensten- vindt een douanecontrole plaats. In dat geval verricht de Douane de controle onder regie van de BFC-er en de betreffende diensten.

Geen taak bij uitrusting aan boord van een buitenlands vliegtuig

De Douane heeft geen controletaak bij het binnenkomen en uitgaan van wapens en munitie die zich als uitrusting aan boord van buitenlandse vliegtuigen bevinden.

Naar boven

4.2 Taak vraagbaak

De Douane maakt voor het toezicht op de naleving van de WWM gebruik van de vraagbaak WWM/Strategische goederen (verder vraagbaak).

Belangrijkste taken vraagbaak:

 • determinatie van wapens en munitie en indeling in een categorie

 • ondersteunen bij het opmaken van een proces-verbaal waarmee een zaak wordt overgedragen aan de politie/KMar

 • aanspreekpunt voor en het verlenen van ondersteuning aan collega’s in de douaneprocessen

 • benaderen van de helpdesk van de CDIU en de politie

 • overdragen van kennis aan collega’s

 • ondersteunen risicobeheerorganisatie

 • voorleggen van beleidsmatige, rechts- en helpdeskvragen aan dossierhouder WWM Douane Landelijk Kantoor via de regionale vakgroepcoördinator VGEM

 • als deskundig intermediair op operationeel niveau contact onderhouden met de CDIU

De vraagbaak wordt altijd ingeschakeld als bij een fysieke controle van wapens en munitie een vermoedelijke onregelmatigheid wordt bevonden.

In principe neemt alleen de vraagbaak contact op met de helpdesk van de CDIU of de politie/KMar.

Naar boven

4.3 Taak BFC-er

De BFC-er wordt altijd door de vraagbaak op de hoogte gesteld van een onregelmatigheid. De BFC-er beslist over het aanhouden van een eventuele verdachte.

Als u buiten een heterdaadsituatie een redelijk vermoeden van een strafbaar feit in de zin van de WWM heeft, neemt u altijd contact op met de BFC-er. De BFC-er bepaalt vervolgens -al dan niet in overleg met de OvJ- welke procedure wordt gevolgd.

Bij een onregelmatigheid volgt u de instructies uit dit voorschrift op. Een uitzondering hierop wordt alleen gemaakt als de BFC-er met het OM schriftelijke afspraken heeft gemaakt over het door de Douane te voeren handhavingsbeleid betreffende bepaalde onregelmatigheden. Binnen uw regio is dit door de BFC-er in een lokale werkinstructie vastgelegd.

Naar boven

4.4 Taak CDIU

Afgifte consenten

De CDIU geeft consenten af voor het binnenkomen en uitgaan van wapens en munitie die niet bestemd zijn voor de openbare dienst of de krijgsmacht (artikel 16, lid 2 WWM). De CDIU beoordeelt een consentaanvraag op zowel de formele als de materiële aspecten.

De CDIU geeft ook consenten af voor het verkeer binnen de EU. De Douane heeft geen controletaak voor deze consenten.

Afgifte uitvoervergunningen 258

De CDIU geeft uitvoervergunningen 258 af voor de in de bijlage van de Verordening 258 vermelde vuurwapens, hun onderdelen, essentiële componenten en munitie. De CDIU beoordeelt de aanvraag voor de uitvoervergunning op zowel de formele als de materiële aspecten.

Bestuurlijke informatie

Aan het Ministerie van JenV verstrekt de CDIU eens per vier maanden de overeengekomen gegevens.

Helpdesk

De CDIU functioneert ook als helpdesk voor vragen over wapens en munitie uit de categorieën II en III en voor de consenten. In principe neemt de vraagbaak contact op met de CDIU. Neem alleen rechtstreeks contact op met de CDIU als er geen vraagbaak beschikbaar is.

Naar boven

4.5 Taak politie/KMar

Toezicht algemeen

De politie heeft een toezichthoudende taak. De korpschef van de politie geeft erkenningen en verloven af. De politie houdt hierop toezicht evenals op de afgegeven omgevingsvergunningen jachtgeweeractiviteit.

Toezicht op afgegeven en niet terugontvangen consenten

De politie houdt toezicht op de afgegeven consenten die niet door de CDIU zijn terugontvangen. De politie kan een onderzoek instellen bij de aanvrager na afloop van de geldigheidsduur van het consent.

Onregelmatigheden

Het uitgangspunt bij onregelmatigheden is dat de Douane de goederen in beslag neemt en de zaak overdraagt aan de politie. Op de internationale luchthavens wordt de taak van de politie uitgeoefend door de KMar. In het overleg tussen de BFC-er en het OM kunnen daarover lokaal nadere afspraken worden gemaakt.

Helpdesk politie

Bij de politie en de KMar kan de vraagbaak informatie inwinnen over de technische aspecten of de categorie-indeling van wapens en munitie.

Naar boven

4.6 Taak Minister van JenV

De Minister van JenV geeft ontheffingen af voor onder meer wapens en munitie van categorieën I en II.

Naar boven