Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Belastingdienst

Teruggaafregeling energiebelasting kerken en instellingen

Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting. Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen komen zijn:

  • instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
  • charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
  • algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
  • sociale instellingen
  • multifunctionele centra zoals dorpshuizen (met ingang van 1 januari 2006)

Om voor teruggaaf in aanmerking te komen, moet u een verzoek indienen bij: Belastingdienst/kantoor Emmen/Energieteam. Dit team behandelt uw aanvraag en betaalt u het bedrag terug als u aan de voorwaarden voldoet. Het verzendadres staat op het formulier voor het verzoek om teruggaaf.

Nagaan of u in aanmerking komt voor teruggaaf

U kunt vooraf nagaan of u voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting in aanmerking komt. Hiervoor is een aantal stroomschema's opgesteld. Als u in aanmerking komt, dan kunt u vervolgens het formulier Teruggaaf energiebelasting kerken en instellingen invullen en opsturen.

U kunt de volgende formulieren downloaden:

Let op!

De stroomschema's geven alleen een indicatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Verzoek om teruggaaf indienen

U kunt het verzoek om teruggaaf 1 keer per jaar indienen. U moet het verzoek indienen binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening betrekking heeft. Hiernaast gelden de volgende voorwaarden bij het indienen van het verzoek om teruggaaf:

  • Als u het bedrag voor energieverbruik al in de huursom van het gebouw betaalt, komt u niet in aanmerking voor de teruggaafregeling.
  • Als uw instelling, kerk- of geloofsgenootschap meerdere gebouwen gebruikt, moet u voor elk gebouw afzonderlijk een verzoek om teruggaaf van de energiebelasting doen.
  • Als u voor gas, elektriciteit en minerale olie afzonderlijke rekeningen ontvangt, moet u voor deze rekeningen afzonderlijk een verzoek om teruggaaf indienen.
  • U moet een kopie meezenden van de eindafrekening die op naam staat van de verzoekende instelling.

Meer informatie

Als u nog vragen hebt of meer informatie wilt over de teruggaaf van de energiebelasting of de accijns, neem dan contact op met de BelastingTelefoon.