Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.60.00 Tabak, ruwe en (gedeeltelijk) bereide tabak

5 Tarieven en vaststelling van de tarieven

5.1 Algemeen

De actuele en de historische tarieven zijn te vinden op www.douane.nl.

De tarieven van de accijns voor tabaksproducten zijn opgenomen in artikel 35, lid 1 van de WA. De accijns wordt in de meeste gevallen voldaan door voldoening op aangifte.

Het accijnstarief voor tabaksproducten kent drie categorieën:

 1. Voor sigaren bestaat het tarief uit een percentage van de kleinhandelsprijs (ad valorem accijns).

 2. Voor sigaretten bestaat het tarief uit een percentage van de kleinhandelsprijs (ad valorem accijns) verhoogd met een bedrag per 1.000 stuks (specifieke accijns).

 3. Voor rooktabak bestaat het tarief, met ingang van 1-1-2017, uit een bedrag per kg. Voor 1-1-2017 bevatte het tarief ook nog een percentage van de kleinhandelsprijs. Dit tarief geldt in voorkomende gevallen ook voor bijvoorbeeld zeer fijn gesneden ruwe tabak.

Minimum accijnsbedrag

De accijns van sigaretten is de som van twee tarieven (WA artikel 35, lid 1, onderdeel b):

 • een percentage van de kleinhandelsprijs; dit ad valorem deel is variabel en afhankelijk van de waarde

 • verhoogd met een bedrag per 1.000 stuks sigaretten of een bedrag per kilogram rooktabak; dit specifieke deel of vaste tarief is afhankelijk van de hoeveelheid.

Bij een zelfde hoeveelheid tabaksproducten is het accijnsbedrag van goedkope tabaksproducten dus lager dan dat van duurdere tabaksproducten. Om te voorkomen dat tabaksproducten te goedkoop op de markt komen, zijn er minimum accijnsbedragen vastgesteld. Als de vastgestelde tarieven tot een lager bedrag leiden dan het minimumtarief, moet het minimumbedrag worden genomen.

Wijziging tarief accijns voor tabaksproducten

Wijziging van het accijnstarief vindt plaats door:

 • een autonome tariefsverhoging van het accijnstarief om meer belastingopbrengst te verkrijgen of

 • de bijstelling van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs (zie paragraaf 5.3).

Hierna wordt in dit hoofdstuk op de tariefswijzigingen nader ingegaan, waarbij de kleinhandelsprijs een belangrijke rol speelt.

Naar boven

5.2 Kleinhandelsprijs

5.2.1 Accijns en de kleinhandelsprijs

Aangezien de accijns voor sigaretten wordt berekend over de kleinhandelsprijs is die kleinhandelsprijs van groot belang bij het vaststellen van het accijnstarief.

De kleinhandelsprijs is het bedrag waarvoor de tabaksproducten aan de verbruiker worden verkocht. Deze kleinhandelsprijs moet op de accijnszegels zijn vermeld.

De kleinhandelsprijs wordt vastgesteld door degene die de tabaksproducten in de handel brengt. In het algemeen is dit de fabrikant of de importeur van de tabaksproducten. Zij zijn vrij in het vaststellen van de kleinhandelsprijs, op voorwaarde dat alle belastingen en de kosten van de verpakking hierin zijn inbegrepen (WA, artikel 35, lid 2).

De verkoop aan de verbruiker gebeurt in de regel door de kleinhandelaar, maar ook de fabrikant of de importeur kan in een eigen verkooppunt rechtstreeks aan de verbruiker leveren. Voor eenzelfde tabaksproduct moet in beide gevallen dezelfde kleinhandelsprijs worden aangehouden (WA, artikel 94, lid 1). Kortingen en prijsverminderingen tussen leverancier en wederverkoper worden niet op de kleinhandelsprijs in mindering gebracht (zie ook paragraaf 14.4).

Naar boven

5.2.2 Accijns als geen kleinhandelsprijs is vastgesteld

 1. In de volgende gevallen is accijns verschuldigd voor tabaksproducten waarvoor geen kleinhandelsprijs is vastgesteld:

 2. tabaksproducten die binnen de AGP anders dan als grondstof worden verbruikt (WA, artikel 2, lid 2). De accijns wordt berekend over de kleinhandelsprijs, die door vergelijking wordt vastgesteld (WA, artikel 35, lid 3).

 3. tabaksproducten waarvoor de heffing van rechten bij invoer achterwege wordt gelaten of de heffing van een forfaitair accijnstarief van toepassing is overeenkomstig artikel 7:17 van de Adr. De accijns wordt berekend op basis van de Adr.

 4. tabaksproducten waarvan niet kan worden aangetoond dat zij op regelmatige wijze uit een AGP zijn uitgeslagen (WA, artikel 2, lid 1, letter a). De accijns wordt berekend over de kleinhandelsprijs, die door vergelijking wordt vastgesteld.

 5. tabaksproducten die zijn vervaardigd op een plaats waar dat niet is toegestaan op grond van artikel 5, lid 1, letter a van de WA (WA, artikel 2, lid 1, letter c). De accijns wordt berekend over de kleinhandelsprijs, die door vergelijking wordt vastgesteld.

Naar boven

5.3 Accijnstarief gebaseerd op de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs (WAP)

De structuurrichtlijn Tabak bepaalt dat de accijns op sigaretten en rooktabak aan een minimum zijn gebonden. Nederland voldoet hieraan door er voor te zorgen dat de totale accijns van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs (Weighted Average Price - WAP), voor sigaretten ten minste 60% is. Voor rooktabak hanteert Nederland per 1-1-2017 geen minimumtarief meer, maar een vast bedrag per kilogram.

De gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen sigaretten respectievelijk rooktabak, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten respectievelijk rooktabak. (WA, artikel 36, lid 2).

De gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs wordt uiterlijk op 1 maart van elk jaar gepubliceerd op basis van de tot verbruik uitgeslagen sigaretten respectievelijk rooktabak in het voorgaande kalenderjaar(WA, artikel 36, lid 1).
Als blijkt dat de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs is gewijzigd, worden per de eerste dag van de vierde kalendermaand na afloop van de maand van publicatie de accijnstarieven aangepast (WA, artikel 36, lid 6).

Naar boven

5.4 Omzetbelasting

De omzetbelasting wordt geheven volgens het systeem van de Wet op de Omzetbelasting.

Naar boven

5.5 Voorbeelden van accijnsberekening

Bij het berekenen van de accijns vormt de kleinhandelsprijs het uitgangspunt. Als deze niet bekend is, wordt uitgegaan van de kleinhandelsprijs van vergelijkbare producten.

De accijns van sigaretten is een percentage van de kleinhandelsprijs, vermeerderd met een bedrag per hoeveelheid. Het totale bedrag is aan een minimum onderworpen.

De accijns van rooktabak is een vast bedrag per kilogram.

De accijns van sigaren is uitsluitend een percentage van de kleinhandelsprijs.

De volgende voorbeelden worden gebruikt om de systematiek voor het berekenen van de accijns toe te lichten. De daarin genoemde tarieven kunnen veranderd zijn. Kijk voor de actuele tarieven in WA, 35, lid 1.

Naar boven

5.5.1 Voorbeeld berekening accijns voor sigaretten

Ga voor de juiste bedragen en percentages voor de berekening van de accijns altijd naar de actuele tarievenlijst op www.douane.nl.

Gegevens: de accijns van sigaretten is 5% van de kleinhandelsprijs, vermeerderd met € 175,20 per 1.000 stuks. Het totale bedrag van de accijns bedraagt tenminste € 191,28 per 1.000 stuks (minimumbedrag). De kleinhandelsprijs in dit voorbeeld bedraagt € 6,50 per pakje van 20 stuks. De zending bestaat uit 50 pakjes.
Bij de berekening van de accijns over de 50 pakjes (1.000 stuks) sigaretten gaat de behandelaar als volgt te werk:

Berekening:

Accijns: 5% van de kleinhandelsprijs

5% x € 325,00

16,25

Accijns € 175,20 per 1000 stuks

175,20

-------

Totaal accijns

191,45

Minimumbedrag is lager dan het berekende bedrag.

Omzetbelasting wordt berekend over de aan de afnemer in rekening gebrachte goederenprijs + de af te dragen accijns

-------

Totaal accijns

191,45

Naar boven

5.5.2 Voorbeeld berekening accijns voor sigaretten met toepassing van het minimumbedrag

Gegevens: de accijns van sigaretten is 5% van de kleinhandelsprijs, vermeerderd met € 175,20 per 1.000 stuks. Het totale bedrag van de accijns bedraagt tenminste €191,28 per 1000 stuks. De kleinhandelsprijs in dit voorbeeld bedraagt € 290,00 per 1.000 stuks (€ 5,80 per pakje van 20 stuks). Bij de berekening van de accijns over 50 pakjes van 20 stuks sigaretten gaat de behandelaar als volgt te werk:

Berekening:

Accijns: 5% van de kleinhandelsprijs

5% x € 290,00

14,50

Accijns € 175,20 per 1000 stuks

175,20

-------

Totaal accijns

189,70

Totaal accijns is lager dan minimumbedrag. Dus minimumbedrag toepassen

Omzetbelasting wordt berekend over de aan de afnemer in rekening gebrachte goederenprijs + de af te dragen accijns

-------

Totaal accijns

191,28

Naar boven

5.5.3 Voorbeeld berekening accijns voor sigaren

Gegevens: de accijns van sigaren is 7% van de kleinhandelsprijs. De kleinhandelsprijs van een doos sigaren is € 100,00. De behandelaar gaat als volgt te werk bij de berekening van de accijns en omzetbelasting over een doos sigaren:

Berekening:

Accijns: 7% van de kleinhandelsprijs

7% x € 100,00

7,00

Omzetbelasting wordt berekend over de aan de afnemer in rekening gebrachte goederenprijs + de af te dragen accijns

Totaal accijns

7,00

Naar boven

5.5.4 Voorbeeld berekening accijns voor bijzondere tabaksproducten

Bijzondere tabaksproducten zijn bijvoorbeeld kruidensigaretten (aangemerkt als sigaretten), bluntwraps, waterpijptabak en kruidenmengsels bestemd om te worden gerookt (aangemerkt als rooktabak).

De prijs waarvoor bijzondere tabaksproducten worden verkocht aan consumenten, is aan te merken als de kleinhandelsprijs. Omdat er geen vaste prijs is vastgesteld, kan het voorkomen dat een zelfde product voor verschillende prijzen wordt aangeboden. In geval van naheffing wordt de kleinhandelsprijs bepaald door vergelijking met soortgelijke producten waarvan wel een (eenduidige) prijs bekend is en wordt de laagst bekende verkoopprijs als kleinhandelsprijs aangemerkt. Als er geen vergelijkingsmateriaal beschikbaar is, wordt uitgegaan van het minimum accijnsbedrag (zie 5.1).

Voorbeeld 1

Gegevens: 50 kleinhandelsverpakkingen met bluntwraps. Het gaat om verpakkingen met zes blaadjes per verpakking. Het blijkt dat deze verpakkingen voor € 5,00 per stuk worden verkocht. Een verpakking weegt 20 gram. Totaal gewicht is 1 kg. Totale kleinhandelsprijs is € 250,00. Het totale bedrag van de accijns bedraagt € 108,94 per kg.

Voorbeeld 2

Gegevens: 1.000 kruidensigaretten met een totale lengte van 12 cm en met een lengte zonder mondstuk of filter van 10 cm. Verkoopprijs per stuk: € 1. Totale kleinhandelsprijs: € 1.000,00. Totaal aantal sigaretten: voor de berekening van de accijns wordt een sigaret aangemerkt als twee sigaretten wanneer het, zonder filter of mondstuk, meer dan 8 cm doch niet meer dan 11 cm lang is, en als drie sigaretten wanneer het, zonder filter of mondstuk, meer dan 11 doch niet meer dan 14 cm lang is, enzovoort. (WA, artikel 35, lid 4). In dit geval wordt de accijns dus berekend naar 2.000 sigaretten. Het totale bedrag van de accijns bedraagt ten minste € 191,28 per 1000 sigaretten (minimumbedrag).Bij de berekening van de accijns en omzetbelasting gaat de behandelaar als volgt te werk:

Berekening:

Accijns: 5% van de kleinhandelsprijs

5% x € 1000

50,00

Accijns € 175,20 per 1.000 stuks

2 x € 175,20

350,40

Totaal accijns

400,40

Totaal accijns is hoger dan bij toepassing minimumbedrag (2 x € 191,28 = € 382,56)

Omzetbelasting wordt berekend over de aan de afnemer in rekening gebrachte goederenprijs + de af te dragen accijns

Totaal accijns

400,40

Naar boven

5.5.5 Voorbeeld bepaling van het bedrag van de kleinhandelsprijs

Situatie: een ondernemer wil een tabaksproduct op de markt brengen en vraagt aan de Douane hoe hij de accijns en de omzetbelasting moet berekenen, zodat hij zijn kleinhandelsprijs kan vaststellen.

De ondernemer moet er op worden gewezen dat de verpakking van het product moet voldoen aan de eisen van de WA. Verder moet de verpakking zijn voorzien van de voorgeschreven gezondheidswaarschuwingen (dit geldt alleen voor producten die tabak bevatten).

Als hij overweegt een pakje waterpijptabak van 50 gram op de markt te brengen voor een kleinhandelsprijs van € 7,00, kan worden teruggerekend wat de prijs exclusief belastingen is. Zo wordt duidelijk of dit bedrag voldoende is om het product winstgevend te verkopen.

Voorbeeld

Gegevens: 20 pakjes waterpijptabak
Gewicht: totaal 1 kg
Kleinhandelsprijs: 20 x 7= € 140,00

Berekening

Accijns € 108,94 per kg

108,94

-------

Accijns totaal

108,94

Omzetbelasting 21/121 van € 140,00

24,30

-------

Totaal belastingen

133,24

Van de kleinhandelsprijs van € 140,00 per kg moet de ondernemer € 133,24 afdragen aan belastingen. Hij ontvangt dus € 6,76 voor 20 pakjes tabak, wat neerkomt op € 0,34 per pakje.

Dit bedrag moet hij toetsen aan het bedrag dat hij wil ontvangen voor zijn product. Als het hem te veel is of te weinig is, moet hij de berekening opnieuw doen met een aangepaste kleinhandelsprijs; deze stelt hij immers zelf vast.

Naar boven