Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

0.00.25 Afkortingen, definities

2 Definities

Definitie

Omschrijving

Aanbrengen

Mededeling aan de douaneautoriteiten dat de goederen bij het douanekantoor of op enige andere, door de douaneautoriteiten aangewezen of goedgekeurde plaats zijn aangekomen en beschikbaar zijn voor douanecontrole.

(artikel 5 lid 33 DWU)

Aanbrengen is dus meer dan uitsluitend de fysieke handeling van het "brengen bij". Het verschil blijkt bijvoorbeeld uit de tekst van de artikel 139 DWU: nadat binnengekomen goederen bij het douanekantoor zijn "gebracht", worden ze vervolgens "aangebracht". Pas na het aanbrengen kan aangifte worden aanvaard.

(artikel 172 lid 1 DWU)

Let op!

Een douaneaangifte kan worden ingediend voor het tijdstip waarop de goederen naar verwachting bij de douane zullen worden aangebracht. Als de goederen niet binnen 30 dagen na de indiening van de douaneaangifte worden aangebracht, wordt de douaneaangifte geacht niet te zijn ingediend.

(artikel 171 DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 11.00.00 en 12.00.00 van dit Handboek.

Aangever

De persoon die in eigen naam een douaneaangifte, een aangifte tot tijdelijke opslag, een summiere aangifte bij binnenbrengen, een summiere aangifte bij uitgaan, een aangifte tot wederuitvoer of een kennisgeving van wederuitvoer indient, dan wel de persoon namens wie deze aangifte of deze kennisgeving wordt ingediend. (artikel 5 lid 15 DWU)

De vraag wie aangever is, is van groot belang, onder meer om de volgende redenen:

 • De aangever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangifte of de kennisgeving

 • De aangever is verantwoordelijk voor de echtheid, juistheid en geldigheid van de stukken ter staving van de aangifte of kennisgeving

 • De aangever is verantwoordelijk voor de naleving van alle verplichtingen met de plaatsing van de betreffende goederen onder de douaneregeling of het verrichten van toegestane handelingen.

 • (artikel 15 lid 2 DWU)

Aangegeven partij

De aangegeven hoeveelheid van een product.

Aangifte tot tijdelijke opslag

De handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze kenbaar maakt dat hij goederen in tijdelijke opslag plaatst.

(artikel 5 lid 11 DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 11.00.00 van dit Handboek.

Aangifte tot wederuitvoer

De handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt om niet-Uniegoederen, met uitzondering van die zich onder de regeling vrije zone bevinden of die in tijdelijke opslag zijn, buiten het douanegebied van de Unie te brengen.

(artikel 5 lid 13 DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 20.00.00 van dit Handboek.

Aanzuiveringstermijn

De termijn waarbinnen goederen die onder een bijzondere regeling zijn geplaatst, met uitzondering van douanevervoer, of veredelingsproducten:

 • onder een volgende douaneregeling moeten worden geplaatst, of moeten worden vernietigd,

 • uit het douanegebied van de Unie moeten worden gebracht of

 • de voorgeschreven bijzondere bestemming moeten krijgen.

In het geval van passieve veredeling is de aanzuiveringstermijn de termijn waarbinnen tijdelijk uitgevoerde goederen in de vorm van veredelingsproducten opnieuw in het douanegebied van de Unie kunnen worden ingevoerd en in het vrije verkeer worden gebracht, om in aanmerking te kunnen komen voor volledige of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten.

(artikel 1 lid 23 GVo.DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.

Achteraf onverbindend verklaren

Een verordening kan achteraf onverbindend verklaard worden. Het gevolg van onverbindend verklaren is dat gehandeld moet worden alsof de verordening nooit heeft bestaan. Zijn er bijvoorbeeld beschikkingen genomen op grond van zo'n onverbindend verklaarde verordening dan is aan die beschikking de rechtsgrond ontvallen.

Actieve veredeling EX/IM

De uitvoer van uit equivalente goederen verkregen veredelingsproducten in het kader van de regeling actieve veredeling voorafgaand aan de invoer van de goederen die zij vervangen zoals bedoeld in artikel 223, lid 2, onder c), van het DWU.

(artikel 1 lid 29 GVo.DWU)

Actieve veredeling IM/EX

De invoer van niet-Uniegoederen in het kader van de regeling actieve veredeling voorafgaand aan de uitvoer van veredelingsproducten.

(artikel 1 lid 30 GVo.DWU)

Activiteiten die verband houden met het verhandelen van goederen

In de context van de douanewaarde, alle activiteiten die verband houden met marktonderzoek, reclame voor en promotie van de verkoop van de betrokken goederen, en alle activiteiten die verband houden met de voor de goederen verstrekte garanties.

(artikel 1 lid 2 (7) UVo.DWU)

Administratief Comité

Het beslissingsorgaan binnen de TIR-overeenkomst.

Afneembare carrosserie

Een laadruimte zonder voortbewegingsmechanisme die speciaal is ontworpen om te worden vervoerd op een wegvoertuig, waarbij het chassis van het voertuig en het onderstel van de carrosserie speciaal voor dat doel zijn ingericht. Onder dit begrip vallen ook de afneembare laadbakken die speciaal zijn ontworpen voor het gecombineerde vervoer.

Afval van schepen

Afval van schepen in de zin van artikel 2, punt 3, van Richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees Parlement en de Raad. (artikel 1 lid 52 GVo.DWU)

Algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen

De beginselen waarvoor in een land op een bepaald tijdstip een algemene consensus of ruime gezaghebbende steun bestaat ten aanzien van welke economische middelen en verplichtingen als activa en passiva moeten worden geboekt, welke wijzigingen in de activa en passiva dienen te worden geregistreerd, hoe de activa en passiva en de wijzigingen daarvan moeten worden gemeten, welke gegevens openbaar moeten worden gemaakt en hoe deze openbaarmaking dient te geschieden, alsmede welke financiële staten moeten worden opgemaakt.

(artikel 1 lid 20 GVo.DWU)

ATA-carnet

Een internationaal douanedocument voor tijdelijke invoer, afgegeven in het kader van de ATA-overeenkomst of de overeenkomst van Istanbul.

(artikel 1 lid 2 GVo.DWU)

ATA-overeenkomst

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 14.60.00 van dit Handboek.

De douaneovereenkomst inzake het carnet ATA voor de tijdelijke invoer van goederen, gedaan te Brussel op 6 december 1961

(artikel 1 lid 3 GVo.DWU)

Attest van oorsprong

In de context van de preferentiële oorsprong, een door de exporteur of de wederverzender van de goederen opgestelde verklaring dat de producten waarop het attest betrekking heeft, aan de oorsprongsregels van het stelsel voldoen.

(artikel 37 lid 22 GVo.DWU)

Bagage

Alle goederen die op welke wijze dan ook worden vervoerd in samenhang met een reis van een natuurlijk persoon.

(artikel 1 lid 5 GVo.DWU)

Begunstigd land

In de context van de preferentiële oorsprong, een in de lijst in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 978/2012 opgenomen land dat in aanmerking komt voor het stelsel van algemene preferenties (SAP).

(artikel 37 lid 1 GVo.DWU)

Beschikking

Elke beslissing die verband houdt met de douanewetgeving die door een douaneautoriteit over een bepaald geval wordt genomen en die voor de betrokken persoon of betrokken personen rechtsgevolgen heeft.

(artikel 5 lid 39 DWU)

Het is niet van belang of de beslissing is genomen in een bepaalde "beschikkingsvorm" of bijvoorbeeld in de vorm van een brief. Ook mondelinge beslissingen vallen hieronder, bijvoorbeeld het geven of weigeren van een toestemming tot vertrek. Het is dus een zeer ruim begrip. Tegen iedere beschikking (in de ruime betekenis van het woord) kan beroep worden ingesteld bij een onafhankelijke rechter.

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 3.00.00 van dit Handboek.

Bewerking

Een behandeling waardoor in het algemeen de waarde van de goederen in economisch opzicht wordt vergroot, maar die geen verwerking of een herstelling is. Bovendien is het resultaat van die behandeling aan de goederen zelf waarneembaar.

Bewerkingen zijn bijvoorbeeld:

 • het monteren, samenbouwen of aanbrengen aan andere goederen;

 • het verven van goederen;

 • het opnieuw en op een bepaalde wijze indelen;

 • het aanbrengen van een fabrieks- of handelsmerk op de goederen of op de kleinhandelsverpakking indien de afnemer hieraan waarde toekent.

Het samenpakken of het voegen bij andere goederen kan als een bewerking worden gezien, net evenals bijvoorbeeld het op een bepaalde wijze overbrengen van losse thee uit kisten in kleine pakjes of van bier uit fusten in flessen.

Bilaterale cumulatie

In de context van de preferentiële oorsprong, een systeem op grond waarvan producten van oorsprong uit de Unie kunnen worden beschouwd als materialen van oorsprong uit een begunstigd land wanneer zij in dat begunstigde land verder worden bewerkt of in een product opgenomen.

(artikel 37 lid 6 GVo.DWU)

Bindende oorsprongsinlichting (BOI)

Een beschikking die de douaneautoriteiten afgeven op aanvraag. Een BOI geeft de oorsprong aan van het omschreven product, waarbij onder andere gegevens over de aard en samenstelling van het product, de vervaardigingswijze, de waardeverhoudingen tussen de verschillende materialen en de goederencodes van de gebruikte materialen zijn opgenomen.

Bindende tariefinlichting (BTI)

Een beschikking die de douaneautoriteiten afgeven op aanvraag. Een BTI geeft de indeling aan van een goed in de gecombineerde nomenclatuur of iedere andere nomenclatuur waarin de gecombineerde nomenclatuur geheel of gedeeltelijk of eventueel met toevoeging van verdere indelingen is overgenomen en die voor de toepassing van tariefmaatregelen in het kader van het goederenverkeer bij specifieke Uniebepalingen is vastgesteld.

(artikel 33 lid 1 en artikel 56 lid 2 DWU)

Bijzondere regelingen

 1. douanevervoer, inhoudende extern en intern douanevervoer;

 2. opslag, inhoudende douane-entrepot en vrije zones;

 3. specifieke bestemming, inhoudende tijdelijke invoer en bijzondere

 4. bestemming;

 5. veredeling, inhoudende actieve en passieve veredeling.

  (artikel 210 DWU)

Brievenpost

Brieven, briefkaarten, braillestukken en van invoer- of uitvoerrechten vrijgesteld drukwerk.

(artikel 1 lid 26 GVo.DWU)

Comptabele verwerking

Boekhoudkundige verwerking door de afdeling inning/comptabiliteit van een regiokantoor.

Container

Een bergingsmiddel (liftvan, losse tank of ander soortgelijk bergingsmiddel), dat:

 1. een duurzaam karakter heeft en uit dien hoofde voldoende stevig is voor herhaald gebruik;

 2. speciaal is ontworpen om het vervoer van goederen met verschillende vervoermiddelen te vergemakkelijken zonder tussentijdse in- en uitlading van die goederen zelf;

 3. voorzien is van inrichtingen welke het hanteren van de container vergemakkelijken, in het bijzonder bij het overladen van het ene vervoermiddel op of in het andere;

 4. zodanig is ontworpen, dat het gemakkelijk kan worden gevuld en geledigd, en

een binnenwerkse inhoudsruimte heeft van ten minste één kubieke meter,

 1. alsmede de normale toebehoren en uitrusting van de container, mits deze toebehoren en uitrusting met de container zijn ingevoerd; de term "container" omvat geen vervoermiddelen, noch de gebruikelijke verpakking;

  (artikel 1 b van Douane-Overeenkomst inzake containers)

Controlekantoor

 1. in geval van tijdelijke opslag zoals bedoeld in titel IV van het DWU of in geval van andere bijzondere regelingen dan douanevervoer zoals bedoeld in titel VII van het DWU, het in de vergunning vermelde douanekantoor dat toeziet op de tijdelijke opslag van de goederen of de bijzondere regeling in kwestie;

 2. in geval van een vereenvoudigde douaneaangifte zoals bedoeld in artikel 166 van het DWU, gecentraliseerde vrijmaking zoals bedoeld in artikel 179 van het DWU of inschrijving in de administratie zoals bedoeld in artikel 182 van het DWU, het in de vergunning vermelde douanekantoor dat toeziet op de plaatsing van de goederen onder de douaneregeling in kwestie.

  (artikel 1 lid 36 GVo.DWU)

Controlemix

Het samenstel van administratieve en fysieke controles dat voor een entrepot van toepassing is.

Controle na de invoer

Controle na de invoer volgens artikel 48 van het DWU.

Dit begrip is verder uitgewerkt in hoofdstuk 9 van onderdeel 12.00.00 van dit Handboek.

Controle na de uitvoer

Controle na de uitvoer volgens artikel 48 van het DWU.

Dit begrip is verder uitgewerkt in hoofdstuk 9 van onderdeel 12.00.00 van dit Handboek.

CPD_Carnet

Een internationaal douanedocument voor de tijdelijke invoer van vervoermiddelen, afgegeven in overeenstemming met de overeenkomst van Istanbul.

(artikel 1 lid 12 GVo.DWU)

Cumulatie met Noorwegen, Turkije of Zwitserland

In de context van de preferentiële oorsprong, een systeem op grond waarvan producten van oorsprong uit Noorwegen, Turkije of Zwitserland kunnen worden beschouwd als materialen van oorsprong uit een begunstigd land wanneer zij in dat begunstigde land verder worden bewerkt of in een product opgenomen en in de Unie worden ingevoerd.

(artikel 37 lid 7 GVo.DWU)

Dagvaarding

Geschrift betekend door de deurwaarder aan gedaagde om op een bepaalde dag voor de rechter te verschijnen in verband met een door de eiser tegen gedaagde ingestelde vordering.

Derde land

Een land of gebied buiten het douanegebied van de Unie.

(artikel 1 lid 11 GVo.DWU)

Douaneaangifte

De handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt om goederen onder een bepaalde douaneregeling te plaatsen, in voorkomend geval met opgave van eventuele specifieke procedures die moeten worden toegepast.

(artikel 5 lid 12 DWU)

Douaneautoriteiten

De douanediensten van de lidstaten die bevoegd zijn voor de toepassing van de douanewetgeving, en alle overige autoriteiten die krachtens het nationale recht belast zijn met de toepassing van bepaalde onderdelen van de douanewetgeving. (artikel 5 lid 1 DWU) Op grond van artikel 1:3, lid 1, letter d ADW wordt onder douaneautoriteit verstaan: de inspecteur/ontvanger. Op grond van arikel.1:4 Adr en de URB2003 is de directeur-generaal Douane die inspecteur.

In de Adr zijn voor specifieke taken ook anderen aangewezen als inspecteur. Het betreft de directeur-generaal van het directoraat-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken (artikel 1:7 Adr) en de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. (artikel 1:8 Adr).

Daarnaast zijn er de "andere bevoegde autoriteiten" uit artikel 47 lid 1 DWU dat luidt:

"Indien dezelfde goederen moeten worden onderworpen aan andere controles dan douanecontroles door andere bevoegde autoriteiten dan de douaneautoriteiten, trachten de douaneautoriteiten deze controles in nauwe samenwerking met die andere autoriteiten te verrichten, waar mogelijk op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip als de douanecontroles (one-stop-shop); de douaneautoriteiten vervullen in dit verband de rol van coördinator."

Bij "andere bevoegde autoriteiten" kan in Nederland met name gedacht worden aan de ILT, NVWA (v.z.v. niet handelend i.h.k.v. de taken bedoeld in artikel1:8 Adr), zeehavenpolitie en de Koninklijke Marechaussee .

Douanecontroles

Door de douaneautoriteiten verrichte specifieke handelingen voor het waarborgen van de naleving van de douanewetgeving en andere wetgeving over het binnenbrengen, het uitgaan, de doorvoer, het overbrengen, de opslag en de bijzondere bestemming van goederen die tussen het douanegebied van de Unie en landen of gebieden daarbuiten worden vervoerd, en over de aanwezigheid en het verkeer binnen het douanegebied van de Unie van niet-Uniegoederen en goederen die onder de regeling bijzondere bestemming zijn geplaatst.

(artikel 5 lid 3 DWU)

Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • verificatie van aangiften

 • onderzoek in de administratie van een bedrijf

 • onderzoek in panden en vervoermiddelen

 • onderzoek in de bagage van reizigers

Ook op het gebied van controle bevat de nationale douanewetgeving een nadere uitwerking.

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 5.00.00 van dit Handboek.

Douaneformaliteiten

Alle handelingen die door een persoon en door de douaneautoriteiten moeten worden verricht om aan de douanewetgeving te voldoen.

(artikel 5 lid 8 DWU)

Douanekantoor van aanbrenging

Het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de goederen worden aangebracht.

(artikel 1 lid 2 (2) UVo.DWU)

In Nederland zijn de plaatsen waar douanekantoren zijn gevestigd opgenomen in de Algemene douaneregeling. Details over de douanekantoren zijn te vinden in de kantorenlijst.

Douanekantoor van aanzuivering

Het in de vergunning vermelde douanekantoor dat bevoegd is aangiften te aanvaarden. En waar aan onder de bijzondere regeling geplaatste goederen goederen of veredelingsproducten onder een volgende douaneregeling moeten worden geplaatst, moeten worden vernietigd, uit het douanegebied van de Unie moeten worden gebracht of de voorgeschreven bijzondere bestemming moeten krijgen of, bij passieve veredeling, aangiften waarbij de goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

In Nederland zijn de plaatsen waar douanekantoren zijn gevestigd opgenomen in de Algemene douaneregeling. Details met betrekking tot de douanekantoren zijn te vinden in de kantorenlijst.

Douanekantoor van bestemming

Het douanekantoor waar de onder de regeling douanevervoer geplaatste goederen worden aangebracht om de regeling te beëindigen.

(artikel 1 lid 14 GVo.DWU)

In Nederland zijn de plaatsen waar douanekantoren zijn gevestigd opgenomen in de Algemene douaneregeling. Details over de douanekantoren zijn te vinden in de kantorenlijst.

Douanekantoor van doorgang

 1. het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats van uitgang uit het douanegebied van de Unie wanneer de goederen dat grondgebied tijdens het douanevervoer verlaten via een grens met een grondgebied buiten het grondgebied van de Unie dat geen land betreft dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer;

 2. het douanekantoor dat bevoegd is voor de plaats van binnenkomst in het douanegebied van de Unie wanneer de goederen tijdens het douanevervoer een grondgebied buiten het grondgebied van de Unie hebben overschreden.

  (artikel 1 lid 2 (13) UVo.DWU)

Een kantoor van doorgang is uitsluitend gelegen aan de buitengrenzen van de Unie, daar waar de Unie grenst aan het grondgebied van een derde land.

Let op!

Een douanekantoor aan de Nederlandse zeezijde wordt dus niet als kantoor van doorgang aangemerkt.

In Nederland zijn de plaatsen waar douanekantoren zijn gevestigd opgenomen in de Algemene douaneregeling. Details met betrekking tot de douanekantoren zijn te vinden in de kantorenlijst.

Douanekantoor van eerste binnenkomst

Het douanekantoor dat bevoegd is voor het douanetoezicht op de plaats waar het vervoermiddel waarmee de goederen worden vervoerd, aankomt of, in voorkomend geval, bestemd is aan te komen, in het douanegebied van de Unie vanuit een gebied buiten dat gebied.

(artikel 1 lid 15 GVo.DWU)

In Nederland zijn de plaatsen waar douanekantoren zijn gevestigd opgenomen in de Algemene douaneregeling. Details met betrekking tot de douanekantoren zijn te vinden in de kantorenlijst.

Douanekantoor van plaatsing

Het douanekantoor dat is vermeld in de vergunning voor een bijzondere regeling zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, van het DWU, en dat gemachtigd is om goederen voor een bijzondere regeling vrij te geven.

(artikel 1 lid 17 GVo.DWU)

In Nederland zijn de plaatsen waar douanekantoren zijn gevestigd opgenomen in de Algemene douaneregeling. Details met betrekking tot de douanekantoren zijn te vinden in de kantorenlijst.

Douanekantoor van uitvoer

Het douanekantoor waar de douaneaangifte tot uitvoer of de aangifte tot wederuitvoer wordt ingediend voor goederen die het douanegebied van de Unie verlaten.

(artikel 1 lid 16 GVo.DWU)

In Nederland zijn de plaatsen waar douanekantoren zijn gevestigd opgenomen in de Algemene douaneregeling. Details met betrekking tot de douanekantoren zijn te vinden in de kantorenlijst.

Douanekantoor van vertrek

Het douanekantoor waar de aangifte tot plaatsing van goederen onder een regeling douanevervoer wordt aanvaard.

(artikel 1 lid 13 GVo.DWU)

In Nederland zijn de plaatsen waar douanekantoren zijn gevestigd opgenomen in de Algemene douaneregeling. Details met betrekking tot de douanekantoren zijn te vinden in de kantorenlijst.

Douanenomenclatuur

Naamlijst van goederen houdende goederenomschrijvingen en de daarbij opgenomen cijfermatige coderingen. We onderscheiden:

 • de Gecombineerde Nomenclatuur (GN)

 • de Taric-nomenclatuur

 • iedere andere nomenclatuur waarin de gecombineerde nomenclatuur geheel of gedeeltelijk of eventueel met toevoeging van verdere indelingen is overgenomen en die voor de toepassing van tariefmaatregelen in het kader van het goederenverkeer bij specifieke Uniebepalingen is vastgesteld.

Douaneregeling

Een van de onderstaande regelingen waaronder goederen overeenkomstig het DWU kunnen worden geplaatst:

 1. in het vrije verkeer brengen;

 2. bijzondere regelingen;

 3. uitvoer.

(artikel 5 lid 16 DWU)

Douaneschuld

De verplichting van een persoon tot betaling van het bedrag aan invoer- of uitvoerrechten dat uit hoofde van de geldende douanewetgeving verschuldigd is.

(artikel 5 lid 18 DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 1.00.00en onderdeel 28.00.00 van dit Handboek.

Douanestatus

De status van goederen, zijnde hetzij Unie-, hetzij niet-Uniegoederen.

(artikel 5 lid 22 DWU)

Goederen kunnen de status "Unie-goederen" of "niet-Uniegoederen" hebben (ook wel aangeduid als "T2-status" resp. "T1-status").

Douanetoezicht

De activiteiten die door de douaneautoriteiten in het algemeen worden ontplooid om te zorgen voor de naleving van de douanewetgeving en, in voorkomend geval, van de andere bepalingen die op goederen onder douanetoezicht van toepassing zijn.

(artikel 5 lid 27 DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 5.00.00 van dit Handboek.

Douanevertegenwoordiger

Iedere persoon die door een andere persoon is aangewezen voor het vervullen van de in de douanewetgeving voorgeschreven handelingen en formaliteiten bij de douaneautoriteiten.

(artikel 5 lid 6 DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 2.00.00 van dit Handboek.

Douanewaarde

In de context van de preferentiële oorsprong, de waarde zoals bepaald volgens de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel van 1994 (WTO-overeenkomst inzake douanewaarde).

(artikel 37 lid 12 GVo.DWU)

Douanewetboek van de Unie (hierna: DWU)

Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van De Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie van 9 oktober 2013.

Douanewetgeving

Het geheel van wetgeving bestaande uit de volgende elementen:

 1. het DWU en de op niveau van de Unie of op nationaal niveau vastgestelde bepalingen ter aanvulling of uitvoering ervan

 2. het gemeenschappelijk douanetarief

 3. de wetgeving betreffende de instelling van een Unieregeling over douanevrijstellingen

 4. internationale overeenkomsten houdende douanevoorschriften, voor zover deze van toepassing zijn in de Unie

(artikel 5 lid 2 DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 1.00.00 van dit Handboek.

Driehoeksverkeer

Situatie waarbij het kantoor van aanzuivering niet hetzelfde is als het kantoor van plaatsing.

Eindmonster

Een representatief monster van een verzamelmonster.

Enkel vervoersdocument

In de context van douanestatus, een in een lidstaat afgegeven vervoersdocument voor het vervoer van de goederen vanaf de plaats van vertrek in het douanegebied van de Unie tot de plaats van bestemming in dat gebied onder verantwoordelijkheid van de vervoerder die het document heeft afgegeven.

(artikel 1 lid 34 GVo.DWU)

EU-fabrieksschip

Een vaartuig dat in een tot het douanegebied van de Unie behorend deel van het grondgebied van een lidstaat is geregistreerd, de vlag van een lidstaat voert en geen zeevisserijproducten vangt maar wel aan boord verwerkt.

(artikel 1 lid 43 GVo.DWU)

EU-formulier 302

Een document voor douanedoeleinden dat is vastgelegd in bijlage 52-01 Gvo.DWU en wordt verstrekt door of voor rekening van de nationale bevoegde militaire autoriteiten van een lidstaat voor goederen die in het kader van militaire activiteiten worden vervoerd of gebruikt.

(artikel 1 lid 51 GVo.DWU)

EU-haven

Een zeehaven in het douanegebied van de Unie.

(artikel 1 lid 8 GVo.DWU)

EU-luchthaven

Een luchthaven in het douanegebied van de Unie.

(artikel 1 lid 7 GVo.DWU)

EU-vissersvaartuig

Een vaartuig dat in een tot het douanegebied van de Unie behorend deel van het grondgebied van een lidstaat is geregistreerd, de vlag van een lidstaat voert, en zeevisserijproducten vangt en eventueel ook aan boord verwerkt.

(artikel 1 lid 44 GVo.DWU)

EVA-landen

 • de Republiek IJsland;

 • het Koninkrijk Noorwegen;

 • de Zwitserse bondsstaat

 • het vorstendom Liechtenstein.

Exporteur

 1. een particulier die goederen bij zich draagt die het douanegebied van de Unie zullen verlaten, wanneer deze goederen deel uitmaken van zijn persoonlijke bagage;

 2. in andere gevallen, wanneer a) niet van toepassing is:

 1. een in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die de macht heeft om te beslissen en beslist heeft dat de goederen dat douanegebied zullen verlaten;

 2. wanneer i) niet van toepassing is, eender welke in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die partij is bij de overeenkomst op grond waarvan goederen dat douanegebied zullen verlaten;”.

  (artikel 1 lid 19 GVo.DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 20.00.00 van dit Handboek.

Exporteur (in de context van de preferentiële oorsprong)

In de context van de preferentiële oorsprong, een persoon die goederen naar de Unie of naar een begunstigd land uitvoert en die de oorsprong van de goederen kan aantonen, ongeacht of hij de fabrikant ervan is of niet en ongeacht of hij zelf de uitvoerformaliteiten verricht of niet.

(artikel 37 lid 20 GVo.DWU)

Expresszending

Een artikel dat wordt vervoerd door of onder de verantwoordelijkheid van een koeriersdienst.

(artikel 1 lid 46 GVo.DWU)

Gebied met een bijzonder fiscaal regime

Een deel van het douanegebied van de Unie waar de bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 over het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde of van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG niet van toepassing zijn.

(artikel 1 lid 35 GVo.DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in paragraaf 2.3.4 van onderdeel 14.20.00 van dit Handboek.

Gedelegeerde Verordening (EU)2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 (hierna GVo.DWU)

In deze verordening staan de gedelegeerde handelingen (in het Engels: delegated acts). Dit zijn de handelingen die de Europese Commissie de mogelijkheid bieden om zelf nadere uitwerking te geven aan de DWU-artikelen. De Europese Commissie laat zich hierbij adviseren door technische specialisten van de lidstaten, maar beslist uiteindelijk zelf over de vaststelling van de detailwetgeving. De grenzen waarbinnen de Commissie de DWU-artikelen mag uitwerken, zijn in de DWU zelf afgebakend.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 december 2015 (hierna OGVo.DWU)

In deze Verordening staan de overgangsregels voor enkele bepalingen van het douanewetboek van de Unie (DWU) voor de gevallen waarin de relevante elektronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (GVo.DWU)

Geregistreerde exporteur

In het kader van preferentiële oorsprong:

 1. een exporteur die in een begunstigd land is gevestigd en bij de bevoegde autoriteiten van dat begunstigde land staat geregistreerd voor de uitvoer van producten in het kader van het stelsel, zowel naar de Unie als naar een ander begunstigd land waarmee regionale cumulatie mogelijk is, of

 2. een exporteur die in een lidstaat is gevestigd en bij de douaneautoriteiten van die lidstaat staat geregistreerd voor de uitvoer van producten van oorsprong uit de Unie naar een land of gebied waarmee de Unie een preferentiële handelsovereenkomst heeft, of

 3. een wederverzender van goederen die in een lidstaat is gevestigd en bij de douaneautoriteiten van die lidstaat staat geregistreerd in verband met het opstellen van vervangende attesten van oorsprong om producten van oorsprong opnieuw te verzenden naar elders in het douanegebied van de Unie of, in voorkomend geval, naar Noorwegen of Zwitserland (een geregistreerde wederverzender)

  (artikel 37 lid 21 GVo.DWU)

Goederen

In de context van de preferentiële oorsprong, zowel materialen als producten.

(artikel 37 lid 5 GVo.DWU)

Goederen in postzendingen

Andere goederen dan brievenpost, die deel uitmaken van een postpakket of collo en door of onder de verantwoordelijkheid van een postaanbieder worden vervoerd overeenkomstig de bepalingen van het Wereldpostverdrag, dat op 10 juli 1984 onder auspiciën van de Verenigde Naties tot stand is gekomen.

(artikel 1 lid 24 GVo.DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 43.00.00 van dit Handboek.

Goederen zonder handelskarakter

 1. goederen die deel uitmaken van een door een particulier aan een particulier gerichte zending, wanneer de zending:

  1. een incidenteel karakter draagt,

  2. goederen bevat die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de geadresseerde danwel voor gebruik door leden van zijn gezin, mits uit de aard of de hoeveelheid van de goederen geen commerciële bijbedoelingen blijken,

  3. zonder enige vorm van betaling door de afzender aan de geadresseerde wordt gezonden;

 2. goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, waarbij sprake is van:

  1. een incidenteel karakter, en

  2. uitsluitend goederen die bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de reiziger danwel voor gebruik door leden van zijn gezin, of goederen bestemd om als geschenk te worden aangeboden, mits uit de aard en de hoeveelheid van de goederen blijkt dat zij niet om commerciële redenen worden in- of uitgevoerd.

(artikel 1 lid 21 GVo.DWU)

Grove schuld

Een in laakbaarheid aan opzet grenzende onachtzaamheid.

Handbagage

In het geval van luchtvervoer, de bagage die een natuurlijk persoon meeneemt in en uit de cabine van het vliegtuig

(artikel 1 lid 2 (1) UVo.DWU)

Handelspolitieke maatregelen

De niet-tarifaire maatregelen die in het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid zijn vastgesteld in de vorm van Unievoorschriften inzake de internationale handel in goederen

(artikel 5 lid 36 DWU)

Op basis van dit handelsbeleid kunnen bepaalde producten niet of slechts beperkt worden toegelaten tot het douanegebied van de Unie om economische redenen. Ook is het mogelijk om politieke redenen het binnenbrengen van bepaalde goederen uit bepaalde landen of gebieden te beperken of te verbieden, het zogenaamde embargo.

Herstelling

Een behandeling waardoor beschadigde, versleten of verouderde goederen weer in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, zonder dat zij daarbij een aardverandering ondergaan. Daaronder valt ook het reviseren en afstellen.

Herstelling zonder enig handelskarakter

Situatie waarbij goederen vanuit het vrije verkeer tijdelijk via het ene douanekantoor worden uitgevoerd om buiten het douanegebied van de Unie een herstelling, be- of verwerking te ondergaan. Vervolgens worden ze via een ander douanekantoor met gehele of gedeeltelijke vrijstelling weer ingevoerd. Het herstellen, reviseren en afstellen van goederen moet aan beide volgende voorwaarden voldoen:

 • het heeft een incidenteel karakter;

 • de goederen zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik van de importeur of van zijn gezin, waarbij uit de aard of de hoeveelheid van deze goederen geen commercieel voornemen mag blijken.

De aangever moet zelf het bewijs leveren dat het een herstelling zonder enig handelskarakter betreft.

Hof van Justitie

Hof van Justitie van de Europese Unie.

Hoofdstukken, posten en onderverdelingen

In de context van de preferentiële oorsprong, de hoofdstukken, posten en onderverdelingen (vier- of zescijfercodes) van de nomenclatuur die het geharmoniseerde systeem vormt met de wijzigingen ingevolge de aanbeveling van de Internationale Douaneraad van 26 juni 2004.

(artikel 37 lid 17 GVo.DWU)

Hoofdveredelingsproducten

De veredelingsproducten waarvoor de vergunning voor actieve veredeling is verleend

(artikel 1 lid 2 (7) UVo.DWU)

Houder van de regeling

 1. De persoon die de douaneaangifte doet, of voor wiens rekening die aangifte wordt gedaan, of

 2. De persoon aan wie de uit een douaneregeling voortvloeiende rechten en plichten zijn overgedragen.

  (artikel 5 lid 35 DWU)

Hulpmiddel (bij de productie gebruikte)

Goederen die niet meer in de veredelingsproducten voorkomen maar die de vervaardiging van deze producten mogelijk maken of vergemakkelijken, zelfs wanneer deze goederen tijdens hun aanwending geheel of gedeeltelijk verdwijnen.

Er kan vergunning voor actieve veredeling worden verleend voor bij de productie gebruikte hulpmiddelen in de zin van artikel 5, punt 37, onder e), van het DWU, met uitzondering van de goederen opgenomen in artikel 240 lid 2 GVo.DWU.

Identieke goederen

In de context van de douanewaarde, in hetzelfde land geproduceerde goederen die in alle opzichten hetzelfde zijn, met inbegrip van de materiële kenmerken, kwaliteit en reputatie. Geringe verschillen in uiterlijk zijn geen beletsel om goederen die voor het overige aan de definitie voldoen als identiek aan te merken.

(artikel 1 lid 2 (4) UVo.DWU)

In het douanegebied van de Unie gevestigd persoon

Als het gaat om een natuurlijk persoon, eenieder die in het douanegebied van de Unie zijn normale verblijfplaats heeft, Als het gaat om een rechtspersoon of een vereniging van personen, elke persoon die zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of een vaste inrichting heeft in het douanegebied van de Unie.

(artikel 5 lid 31 DWU)

Informatiecontract

Contract tussen Douane Landelijk kantoor en de Regiokantoren op basis waarvan de Regiokantoren verplicht zijn bepaalde informatie aan het Landelijk kantoor te verstrekken.

Ingedeeld

Voor de toepassing van preferentiële oorsprongsregels, de indeling van een product of materiaal onder een bepaalde post of onderverdeling van het geharmoniseerde systeem.

(artikel 37 lid 18 GVo.DWU)

Inkoopcommissies

De door een importeur aan een agent betaalde vergoedingen voor zijn vertegenwoordiging bij de aankoop van goederen waarvan de waarde moet worden bepaald.

(artikel 5 lid 41 DWU)

Inspecteur

De functionaris die met de toepassing van de douanewetgeving is belast en als zodanig bij regeling nader is aangewezen. (artikel 1:3, lid 1, onderdeel c Adw)

Dit is de directeur-generaal Douane. (artikel 1:4 van de Algemene douaneregeling en artikel 5, lid 1 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003)

Internationale EU- luchthaven

Een EU-luchthaven waar, na toestemming van de douaneautoriteiten, het luchtvaartverkeer met gebieden buiten het douanegebied van de Unie afgewikkeld mag worden.

(artikel 1 lid 2 (5) UVo.DWU)

In Nederland als zodanig aangewezen luchtvaartterrein in de zin van de Luchtvaartwet.

Intra-unietransactiessysteem

Het systeem voor intra-unietransacties is ontwikkeld om grensoverschrijdende leveringen tussen ondernemers daar te belasten waar de goederen worden verbruikt. Dit wordt bereikt door de intra-unielevering in de lidstaat van de Unie van vertrek te belasten met 0% btw en de verwerving door de afnemer in de lidstaat van de Unie van aankomst te belasten tegen het lokale btw-tarief.

Intrinsieke waarde

a) voor handelsgoederen: de prijs van de goederen zelf bij verkoop voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie, met uitzondering van reis- en verzekeringskosten, tenzij deze in de prijs zijn begrepen en niet afzonderlijk op de factuur zijn vermeld, en alle andere belastingen en heffingen zoals te constateren door de douaneautoriteiten op basis van relevante documenten.

b) voor goederen zonder handelskarakter: de prijs die voor de goederen zelf zou zijn betaald als zij waren verkocht voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie

(artikel 1 lid 48 GVo.DWU)

Invoerrecht

Het douanerecht dat bij de invoer van goederen verschuldigd is. (art 5 lid 20 DWU)

Let op!

Omzetbelasting, accijnzen bij invoer en milieubelastingen vallen niet onder het begrip invoerrechten. Het DWU "kent deze belastingen niet". Via de nationale belastingwetgeving is het DWU en de overige douanewetgeving er echter wel op van toepassing verklaard.
(onder meer artikel 22 Wet op de omzetbelasting 1968)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 6.00.00 van dit Handboek.

Kantoor van zekerheidstelling

Een kantoor van zekerheidstelling is een douanekantoor waar een doorlopende of een forfaitaire zekerheid wordt gesteld. De zekerheid wordt gesteld bij de ontvanger.

(artikel 4 Douanewet en artikel 19 Uitvoeringsregeling Belastingdienst).

Kennisgeving van wederuitvoer

De handeling waarbij een persoon in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze het voornemen kenbaar maakt om niet-Uniegoederen die in tijdelijke opslag zijn, buiten het douanegebied van de Unie te brengen.

(artikel 5 lid 14 DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 20.00.00 van dit Handboek.

Koeriersdienst

Een marktdeelnemer die geïntegreerde diensten verstrekt bestaande in ophaling, vervoer, douaneafhandeling en levering van pakketten op versnelde/tijdgevoelige basis, waarbij deze artikelen gedurende de gehele verrichting van de dienst traceerbaar zijn en onder toezicht blijven.

(artikel 1 lid 47 GVo.DWU)

Kwijting

Verklaring die door de belastingplichtige is ondertekend, en waarin deze door ondertekening aangeeft dat hij niets meer terzake van betreffende kwestie van de Staat te vorderen heeft.

Kwijtschelding

Ontheffing van de verplichting tot betaling van een bedrag aan invoer- of uitvoerrechten die niet zijn voldaan

(artikel 5 lid 29 DWU)

Let op!

Het hier bedoelde Unie-begrip kwijtschelding is iets heel anders dan het nationale begripkwijtschelding zoals omschreven in artikel 26 van de Invorderingswet 1990. De gronden voor de toekenning van de verschillende begrippen kwijtschelding verschillen. Voor het nationale begrip kwijtschelding is bijvoorbeeld betalingsonmacht een grond voor toekenning. Voor het Unie-begrip kwijtschelding zijn de gronden voor toekenning gelijk aan die voor terugbetaling, alleen is in die gevallen de douaneschuld nog niet betaald.

Laadborden

Een constructie op de vloer waarvan een bepaalde hoeveelheid goederen kan worden bijeengeplaatst teneinde als een eenheid te worden behandeld met het oog op het vervoer, het laden en lossen of het opstapelen met behulp van mechanische werktuigen. Deze constructie bestaat uit ofwel twee door verbindingsstukken aan elkaar bevestigde vloeren ofwel een op poten rustende vloer. De totale hoogte is zo gering mogelijk, doch voldoende voor het vervoer en voor het laden en lossen met vorkheftrucks of hefwagens; een laadbord kan al dan niet zijn voorzien van een bovenbouw.

(artikel 1 lid 42 GVo.DWU)

Laadplatform ("flat")

Een laadvlak zonder bovenbouw of met een onvolledige bovenbouw, met dezelfde bodembreedte en dezelfde bodemlengte als containers en uitgerust met aan de zijkant van de laadvloer aangebrachte boven- en onderhoekstukken, waardoor dezelfde inrichtingen voor het vastzetten en het verticaal lossen van goederen als bij containers kunnen worden gebruikt. Laadplatforms en luchtvrachtcontainers met een inhoud van minder dan 1 m3 worden gelijkgesteld met containers.

Laboratorium

Laboratorium Amsterdam

Kingsfordweg 1

1043 GN Amsterdam

Land dat deelneemt aan het gemeenschappelijk douanevervoer

Elk ander land dan een lidstaat van de Unie dat partij is bij de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer.

(artikel 1 lid 10 GVo.DWU)

Landbouwpolitieke maatregel

De bepalingen betreffende invoer- en uitvoerverrichtingen ten aanzien van producten die onder bijlage 71-02, punten 1, 2 en 3 van het GVo.DWU vallen.

(artikel 1 lid 1 GVo.DWU)

Lijndienst

Een dienst waarbij goederen per schip worden vervoerd uitsluitend tussen EU-havens en het schip van of naar geen enkele plaats buiten het douanegebied van de Unie of in een vrije zone in een EU-haven vaart of een dergelijke plaats aandoet.

(artikel 1 lid 45 GVo.DWU)

Loonveredeling

Elke veredelingshandeling uitgevoerd volgens de instructies en voor rekening van een buiten het douanegebied van de Unie gevestigde opdrachtgever.

Deze handeling gebeurt in het algemeen alleen tegen betaling van de kosten van de verwerking van de rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking van de vergunninghouder gestelde onder de regeling geplaatste goederen.

Melding Export Documentatie

Met de service ‘Melding Export Documentatie’ (MED) kunnen douane-exportdocumenten voorgemeld worden bij containerterminals. De melding bestaat uit vijf basisgegevens: boekingsnummer/inleverreferentie, containernummer, MRN (Movement Reference Number), documenttype en brutogewicht. Deze melding verzekert een snelle en betrouwbare terminalafhandeling. De lading is real-time te volgen: vanaf aankomst op terminal t/m vertrek va het uitgaande vervoermiddel.

Melding Import Documentatie

Met de service ‘Melding Import Documentatie’(MID) kunnen douane-importdocumenten voorgemeld worden bij de containerterminals. Met deze melding worden containers gedeblokkeerd in het terminalsysteem. De melding moet worden ingediend met de aanduiding van de nummers van de douane-importdouanedocumenten.

Marketingactiviteiten

In de context van de douanewaarde, alle activiteiten die verband houden met reclame voor, vermarkting van en promotie van de betrokken goederen, en alle activiteiten die verband houden met de voor de goederen verstrekte waarborgen en garanties

(artikel 1 lid 2 (8) UVo.DWU)

Minister

Minister van Financiën.

Ministerie

Ministerie van Financiën.

Multimodaal vervoer

Het vervoer van goederen in containers via meerdere vervoermiddelen (modaliteiten). Het grootste deel van het traject wordt hierbij per spoor, zee- of binnenvaart afgelegd en het voor- en natransport gebeurt over de weg.

Multiple Filling

Met de komst van het DWU kan de summiere aangifte bij binnenkomst (ENS) in delen worden gedaan door verschillende personen. Bijvoorbeeld door degene die de master bill opmaakt en de persoon die de house bill opmaakt. Dit is het zogenoemde 'multiple filing'. Dit kan alleen met de nieuwe versie van het Import Control System, ICS 2.0. De uitrol van het ICS 2.0 gaat in drie releases (release 1, release 2 en release 3). De invoering van release 1 van ICS 2.0 start medio maart 2021. In release 2 zal 'multiple filing' in het luchtvervoer mogelijk zijn en in release 3 van het nieuwe systeem, zal 'multiple filing' in de overige vervoerswijzen mogelijk zijn.

NAVO-formulier 302

Een document voor douanedoeleinden dat is voorgeschreven in de procedures voor de uitvoering van het op 19 juni 1951 te Londen ondertekende Verdrag tussen de staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten.

(artikel 1 lid 50 GVo.DWU)

Nettogewicht

In de context van de preferentiële oorsprong, het gewicht van de goederen zelf zonder verpakkingsmateriaal en verpakkingsrecipiënten van welke soort dan ook.

(artikel 37, lid 16 GVo.DWU)

Niet-Uniegoederen

Andere dan de in artikel 5 lid 23 bedoelde goederen of goederen die de douanestatus van Uniegoederen hebben verloren.

(artikel 5 lid 24 DWU)

Normale verblijfsplaats

Waar een persoon woont dan wel is gevestigd, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

No drawback-regel

Artikel 30, protocol nr. 3.

Onderling vervangbare materialen

In de context van de preferentiële oorsprong, materialen van dezelfde soort en handelskwaliteit, met dezelfde technische en fysieke kenmerken en waartussen geen onderscheid mogelijk is zodra zij in het eindproduct zijn opgenomen.

(artikel 37 lid 10 GVo.DWU)

Ondermonster

Een hoeveelheid die op een bepaald punt uit een bemonsterde partij is genomen.

Ontvanger

De functionaris die met de toepassing van de douanewetgeving is belast en als zodanig bij regeling nader is aangewezen.

(artikel 1:3, lid 1, onderdeel c Adw)

Dit is de directeur-generaal Douane (artikel 1:4 van de Algemene douaneregeling en artikel 5, lid 1 van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003).

Opbrengst

De hoeveelheid of het percentage veredelingsproducten verkregen bij de veredeling van een bepaalde hoeveelheid onder een veredelingsregeling geplaatste goederen.

(artikel 5 lid 38 DWU)

Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling over douanevervoer

Gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer tussen de EU, de EVA- landen en de EVA- landen onderling. Daarnaast zijn enkele derde landen, die geen EVA-land zijn, aangesloten bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer. Dat zijn:

 • Turkije

 • Noord-Macedonië

 • Oekraïne

 • Servië

 • Verenigd Koninkrijk

Ook in het verkeer tussen de EU en deze derde landen kan dus gebruik worden gemaakt van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer.

Er zijn daarnaast ook nog landen die geen EVA-land zijn en die niet zijn aangesloten bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer maar op basis van een aparte overeenkomst deelnemen aan het Uniedouanevervoer. Dat zijn:

 • Andorra

 • San Marino

(artikel 1 lid 9 GVo.DWU)

Zie verder paragraaf 2.4.1 van onderdeel 14.00.00 van dit Handboek.

Overeenkomst van Istanbul

De overeenkomst over tijdelijke invoer, gedaan te Istanbul op 26 juni 1990.

(artikel 1 lid 4 GVo.DWU)

Overlading

Het omladen van producten en goederen die zich aan boord van het ene vervoermiddel bevinden, op of in een ander vervoermiddel.

(artikel 1 lid 39 GVo.DWU)

Particulier

Natuurlijke persoon die geen als zodanig handelende belastingplichtige is zoals omschreven in Richtlijn 2006/112/EG van de Raad.

(artikel 1 lid 31 GVo.DWU)

Passieve veredeling IM/EX

De invoer van uit equivalente goederen verkregen veredelingsproducten in het kader van de regeling passieve veredeling voorafgaand aan de uitvoer van de goederen die zij vervangen zoals bedoeld in artikel 223, lid 2, onder d), van het DWU.

(artikel 1 lid 27 GVo.DWU)

Passieve veredeling EX/IM

De uitvoer van Uniegoederen in het kader van de regeling passieve veredeling voorafgaand aan de invoer van veredelingsproducten.

(artikel 1 lid 28 GVo.DWU)

Persoon

Een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een vereniging van personen die geen rechtspersoonlijkheid bezit, maar krachtens het Unierecht of het nationale recht wel als handelingsbekwaam is erkend.

(artikel 5 lid 4 DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in paragraaf 2.2.2 van onderdeel 1.00.00 van dit Handboek.

Persoonlijke bagage

Alle bagage die een reiziger bij zijn aankomst kan aangeven, mits hij kan bewijzen dat de bagage die vooruit gezonden is of die nagezonden zal worden bij zijn vertrek als begeleide bagage was ingeschreven bij de maatschappij die het vervoer van bedoelde bagage heeft geregeld.

Dit begrip is verder uitgewerkt in par 9.3 van onderdeel 24.00.00 van dit handboek

Persoonlijke goederen

Alle kledingstukken en andere nieuwe of gebruikte voorwerpen, die bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door een reiziger tijdens zijn reis.

Prijs af fabriek

In de context van de preferentiële oorsprong, de prijs die voor het product af fabriek is betaald aan de fabrikant in wiens bedrijf de laatste be- of verwerking is verricht, voor zover in die prijs de waarde is begrepen van alle gebruikte materialen en alle andere aan de vervaardiging verbonden kosten, verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitgevoerd.

Wanneer de werkelijk betaalde prijs niet alle kosten omvat die verbonden zijn aan de vervaardiging van het product in het land van productie, is de prijs af fabriek de som van al die kosten, verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitgevoerd.

Wanneer de laatste be- of verwerking aan een fabrikant is uitbesteed, kan de in de eerste alinea gebruikte term „fabrikant” verwijzen naar het bedrijf dat de be- of verwerking heeft uitbesteed.

(artikel 37, lid 14 GVo.DWU)

PRO-bericht (Notification Ship’s Provision)

Digitale melding via Single Window voor maritiem en lucht (SW) van proviand bij het centrale meldpunt proviand (CMP). Deze melding moet volgens de SW Message Implementation Guide (MIG - gebaseerd op het WCO-datamodel) aangeleverd worden.

Publiek douane-entrepot type I

Een publiek douane-entrepot waar de verantwoordelijkheden zoals bedoeld in artikel 242, lid 1, van het DWU, berusten bij de houder van de vergunning en de houder van de regeling

(artikel 1 lid 32 GVo.DWU)

Publiek douane-entrepot type II

Een publiek douane-entrepot waar de verantwoordelijkheden zoals bedoeld in artikel 242, lid 2, van het DWU, berusten bij de houder van de regeling

(artikel 1 lid 33 GVo.DWU)

Publiek douane-entrepot type III

Een douane-entrepot dat door de douaneautoriteiten wordt beheerd.

(artikel 1 lid 2 (11) UVo.DWU)

Regionale cumulatie

In de context van de preferentiële oorsprong, een systeem op grond waarvan producten die overeenkomstig deze verordening van oorsprong zijn uit een land dat lid is van een regionale groep, worden beschouwd als van oorsprong uit een ander land van dezelfde regionale groep (of een land van een andere regionale groep wanneer cumulatie tussen groepen mogelijk is) wanneer zij aldaar verder worden bewerkt of in een aldaar vervaardigd product opgenomen.

(artikel 37 lid 8 GVo.DWU)

Regionale groep

In de context van de preferentiële oorsprong, een groep landen waartussen regionale cumulatie van toepassing is.

(artikel 37 lid 11 GVo.DWU)

Registratie- en identificatienummer van marktdeelnemer (Economic Operators Registration and Identification number of EORI-nummer

Een identificatienummer dat uniek is in het douanegebied van de Unie en door een douaneautoriteit aan een marktdeelnemer of een andere persoon wordt toegekend om hem voor douanedoeleinden te registreren.

(artikel 1 lid 18 GVo.DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in paragraaf 2.2.2 van onderdeel 1.00.00 van dit Handboek.

Resten en afval

(a) goederen of producten die zijn ingedeeld als resten en afval in overeenstemming met de gecombineerde nomenclatuur, of

(b) in de context van bijzondere bestemming of actieve veredeling, goederen of producten die bij een veredelingshandeling zijn ontstaan, geen of slechts geringe economische waarde hebben en niet kunnen worden gebruikt zonder verdere verwerking.

(artikel 1 lid 41 GVo.DWU)

Reiziger

Een natuurlijke persoon die:

(a) het douanegebied van de Unie tijdelijk binnenkomt en daar niet zijn gewone verblijfplaats heeft, of

(b) terugkeert naar het douanegebied van de Unie, waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, na tijdelijk buiten dat gebied te hebben verbleven, of

(c) het douanegebied van de Unie, waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, tijdelijk verlaat, of

(d) het douanegebied van de Unie, waar hij niet zijn gewone verblijfplaats heeft, na een tijdelijk verblijf verlaat.

(artikel 1 lid 40 GVo.DWU)

Risico

De waarschijnlijkheid dat zich, in relatie tot het binnenbrengen, het uitgaan, de doorvoer, het overbrengen of de bijzondere bestemming van goederen die tussen het douanegebied van de Unie en landen of gebieden buiten dat gebied worden vervoerd, en in verband met de aanwezigheid van goederen binnen het douanegebied van de Unie van niet-Uniegoederen, een gebeurtenis voordoet, en de effecten van een dergelijke gebeurtenis, die:

 1. de correcte toepassing van Unie- of nationale maatregelen in de weg staat

 2. de financiële belangen van de Unie en haar lidstaten schaadt, of

 3. een gevaar vormt voor de veiligheid van de Unie en haar ingezetenen, de gezondheid van mens, dier of plant, het milieu of de consument.

(artikel 5 lid 7 DWU)

Risicobeheer

Het systematisch in kaart brengen van risico's, waaronder door steekproefcontroles, en het toepassen van alle maatregelen die vereist zijn om de blootstelling aan risico's te beperken.

(artikel 5 lid 25 DWU)

Ruimbagage

Bij luchtvervoer, de bagage die in de luchthaven van vertrek is ingecheckt en die voor de natuurlijke persoon noch gedurende de vlucht, noch bij een eventuele tussenstop toegankelijk is.

(artikel 1 lid 2 (3) UVo.DWU)

Schuldenaar

Elke persoon die een douaneschuld verschuldigd is.

(artikel 5 lid 19 DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 1.00.00 van dit Handboek.

Secundaire veredelingsproducten

Andere veredelingsproducten dan de in de vergunning voor actieve veredeling vermelde hoofdveredelingsproducten die onvermijdelijk als bijproduct van het veredelingsproduct ontstaan.

(artikel 1 lid 2 (9) UVo.DWU)

De nadruk ligt op het woord onvermijdelijk. Met andere woorden: het is het onvermijdelijke resultaat van de handelingen verricht in het kader van die bijzonder regeling.

Single Window voor maritiem en lucht

Een geautomatiseerd system (Single Window), waarin de lucht en- zeescheepvaart administratieve meldingen kan doen aan de nationale of lokale autoriteiten. Dit is nationaal uitgewerkt in het Single Window (SW NL). SW verzorgt de informatie-uitwisseling tussen marktpartijen, havenautoriteiten en overheidsinstanties. Vanuit SW worden de gegevens doorgestuurd naar elektronische douanesystemen zoals DMF. SW hanteert het principe dat aangeleverde informatie meervoudig gebruikt kan worden.

Soortgelijke goederen

In de context van de douanewaarde, in hetzelfde land geproduceerde goederen die, hoewel zij niet in alle opzichten hetzelfde zijn, gelijke kenmerken vertonen en gelijksoortige bestanddelen bevatten waardoor zij dezelfde functies kunnen vervullen en in de handel uitwisselbaar kunnen zijn: de kwaliteit van de goederen, de reputatie ervan en de aanwezigheid van een fabrieks- of handelsmerk zijn factoren die onder meer in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen of goederen soortgelijk zijn.

(artikel 1 lid 2 (14) UVo.DWU)

Staatssecretaris

Staatssecretaris van Financiën.

Summiere aangifte bij binnenbrengen

De handeling waarbij een persoon de douaneautoriteiten in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze, en binnen een specifieke termijn, meedeelt dat goederen het douanegebied van de Unie zullen binnenkomen.

(artikel 5 lid 9 DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in de onderdelen 10.00.00 en 10.50.00 van dit Handboek.

Summiere aangifte bij uitgaan

De handeling waarbij een persoon de douaneautoriteiten in de voorgeschreven vorm en op de voorgeschreven wijze, en binnen een specifieke termijn, meedeelt dat goederen het douanegebied van de Unie zullen verlaten.

(artikel 5 lid 10 DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 23.00.00 van dit Handboek.

Taric

Het gebruikstarief van de Europese Commissie. Taric is opgenomen in de basis van het nationale gebruikstarief.

Tariefanomalie

Rechtsongelijkheid in het tarief van invoerrechten.

Terugbetaling

De teruggave van een bedrag aan invoerrechten of uitvoerrechten die zijn voldaan.

(artikel 5 lid 28 DWU).

Tijdelijke opslag

De toestand van tijdelijk onder douanetoezicht opgeslagen niet-Uniegoederen tussen het moment waarop zij bij de douane zijn aangebracht en het moment waarop zij onder een douaneregeling zijn geplaatst of zijn weder uitgevoerd.

(artikel 5 lid 17 DWU)

Dit begrip is verder uitgewerkt in onderdeel 23.00.00 van dit Handboek.

TIR-operatie

De overbrenging van goederen binnen het douanegebied van de Unie overeenkomstig de TIR-overeenkomst.

(artikel 1 lid 38 GVo.DWU)

TIR-overeenkomst

De douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR, gedaan te Genève op 14 november 1975.

(artikel 1 lid 37 GVo.DWU)

TIR-uitgevende organisatie

Een organisatie die is erkend door de douaneautoriteiten van een Overeenkomstsluitende Partij om zich garant te kunnen stellen voor personen die gebruikmaken van de TIR-regeling.

Transactie

Vrijwillige voldoening aan de voorwaarden die de contactambtenaar DW (of de officier van justitie) ter voorkoming van strafvervolging heeft gesteld, waardoor het recht tot strafvordering vervalt.

Uitgebreide cumulatie

In de context van de preferentiële oorsprong, een systeem dat van toepassing is na inwilliging door de Commissie van een daartoe strekkend verzoek van een begunstigd land, op grond waarvan bepaalde materialen, van oorsprong uit een land waarmee de Unie een vrijhandelsovereenkomst heeft overeenkomstig artikel XXIV van de Algemene Overeenkomst over tarieven en handel (GATT), worden beschouwd als materialen van oorsprong uit het betrokken begunstigde land wanneer zij in dat land verder worden bewerkt of in een in dat land vervaardigd product worden opgenomen.

(artikel 37 lid 9 GVo.DWU)

Uitnodiging tot betaling

De heffing door de douane van (onder meer) het invoerrecht gebeurt door een uitnodiging tot betaling. Dit is bepaald in de Algemene douanewet. Een uitnodiging tot betaling is vergelijkbaar met een aanslag, een navorderingsaanslag en een naheffingsaanslag zoals we die bij de andere belastingen kennen.

Het vaststellen van een uitnodiging tot betaling is de taak van de inspecteur.

(artikel 7:6 Algemene douanewet)

Uniedouanevervoer

Douanevervoer van Uniegoederen en niet-Uniegoederen met het vervoerssysteem NCTS-Transit

Uniegoederen

Goederen die:

 1. geheel zijn verkregen in het douanegebied van de Unie zonder toevoeging van goederen die zijn ingevoerd uit landen of gebieden buiten het douanegebied van de Unie;

 2. het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht uit landen of gebieden buiten dat gebied en die in het vrije verkeer zijn gebracht;

 3. in het douanegebied van de Unie zijn verkregen of vervaardigd, hetzij uitsluitend uit goederen als bedoeld onder b), hetzij uit goederen als bedoeld onder a) en b).

 4. (artikel 5 lid 23 DWU)

Uitvoerend douanekantoor

Het douanekantoor dat de maatregelen neemt die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de beschikking tot terugbetaling of kwijtschelding van de rechten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 (hierna: UVo.DWU)

In de UVo DWU zijn nadere uitvoeringsvoorschriften opgenomen. De uitvoeringshandelingen (in het Engels: implementing acts) zijn de handelingen die de Europese Commissie en de lidstaten gezamenlijk de mogelijkheid geven zelf nadere uitwerking te geven aan de DWU-artikelen. De uitwerking beperkt zich tot het vaststellen van uniforme Europese regels voor het implementeren van wet- en regelgeving. Let op: De Commissie krijgt hiermee dus niet de bevoegdheid om de nadere details van de Europese regels zelf uit te werken. Daarvoor geldt de procedure voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen (GVo.DWU).

Vaste inrichting

Een vaste vestiging voor bedrijfsuitoefening waar de nodige menselijke en technische hulpbronnen permanent voorhanden zijn en waarmee de douanetransacties van een persoon volledig of gedeeltelijk worden uitgevoerd.

(artikel 5 lid 32 DWU)

Vaste transportinrichting

Technisch middel voor het ononderbroken transport van goederen zoals elektriciteit, gas en olie.

(artikel 1 lid 2 (12) UVo.DWU)

Verdrag

Het Verdrag over de werking van de Europese Unie.

Veredeling

Een van de onderstaande handelingen:

 1. de bewerking van goederen, met inbegrip van het monteren, het assembleren en het aanpassen ervan aan andere goederen;

 2. de verwerking van goederen;

 3. de vernietiging van goederen;

 4. de herstelling van goederen, met inbegrip van revisie en afstelling;

 5. het gebruik van goederen die zelf niet meer in de veredelingsproducten voorkomen, maar die de vervaardiging van deze producten mogelijk maken of vergemakkelijken, ook wanneer zij tijdens dit proces geheel of gedeeltelijk verdwijnen (bij de productie gebruikte hulpmiddelen).

(zie artikel 5 lid 37 DWU)

Veredelingsproducten

Onder een veredelingsregeling geplaatste goederen die veredeld zijn

(artikel 5 lid 30 DWU).

Na de veredelingshandeling kunnen de volgende veredelingsproducten ontstaan:

 1. hoofdveredelingsproducten;

 2. secundaire veredelingsproducten;

 3. verliezen.

Het gedeelte van onder de regeling geplaatste goederen dat tijdens de veredelingshandeling wordt vernietigd en verloren gaat. Dit komt bijvoorbeeld door verdamping, opdroging, ontsnapping in de vorm van gas, wegstroming in het spoelwater.

Vergunning

Besluit van de douaneautoriteiten waarbij bijvoorbeeld het gebruik van een regeling wordt toegestaan, of de status van geautoriseerd marktdeelnemer wordt verleend.

Vergunninghouder

Degene aan wie de vergunning is verleend.

Vervaardiging

In de context van de preferentiële oorsprong, elke soort be- of verwerking, met inbegrip van assemblage.

(artikel 37 lid 2 GVo.DWU)

Vervoer onder een internationale overeenkomst

Het vervoer onder een internationale overeenkomst is bijvoorbeeld het internationale vervoer van goederen op grond van de TIR-overeenkomst of ATA-overeenkomst.

Vervoerder

 1. In de context van het binnenbrengen, de persoon die de goederen naar het douanegebied van de Unie brengt of die zich met het vervoer van de goederen naar het douanegebied van de Unie belast. Daarbij geldt echter het volgende:

 2. bij gecombineerd vervoer wordt onder "vervoerder" de persoon verstaan die het vervoermiddel bestuurt dat, nadat het op het douanegebied van de Unie is binnengebracht, zichzelf zal voortbewegen als actief vervoermiddel;

 3. in het geval van zee- of luchtvervoer in het kader van een charterovereenkomst of een overeenkomst voor het delen van laadruimte wordt onder "vervoerder" de persoon verstaan die een overeenkomst sluit en het cognossement of de luchtvrachtbrief afgeeft voor het feitelijke vervoer van de goederen naar het douanegebied van de Unie;

 4. In de context van het uitgaan, de persoon die de goederen uit het douanegebied van de Unie brengt of die zich met het vervoer van de goederen buiten het douanegebied van de Unie belast. Daarbij geldt echter het volgende:

 5. bij gecombineerd vervoer, wanneer het actieve vervoermiddel dat het douanegebied van de Unie verlaat slechts een ander vervoermiddel vervoert dat, na de aankomst van het actieve vervoermiddel ter bestemming, zichzelf zal voortbewegen als een actief vervoermiddel, wordt onder "vervoerder" de persoon verstaan die het vervoermiddel dat zichzelf zal voortbewegen, zal besturen, nadat het vervoermiddel dat het douanegebied van de Unie heeft verlaten ter bestemming is aangekomen;

 6. in het geval van zee- of luchtvervoer in het kader van een charterovereenkomst of een overeenkomst voor het delen van laadruimte wordt onder "vervoerder" de persoon verstaan die een overeenkomst sluit en het cognossement of de luchtvrachtbrief afgeeft voor het feitelijke vervoer van de goederen uit het douanegebied van de Unie.

(artikel 5 lid 40 DWU)

Vervoermiddel

Onder vervoermiddel wordt verstaan:

 • elk voertuig voor wegverkeer, aanhangwagen, oplegger;

 • elke spoorwagon;

 • elk schip of elke boot;

 • elk luchtvaartuig;

Vervoerscombinatie

Aan elkaar gekoppelde voertuigen die als eenheid deelnemen aan het wegverkeer.

Verwerking

Een behandeling, waaronder de aard van de goederen verandert. Er ontstaan dus nieuwe goederen.

Verzamelmonster

Alle monsters van dezelfde partij.

Vlucht binnen de Unie

De verplaatsing van een luchtvaartuig tussen twee EU-luchthavens, zonder tussenstop, voor zover deze verplaatsing noch is begonnen, noch eindigt op een niet-EU-luchthaven.

(artikel 1 lid 2 (6) UVo.DWU)

Voorwaardelijk opzet

Belanghebbende heeft willens en wetens het risico genomen dat zijn handelen of nalaten het feit tot gevolg zou hebben.

Vrachtbrief CIM

De internationale spoorvrachtbrief die gebruikt kan worden als een vervoersaangifte bij een schriftelijke Unievervoersprocedure voor spoorvervoer

Vrijgave van de goederen

Terbeschikkingstelling door de douaneautoriteiten van goederen voor de doeleinden die zijn voorzien in de douaneregeling waaronder de goederen zijn geplaatst.

(artikel 5 lid 26 DWU)

Zie bijvoorbeeld artikel 194 DWU vrijgave van goederen na afhandeling van de douaneaangifte.

Waarde van de materialen

In de context van de preferentiële oorsprong, de douanewaarde ten tijde van de invoer van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, of, indien deze niet bekend is en niet kan worden vastgesteld, de eerste controleerbare prijs die voor de materialen in het land van productie is betaald; wanneer de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong moet worden vastgesteld, is dit punt van overeenkomstige toepassing.

(artikel 37 lid 13 GVo.DWU)

Wegvoertuigen

Niet alleen elk motorvoertuig voor vervoer over de weg, maar ook elke aanhangwagen of oplegger, ingericht om daaraan te worden bevestigd.

WP30

De besluitvoorbereidende vergadering binnen de TIR-overeenkomst.

Zaken- of sportvliegtuig

Particuliere luchtvaartuigen die bestemd zijn voor reizen waarvan het traject vrij wordt bepaalddoor de gebruikers.

(artikel 1 lid 2 (10) UVo.DWU)

Zending

In de context van de preferentiële oorsprong, producten die ofwel

(a) gelijktijdig van één exporteur naar één geadresseerde worden gezonden; of

(b) vergezeld gaan van één enkel vervoersdocument vanaf de verzending bij de exporteur tot de aankomst bij de geadresseerde of, in afwezigheid van een dergelijk document, van één enkele factuur.

(artikel 37 lid 19 GVo.DWU)

In de context van de douaneaangifte, goederen die door één afzender naar één geadresseerde worden verzonden en die gelijktijdig en met hetzelfde vervoermiddel binnen komen, uitgaan of worden vervoerd.

Zware of omvangrijke goederen

Ieder zwaar of omvangrijk voorwerp dat, in verband met zijn gewicht, zijn afmetingen of zijn aard, in het algemeen niet in een gesloten wegvoertuig of in een gesloten container wordt vervoerd.