Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

15.00.00 Algemene bepalingen bijzondere regelingen

2 Aanvraag vergunning

2.1 De vergunning

Voor het gebruik van de regeling actieve veredeling, bijzondere bestemming, tijdelijke invoer en passieve veredeling is een vergunning vereist van de Douane. Ook voor het beheer van een publiek of particulier douane-entrepot is een vergunning vereist.

(artikel 211, lid 1 DWU)

De aanvraag van een vergunning voor een bijzondere regeling is de aanvraag van een beschikking.

(Artikel 22, lid 1 DWU)

Zie voor algemene informatie over de aanvraag en de afgifte van een beschikking onderdeel 3.00.00 van dit Handboek.

De vergunning wordt slechts verleend aan een persoon als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie, waarborgen bieden voor het goede gebruik van de regeling, het stellen van zekerheid en het kunnen uitoefenen van douanetoezicht zonder administratieve maatregelen te hoeven nemen die niet in verhouding staan tot de betrokken economische behoeften.

Zie voor deze voorwaarden hoofdstuk 3 van dit onderdeel.

Een aanvraag kan ook worden gedaan voor een zogenaamde grensoverschrijdende vergunning. Zie voor specifieke informatie over de grensoverschrijdende vergunning hoofdstuk 5 van dit onderdeel.

Naar boven

2.2 De aanvrager

De vergunning kan worden aangevraagd door een persoon (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon).

Dit kan een veredelaar zijn, een persoon die een bijzondere bestemming wil geven aan goederen, een persoon die een opslagruimte wil gaan beheren of een deelnemer aan een sportwedstrijd.

(artikel 5, lid 4 DWU)

Naar boven

2.3 Plaats indienen aanvraag vergunning

De aanvraag van een vergunning voor een bijzondere regeling moet worden ingediend bij de douaneautoriteit die bevoegd is voor de plaats:

 • waar de hoofdadministratie voor douanedoeleinden van de aanvrager zich bevindt of waar deze toegankelijk is, en

 • waar op zijn minst een deel van de activiteiten die onder de vergunning moeten vallen, zal worden uitgevoerd.

(artikel 22, lid 1 derde alinea DWU)

Lukt het met bovenstaande regel niet om de plaats waar de aanvraag moet worden ingediend te bepalen, bijvoorbeeld omdat op de plaats waar de hoofdadministratie zich bevindt geen activiteiten worden uitgevoerd? Dan moet de aanvraag worden ingediend bij de douaneautoriteit die bevoegd is voor de plaats waar de administratie en de documentatie van de aanvrager aan de hand waarvan de vergunning kan worden afgegeven (hoofdboekhouding voor douanedoeleinden), zich bevinden of waar deze toegankelijk zijn.

(artikel 12 GVo.DWU)

Voor de regeling actieve veredeling, bijzondere bestemming en tijdelijke invoer gelden specifieke regels. Zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 3 van onderdeel 16.00.00 (voor actieve veredeling) en hoofdstuk 2 van onderdeel 17.00.00 (voor bijzondere bestemming) en hoofdstuk 3 van onderdeel 18.00.00 (voor tijdelijke invoer) van dit Handboek.

Naar boven

2.4 De vergunning met geldigheidsduur voor meerdere jaren

Als de aanvrager gedurende meerdere jaren goederen onder een bijzondere regeling wil plaatsen (bijvoorbeeld bedrijven die een langdurig contract hebben afgesloten om goederen te be- of verwerken onder de regeling actieve veredeling), dan wordt de vergunning aangevraagd via het EU Trader Portal.

De aanvrager moet voor het inloggen bij het EU Trader Portal in bezit zijn van een zogenaamde e-Herkenning. Op www.eherkenning.nl zijn de voorwaarden en de aanvraagprocedure vermeld voor een e-Herkenning.

Let op!

Aanvraag via EU-Trader Portal uitgesteld

Op dit moment is alleen de aanvraag van een grensoverschrijdende vergunning mogelijk via het EU Trader Portal. Een grensoverschrijdende vergunning is een vergunning waarbij meer dan één lidstaat is betrokken.

De aanvraag van een vergunning die alleen in Nederland van toepassing is, kan nog niet via het EU-Trader Portal worden aangevraagd. De implementatie hiervan is tot een nader te bepalen datum uitgesteld. Tot die datum moet gebruik worden gemaakt van een schriftelijk aanvraagformulier. De aanvraagformulieren zijn te downloaden van www.douane.nl.

Naar boven

2.5 De vergunning op basis van een douaneaangifte

Een aanvraag van een vergunning voor een bijzondere regeling op basis van een douaneaangifte wordt vooral ingediend door bedrijven die incidenteel goederen onder een bijzondere regeling willen plaatsen. Zo kan een bedrijf geconfronteerd worden met een defecte machine, die in een land buiten het douanegebied van de Unie moet worden gerepareerd.

Een aanvraag voor een vergunning actieve veredeling, bijzondere bestemming, tijdelijke invoer en passieve veredeling kan in een aantal gevallen op basis van een douaneaangifte tot plaatsing onder de desbetreffende regeling in de standaard procedure worden gedaan. In een aantal specifieke gevallen mag een douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer mondeling worden gedaan of door een andere handeling. Een ATA carnet en CPD carnet kunnen ook worden beschouwd als een aanvraag voor een vergunning tijdelijke invoer.

Let op!

Een vergunning douane-entrepot kan niet worden aangevraagd op basis van een douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling douane-entrepot.

Zie voor meer informatie over de gevallen waarin een aanvraag van een vergunning op basis van een douaneaangifte tot plaatsing onder de volgende regelingen kan worden gedaan:

 • actieve veredeling: hoofdstuk 3 van onderdeel 16.00.00 van dit Handboek;

 • bijzondere bestemming: hoofdstuk 2 van onderdeel 17.00.00 van dit Handboek;

 • tijdelijke invoer: hoofdstuk 3 van onderdeel 18.00.00 van dit Handboek;

 • passieve veredeling: hoofdstuk 3 van onderdeel 19.00.00 van dit Handboek.

In het geval een aanvraag voor een vergunning wordt gedaan op basis van een douaneaangifte tot plaatsing in de standaardprocedure dan moet een door de aangever opgesteld document ter beschikking staan van de Douane op het tijdstip waarop de douaneaangifte wordt ingediend. Deze zogenaamde “Opgave aanvullende gegevens en voorwaarden bij aanvraag vergunning op aangifte (DO162)” is te downloaden van www.douane.nl.

De DO162 bevat aanvullende gegevenselementen die de Douane nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen over het verlenen van de vergunning. De DO162 wordt daarom altijd opgevraagd bij de behandeling van de douaneaangifte.

Bij de verificatie van de douaneaangifte beoordeelt de Douane op grond van de gegevens in de douaneaangifte en de gegevens in de DO162 of de vergunning kan worden verleend. De vergunning op basis een douaneaangifte wordt verleend door vrijgave van de goederen voor de regeling.

(artikel 262 UVo.DWU)

Een aanvraag voor een vergunning kan niet op basis van een douaneaangifte worden gedaan wanneer sprake is van:

 • een vereenvoudigde aangifte, waarbij gegevens of bescheiden ontbreken op het moment van aanvaarding

 • gecentraliseerde vrijmaking

 • een aangifte door middel van inschrijving in de administratie van de aangever

 • een grensoverschrijdende vergunning, tenzij sprake is van de regeling tijdelijke invoer

 • het gebruik van equivalente goederen

 • een vergunning met terugwerkende kracht

(artikel 163, lid 2 GVo.DWU)

Naar boven