Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.00.00 Binnenbrengen via zee

6 Verkeersbegeleidingstarief

Het Verkeersbegeleidingstarief is een betaling aan de Nederlandse Overheid die wordt geheven ter dekking van de kosten die zijn gemaakt voor het Verkeersbegeleidingssysteem (walradar, hierna VBS) dat door de Nederlandse Overheid is voorgefinancierd.

De Douane verzorgt de heffing, facturering en inning van het verkeersbegeleidingstarief, zoals verschuldigd door de kapiteins, eigenaren of rompbevrachters van zeeschepen Scheepsvaartverkeerswet, artikel 15c en artikel 15d, Besluit verkeersbegeleidingstarieven scheepvaartverkeer, artikel 2 en de Regeling verkeersbegeleidingstarieven scheepvaartverkeer, artikel 3.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een convenant tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën. Dit convenant is opgenomen in onderdeel 110.00.12 van dit handboek.

Onder heffing wordt verstaan: het vaststellen van de verschuldigdheid van het verkeersbegeleidingstarief.

De facturering van het Verkeersbegeleidingstarief vindt plaats binnen twee weken, nadat de heffing heeft plaatsgevonden.
De kapitein, eigenaar of rompbevrachter, is verplicht de in verband met de bepaling van het tarief benodigde informatie te verstrekken. Het Verkeersbegeleidingstarief is verschuldigd voor gebruik van de aangewezen scheepvaartwegen en volgens de maatstaven genoemd in het Besluit verkeersbegeleidingstarieven scheepvaartverkeer. Hierin zijn ook de vrijstellingen opgenomen.

Voor de bepaling van het Verkeersbegeleidingstarief voor gesleepte vaart geldt dat de sleepboot en het gesleepte zeeschip elk afzonderlijk naar hun lengte het tarief verschuldigd zijn.

Het Verkeersbegeleidingstarief is verschuldigd voor elk zeeschip dat door een van de hierna genoemde verkeersbegeleidingstariefgebieden is gevaren:

 • Eems.

 • Den Helder.

 • Noordzeekanaal.

 • Nieuwe Waterweg.

 • Westerschelde.

Het Verkeersbegeleidingstarief is niet verschuldigd indien een zeeschip behoort tot een van de volgende categorieën:

 • zeeschepen met een lengte tot 41 meter;

 • andere zeeschepen in eigendom of beheer bij het Rijk;

 • zeeschepen, komende van een haven, anker- of ligplaats in een tariefgebied, die het zeegat verlaten om op zee rond te gaan en daaropvolgend door hetzelfde zeegat naar binnen komen (zeewaaiers);

 • zeeschepen die een Nederlandse haven, anker- of ligplaats aandoen, zonder dat daarmee een economische activiteit wordt verricht;

 • schepen die de Westerschelde, haar mondingen of het kanaal van Gent naar Terneuzen bevaren, voor zover deze schepen geen haven dan wel anker- of ligplaats op het Nederlandse gedeelte van die wateren als bestemming of vertrekpunt hebben of indien zij dan wel doen aldaar geen economische activiteit (zoals bijvoorbeeld het lossen van goederen met bestemming Nederland of Duitsland) uitoefenen (Scheldevaarders);

 • niet-Nederlandse oorlogsschepen voor zover dit met de vlaggestaat van de betreffende schepen is overeengekomen (nu zijn dat schepen varend onder Engelse, Duitse of Franse vlag).

Onder een economische activiteit wordt in ieder geval niet verstaan:

 • het aan- of afmonsteren van bemanningsleden;

 • het in- of ontschepen van niet-betalende passagiers.

Onze Minister kan geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de verplichting tot het betalen van het tarief, indien het desbetreffende zeeschip deelneemt aan een manifestatie of andere gebeurtenis, waarbij enig openbaar belang is betrokken.

Het juiste aantal scheepsbewegingen wordt aangeleverd door de Havenmeester.

Het indienen van een schriftelijke VBS-opgave gebeurt alleen nog voor de loods- en baggerschepen. Alle andere VBS-opgaven worden op elektronische wijze binnen het VBS-systeem gedaan nadat in DMF de werkelijke aankomsttijd is opgegeven. Het model van de schriftelijke VBS-opgave is opgenomen in bijlage 5.

Als naast een elektronische opgave tevens een schriftelijke opgave VBS wordt gedaan, wordt bij registratie de schriftelijke opgave achtergehouden. Alle achtergehouden opgaven worden dagelijks gecontroleerd en na constatering van een dubbele registratie tenietgedaan.

Wanneer door de Douane verschillen worden geconstateerd tussen de in DMF geregistreerde schepen en het aantal verzonden VBS-facturen, of na melding van dat er nog geen VBS-factuur is ontvangen kan opgave achteraf worden gedaan. Er wordt dan alsnog een VBS-factuur toegezonden.

Via de afdeling zeezaken wordt de, bij de inklaring ingediende, schriftelijke opgave doorgezonden naar Heerlen. Zie bijlage 10 voor de contactgegevens.

De mogelijkheid bestaat dat er ten onrechte facturen worden aangemaakt voor vaartuigen die niet VBS plichtig zijn. Deze facturen worden, na controle, gecorrigeerd. Van alle doorgevoerde correcties wordt een dossier gemaakt en deze dossiers worden ter autorisatie door de teamleider getekend.

Is een schip niet bekend in VBS dan wordt zij na ontvangst van de benodigde informatie daarin opgevoerd en wordt hiervan een mutatieverslag opgemaakt.

De naam van het schip op een VBS factuur kan afwijken van de naam die in Douane Manifest (DMF) is aangegeven. Dit komt omdat VBS voor de facturatie werkt met een afzonderlijke database van scheepsnamen. Om te voorkomen dat facturen een onjuiste scheepsnaam krijgen moet de Douane direct geïnformeerd worden over de nieuwe naam van een bepaald IMO nummer. Zodra de Douane weet dat een bepaald IMO (International Maritime Organization) nummer van naam is veranderd, wordt dit gewijzigd in deze database. Dit voorkomt facturen met een onjuiste scheepsnaam en vervolgens problemen met het doorbelasten van de kosten.

Voor de betaling van het verschuldigde bedrag moet de cargadoor die de rederij of charterparty vertegenwoordigt zekerheid stellen bij de Douane, zie onderdeel 27.00.00 van dit Handboek. Namens de inspecteur wordt een (aparte) zekerheidsbeschikking opgemaakt. Zekerheidstelling gebeurt door het aangaan van een borgtochtovereenkomst, gesloten tussen de cargadoor van een schip en een bank of borgmaatschappij. Het bestaan van een borgtochtovereenkomst is na te gaan in het Klant Informatie Systeem (KIS).

Alvorens gestelde zekerheid wordt opgeheven kijkt de afdeling zekerheid van douanekantoor Groningen na of er nog schulden openstaan. Als er een schuld open staat dan zal het douanekantoor Amsterdam zorgdragen voor de inning van de schuld.

Wanneer een schriftelijke VBS-opgave wordt ingediend, handel dan als volgt:

 • voorzie het formulier van het bezoeknummer (call reference number, CRN) dat voor het schip is gereserveerd;

 • controleer of het formulier wel volledig en juist is ingevuld, in het bijzonder of daarin zijn vermeld:

  1. de naam, het adres en het Burger Servicenummer (BSN) van de aangever of betalingsplichtige;

  2. het IMO- of Lloyd's-nummer van het schip (registratienummer);

  3. de lengte van het schip;

  4. het tariefgebied waardoor het schip is binnengevaren.

 • controleer de juistheid van het formulier voor wat de opgegeven lengte van het schip betreft aan de hand van de Meetbrief (ITC 69, zie bijlage 2 );

 • rond deze lengte, indien deze niet in hele meters is aangegeven, af op hele meters naar beneden;

 • ga na welk tariefgebied vanaf zee met het schip is gepasseerd;

 • vul daarna de voor de Douane bestemde vakken van het formulier in;

 • registreer de schriftelijke opgave in het VBS-systeem;

 • zend de VBS-factuur naar de indiener van de VBS-opgave.

Wordt de in de VBS-factuur gegeven betalingstermijn overschreden dan wordt een betalingsherinnering gezonden aan de indiener van de VBS-opgave. Selecties voor betalingsherinneringen worden gedaan op de 11e en de 22e kalenderdag van de maand. Daar worden 7 werkdagen bij opgeteld voor de toe te kennen dagtekening. Dit is tevens de datum waarop de indiener van de VBS-opgave de herinnering ontvangt. Tien dagen na het versturen van deze betalingsherinnering wordt contact opgenomen met de indiener van de VBS-opgave om tot een betalingsafspraak te komen. De afspraken die hierbij worden gemaakt worden vastgelegd en de voortgang op de betaling wordt bewaakt. Als de gemaakte afspraken over het voldoen van openstaande vorderingen niet leiden tot een betaling wordt de indiener van de VBS-opgave op de hoogte gesteld van het feit er wordt overgegaan tot het uitwinnen van de borg.

Op verzoek kan een ontvangen VBS-factuur worden gecorrigeerd. Ontvangen verzoeken worden geregistreerd. Wordt het verzoek gegrond verklaard dan wordt het toegewezen en wordt de correctie verwerkt. Binnen VBS wordt het correctieverzoek geregistreerd als signaal om bij het opmaken van de eerstvolgende factuur het bedrag van de correctie te crediteren. Een terug te geven bedrag n.a.v. een correctieverzoek is voor de klant alléén zichtbaar op de factuur indien zowel het terug te geven bedrag als een te betalen bedrag in dezelfde factureringsronde verwerkt worden.
Als dat niet het geval is, stuurt het VBS-team een brief aan de klant met een mededeling over de teruggave.
Indien verrekening met andere facturen niet mogelijk is wordt overgegaan tot automatische terugbetaling.

Wordt het verzoek niet gegrond verklaard dan wordt de indiener van de VBS-facuur op de hoogte gesteld. De vordering blijft bestaan en er wordt niet tot verrekening of terugbetaling overgegaan.

Belasten per scheepsbeweging, ook binnen een haven

Het VBS systeem belast elke beweging van een schip, ook binnen een haven. Als een schip dus bij een bezoek bijvoorbeeld 2x van aanlegplaats verandert, dan genereert het VBS system, zonder handmatig ingrijpen, een nota met 3 x het VBS tarief. Dit is te voorkomen door bij de Douane tijdig een vrijstellingsverzoek in te dienen. Het verzoek dient te worden gedaan in de Nederlandse taal onder vermelding van het juiste IMO nummer van het schip, alsmede het CRN (Call Reference Number). Het tijdig verzoeken om vrijstelling is een verantwoordelijkheid van de cargadoor. Als niet tijdig een verzoek om vrijstelling is ingediend, kan tegen een aanslag VBS bezwaar worden gemaakt. De Douane tracht deze binnen 6 weken af te handelen. Als tijdig vrijstelling wordt gevraagd, kan dubbele facturatie en dus een bezwaarschrift, voorkomen worden.

Permanente vrijstelling van VBS

Indien een schip door de daartoe bevoegde autoriteit permanent is vrijgesteld van het betalen van VBS, kan het bescheid waaruit deze vrijstelling blijkt, aan de Douane worden overgelegd. De Douane kan vervolgens in haar systeem een aantekening maken waardoor voorkomen wordt dat nog VBS facturen voor dit schip worden verstuurd.