Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

33 Brandstoffen en smeermiddelen in voertuigen en containers

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van brandstoffen en smeermiddelen in voertuigen en in containers.

Naar boven

33.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XXVIII, artikelen 107 tot en met 111).

De vrijstellingen van omzetbelasting, accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken zijn voorzien in artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel XII, Hoofdstuk 6, artikelen 84 tot en met 87).

Naar boven

33.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op:

 • brandstoffen in normale reservoirs van de volgende voertuigen die het douanegebied van de Unie worden binnengebracht

 • personenvoertuigen, bedrijfsvoertuigen en motorrijwielen. Locomotieven zijn hiervan uitgezonderd arrest van het HvJ EU, van 19 juli 2012, Lietuvos geležinkeliai, zaak C-250/11).

 • containers voor speciale doeleinden (artikel 107, lid 1, letter a, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

 • brandstoffen in draagbare reservoirs van personenvoertuigen en motorrijwielen tot een maximum van 10 liter per voertuig (artikel 107, lid 1, letter b, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

 • smeermiddelen in personenvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, motorrijwielen die overeenkomen met de normale behoeften voor het functioneren daarvan gedurende het vervoer

  (artikel 111 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

33.3 Bedrijfsvoertuigen

Onder "bedrijfsvoertuig" wordt elk motorvoertuig (trekkers met of zonder aanhangwagens) verstaan dat op grond van constructie en uitrusting is geschikt en bestemd:

 • voor vervoer (al dan niet tegen betaling):

  • van meer dan negen personen (met inbegrip van de bestuurder);

  • van goederen;

 • voor ander gebruik dan vervoer.

(artikel 107, lid 2, letter a, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

33.4 Personenvoertuigen

Onder "personenvoertuig" wordt verstaan elk ander voertuig dan een bedrijfsvoertuig (zie paragraaf 33.3.)
(artikel 107, lid 2, letter b, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

33.5 Containers voor speciale doeleinden

Onder "containers voor speciale doeleinden" wordt verstaan alle containers die zijn uitgerust met inrichtingen die speciaal zijn aangepast voor koelsystemen, warmtesystemen, systemen voor zuurstoftoevoer, isolatiesystemen of andere systemen.
(artikel 107, lid 2, letter d, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

33.6 Normale reservoirs van voertuigen

Onder "normale reservoirs van motorvoertuigen" wordt verstaan de door de fabrikant duurzaam in of aan alle motorvoertuigen van hetzelfde type als het betrokken voertuig aangebrachte reservoirs, waarvan de duurzame montage het rechtstreeks verbruik van brandstof mogelijk maakt, zowel voor de voortbeweging van het voertuig als, eventueel, de werking van koelsystemen en andere systemen tijdens het vervoer. Hiertoe worden ook gerekend gasreservoirs die zijn aangebracht voor gebruik in motorvoertuigen en die het rechtstreeks verbruik van gas als brandstof mogelijk maken, alsook de reservoirs die zijn aangesloten op andere systemen waarmee die motorvoertuigen eventueel zijn uitgerust.
(artikel 107, lid 2, letter c, eerste en tweede streepje, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

De term "normale reservoirs" heeft geen betrekking op reservoirs die zijn aangebracht in of aan voertuigen met een koelsysteem, die zijn bestemd voor wegvervoer over lange afstand, als die reservoirs door een dealer van de constructeur of door een carrosseriebouwer blijvend zijn aangebracht om bepaalde economische doelstellingen te bereiken. (arrest HvJ EU, van 3 december 1998, Schoonbroodt, zaak C-247/97).

Naar boven

33.7 Normale reservoirs van speciale containers

Onder "normale reservoirs van speciale containers" wordt verstaan de door de fabrikant duurzaam in of aan alle containers van hetzelfde type als de betrokken container aangebrachte reservoirs, waarvan de duurzame montage het rechtstreeks verbruik van brandstof mogelijk maakt voor de werking tijdens het vervoer van koelsystemen en ander systemen waarmee containers voor speciale doeleinden zijn uitgerust
(artikel 107, lid 2, letter c, derde streepje, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

De betekenis van het begrip "normale reservoirs" strekt zich niet uit tot reservoirs die zijn aangebracht in of aan containers met een koelsysteem, die zijn bestemd voor wegvervoer over lange afstand, als die reservoirs door een dealer van de constructeur of door een carrosseriebouwer blijvend zijn aangebracht om bepaalde economische doelstellingen te bereiken. Zie hiervoor de uitspraak van het Hof van Justitie C-247/94 van 3 december 1998.

Naar boven

33.8 Geen beperking hoeveelheid brandstof

Nederland heeft de vrijstelling voor de brandstoffen in bedrijfsvoertuigen, personenvoertuigen en motorrijwielen, al dan niet gebruikt door personen die hun verblijfplaats hebben in het grensgebied in het douanegebied van de Unie, niet verder beperkt tot slechts bepaalde hoeveelheden.
(artikelen 108 en 109 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

33.9 Gebruik, verwijderen, opslaan, overdragen

De brandstoffen die met vrijstelling in het vrije verkeer zijn gebracht mogen niet worden gebruikt in een ander voertuig of container dan het voertuig of container waarin zij in het vrije verkeer werden gebracht, noch uit dit voertuig of container worden verwijderd, noch worden opgeslagen, noch onder bezwarende titel of om niet worden overgedragen door diegene die de vrijstelling heeft verkregen. In geval van noodzakelijke herstelling en reparatie aan voertuigen of containers mogen de brandstoffen worden opgeslagen.
(artikel 110, lid 1, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

In het geval sprake is van een ander gebruik, verwijderen, opslaan anders dan in verband met herstelling of reparatie of overdragen ontstaat in principe een douaneschuld van de geldende invoerrechten. Het invoerrecht wordt geheven naar het tarief en waarde die welke op de dag van het andere gebruik, verwijderen, opslaan of overdragen door de douaneautoriteiten zijn erkend of aanvaard.
(artikel 110, lid 2, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Er is pas sprake van het overdragen van goederen als niet alleen de eigendom maar ook de feitelijke beschikkingsmacht van de goederen wordt overgedragen.

Naar boven

33.10 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting, de accijns en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
(artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven