Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

36 Diverse bescheiden en voorwerpen

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van diverse bescheiden en voorwerpen.

Naar boven

36.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XXV, artikel 104).

De vrijstelling van omzetbelasting is, met uitzondering van artikel 104, letter q, Verordening (EG) nr. 1186/2009, voorzien in artikel 7:25 van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel XII, Hoofdstuk 3, artikel 81).

Naar boven

36.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op bescheiden en voorwerpen zonder handelswaarde.
(artikel 104 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

36.3 Diverse bescheiden en voorwerpen

Onder " diverse bescheiden en voorwerpen " wordt de volgende goederen verstaan:

 • bescheiden die gratis aan openbare diensten van de lidstaten worden gezonden;

 • publicaties van overheidsorganen, openbare instanties of lichamen van derde landen en publicaties van internationale overheidsdiensten die in derde landen zijn gevestigd en zijn bestemd om gratis te worden verspreid;

 • stembiljetten die zijn bestemd voor verkiezingen georganiseerd door in derde landen gevestigde instanties;

 • voorwerpen die zijn bestemd om te dienen als bewijs of voor soortgelijke doeleinden voor rechtbanken of andere officiële instanties van de lidstaten;

 • voorbeelden van handtekeningen en gedrukte circulaires van handtekeningen die worden verzonden in het kader van de gebruikelijke uitwisseling van inlichtingen tussen openbare diensten of bankinstellingen;

 • drukwerk van officiële aard dat aan centrale banken van de lidstaten wordt gezonden;

 • rapporten, verslagen, inlichtingenbladen, prospectussen, inschrijvingsformulieren en andere documenten die zijn opgesteld door maatschappijen die in een derde land zijn gevestigd en zijn bestemd voor houders van of inschrijvers op door deze maatschappijen uitgegeven waardepapieren;

 • informatiedragers waarop gegevens zijn opgenomen zoals ponskaarten, magneetbanden, -schijven, microfiches, -films, video- en geluidsbanden die zijn bestemd voor de uitwisseling van informatie op internationaal niveau en die gratis aan de geadresseerde worden toegezonden. Er mag geen sprake zijn van misbruiken of concurrentieverstoringen;

 • dossiers, archieven, formulieren en andere bescheiden of het gelijkwaardige daarvan op andere informatiedragers die zijn bestemd om te worden gebruikt bij internationale vergaderingen, conferenties of congressen en de notulen van dergelijke bijeenkomsten;

 • ontwerpen, technische tekeningen, afbeeldingen, beschrijvingen en andere soortgelijke bescheiden die zijn bestemd voor het verkrijgen of uitvoeren van bestellingen in derde landen of met het oog op het deelnemen aan prijsvragen of aanbestedingen die in het douanegebied van de Unie zijn georganiseerd;

 • bescheiden die zijn bestemd om te worden gebruikt bij examens die in het douanegebied van de Unie worden georganiseerd door in derde landen gevestigde instellingen;

 • formulieren die zijn bestemd om te worden gebruikt als officiële bescheiden voor het internationaal weg- of goederenverkeer in het kader van internationale overeenkomsten;

 • formulieren, etiketten, vervoerbewijzen en soortgelijke bescheiden die door in derde landen gevestigde vervoer- of reisondernemingen of ondernemingen in het hotelwezen worden verzonden naar hun agenten of naar reisbureaus die in douanegebied van de Unie zijn gevestigd;

 • gebruikte formulieren, vervoerbewijzen, cognossementen, vrachtbrieven en andere handelsbescheiden en administratieve bescheiden;

 • officieel drukwerk dat is uitgegeven door internationale autoriteiten of autoriteiten van derde landen en drukwerk van internationale modellen dat door organisaties van derde landen aan overeenkomstige organisaties die in het douanegebied van de Unie zijn gevestigd wordt verzonden om te worden verspreid;

 • foto's, diapositieven, kartonnen matrijzen voor foto's of gelijkwaardig materiaal met gebruikmaking van andere technologieën, met of zonder onderschrift, dat is gericht aan persagentschappen of aan uitgevers van dagbladen of tijdschriften;

 • belastingzegels en dergelijke die gelden als bewijs dat een bepaalde belasting in een derde land is betaald.

(artikel 104 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

36.4 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting bij het brengen in het vrije verkeer van de bescheiden en voorwerpen die zijn bedoeld in artikel 104, letters a tot en met p, Verordening (EG) nr. 1186/2009 (zie paragraaf 36.3).

De vrijstelling van omzetbelasting is niet van toepassing bij het brengen in het vrije verkeer van belastingzegels en dergelijke die gelden als bewijs dat een bepaalde belasting in een derde land is betaald (artikel 104, letter q, Verordening (EG) nr. 1186/2009 en paragraaf 36.3).
(artikel 7:25 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven