Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

28 Drukwerk en voorwerpen voor reclamedoeleinden

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van drukwerk en voorwerpen voor reclamedoeleinden.

Naar boven

28.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XXI, artikelen 87 tot en met 89).

De vrijstelling van omzetbelasting is voorzien in artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel X, Hoofdstuk 2, artikelen 64 tot en met 66).

Naar boven

28.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op drukwerk en voorwerpen voor reclamedoeleinden;
(artikelen 87 en 89 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

28.3 Drukwerk voor reclamedoeleinden

Onder "drukwerk voor reclamedoeleinden" wordt onder andere verstaan catalogi, prijscouranten, gebruiksaanwijzingen of commerciële aankondigingen die betrekking hebben op:

  • goederen die te koop of te huur worden aangeboden;

  • Het aanbieden van diensten op het gebied van vervoer, verzekering van handelsactiviteiten of bankzaken, die door personen worden aangeboden die buiten het douanegebied van de Unie zijn gevestigd.

(artikel 87 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

28.4 Voorwaarden vrijstelling

De vrijstelling voor drukwerk voor reclamedoeleinden kan slechts worden verleend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • op het drukwerk moet duidelijk de naam zijn vermeld van het bedrijf dat de goederen vervaardigt, verkoopt of verhuurt dan wel de diensten verricht;

  • elke zending mag slechts één bescheid bevatten of in het geval de zending uit verschillende bescheiden bestaat, slechts één exemplaar van elk bescheid. Zendingen die uit meerdere exemplaren van eenzelfde bescheid bestaan kan niettemin in de vrijstelling worden betrokken, voor zover het totale brutogewicht van de zending niet meer bedraagt dan 1 kilogram;

  • het drukwerk mag niet als groepagezending door eenzelfde afzender naar eenzelfde geadresseerde worden gezonden. In het geval het drukwerk voor besparing van vervoerkosten als groepagezending wordt verzonden om vervolgens afzonderlijk verder te worden verzonden naar de uiteindelijke geadresseerden, kan dit drukwerk onder de volgende voorwaarden in de vrijstelling worden betrokken.

Deze voorwaarden zijn dat:

  • het drukwerk dat voor elke geadresseerde afzonderlijk is bestemd moet voldoen aan de hiervoor onder de eerste twee streepjes vermelde voorwaarden, en

  • op het tijdstip van het brengen in het vrije verkeer moet kunnen worden vastgesteld dat het drukwerk de bestemming de afzonderlijke geadresseerden heeft. Het is niet toegestaan dat het drukwerk nog nadere bewerkingen moet ondergaan, zoals het envelopperen, het vouwen of etiketteren met individuele adresstickers.

(artikel 88 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

28.5 Voorwerpen voor reclamedoeleinden

Onder "voorwerpen voor reclamedoeleinden" wordt verstaan voorwerpen die gratis door leveranciers, die buiten het douanegebied van de Unie zijn gevestigd, aan klanten worden gezonden voor zover deze geen handelswaarde bezitten en niet voor andere doeleinden dan reclame kunnen worden gebruikt. De voorwerpen mogen echter niet het karakter hebben van gebruiksvoorwerpen zoals ingeval van aanstekers, flessenopeners, balpennen en sleutelhangers.
(artikel 89 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

28.6 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting.
(artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling)

Naar boven