Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

11 Geschenken in het kader van internationale betrekkingen

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van geschenken in het kader van internationale betrekkingen.

Naar boven

11.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XIX, artikelen 82 tot en met 84).

De vrijstelling van omzetbelasting is voorzien in artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel IX, Hoofdstuk 2, artikelen 59 tot en met 61).

Naar boven

11.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op de volgende goederen:

  • voorwerpen die in het douanegebied van de Unie in het vrije verkeer worden gebracht door personen die een officieel bezoek hebben afgelegd in een derde land, en die deze voorwerpen bij die gelegenheid als geschenk hebben gekregen van de autoriteiten die hen hebben ontvangen;

  • voorwerpen die in het douanegebied van de Unie in het vrije verkeer worden gebracht door personen die een officieel bezoek komen afleggen in de Unie, en die het voornemen hebben deze voorwerpen bij die gelegenheid als geschenk te geven aan de autoriteiten die hen ontvangen;

  • voorwerpen die bij wijze van geschenk, door een in een derde land gevestigde officiële autoriteit, openbare instantie of organisatie die activiteiten van openbaar belang verricht worden gezonden aan een soortgelijke autoriteit, instantie of organisatie in het douanegebied van de Unie. Deze autoriteit, instantie of organisatie moet toestemming van de bevoegde autoriteiten hebben gekregen voor het met vrijstelling verkrijgen van de voorwerpen.

De vrijstelling kan slechts plaatsvinden als de douaneautoriteiten van de lidstaat alwaar de autoriteit, instantie of organisatie is gevestigd hiervoor toestemming hebben verleend. De douaneautoriteiten van Nederland verlenen slechts toestemming voor zover de vestiging in Nederland is gelegen.
(artikel 82 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

11.3 Uitgesloten producten

De vrijstelling is niet van toepassing op de volgende goederen:

  • alcoholische producten;

  • tabak en tabaksproducten.

Het begrip alcoholhoudende producten is uiteengezet in paragraaf 2.2.
(artikel 83 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

11.4 Incidenteel en niet-commercieel

De vrijstelling wordt slechts verleend voor zover aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de voorwerpen moeten zijn bedoeld als incidenteel geschenk;

  • uit de aard, waarde en hoeveelheid van de voorwerpen mogen geen commerciële bijbedoelingen blijken;

  • de voorwerpen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

(artikel 84 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

11.5 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting.
(artikel 7:27, lid 2, van de Algemene douaneregeling)

Naar boven