Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

30 Goederen in verband met onderzoek, analyses of proefnemingen

30.1 Wettelijke basis

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van goederen die worden gebruikt bij onderzoek, analyses of proefnemingen. De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XXII, artikelen 95 tot en met 101).

De vrijstellingen van omzetbelasting, accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken zijn voorzien in artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel XI, artikelen 72 tot en met 78).

Naar boven

30.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op goederen die zijn bestemd voor onderzoek, analyses of proefnemingen met het oog op de vaststelling van de samenstelling, kwaliteit of andere technische kenmerken voor het verkrijgen van informatie of voor industrieel of commercieel onderzoek.
De vrijstelling kan onder meer in de volgende gevallen worden verleend:

  • goederen die worden gebruikt voor onderzoek met het oog op fabricage of verbetering van fabricage van soortgelijke goederen in het douanegebied van de Unie;

  • goederen die worden gebruikt voor onderzoek bij consumenten door een fabrikant in het douanegebied van de Unie. De goederen worden gebruikt voor onderzoek naar dezelfde mogelijkheden als soortgelijke goederen die in de Unie worden vervaardigd;

  • goederen die worden aangewend voor onderzoek van nieuwe ideeën of materialen voor vervaardiging van soortgelijke goederen in het douanegebied van de Unie;

  • goederen die worden gebruikt voor onderzoek of met behulp van materieel dat beschikbaar is in het douanegebied van de Unie be- of verwerking van goederen kan plaatsvinden onder voorwaarden van kopers;

  • goederen die worden gebruikt voor onderzoek of goederen die beschikbaar zijn in het douanegebied van de Unie voldoen aan voorwaarden van kopers.

(artikel 95 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

30.3 Technische kenmerken

Onder "technische kenmerken" wordt verstaan de intrinsieke en extrinsieke kenmerken van de goederen die voor onderzoek, analyses of proefnemingen zijn bestemd.

Naar boven

30.4 Verkrijgen van informatie

Onder onderzoek, analyses of proefnemingen voor het "verkrijgen van informatie" wordt verstaan alle handelingen die erop zijn gericht objectieve kennis over de goederen te verkrijgen of deze kennis te verbeteren, onafhankelijk van enige industriële of commerciële activiteit met inbegrip van kwaliteitsanalyse, controle op de naleving van normen, expertise, bekrachting, enzovoort.

Naar boven

30.5 Industrieel of commercieel onderzoek

Onder onderzoek, analyses of proefnemingen voor "industrieel of commercieel onderzoek" wordt verstaan alle handelingen die erop zijn gericht objectieve kennis over de goederen te verkrijgen of deze kennis te verbeteren, eventueel in het voorbereidende stadium van een industriële of commerciële activiteit (onderzoek op proefbanken, tests met voertuigen op specifieke terreinen, klinisch onderzoek van geneesmiddelen, enzovoort) voor zover deze handelingen als zodanig geen deel uitmaken van een economische productiecyclus.

Naar boven

30.6 Volledig verbruik of verloren gaan

De vrijstelling kan slechts worden verleend als de goederen die voor onderzoek, analyses of proefnemingen zijn bestemd geheel worden verbruikt of geheel verloren gaan.
(artikel 96 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

30.7 Geen verkoopactiviteiten

De vrijstelling kan worden verleend voor zover het onderzoek, de analyses of proefnemingen als zodanig geen activiteiten zijn voor de bevordering van de verkoop.
(artikel 97 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

30.8 Beperking hoeveelheid

De vrijstelling wordt verleend voor zover niet meer goederen in het vrije verkeer worden gebracht dan strikt noodzakelijk is voor het onderzoek, de analyses of proefnemingen. De hoeveelheid wordt in elk afzonderlijk geval met inachtneming van deze doeleinden vastgesteld door de douaneautoriteiten van de lidstaat waarin het onderzoek, de analyses of proefnemingen worden uitgevoerd.
(artikel 98 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

30.9 Niet volledig verbruik of verloren gaan / Overblijvende goederen

In het geval de goederen bij het onderzoek, de analyses of proefnemingen niet volledig worden verbruikt of niet volledig verloren gaan kan worden toegestaan dat de overblijvende goederen onder douanetoezicht:

  • na het onderzoek, de analyses of proefnemingen volledig worden vernietigd of voor de handel ongeschikt worden gemaakt; of

  • kosteloos aan de Schatkist worden afgestaan in het geval dit volgens de nationale wetgeving mogelijk is; of

  • in met redenen omklede gevallen uit het douanegebied van de Unie worden uitgevoerd;

(artikel 99, lid 1, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Onder "overblijvende goederen" wordt verstaan de goederen die na onderzoek, analyses of proefnemingen overblijven of bij onderzoek, analyses of proefnemingen ontstaan of de goederen die niet daadwerkelijk zijn gebruikt.
(artikel 99, lid 2, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

30.10 Douaneschuld overblijvende goederen

In het geval de goederen bij het onderzoek, de analyses of proefnemingen niet volledig worden verbruikt of niet volledig verloren gaan zijn over de overblijvende goederen de invoerrechten verschuldigd. Het invoerrecht worden geheven naar het tarief en waarde die welke op de dag van beëindiging van het onderzoek, de analyses en proefnemingen door de douaneautoriteiten voor de overblijvende goederen zijn erkend of aanvaard. De overblijvende goederen kunnen met toestemming en onder toezicht van de douaneautoriteiten ook worden verwerkt tot resten of afvallen. De invoerrechten worden geheven naar het tarief en de waarde die welke op de dag van de verwerking door de douaneautoriteiten voor de resten en afvallen zijn erkend of aanvaard.
(artikel 100 verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

30.11 Termijn voor onderzoek, analyses of proefnemingen

De termijn waarbinnen het onderzoek, de analyses of proefnemingen moeten plaatsvinden en de formaliteiten die moeten worden vervuld om te waarborgen dat de goederen voor de beoogde doeleinden worden gebruikt worden vastgesteld door de douaneautoriteiten van de lidstaat waarin het onderzoek, de analyses of proefnemingen worden verricht.
(artikel 101 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

30.12 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting, de accijns en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
(artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven

30.13 Vergunning

Het is een vrijstelling waarvoor bij het brengen in het vrije verkeer een vergunning is vereist. Voor de procedure zie paragraaf 1.5.
(artikel 7:2 van de Algemene douaneregeling)

Bij de aanvraag van de vergunning moeten (handels)bescheiden worden overgelegd.

Naar boven