Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

3 Goederen met te verwaarlozen waarde

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van goederen met een te verwaarlozen waarde.

Naar boven

3.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van rechten bij invoer is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk V, artikelen 23 en 24).

De vrijstellingen van omzetbelasting, accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken zijn voorzien in artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling

Naar boven

3.2 Reikwijdte vrijstelling rechten bij invoer

De vrijstelling van rechten bij invoer heeft betrekking op zendingen die bestaan uit goederen met een te verwaarlozen waarde die rechtstreeks uit een derde land aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in de Unie worden gezonden.
(artikel 23, lid 1, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

3.3 Te verwaarlozen waarde

Een zending heeft een te verwaarlozen waarde als de intrinsieke waarde van de daarin opgenomen goederen totaal niet meer bedraagt dan € 150 per zending voor wat betreft de rechten bij invoer en € 22 per zending voor wat betreft de omzetbelasting.
(artikel 23, lid 2, Verordening (EG) nr. 1186/2009 en artikel 7:27, lid 3, Algemene douaneregeling)

Hierna zijn enkele voorbeelden opgenomen:

Voorbeeld 1:

U bestelt in Amerika een horloge van € 22. In dit geval wordt vrijstelling verleend van zowel de rechten bij invoer als de omzetbelasting.

Voorbeeld 2:

U bestelt in Amerika een gitaar van € 149. In dit geval wordt vrijstelling verleend van de rechten bij invoer, maar niet van de omzetbelasting. U betaalt in dit geval 21% over € 149 plus over de vervoers- en handelingskosten.

Voorbeeld 3:

U bestelt in Amerika een horloge van € 22 en twee spijkerbroeken van elk € 25. De totale waarde van de zending bedraagt € 72. In dit geval wordt vrijstelling verleend van de rechten bij invoer, maar niet van de omzetbelasting. U betaalt in dit geval 21% over € 72 plus over de vervoers- en handelingskosten.

Het begrip "intrinsieke waarde" wordt uitgelegd in paragraaf 2.2 van dit onderdeel.

Naar boven

3.4 Groepagezending

Bij een groepagezending waarvan de totale intrinsieke waarde de limieten (zie paragraaf 3.3) overschrijdt, maar waarvan de afzonderlijke pakketten een te verwaarlozen waarde hebben, zijn deze pakketten vrijgesteld van invoerrecht en/of omzetbelasting, mits elk afzonderlijk pakket van de groepagezending is gericht aan een zich in de Unie bevindende geadresseerde.

Bij een groepagezending maakt het niet uit of de wederpartij van de geadresseerde zelf in de Unie is gevestigd, als elk afzonderlijk pakket maar vanuit een derde land rechtstreeks aan deze geadresseerde in de Unie is gezonden (arrest HvJ EU van 2 juli 2009, Har Vaessen Douane Service BV, zaak C-7/08).

Niet van belang is dat de groepagezending met deze afzonderlijke pakketten in tijdelijke opslag of onder de regeling douanevervoer, douane-entrepot of vrije zone worden geplaatst voordat deze pakketten in het vrije verkeer worden gebracht. Het is niet toegestaan dat de goederen als groepagezending in tijdelijke opslag of onder de regeling douanevervoer, douane-entrepot of vrije zone worden geplaatst en nog nadere bewerkingen ondergaan, zoals samenstelling van de afzonderlijke pakketten, voordat deze pakketten verder worden gedistribueerd. Voor deze pakketten geldt dat zij niet van een derde land rechtstreeks worden gezonden aan geadresseerden in de Unie.

Naar boven

3.5 Fulfilment-zendingen

Van fulfilment-zendingen is sprake als handelsvoorraden worden verplaatst en niet van een derde land rechtstreeks worden gezonden aan geadresseerden in de Unie zoals beschreven in paragraaf 3.4. Dergelijke zendingen zijn niet vrijgesteld van invoerrecht en/of omzetbelasting.

Naar boven

3.6 Uitgesloten producten

De vrijstelling is niet van toepassing op de volgende goederen:

  • alcoholhoudende producten;

  • parfum en toiletwater;en

  • tabak en tabaksproducten.

De term alcoholhoudende producten is uiteengezet in paragraaf 2.2.
(artikel 24 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Als alcoholhoudende producten, parfum, toiletwater, tabak en tabaksproducten deel uitmaken van een zending zonder dat de grens van de intrinsieke waarde wordt overschreden behoeven alleen deze goederen buiten de vrijstelling te worden gelaten en moeten de verschuldigde rechten bij invoer daarvoor worden geheven. Op de overige goederen van de zending kan de vrijstelling worden verleend.
In het geval een zending een hogere waarde heeft dan de intrinsieke waarde kan de vrijstelling niet worden toegepast, ook al zou de waarde van de zending na aftrek van de hiervoor bedoelde goederen beneden de grens van de intrinsieke waarde komen te liggen.

Het begrip "intrinsieke waarde" wordt uitgelegd in dit Handboek, onderdeel 9.00.00 Douanewaarde, bijlage 1.

Naar boven

3.7 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van de rechten bij invoer is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting voor zover de intrinsieke waarde van de daarin opgenomen goederen totaal niet meer bedraagt dan € 22 per zending.
(artikel 7:27, lid 3, van de Algemene douaneregeling)

Naar boven