Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

3 Goederen met te verwaarlozen waarde

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van goederen met een te verwaarlozen waarde.

Naar boven

3.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrechten is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk V, artikelen 23 en 24).

De vrijstellingen van accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken zijn voorzien in artikel 7:27, lid 1 en lid 3, van de Algemene douaneregeling

Naar boven

3.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrechten

De vrijstelling van invoerrechten heeft betrekking op zendingen die bestaan uit goederen met een te verwaarlozen waarde die rechtstreeks uit een derde land aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in de Unie worden gezonden.
(artikel 23, lid 1, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

3.3 Te verwaarlozen waarde

Een zending heeft een te verwaarlozen waarde als de intrinsieke waarde van de daarin opgenomen goederen totaal niet meer bedraagt dan € 150 per zending.
(artikel 23, lid 2, Verordening (EG) nr. 1186/2009 )

Hierna is een voorbeeld opgenomen:

Voorbeeld:

U bestelt in de Verenigde Staten van Amerika een horloge van € 29, een gitaar van € 70 en twee spijkerbroeken van elk € 25. De totale waarde van de zending bedraagt € 149. In dit geval wordt vrijstelling verleend van de invoerrechten voor alle goederen in de zending.

Het begrip “intrinsieke waarde” wordt uitgelegd in paragraaf 2.2 van dit onderdeel.

Naar boven

3.4 Begrip zending

De vrijstelling van invoerrechten geldt voor goederen met een intrinsieke waarde van niet meer dan € 150 in een zending. Wat is een zending? Een zending bestaat uit goederen die uit een derde land rechtstreeks aan een geadresseerde worden gezonden.

Hierna zijn enkele voorbeelden opgenomen:

Voorbeeld 1:

U koopt verschillende goederen in:

- meerdere bestellingen;

- met verzending door één afzender;

- aan één geadresseerde; en

- de goederen worden apart verpakt en apart verzonden (niet hetzelfde vervoerscontract).

Er is sprake van meerdere zendingen.

Voorbeeld 2:

U koopt goederen in:

- meerdere bestellingen;

- met verzending door één afzender;

- aan één geadresseerde; en

- de goederen worden door de afzender gebundeld, samen verpakt en in één keer verzonden (hetzelfde vervoerscontract).

Er is sprake van één zending.

Voorbeeld 3

U koopt goederen in:

- één bestelling;

- met verzending door meerdere afzenders;

- aan één geadresseerde; en

- de goederen worden apart verpakt en apart verzonden door de verschillende afzenders (niet hetzelfde vervoerscontract).

Er is sprake van meerdere zendingen omdat er meerdere afzenders en vervoerscontracten zijn.

Voorbeeld 4

U koopt goederen in:

- één bestelling met een waarde van niet meer dan € 150;

- met verzending door één afzender;

- aan één geadresseerde; en

- de bestelling wordt in meerdere delen met een waarde van niet meer dan € 150 gesplitst, de goederen worden apart verpakt en niet samen verzonden (niet hetzelfde vervoerscontract).

Er is sprake van meerdere zendingen, tenzij blijkt dat de bestelling kunstmatig is gesplitst voorafgaand aan de invoer (bij de verzending), zodat de vrijstelling met een waarde van niet meer dan € 150 kan worden toegepast.

In dat geval is sprake van één zending (één bestelling) en worden de invoerrechten en omzetbelasting geheven als de gehele zending een waarde heeft van meer dan € 150. De waarde is overigens niet relevant voor de bepaling of sprake is van één of meer zendingen.

Voorbeeld 5

U koopt goederen in:

- één bestelling;

- met verzending door één afzender;

- aan één geadresseerde; en

- de goederen worden apart verpakt en samen verzonden in één zogenaamde overdoos (hetzelfde vervoercontract).

Er is sprake van één zending.

Voorbeeld 6

U bestelt goederen in:

- meerdere bestellingen op dezelfde dag;

- met verzending door één afzender;

- aan één geadresseerde; en

- de goederen worden apart verpakt en apart verzonden (niet hetzelfde vervoerscontract).

Er is sprake van meerdere zendingen.

Naar boven

3.5 Groepagezending

Bij een groepagezending waarvan de totale intrinsieke waarde de limieten (zie paragraaf 3.3) overschrijdt, maar waarvan de afzonderlijke pakketten een te verwaarlozen waarde hebben, zijn deze pakketten vrijgesteld van invoerrecht. Op voorwaarde dat elk afzonderlijk pakket van de groepagezending is voorzien van een individuele adressticker gericht aan een zich in de Unie bevindende geadresseerde.

Bij een groepagezending maakt het niet uit of de wederpartij van de geadresseerde zelf in de Unie is gevestigd, als elk afzonderlijk pakket maar vanuit een derde land rechtstreeks aan deze geadresseerde in de Unie is gezonden (arrest HvJ EU van 2 juli 2009, Har Vaessen Douane Service BV, zaak C-7/08, ECLI:EU:C:2009:417).

Het is niet toegestaan dat de goederen als groepagezending nog nadere bewerkingen ondergaan, voordat deze pakketten verder worden gedistribueerd. Voor deze pakketten geldt dat zij niet van een derde land rechtstreeks worden gezonden aan geadresseerden in de Unie.

Hierna zijn enkele voorbeelden opgenomen:

Voorbeeld 1

U bestelt goederen in:

- één bestelling

- verzending door één afzender (tussenpersoon)

- aan uiteindelijk meerdere geadresseerden

- de goederen worden apart verpakt en gelabeld/geadresseerd in lijn met deze bestellingen

- de goederen worden samen verzonden in 1 over-doos naar een verzamelpunt in de EU (hetzelfde vervoerscontract), binnen de EU worden de goederen apart verzonden vanuit een verzamelpunt aan de geadresseerden (niet hetzelfde vervoerscontract).

Er is sprake van meerdere zendingen. Elke zending dient apart te worden getoetst aan de voorwaarden voor de vrijstelling.

Voorbeeld 2

U bestelt goederen in:

- meerdere bestellingen

- verzending door één afzender (tussenpersoon)

- aan uiteindelijk meerdere geadresseerden

- de goederen worden apart verpakt en gelabeld/geadresseerd in lijn met deze bestellingen

- de goederen worden samen verzonden in 1 over-doos naar een verzamelpunt in de EU (hetzelfde vervoerscontract), binnen de EU worden de goederen apart verzonden vanuit een verzamelpunt aan de geadresseerden (niet hetzelfde vervoerscontract).

Er is sprake van meerdere zendingen.

Naar boven

3.6 Fulfilment-zendingen

Van fulfilment-zendingen is sprake als handelsvoorraden worden verplaatst en niet van een derde land rechtstreeks worden gezonden aan geadresseerden in de Unie zoals beschreven in paragraaf 3.4. Dergelijke zendingen zijn niet vrijgesteld van invoerrecht.

Naar boven

3.7 Uitgesloten producten

De vrijstelling is niet van toepassing op de volgende goederen:

  • alcoholhoudende producten;

  • parfum en toiletwater;en

  • tabak en tabaksproducten.

De term alcoholhoudende producten is uiteengezet in paragraaf 2.2.
(artikel 24 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Als alcoholhoudende producten, parfum, toiletwater, tabak en tabaksproducten deel uitmaken van een zending zonder dat de grens van de intrinsieke waarde wordt overschreden behoeven alleen deze goederen buiten de vrijstelling te worden gelaten en moeten de verschuldigde invoerrechten daarvoor worden geheven. Op de overige goederen van de zending kan de vrijstelling worden verleend.
In het geval een zending een hogere waarde heeft dan de intrinsieke waarde kan de vrijstelling niet worden toegepast, ook al zou de waarde van de zending na aftrek van de hiervoor bedoelde goederen beneden de grens van de intrinsieke waarde komen te liggen.

Naar boven