Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

7 Goederen van scholieren en studenten

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van goederen van scholieren en studenten.

Naar boven

7.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk IV, artikelen 21 tot en met 22).

De vrijstelling van omzetbelasting is voorzien in artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel III, artikelen 21 en 22).

Naar boven

7.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op uitzetten en gebruikte roerende goederen voor de normale inrichting van een studentenkamer en studiebenodigdheden van scholieren en studenten die zich met het oog op hun studie gaan vestigen in het douanegebied van de Unie. De vrijstelling is van belang voor scholieren en studenten die niet hun normale verblijfplaats overbrengen naar de Unie. De goederen moeten zijn bestemd voor hun persoonlijk gebruik gedurende hun studietijd. Het begrip roerende goederen is uiteengezet in paragraaf 2.2.(artikel 21, lid 1, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

7.3 Scholier / student, uitzet en studiebenodigdheden

Onder een "scholier of student" wordt verstaan elke persoon die op regelmatige wijze is ingeschreven bij een onderwijsinstelling om er het volledige leerplan in welke vorm dan ook te volgen. Als onderwijsinstellingen kunnen worden beschouwd alle instellingen voor openbaar of bijzonder onderwijs, waar volledig dag- en/of avondonderwijs wordt gegeven voor een algemene opleiding en/of een beroepsopleiding. In het geval een cursus wordt gevolgd die slechts een beperkte duur heeft (bijvoorbeeld een cursus voor een rijbewijs), is geen sprake van een student of scholier zoals bij deze vrijstelling wordt bedoeld. (artikel 21, lid 2, letter a, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Onder "uitzet" wordt verstaan linnengoed en kleding. Deze goederen mogen gebruikt of nieuw zijn. (artikel 21, lid 2, letter b, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Onder "studiebenodigdheden" wordt verstaan de voorwerpen en instrumenten zoals een reken- en schrijfmachine en een computer die normaliter door een scholier of student bij zijn studie worden gebruikt. De benodigdheden mogen gebruikt of nieuw zijn. (artikel 21, lid 2, letter c, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

7.4 Meerdere malen per studiejaar

De vrijstelling wordt ten minste eenmaal per studiejaar verleend. (artikel 22 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

7.5 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting. (artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven

7.6 Aangifte met vrijstelling

Bij het overbrengen van goederen voor studenten en scholieren naar het douanegebied van de Unie, kan voor deze goederen een vrijstelling van invoerrecht worden verleend bij het brengen in het vrije verkeer. Zie voor de procedure paragraaf 1.5.(artikel 7:2 van de Algemene douaneregeling)

Bij de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer moeten de volgende bescheiden worden overgelegd:

  • een lijst van de uitzet, roerende goederen en studiebenodigdheden waarvoor aanspraak op vrijstelling en andere (handels)bescheiden wordt gemaakt. De lijst moet door belanghebbende zijn ondertekend; (artikel 7:3, lid 1 van de Algemene douaneregeling)

  • een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling waaruit kan worden afgeleid dat belanghebbende een studie of een opleiding in de Unie gaat volgen. De verklaring moet door de onderwijsinstelling zijn ondertekend.

Naar boven