Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

8 Goederen zonder handelskarakter van particulier aan particulier

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van zendingen zonder handelskarakter van een particulier aan een andere particulier.

Naar boven

8.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk VI, artikelen 25 tot en met 27).

De vrijstellingen van omzetbelasting, accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken zijn voorzien in artikel 7:18 van de Algemene douaneregeling. De vrijstellingen van de omzetbelasting en accijns zijn gebaseerd op Richtlijn nr. 2006/79/EG, artikel 1 tot en met 8.

Naar boven

8.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op zendingen die bestaan uit goederen zonder handelskarakter die door een particulier in een derde land worden gezonden aan een andere particulier in het douanegebied van de Unie. De vrijstelling geldt niet voor goederen die vanuit het eiland Helgoland worden verzonden.
(artikel 25, lid 1, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

8.3 Goederen zonder handelskarakter

De zendingen hebben geen handelskarakter als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. In dat geval moet sprake zijn van goederen:

  • met een incidenteel karakter;

  • die zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik door de geadresseerde of door leden van zijn gezin. Er mag gelet op de aard en de hoeveelheid van de goederen geen sprake zijn van commerciële bijbedoelingen, en

  • die door de afzender aan de geadresseerde worden toegezonden zonder dat de geadresseerde hiervoor een betaling moet verrichten. (artikel 25, lid 2, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

8.4 Waarde

De vrijstelling kan slechts worden verleend indien de totale waarde niet meer bedraagt dan € 45 per zending.
Als de totale waarde van een zending die uit twee of meerdere goederen bestaat deze waarde overschrijdt, wordt de vrijstelling verleend tot het beloop van dat bedrag voor die goederen die, in het geval zij afzonderlijk zouden zijn verzonden, in aanmerking zouden zijn genomen voor de vrijstelling. De waarde van een afzonderlijk goed mag daarbij niet worden gesplitst.
(artikel 26 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

8.5 Tabaksproducten, alcohol, alcoholhoudende dranken, parfum en toiletwater

De vrijstelling voor tabaksproducten, alcohol, alcoholhoudende dranken, parfum en toiletwater die deel uitmaken van een zending zonder handelskarakter is beperkt tot de hoeveelheden die in bijlage 1 zijn genoemd. Het begrip alcoholhoudende producten is uiteengezet in paragraaf 2.2.
(artikel 27 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

8.6 Reikwijdte vrijstelling belastingen/Alcoholhoudende dranken, koffie en thee

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting, de accijns en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken . De vrijstelling van de accijns en de omzetbelasting is voor alcoholhoudende dranken, koffie en thee evenals essences en extracten daarvan echter beperkt tot de hoeveelheden die in bijlage 1 zijn genoemd. Het begrip alcoholhoudende producten is uiteengezet in paragraaf 2.2.
(artikel 7:18 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven