Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

17 Instrumenten en apparaten voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van instrumenten en apparaten voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling.

Naar boven

17.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XIV, artikelen 57 tot en met 58). De vrijstelling is verder uitgewerkt in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1225/2011.

Unie bepalingen noch nationale bepalingen voorzien in een vrijstelling van omzetbelasting. Bij het brengen in het vrije verkeer kan dus geen vrijstelling van omzetbelasting worden verleend.

Naar boven

17.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op de volgende goederen:

 • instrumenten en apparaten voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling;
  (artikel 57, lid 1, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

 • reserve-onderdelen, onderdelen en hulpstukken voor de instrumenten en apparaten voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling;
  (artikel 57, lid 2, onder a, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

 • gereedschap voor het onderhoud, de controle, het ijken of het herstellen van de instrumenten en apparaten voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling.
  (artikel 57, lid 2, onder b, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

17.3 Instrumenten en apparaten

Onder "instrumenten en apparaten" wordt verstaan instrumenten en apparaten die uitsluitend of in hoofdzaak zijn bestemd voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling.

Naar boven

17.4 Reservedelen, onderdelen en hulpstukken

De vrijstelling is ook van toepassing op reservedelen, onderdelen en specifieke hulpstukken, die zijn bestemd voor instrumenten of apparaten voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling.

De reservedelen, onderdelen en specifieke hulpstukken kunnen tegelijk met de instrumenten of apparaten dan wel later in het vrije verkeer worden gebracht. In het geval dat de goederen later in het vrije verkeer worden gebracht moet kunnen worden vastgesteld dat de goederen herkenbaar zijn bestemd voor het eerder met vrijstelling in het vrije verkeer gebrachte instrument of apparaat voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling.

Met specifieke hulpstukken worden goederen bedoeld, die speciaal zijn ontworpen om met een bepaald instrument of apparaat voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling te worden gebruikt om het rendement of gebruik ervan te verbeteren. Niet als zodanig kunnen worden aangemerkt de hulpstukken die aangewend kunnen worden met verschillende apparaten ook al is het hulpstuk aangepast aan het in het vrije verkeer gebrachte instrument of apparaat door middel van bijvoorbeeld een losse koppeling of interface. In het algemeen bezitten deze hulpstukken een geringere waarde dan het instrument of apparaat. (artikel 57, lid 2, onder a, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

17.5 Gereedschap

De vrijstelling is ook van toepassing op gereedschap voor het onderhoud, de controle, het ijken of herstellen van instrumenten of apparaten voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling.
Het gereedschap kan tegelijkertijd met de instrumenten of apparaten dan wel later in het vrije verkeer worden gebracht.
In het geval dat het gereedschap later in het vrije verkeer wordt gebracht moet het herkenbaar zijn als bestemd voor het eerder met vrijstelling in het vrije verkeer gebrachte instrument of apparaat voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling.
(artikel 57, lid 2, onder b, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

17.6 Niet-commerciële doeleinden

Een voorwaarde van het verlenen van de vrijstelling is dat geen sprake is van commerciële bijbedoelingen. De schenking van de instrumenten en apparaten voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling moet plaatsvinden zonder enig commercieel oogmerk van de zijde van de schenker. De schenker mag op geen enkele manier zijn verbonden met de fabrikant van de goederen.
Van commerciële bijbedoelingen is onder meer sprake in het geval van publicatie ten gunste van de schenker waardoor de verkoop van de goederen zou kunnen worden bevorderd.
(artikel 57, lid 1, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

17.7 Schade bedrijfstak Unie

In het geval het verlenen van vrijstelling bij het in het vrije verkeer brengen van instrumenten en apparaten voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling schade berokkent aan een bedrijfstak in het douanegebied van de Unie kunnen bepaalde instrumenten en apparaten van de vrijstelling worden uitgesloten.
Dit zal moeten plaatsvinden door middel van de procedure van artikel 247bis Verordening (EEG) nr. 2913/92.
(artikel 47 en artikel 58 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

17.8 Instellingen en organisaties

De vrijstelling wordt slechts verleend:

 • in het geval de goederen door een liefdadige of filantropische instelling of een particulier worden geschonken aan gezondheidsinstellingen, ziekenhuizen of instellingen voor medisch onderzoek en die van de douaneautoriteiten van de lidstaat alwaar zij zijn gevestigd toestemming hebben gekregen deze goederen met vrijstelling van rechten te verwerven. In Nederland zijn de gezondheidsinstellingen, ziekenhuizen en instellingen die zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighouden met medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling toegelaten. Zie voor de procedure daarvoor paragraaf 1.6.;

 • in het geval de goederen door gezondheidsinstellingen, ziekenhuizen of instellingen voor medisch onderzoek geheel worden aangekocht met door een liefdadige of filantropische instelling verstrekte gelden of met vrijwillige bijdragen.

(artikel 57, lid 1, Verordening (EG) nr. 1186/2009 en artikel 7:2, artikel 7:2a en artikel 7:4, lid 6 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven

17.9 Niet voldoen voorwaarden / Andere doeleinden

In het geval de instellingen of organisaties waaraan vrijstelling van invoerrecht is verleend niet langer aan de voorwaarden voldoen of de instrumenten en apparaten voor medisch onderzoek, medische diagnose of behandeling, reservedelen, onderdelen, hulpstukken en gereedschap voor andere doeleinden gebruiken moeten de douaneautoriteiten van de lidstaat waar zij zich bevinden daarvan in kennis stellen.
(artikel 49, lid 1 en artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1186/2009)

In het geval niet aan de voorwaarden wordt voldaan of er sprake is van gebruiken voor andere doeleinden ontstaat in principe een douaneschuld. De invoerrechten worden geheven naar het tarief en de douanewaarde die welke op de dag van het niet langer voldoen aan de voorwaarden of het gebruiken voor andere doeleinden door de douaneautoriteiten zijn erkend of aanvaard.
(artikel 49, lid 2 en artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

17.10 Reikwijdte vrijstelling belastingen

In communautaire bepalingen noch in nationale bepalingen is een voorziening opgenomen voor het verlenen van vrijstelling van omzetbelasting. Dit betekent dat geen vrijstelling van omzetbelasting bij het brengen in het vrije verkeer kan worden verleend.

Naar boven

17.11 Vergunning

Het is een vrijstelling waarvoor bij het brengen in het vrije verkeer geen vergunning is vereist. Voorwaarde is dat de instelling is aan te merken als een instelling welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighoudt met medisch onderzoek, medische diagnose of medische behandeling. Zie voor de procedure daarvoor paragraaf 1.6.
(artikel 7:2, artikel 7:2a en artikel 7:4, lid 6 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven