Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

27 Monsters voor het werven van bestellingen met onbeduidende waarde

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van monsters voor het werven van bestellingen met onbeduidende waarde.

Naar boven

27.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XXI, A, artikel 86).

De vrijstellingen van omzetbelasting, accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije drankenzijn voorzien in artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel X, Hoofdstuk 1, artikel 63).

Naar boven

27.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op monsters van goederen met onbeduidende waarde van ongeacht welke aard of kwaliteit, die slechts kunnen dienen voor het werven van bestellingen voor goederen van de soort of kwaliteit die zij vertegenwoordigen met het oog op het brengen in het vrije verkeer daarvan in het douanegebied van de Unie.
Monsters van goederen die niet voor andere doeleinden dan voor het werven van bestellingen voor goederen die zij vertegenwoordigen worden gebruikt, worden aangemerkt als monsters met onbeduidende waarde.
(artikel 86, lid 1, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

27.3 Onbruikbaar maken voor handelsdoeleinden

De douaneautoriteiten kunnen eisen dat monsters die als zodanig als handelsgoederen kunnen worden verkocht definitief onbruikbaar worden gemaakt. De monsters kunnen als handelsgoederen op verschillende manieren onbruikbaar worden gemaakt. Dit kan onder andere door versnijding, doorboring, het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar merkteken. Het onbruikbaar maken vindt slechts plaats in gevallen waarin het niet voldoende vaststaat, dat de monsters uitsluitend kunnen worden gebruikt voor het werven van bestellingen. Het karakter van het monster mag echter niet verloren gaan.
Tot het stellen van die voorwaarde kan in het bijzonder aanleiding bestaan bij eindproducten.
(artikel 86, lid 2, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

27.4 Monsters van goederen

Onder "monsters van goederen" wordt verstaan monsters die representatief zijn voor een bepaalde soort of kwaliteit van handelsgoederen en waarvan de opmaak en de hoeveelheid voor de gegeven soort of kwaliteit van de handelsgoederen de monsters ongeschikt maken voor andere doeleinden dan voor klantwerving. Als sprake is van goederen die geschikt zijn om voor andere doeleinden dan klantenwerving te worden gebruikt, bijvoorbeeld voor verkoop, is geen sprake van “monsters van goederen”. Ook als de goederen bijvoorbeeld zijn voorzien van een label met de tekst “sample of no commercial value” (zie uitspraak Gerechtshof Amsterdam van 1 november 2012, kenmerk 11/00838)
Voor wat de opmaak betreft wordt rekening gehouden met de aard, verpakking, aanwijzingen of -duidingen en voor wat de hoeveelheid betreft wordt rekening gehouden met de verhouding tussen het aantal monsters en het aantal handelsgoederen.
(artikel 86, lid 3, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

27.5 Monsters, waarden, afzenders en geadresseerden

Bij de beoordeling van de waarde van monsters wordt de gezamenlijke waarde van alle monsters van dezelfde soort of kwaliteit in aanmerking genomen tot de gezamenlijke waarde van de goederen van dezelfde soort of kwaliteit die zij vertegenwoordigen, voor zover sprake is van dezelfde afzender en dezelfde geadresseerde.
De waarden van monsters en de waarden van goederen die zij vertegenwoordigen die door dezelfde afzender aan verschillende geadresseerden worden verzonden worden niet samengeteld. De waarden van monsters en de waarden van goederen die zij vertegenwoordigen die door verschillende afzenders aan dezelfde geadresseerde worden verzonden worden ook niet samengeteld.
(artikel 7:6 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven

27.6 Voorbeelden van monsters

In de volgende gevallen kan worden uitgegaan van monsters die kunnen dienen voor het werven van klanten voor de goederen die zij vertegenwoordigen:

 • goederen, die als gevolg van versnijding, doorboring, onuitwisbaar waarmerk of op andere wijze als handelsgoederen ongeschikt zijn gemaakt;

 • kleurenboekjes of -kaarten, die dienen voor beoordeling van de kleur van verf, garens, weefsels en dergelijke;

 • grondstoffen en producten van textiel, papier, hout, leder, metaal, marmer, steen, in blokken, bladen, bundels, stukken, plaatjes, enzovoort, met zodanige afmetingen, dat ze enkel voor demonstratiedoeleinden kunnen worden gebruikt;

 • knopen, gespen, haken en andere kleinigheden, die dienen als toebehoren of versiering voor kleding, mits deze zijn bevestigd op kaarten of in de voor die monsters gebruikelijke vorm en bovendien niet meer dan één exemplaar van elke soort of kwaliteit in het vrije verkeer worden gebracht;

 • draadnagels, spijkers, kammen, punaises, bouten, moeren, schroeven, klinknagels, splitpennen, spieën, en andere dergelijke voorwerpen, mits zij in niet meer dan één exemplaar van elke soort of kwaliteit in het vrije verkeer worden gebracht of in zulke kleine hoeveelheden, dat ze niet anders dan als monsters kunnen worden gebruikt;

 • monsters van verbruiksgoederen ook in het geval deze bestaan uit meerderde verpakkingen, inhoudende eenzelfde soort of kwaliteit, mits gezien de manier van verpakking, opmaak en dergelijke gebruik voor handelsdoeleinden uitgesloten kan worden geacht en de waarde per soort of kwaliteit niet hoger is dan € 15 met dien verstande dat voor de volgende goederen de hoeveelheid per soort of kwaliteit ten hoogste mag bedragen:

 • gedistilleerd: 5 centiliter
  wijn : 15 centiliter
  sigaren: 2 stuks
  cigarillo’s: 5 stuks
  sigaretten: 10 stuks
  gekorven rook- of pruimtabak en snuif: 20 gram
  pruimtabak in rollen of stangen: 1 rol of stang van gewone grootte
  ruwe tabak: 250 gram;

 • monsters ruwe tabak voor handelaren in ruwe tabak, fabrikanten van tabaksproducten of hun vertegenwoordigers, mits de hoeveelheid ruwe tabak per soort of kwaliteit niet groter is dan 5 kg en het totaal gewicht van de zending monsters niet hoger is dan 25 kg.

Naar boven

27.7 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting, de accijns en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
(artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven