Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

29 Producten gebruikt of verbruikt op tentoonstellingen en dergelijke evenementen

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van producten die worden ge- of verbruikt op tentoonstellingen en dergelijke evenementen.

Naar boven

29.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XXI, artikelen 90 tot en met 95)

De vrijstellingen van omzetbelasting en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken zijn voorzien in artikel 7:27, lid 2 en lid 3, van de Algemene douaneregeling. De vrijstelling van omzetbelasting is gebaseerd op Richtlijn nr. 2009/132/EG (Titel X, Hoofdstuk 3, artikelen 67 tot en met 71).

Naar boven

29.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op de volgende goederen:

 • kleine monsters die representatief zijn voor buiten het douanegebied van de Unie vervaardigde goederen en zijn bestemd voor tentoonstellingen en dergelijke evenementen;

 • goederen die worden gedemonstreerd of worden gebruikt om buiten het douanegebied van de Unie vervaardigde machines en apparaten te demonstreren tijdens tentoonstellingen en dergelijke evenementen;

 • diverse materialen van geringe waarde zoals verf, lak, karton en papier enzovoorts die worden gebruikt voor de bouw, de inrichting en de decoratie van tijdelijke stands van vertegenwoordigers van derde landen op tentoonstellingen en dergelijke evenementen. De totale waarde en hoeveelheid van de materialen moeten in verhouding staan tot de aard van de tentoonstelling, het bezoekersaantal en het belang van de exposant. Vele materialen gaan als gevolg van het gebruik daarvan verloren;

 • drukwerk, catalogi, prospectussen, prijscouranten, aanplakbiljetten, kalenders, niet-ingelijste foto's en andere voorwerpen die gratis worden verstrekt als reclamemateriaal voor buiten het douanegebied van de Unie vervaardigde goederen die op tentoonstellingen en dergelijke evenementen worden tentoongesteld.

(artikel 90, lid 1, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

29.3 Tentoonstellingen en dergelijke evenementen

Onder "tentoonstellingen en dergelijke" wordt het volgende verstaan:

 • tentoonstellingen, beurzen, shows en dergelijke evenementen op het gebied van handel, industrie, landbouw en nijverheid;

 • tentoonstellingen of evenementen die voornamelijk voor liefdadige doeleinden worden georganiseerd;

 • tentoonstellingen of evenementen die voornamelijk worden georganiseerd met een wetenschappelijk, technisch, ambachtelijk, artistiek, opvoedkundig, cultureel, sportief, religieus, vakverenigings-, of toeristisch doel of het doel voor de bevordering van het wederzijdse begrip van volkeren;

 • vergaderingen van vertegenwoordigers van internationale organisaties of groeperingen;

 • plechtigheden en evenementen met een officieel karakter of het karakter van een herdenking.

Uitgesloten zijn particuliere tentoonstellingen die in winkels of handelsruimten worden georganiseerd met het oog op de verkoop van goederen uit derde landen. (artikel 90, lid 2, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

29.4 Kleine monsters

In geval van kleine monsters die zijn bestemd voor tentoonstellingen moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • de monsters moeten als zodanig gratis uit derde landen in het vrije verkeer worden gebracht of tijdens de tentoonstelling worden verkregen uit goederen die in bulk uit de derde landen in het vrije verkeer werden gebracht;

 • de monsters moeten dienen om tijdens de tentoonstelling gratis aan bezoekers voor hun persoonlijk gebruik of verbruik te worden uitgereikt;

 • de monsters moeten kunnen worden onderkend als reclamemateriaal waarvan de waarde per eenheid gering is;

 • de monsters moeten ongeschikt zijn om te worden verhandeld en, in het geval deze zijn verpakt, worden aangeboden in verpakkingen die een kleinere hoeveelheid bevatten dan de kleinste in de handel verkrijgbare hoeveelheid van de zelfde goederen;

 • de monsters die tijdens de tentoonstelling worden verbruikt, in het geval van levensmiddelen en dranken waarvan de verpakkingen een kleinere hoeveelheid bevatten dan de kleinste in de handel verkrijgbare hoeveelheid van de zelfde goederen;

 • de monsters waarvan de totale waarde en hoeveelheid in verhouding staan tot de aard van de tentoonstelling, het bezoekersaantal en het belang van de deelneming van de exposant.

(artikelen 90, lid 1, onder a en 91 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

29.5 Goederen voor demonstratiedoeleinden

In geval van goederen voor demonstratiedoeleinden bij tentoonstellingen moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • de goederen moeten tijdens de tentoonstelling worden verbruikt of verloren gaan; en

 • de goederen waarvan de totale waarde en hoeveelheid in verhouding staan tot de aard van de tentoonstelling, het bezoekersaantal en het belang van de deelneming van de exposant.

(artikelen 90, lid 1, onder b en 92 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

29.6 Reclamedrukwerk en -voorwerpen

In geval van reclamedrukwerk en -voorwerpen die zijn bestemd voor tentoonstellingen moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • het reclamedrukwerk en de -voorwerpen moeten zijn bestemd om bij of op de tentoonstelling gratis aan het publiek te worden uitgedeeld;

 • de goederen waarvan de totale waarde en hoeveelheid in verhouding staan tot de aard van de tentoonstelling, het bezoekersaantal en het belang van de exposant.

(artikel 93 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

29.7 Uitgesloten producten

De vrijstelling is niet van toepassing op de volgende goederen:

 • alcoholhoudende producten;

 • tabak en tabaksproducten;

 • brandstoffen.

Het begrip alcoholhoudende producten is uiteengezet in paragraaf 2.2.

(artikel 94 Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

29.8 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting en de verbruikersbelasting van alcoholvrije dranken . (artikel 7:27, lid 2 en lid 3, van de Algemene douaneregeling)

Naar boven