Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

39 Provisie, scheepsbehoeften, brandstoffen en smeermiddelen in internationale schepen en vliegtuigen

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van provisie, scheepsbehoeften, brandstoffen en smeermiddelen in schepen en vliegtuigen in internationaal verkeer. Volgens artikel 132, onder b, van Verordening (EG) nr. 1186/2009 is geen vrijstelling opgenomen voor de bevoorrading van schepen, luchtvaartuigen en internationale treinen, maar zijn de geldende bepalingen daarover gewoon van toepassing.

Naar boven

39.1 Wettelijke basis

Op grond van artikel 6:2 van de Algemene douanewet heeft de Minister van Financiën de bevoegdheid om voor deze vrijstelling nadere bepalingen vast te stellen. In een vrijstelling van invoerrecht voor goederen bestemd voor de bevoorrading van schepen en luchtvaartuigen is voorzien in artikel 7:16 van de Algemene douaneregeling.

De vrijstellingen van omzetbelasting, accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken zijn voorzien in artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling.

Naar boven

39.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op:

 • provisie en scheepsbehoeften aan boord van schepen in internationaal verkeer;

 • provisie aan boord van vliegtuigen in internationaal verkeer;

 • brandstoffen en smeermiddelen aanwezig in deze schepen en vliegtuigen die zijn bestemd voor de voortstuwing of smering daarvan.

De vrijstelling is niet van toepassing op:

 • woonschepen; of

 • schepen die uit de vaart worden genomen; of

 • schepen die zijn bestemd om te worden verkocht; of

 • schepen die een ligplaats kiezen in afwachting van opdrachten; of

 • schepen die bij een scheepswerf worden gerepareerd; of

 • schepen waarop een overheidsinstantie of een andere instantie beslag heeft gelegd; en/of

 • schepen waarvan de bemanning niet aan boord verblijft.

In het geval alleen een wachtsman aan boord blijft, kan geen vrijstelling worden verleend.

Provisie, scheepsbehoeften, brandstoffen en smeermiddelen zijn vrijgesteld van belastingen onder voorwaarde dat zij aan boord blijven. De goederen mogen alleen met toestemming van de inspecteur van boord worden gehaald.
(artikel 7:16 van de Algemene douaneregeling)

Let op!

Een zeeschip in aanbouw of in reparatie wordt geacht géén zeeschip in het internationaal verkeer te zijn. Zie HD 10.60.00 onderdeel Provianderen en bunkeren, paragraaf 2.3.1.1.
Naar boven

39.3 Provisie en scheepsbehoeften

Onder "provisie" wordt verstaan verbruiksgoederen die zich aan boord van de schepen en vliegtuigen in het internationale verkeer bevinden en die zijn bestemd om aan boord door bemanning en passagiers te worden verbruikt.

"Scheepsbehoeften" zijn goederen die:

 • geen bestanddeel zijn van het schip;

 • zijn bestemd om het schip duurzaam te dienen;

 • door hun vorm als zodanig zijn te herkennen.

Voorbeelden van scheepsbehoeften zijn:

 • goederen die behoren tot de inventaris van een schip zoals stuwmateriaal, keukenapparatuur, televisies voor bemanningsverblijven;en

 • goederen die voor bedrijfsmatig gebruik in het schip worden verwerkt of worden aangebracht, zoals scheepsverf, dekkranen, radar, communicatie- en navigatieapparatuur.

Verbruiksgoederen die geen deel uitmaken van de provisie van het schip maar toebehoren aan bemanningsleden en passagiers worden bij het van boord brengen aangemerkt als goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van bemanningsleden of reizigers (zie hoofdstuk 9)

Naar boven

39.4 Provisie en scheepsbehoeften schepen in internationaal verkeer

De vrijstelling van invoerrecht voor provisie en scheepsbehoeften aan boord van schepen in internationaal verkeer wordt beperkt tot hoeveelheden die redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht voor het verbruik of gebruik aan boord gedurende de reis in Nederland.
(artikel 7:16, lid 2, van de Algemene douaneregeling)

De inspecteur bepaalt de hoeveelheden provisie en scheepsbehoeften die voor het verbruik of gebruik aan boord van schepen met vrijstelling in het vrije verkeer kunnen worden gebracht. Bij de vaststelling van de hoeveelheden wordt, voor zover nodig, rekening gehouden met de soort, de grootte, de herkomst, de bestemming van de schepen en het aantal, de leeftijd, de nationaliteit en de bijzondere behoeften van bemanning en passagiers.

Personen jonger dan zeventien jaar wordt geen vrijstelling verleend voor wijn, gedistilleerde dranken, bier, sigaren, sigaretten en tabak. Ook wordt rekening gehouden met de verblijfsduur van de schepen in Nederland. Voor schepen die direct na lossing of lading weer uitvaren wordt de verblijfsduur gesteld op het aantal dagen dat zij in Nederland verblijven. Voor andere schepen wordt rekening gehouden met de reisduur met inbegrip van de duur die noodzakelijk is voor de lossing en/of de lading van de schepen.

Naar boven

39.5 Maximum provisie schepen in internationaal verkeer

Provisie aan boord van schepen in internationaal verkeer wordt per opvarende (bemanningslid en passagier) van de hierna genoemde goederen niet meer vrijgegeven dan de genoemde hoeveelheden:

 1. voor schepen, varende onder vreemde vlag:

  5 liter wijn;
  ¼ liter gedistilleerd, met een maximum van 5 liter per schip;
  8 liter bier;
  50 sigaren, of 200 sigaretten, of ½ kg tabak, dan wel een evenredige hoeveelheid van deze goederen tezamen.

 2. voor schepen, varende onder Nederlandse vlag:

  1liter wijn;
  ¼ liter gedistilleerd, met een maximum van 2½ liter per schip;
  5 liter bier;
  25 sigaren, of 100 sigaretten, of ¼ kg tabak, dan wel een evenredige hoeveelheid van deze goederen tezamen.

De hiervoor genoemde hoeveelheden zijn berekend op een gemiddelde verblijfsduur van een week. De daadwerkelijk met vrijstelling van invoerrecht vrijgegeven hoeveelheden worden naar evenredigheid vastgesteld op basis van het aantal voorziene dagen van verblijf in Nederland.

Naar boven

39.6 Extra provisie schepen in internationaal verkeer

In geval van schepen die varen onder een vreemde vlag kan na afloop van het voorzien verblijf nogmaals vrijstelling worden verleend voor de hoeveelheden van het op dat moment voorziene aantal dagen van verblijf in Nederland. In geval van schepen die zijn voorzien van de Nederlandse vlag wordt de vrijstelling slechts eenmaal bij binnenkomst verleend.

De inspecteur kan voor schepen die niet varen onder de Nederlandse vlag, waarvan gezagvoerders verplicht zijn dagelijks een bepaald rantsoen wijn ter beschikking te stellen aan ieder lid van de bemanning van het gestelde maximum afwijken. Van wijn, gedistilleerd, sigaren, sigaretten en tabak wordt geen vrijstelling verleend voor een grotere hoeveelheid dan in redelijke zin nodig is. Voor gedistilleerd zal in de regel ¼ liter per week per opvarende voldoende zijn.

De inspecteur kan voor een ruimere hoeveelheid vrijstelling van invoerrechten verlenen ingeval bemanningsleden en/of passagiers de hele ligtijd aan boord blijven.

Aan de gezagvoerder kan een extra vrijstelling voor sigaretten worden verleend voor representatieve doeleinden tot een maximum van 200 stuks.

In sommige gevallen zijn de vrijgestelde hoeveelheden onvoldoende om te voorzien in de normale behoefte van de bemanning en passagiers. Extra vrijgave is mogelijk wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat dit noodzakelijk is.

De inspecteur mag toestaan dat voor de maaltijden in de restaurants een hoeveelheid drank wordt vrijgegeven en apart gezet. Deze regeling (toestemming "open bar") geldt uitsluitend voor passagiers die aan boord blijven en dus niet voor passagiers die inschepen. De inspecteur mag toestemming verlenen voor extra vrijgave voor het verstrekken van een welkomstdrankje. Dit geldt uitsluitend voor passagiers die inschepen.

Naar boven

39.7 Provisie internationale vliegtuigen

De vrijstelling van invoerrecht voor provisie in vliegtuigen in internationaal verkeer wordt beperkt tot hoeveelheden die redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht voor het verbruik aan boord gedurende de reis. De inspecteur bepaalt de hoeveelheid provisie die voor het verbruik in de vliegtuigen met vrijstelling in het vrije verkeer kunnen worden gebracht.
(artikel 7:16, lid 2, van de Algemene douaneregeling)

Naar boven

39.8 Brandstoffen en smeermiddelen

De vrijstelling van invoerrecht van brandstoffen en smeermiddelen aan boord van schepen en vliegtuigen in internationaal verkeer wordt beperkt tot hoeveelheden die redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht voor het verbruik aan boord gedurende de reis.

In geval van schepen en vliegtuigen kan om praktische redenen worden toegestaan dat, voor zover er geen twijfel bestaat dat brandstoffen en smeermiddelen die zijn bestemd voor de voortdrijving of smering van het desbetreffende schip of vliegtuig, tot elke hoeveelheid met vrijstelling in het vrije verkeer worden gebracht.
(artikel 7:16, lid 2, Algemene douaneregeling)

Naar boven

39.9 Reikwijdte vrijstelling belastingen

De vrijstelling van invoerrecht is van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting, de accijns en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
(artikel 7:27 van de Algemene douaneregeling)

Naar boven