Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

24.00.00 Douanevrijstellingen

16 Wetenschappelijke uitrusting

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de vrijstelling bij het brengen in het vrije verkeer van wetenschappelijke uitrusting.

Naar boven

16.1 Wettelijke basis

De vrijstelling van invoerrecht is voorzien in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (Titel II, Hoofdstuk XI, artikelen 51 tot en met 52). De vrijstelling is verder uitgewerkt in) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1225/2011 (artikelen 13 tot en met 15, artikelen 19 en 20).

Communautaire bepalingen noch nationale bepalingen voorzien in een vrijstelling van omzetbelasting. Bij het brengen in het vrije verkeer kan dus geen vrijstelling van omzetbelasting worden verleend.

Naar boven

16.2 Reikwijdte vrijstelling invoerrecht

De vrijstelling van invoerrecht heeft betrekking op uitrusting die in het kader van samenwerking voor de uitvoering van internationale programma's voor wetenschappelijk onderzoek zonder commerciële doeleinden wordt gebruikt. (artikel 51, lid 1, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

16.3 Internationale samenwerking

Onder "internationale samenwerking" kan worden verstaan de samenwerking op basis van overeenkomsten die zijn afgesloten tussen onderzoekinstellingen in de Europese Unie en die in een derde land. Naast de uitrusting die de onderzoekers in het douanegebied van de Unie ter beschikking stellen aan de onderzoekers uit derde landen dienen deze laatsten de mogelijkheid te verkrijgen uitrusting, die zij nodig hebben hun werkzaamheden tot een goed resultaat te brengen, in het vrije verkeer te brengen voor gebruik in Unie onderzoekinstellingen. (artikel 51, lid 2, onder a, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

16.4 Wetenschappelijke uitrusting

Onder "wetenschappelijke uitrusting" wordt verstaan: instrumenten, apparaten, machines en hulpstukken die voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Dit geldt ook voor reserveonderdelen en gereedschap voor onderhoud, controle, ijken of herstellen hiervan. (artikel 51, lid 3, onder a, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

16.5 Wetenschappelijk onderzoek

Onder "wetenschappelijk onderzoek" moet worden verstaan experimenten en observaties voor de verbetering van de kennis op alle gebieden van de wetenschap. Daaronder kan worden verstaan wetenschappelijk onderzoek dat ten doel heeft de kennis te vergroten zonder dat naar een praktische toepassing van de resultaten van het onderzoek wordt gestreefd, of wetenschappelijk onderzoek met het oog op praktische toepassing mits met dat onderzoek een algemeen belang wordt gediend.

Naar boven

16.6 Niet commerciële doeleinden

Voor het verlenen van de vrijstelling is de voorwaarde gesteld dat de wetenschappelijke uitrusting in het vrije verkeer wordt gebracht voor niet-commerciële doeleinden. Hieronder wordt verstaan wetenschappelijk onderzoek zonder winstoogmerk. (artikel 51, lid 3, onder b, Verordening (EG) nr. 1186/209)

Naar boven

16.7 Instellingen en organisaties

De vrijstelling wordt slechts verleend als de wetenschappelijke uitrusting:

  • in het vrije verkeer wordt gebracht door of voor rekening van wetenschappelijk instellingen of organisaties met hun zetel buiten het douanegebied van de Unie;

  • is bestemd om door leden of vertegenwoordigers van die wetenschappelijke instellingen of organisaties of met hun toestemming te worden gebruikt binnen de kaders van de samenwerkingsovereenkomsten, in wetenschappelijke instellingen of organisaties die hun zetel hebben in het douanegebied van de Unie. De instellingen moeten toestemming verkrijgen van de douaneautoriteiten van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd. In Nederland zijn deze instellingen en organisaties in bijlage XII van de Algemene douaneregeling aangewezen. Zie voor de procedure daarvoor paragraaf 1.6;

  • in eigendom blijft van buiten het douanegebied van de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon gedurende het verblijf in het douanegebied van de Unie.

(artikel 51, leden 1 en 2, Verordening (EG) nr. 1186/2009, artikel 7:2, artikel 7:2a en artikel 7:4, lid 3 en bijlage XII Algemene douaneregeling)

Naar boven

16.8 Niet voldoen voorwaarden / Andere doeleinden

In het geval de instellingen of organisaties waaraan vrijstelling van invoerrecht is verleend niet langer aan de voorwaarden voldoen of de wetenschappelijke uitrusting (instrumenten, apparaten en machines), hulpstukken, reserveonderdelen en gereedschap voor andere doeleinden gebruiken moeten de douaneautoriteiten van de lidstaat waar zij zich bevinden daarvan in kennis stellen. (artikel 52, lid 3, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

In het geval niet aan de voorwaarden wordt voldaan of er sprake is van gebruiken voor andere doeleinden ontstaat in principe een douaneschuld. De invoerrechten worden geheven naar het tarief en de douanewaarde die welke op de dag van het niet langer voldoen aan de voorwaarden of het gebruiken voor andere doeleinden door de douaneautoriteiten zijn erkend of aanvaard. (artikel 52, lid 4, Verordening (EG) nr. 1186/2009)

Naar boven

16.9 Reikwijdte vrijstelling belastingen

In Unie bepalingen noch in nationale bepalingen is een voorziening opgenomen voor het verlenen van vrijstelling van omzetbelasting. Dit betekent dat geen vrijstelling van omzetbelasting bij het brengen in het vrije verkeer kan worden verleend.

Naar boven

16.10 Besluit lidstaat

Het verzoek om de vrijstelling van de invoerrecht wordt ingediend bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat. De bevoegde autoriteit is de inspecteur. De inspecteur beslist rechtstreeks op het verzoek.

(artikel 20 Verordening (EU) nr. 1225/2011)

Naar boven

16.11 Vergunning

Het is een vrijstelling waarvoor bij het brengen in het vrije verkeer geen vergunning is vereist. Wel dient in voorkomend geval de instelling of organisatie te zijn aangewezen in bijlage XII van de Algemene douaneregeling om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Zie voor de procedure paragraaf 1.6. (artikel 7:2, artikel 7:2a en artikel 7:4, lid 3 van de Algemene douaneregeling

Naar boven