Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

19.00.00 Passieve veredeling

11 Bijlage 1. Stroomschema economische voorwaarden

11.1 Stroomschema economische voorwaarden

 

Het stroomschema bevat een schematische weergave van artikel 166, lid 2 GVo.DWU en geeft aan in welke gevallen de economische voorwaarden moeten worden getoetst op Unieniveau.

De economische voorwaarden moeten worden getoetst als er bewijs bestaat dat de wezenlijke belangen van EU-producenten van in bijlage 71-02 GVo.DWU opgenomen goederen waarschijnlijk zullen worden geschaad. Als deze goederen echter bestemd zijn om te worden hersteld, hoeven de economische voorwaarden niet te worden getoetst.

(artikel 166, lid 2 GVo.DWU)

Goederen opgenomen in bijlage 71-02 GVo.DWU

Met goederen opgenomen in bijlage 71-02 GVo.DWU wordt bedoeld de Uniegoederen waarvan het de bedoeling is dat ze onder de regeling passieve veredeling worden geplaatst.

Bewijs bestaat dat wezenlijke belangen waarschijnlijk zullen worden geschaad

De vraag in het stroomschema of bewijs bestaat dat de wezenlijke belangen van EU-producenten waarschijnlijk zullen worden geschaad, brengt voor de behandelaar geen verplichting mee om bij iedere aanvraag voor een vergunning passieve veredeling een onderzoek te houden om vast te stellen of een dergelijk bewijs bestaat. De EU-Guidance op dit onderdeel is nog niet gereed. Op basis van besprekingen tot nu toe is het waarschijnlijk dat op EU niveau beoordeeld zal worden of er dergelijk bewijs is. Mocht besloten worden dat dit het geval is dan zal dit gepubliceerd worden. Bij een aanvraag voor een vergunning kan de behandelaar volstaan met het raadplegen van de gepubliceerde lijst.

Naar boven