Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

19.00.00 Passieve veredeling

7 Systeem uitwisselingsverkeer

7.1 Voorwaarden

In bepaalde gevallen kunnen Uniegoederen die gebreken vertonen worden vervangen door niet-Uniegoederen (een zogenaamd vervangend product) in het kader van herstelling. Er is dan sprake van het gebruik van het systeem uitwisselingsverkeer. Een vervangend product treedt dan in de plaats van een veredelingsproduct. Uniegoederen (bijvoorbeeld defecte mobiele telefoons) worden geplaatst onder de regeling passieve veredeling en tijdelijk uit het douanegebied van de Unie uitgevoerd om te worden hersteld (in Zuid-Korea). In plaats van deze Uniegoederen te herstellen, worden vervangende producten (mobiele telefoons uit Zuid-Korea) geleverd. De vervangende producten worden vervolgens in het vrije verkeer gebracht.
(artikel 261, lid 1 en lid 2 DWU)

Deze vervangende producten moeten:

  • onder dezelfde achtcijfercode van de gecombineerde nomenclatuur zijn ingedeeld;

  • dezelfde handelskwaliteit; en

  • dezelfde technische kenmerken hebben als de gebrekkige goederen indien deze de herstelling hadden ondergaan.

(artikel 261, lid 3 DWU)

Let op!

Naast het begrip “systeem uitwisselingsverkeer” bestaat het begrip “equivalente goederen”.

Equivalente goederen zijn niet-Uniegoederen die in plaats van onder de regeling passieve veredeling geplaatste goederen worden gebruikt of verwerkt (anders dan in het kader van herstelling). Er is dan geen sprake van het gebruik van het systeem uitwisselingsverkeer.

Zie voor informatie over equivalente goederen hoofdstuk 6 van dit onderdeel.

De vergunninghouder moet in zijn vergunning passieve veredeling toestemming hebben om gebruik te mogen maken van het systeem uitwisselingsverkeer.

Let op!

Een aanvraag voor een vergunning passieve veredeling kan op basis van een douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling in het vrije verkeer brengen worden gedaan wanneer een vergunning passieve veredeling is verleend en vervangende producten in het vrije verkeer worden gebracht met gebruikmaking van het systeem uitwisselingsverkeer, waarvoor die vergunning niet geldt. Een bestaande vergunning passieve veredeling wordt dan eenmalig uitgebreid met het gebruik van het systeem uitwisselingsverkeer.
(artikel 163, lid 1 letter e GVo.DWU)

Zie voor informatie over een vergunning op basis van een douaneaangifte voor het vrije verkeer hoofdstuk 3 van dit onderdeel.

In de volgende gevallen is het gebruik van het systeem uitwisselingsverkeer niet toegestaan:

  • wanneer de onder de regeling passieve veredeling geplaatste goederen vallen onder maatregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

  • wanneer de onder de regeling passieve veredeling geplaatste goederen vallen onder specifieke regelingen die op bepaalde voor de verwerking van landbouwproducten verkregen goederen van toepassing zijn;

  • passieve veredeling na actieve veredeling als bedoeld in artikel 258 DWU.

(artikel 169, lid 2 GVo.DWU)

Het systeem uitwisselingsverkeer mag niet worden gebruikt om de technische prestaties van de goederen te verbeteren.
(artikel 243 GVo.DWU)

Als de gebrekkige goederen voorafgaand aan de uitvoer zijn gebruikt, dan moeten de vervangende producten ook zijn gebruikt. Als de vervangende producten echter gratis worden geleverd, dan mag van deze voorwaarde worden afgeweken. De gratis levering moet dan hebben plaatsgevonden op grond van:

  • een contractuele of wettelijke garantieverplichting, of

  • een fabricagefout of materiaalfout.

(artikel 261, lid 4 DWU)

Bij de regeling passieve veredeling EX/IM is altijd een gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF) vereist. Zie voor informatie over gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF) bij passieve veredeling bijlage 2 van dit onderdeel.

Naar boven

7.2 Voorafgaande invoer van vervangende producten (IM/EX)

In dit geval is sprake van de invoer van vervangende producten voorafgaand aan de uitvoer van de gebrekkige Uniegoederen die zij vervangen. De vervangende producten (niet-Uniegoederen, bijvoorbeeld mobiele telefoons uit Zuid-Korea) worden eerst in het vrije verkeer gebracht. De Uniegoederen (defecte mobiele telefoons) worden daarna geplaatst onder de regeling passieve veredeling.

Let op!

De vergunning passieve veredeling moet geldig zijn op de datum van aanvaarding van de douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling in het vrije verkeer brengen van de vervangende producten.

De vergunning passieve veredeling hoeft niet geldig te zijn op de datum waarop de Uniegoederen onder de regeling passieve veredeling worden geplaatst.

In het geval van voorafgaande invoer van vervangende producten moet in de vergunning passieve veredeling de termijn worden opgenomen waarbinnen de Uniegoederen die door niet-Uniegoederen zijn vervangen onder de regeling passieve veredeling moeten worden geplaatst. Deze termijn mag niet langer zijn dan 2 maanden. Deze termijn gaat in op de datum van aanvaarding van de douaneaangifte voor het vrije verkeer van de vervangende producten.
(artikel 262, lid 1 en lid 2 DWU)

Op verzoek van de vergunninghouder kan de termijn worden verlengd in uitzonderlijke omstandigheden. De aanvraag moet worden voorzien van een uitgebreide motivering. Uit deze motivering moet duidelijk blijken waarom de aanvrager van mening is dat sprake is van een uitzonderlijk en gerechtvaardigd geval.
(artikel 262, lid 3 DWU)

In het geval van voorafgaande invoer van vervangende producten moet zekerheid worden gesteld voor het bedrag aan invoerrechten dat verschuldigd zou zijn indien de vervangen Uniegoederen niet (binnen de termijn) onder de regeling passieve veredeling worden geplaatst.
(artikel 262, lid 1 tweede alinea DWU)

Bij de regeling passieve veredeling IM/EX waarbij meer dan één lidstaat betrokken is, is een gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF) vereist. Zie voor informatie over gestandaardiseerde uitwisseling van inlichtingen (INF) bij passieve veredeling bijlage 2 van dit onderdeel.

Naar boven

7.3 Berekening invoerrechten bij in het vrije verkeer brengen

De bepalingen die van toepassing zouden zijn op de veredelingsproducten zijn eveneens van toepassing op de vervangende producten. Dit betekent dat de voorwaarden voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten bij in het vrije verkeer brengen van overeenkomstige toepassing zijn.
(artikel 261, lid 5 DWU)

Zie voor informatie over de berekening van invoerrechten bij in het vrije verkeer brengen hoofdstuk 9 van dit onderdeel.

Naar boven