Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

12.00.00 Plaatsing van goederen onder een douaneregeling

10 Wijzigingen

In dit hoofdstuk vindt u de mogelijkheid tot wijzigen van de aangifte op verzoek van de aangever.

Naar boven

10.1 Algemeen

Soms ontdekt een aangever zelf fouten in zijn aangifte. Hij kan ze gemakkelijk herstellen als de aangifte nog niet is aanvaard. Er is geen speciale toestemming voor nodig.

Na aanvaarding van de aangifte ligt dat anders. De aangever moet eerst een verzoek doen om de aangifte te wijzigen. In beginsel wordt de wijziging toegestaan, als de aangever aantoont dat dit terecht is.

In de volgende vier gevallen wordt de wijziging niet toegestaan:

  • door de wijziging heeft de aangifte betrekking op andere goederen (artikel 173 lid 1 DWU);

  • de aangever door de Douane op de hoogte is gebracht van het voornemen om de goederen fysiek te controleren;

  • de Douane heeft onjuistheden ontdekt;

  • de goederen zijn al vrijgegeven.

(artikel 173 lid 2 DWU)

Naar boven

10.2 Procedures, werkzaamheden van de Douane

10.2.1 Wijzigingen

Voor wijzigingen in aangiften voor communautair douanevervoer en carnets TIR zie de onderdelen 14.20.00 en 14.50.00 van dit Handboek.

Een verzoek tot wijziging wordt in AGS ingediend. AGS toetst of het kan worden toegestaan. Het is ook mogelijk om selectieprofielen toe te passen op de verzoeken om wijziging.

Het wijzigen van aangiften in AGS zal overigens niet vaak voorkomen. In veel gevallen is de aangifte al administratief afgedaan of heeft de aangever in ieder geval al bericht ontvangen dat de Douane de goederen gaat controleren. Het is, met andere woorden, in een geautomatiseerd aangifteproces uitzonderlijk om een wijziging door te voeren gezien de beperkingen die hiervoor zijn genoemd.

Naar boven

10.2.2 Wijzigingen na vrijgave

Na de vrijgave kan de aangever niet meer om een wijziging verzoeken op grond van artikel 173 lid 1 DWU. Toch kan er nog reden zijn de aangifte te willen wijzigen. Er kunnen nog steeds onvolkomenheden in de aangifte zitten. Artikel 173 lid 3 DWU biedt de mogelijkheid om aangiften te wijzigen nadat de goederen zijn vrijgegeven, zodat de aangever zijn verplichtingen inzake het plaatsen van de goederen onder de desbetreffende douaneregeling kan nakomen. Dat kan zelfs tot drie jaar na aanvaarding van de aangifte.

Let op!

Artikel 173, lid 3 DWU is geen kapstok om in alle gevallen een gedane douaneaangifte te wijzigen, maar is bedoeld om een mogelijkheid te geven een douaneaangifte te wijzigen na de vrijgave van de goederen als dat voor de desbetreffende douaneregeling noodzakelijk is.

Wanneer de aangever een dergelijke wijziging verzoekt, moet de Douane zijn verzoek beoordelen. Daarbij moet de Douane eerst nagaan of het nog wel mogelijk – en zinvol – is om de aangifte opnieuw te onderzoeken op de punten die de aangever noemt in zijn verzoek. Het volgende stappenschema kan daarbij gevolgd worden:

Stap 1: Is in de bewoording van het verzoek sprake van een verzoek om wijziging dan wel herziening ex artikel 173, lid 3 DWU? Zo nee, dan is dit schema niet van toepassing; zo ja ga naar stap 2

Stap 2: Gaat het om een verzoek om bijbetaling? Zo ja, maak een UTB op voor het desbetreffende bedrag, uiteraard na controle en het toepassen van artikel 22, lid 6 DWU (hoorprocedure). Zo nee, ga naar stap 3

Stap 3: Is sprake van een verzoek om terugbetaling/kwijtschelding? Zo ja, behandel het verzoek verder als verzoek om terugbetaling/kwijtschelding. Zo nee, ga naar stap 4.

Stap 4: Gaat het om een verzoek om wijziging na vrijgave van de goederen, zodat de aangever zijn verplichtingen inzake het plaatsen van de goederen onder de desbetreffende douaneregeling kan nakomen? Zo ja, neem dan het verzoek in behandeling. Zie voor voorbeelden van situaties die zijn bedoeld, bijlage 3. Besluit op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking, na toepassen van artikel 22, lid 6 DWU (hoorprocedure). Zo nee, ga naar stap 5.

Stap 5: Is het verzoek binnengekomen binnen zes weken na het doen van de aangifte? Zo ja, behandel het verzoek als een bezwaarschrift tegen de aangifte.

Stap 6: Een verzoek dat niet valt onder de stappen 2 t/m 5 kan niet worden gehonoreerd. Zie voor enkel voorbeelden bijlage 3. Wijs het verzoek af bij voor bezwaar vatbare beschikking, na het toepassen van artikel 22, lid 6 DWU (hoorprocedure)

Kan een verzoek tot wijziging na vrijgave van de goederen worden geaccepteerd? Dan onderzoekt de Douane de aangifte opnieuw en beoordeelt de gegrondheid van de argumenten van de aangever aan de hand van de meegedeelde gegevens.

Als uit dit heronderzoek blijkt dat de regels die voor de betrokken douaneregeling gelden, op grond van onjuiste of onvolledige gegevens zijn toegepast en dat de doelstellingen van de betrokken douaneregeling daardoor geen gevaar liepen, neemt de Douane, met inachtneming van de eventueel vastgestelde regels, de nodige maatregelen om een en ander recht te zetten. Daarbij wordt rekening gehouden met de nieuwe gegevens waarover de Douane dan beschikt.

Een verzoek om wijziging is geen zelfstandige extra rechtsingang naast de mogelijkheden van bezwaar en een verzoek om terugbetaling/kwijtschelding of boeking achteraf. De beschikking die volgt als resultaat van het beoordelen van het verzoek om wijziging, bijvoorbeeld het besluit om niet tot terugbetaling over te gaan, is dat wel.

Zie voor de specifieke regels over bezwaar onderdeel 32.00.00van dit Handboek en voor de specifieke bepalingen over terugbetaling/kwijtschelding onderdeel 31.00.00 van dit Handboek.
Tegen de beschikking die volgt op de beoordeling van het verzoek om terugbetaling/kwijtschelding of de uitnodiging tot betaling die volgt op de boeking achteraf of de beschikking die volgt op een andere te nemen maatregel is wel bezwaar mogelijk.

Naast de algemene regels over wijziging in deze paragraaf zijn in enkele onderdelen van het Handboek aanvullende specifieke regels opgenomen. Zie voor specifieke regels over wijziging en vertegenwoordiging, paragraaf 3.3 van onderdeel 2.00.00, van dit Handboek.
Zie voor specifieke regels over wijziging en kleine verschillen, onderdeel 14.20.00, van dit Handboek.

Naar boven