Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

14.20.00 Unie en Gemeenschappelijk Douanevervoer

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Niet-Uniegoederen kunnen binnen de Unie onder de douaneregeling douanevervoer worden geplaatst. Zo blijven deze goederen onder douanetoezicht.

(artikel 5 lid 16 letter b DWU)

Naar boven

1.2 Uniedouanevervoer- en gemeenschappelijk douanevervoer

Dit onderdeel beschrijft de standaardprocedure voor het doen van aangiften voor de regelingen:

 • Uniedouanevervoer. De wettelijke basis voor deze regeling vindt u in het DWU. De uitvoeringsbepalingen zijn verder uitgewerkt in de GVo. DWU en de UVo. DWU.

 • Gemeenschappelijk douanevervoer. Door de internationale overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer kunnen goederen worden vervoerd op het grondgebied van niet-Unielanden waarmee een overeenkomst is gesloten.

Waar in dit onderdeel staat 'Uniedouanevervoer', bedoelen we ook gemeenschappelijk douanevervoer. Het begrip Uniedouanevervoer in dit Handboek geldt, tenzij anders bepaald, voor zowel het interne Uniedouanevervoer als het extern Uniedouanevervoer.

Naar boven

1.3 Gebruik NCTS

Aangiften voor Unie- en gemeenschappelijk douanevervoer doet men met een op electronisch berichtenverkeer gebaseerd systeem: New Computerized Transit System (NCTS).
(artikel 6 lid 1 DWU en artikel 273 UVo. DWU)

Naar boven

1.4 Standaard en vereenvoudigde procedure

Het DWU, de GVo. DWU en de UVo. DWU maken onderscheid tussen de:

 • standaard aangifteprocedure en

 • vereenvoudigde aangifteprocedure, alleen voor bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen en voor het gebruik van de vereenvoudigingen een vergunning hebben.

De aangifteprocedures door vergunninghouders Toegelaten Afzender en Toegelaten Geadresseerde zijn beschreven in onderdeel 14.45.00 van dit Handboek.

Naar boven

1.5 Extern en Intern Uniedouanevervoer

1.5.1 Extern Uniedouanevervoer

De regeling extern Uniedouanevervoer maakt het vervoer mogelijk van:

 • niet-Uniegoederen van de ene plaats in de Unie naar een andere plaats in de Unie, zonder dat de goederen aan rechten bij invoer en andere belastingen of aan handelspolitieke maatregelen worden onderworpen. Extern Uniedouanevervoer is dus een schorsende regeling.

 • Uniegoederen met aanspraak op restitutie of waarvoor teruggaaf wordt gevraagd, die naar een EVA-land worden uitgevoerd of gebruikmaken van het grondgebied van een EVA-land.

Voorbeeld

Niet-Uniegoederen worden vervoerd van Schiphol naar Parijs. De douaneregeling extern Uniedouanevervoer is van toepassing.

Voorbeeld

Voor Uniegoederen doet men een aangifte ten uitvoer met aanspraak op restitutie. De goederen worden vervoerd naar Bern, Zwitserland.

De aangifte ten uitvoer wordt opgevolgd door een aangifte voor de regeling extern Uniedouanevervoer. Door het gedeeltelijk vervoeren over Zwitsers grondgebied (EVA-land) is de regeling Gemeenschappelijk douanevervoer van toepassing.

Naar boven

1.5.2 Intern Uniedouanevervoer

De regeling intern Uniedouanevervoer is bedoeld voor Uniegoederen. Onder deze regeling worden de goederen van een plaats in het douanegebied van de Unie naar een andere plaats in het douanegebied van de Unie via het grondgebied van een derde land vervoerd. De douanestatus wijzigt niet.
(zie ook onderdeel 14.00.00 van dit Handboek)
(artikel 227, lid 1 en lid 2 letter a DWU)

Voor het vervoer over het grondgebied van dit derde land geldt een internationale overeenkomst, de Overeenkomst Gemeenschappelijk douanevervoer. Zie paragraaf 1.2 van dit onderdeel.

Voorbeeld

Nederlandse bloemen worden via Zwitserland naar Italië vervoerd. Een aangever gebruikt de douaneregeling intern Uniedouanevervoer. De goederen hebben de douanestatus van Uniegoederen.

Met Zwitserland is de Overeenkomst Gemeenschappelijk douanevervoer afgesloten, waardoor de regeling Uniedouanevervoer gebruikt kan worden op Zwitsers grondgebied.

Naar boven

1.6 Vervoer van en naar gebieden met een bijzonder fiscaal regime

De regeling intern Uniedouanevervoer geldt ook als de toepassing daarvan uitdrukkelijk in een Unieregel wordt voorgeschreven.

Het vervoer van Uniegoederen tussen bijzondere fiscale gebieden en andere delen van het douanegebied van de Unie moet plaatsvinden met toepassing van de regeling intern Uniedouanevervoer. Door de gegevens die in het derde deelvak van vak 1 van de aangifte moet zijn vermeld (T2F) staat deze aangifte bekend als de aangifte T2F. Intern Uniedouanevervoer is het vervoer van en naar zogenaamde niet-fiscale gebieden binnen het douanegebied van de Unie, zoals bijvoorbeeld de Canarische eilanden.

(artikel 188 GVo. DWU)

Naar boven

1.7 Gemeenschappelijk Uniedouanevervoer

Tussen de Europese Unie en de EVA-landen, en tussen de Europese Unie en Servië, Turkije, Oekraïne, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk is een overeenkomst gesloten waarin de "gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer" is vastgelegd.

Let op!

Noord-Ierland blijft voor douanevervoer deel uitmaken van de Unie

Hierdoor is Uniedouanevervoer mogelijk tussen partijen die de overeenkomst hebben ondertekend.
Deze overeenkomst regelt het vervoer van goederen:

 • tussen de Unie en de landen die partij zijn bij de overeenkomst voor gemeenschappelijk douanevervoer

 • tussen de landen die partij zijn bij de overeenkomst voor gemeenschappelijk douanevervoer onderling

 • tussen twee landen van de Unie via een land dat partij is bij de overeenkomst voor gemeenschappelijk douanevervoer

De EVA-landen zijn:

 • de Republiek IJsland

 • het Koninkrijk Noorwegen

 • de Zwitserse Bondsstaat

 • het Vorstendom Liechtenstein

De Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer' staat in het boekwerk Wetgeving Douane, onderdeel 10.30.10. Bij het vervoer van goederen van en naar de bovenstaande landen gelden de regels als vastgelegd in de Overeenkomsten. De Unieregels voor douanevervoer zijn gelijk aan de in de Overeenkomsten vastgelegde regels.

Naar boven