Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

25.00.00 Terugkerende goederen

3 Andere goederen. Uitvoer uit andere lidstaat van de Unie en wederinvoer in Nederland

Voor andere goederen dan de in de paragrafen 2.1 tot en met 2. 8 genoemde goederen moet - als de uitvoer uit een andere lidstaat van de Unie heeft plaatsgevonden - de volgende informatie bij de wederinvoer worden overgelegd waaruit blijkt dat aan de vrijstelling van invoerrechten voor terugkerende goederen wordt voldaan:

 • een (kopie)exemplaar van de aangifte ten (weder)uitvoer; of

 • een door de douane afgegeven document met relevante uitvoeraangiftegegevens; of

 • een inlichtingenblad INF 3.

Ook kan gebruik worden gemaakt van een carnet ATA of een CPD/China-Taiwan carnet (zie bijlage 4).
(artikel 253, lid 2, UVo.DWU)

Naar boven

3.1 Aangifte voor het brengen in het vrije verkeer met overlegging van een aangifte ten uitvoer

Neem de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer van terugkerende goederen slechts in behandeling als daarbij de voor uitvoer afgetekende aangifte ten uitvoer wordt overgelegd of een door de douane afgegeven document met de relevante gegevens van die aangifte.

U voert dan de volgende werkzaamheden uit:

 1. Schrijf de weder ingevoerde goederen af van die aangifte ten uitvoer, nadat u zich heeft overtuigd van de identiteit van de goederen.

 2. Houd de aangifte ten uitvoer of het douanedocument achter en hecht deze aan de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer.

Als niet alle uitgevoerde goederen in het vrije verkeer worden gebracht, voert u de volgende werkzaamheden uit:

 1. Geef de aangifte ten uitvoer of het douanedocument, na de in punt 1 hiervoor genoemde afschrijving, aan de aangever terug.

 2. Vermeld op de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer de volgende aantekening: "Aangifte ten uitvoer afgeschreven en teruggegeven aan de aangever".

 3. Houd, indien van toepassing, bij het brengen in het vrije verkeer van de laatste partij de aangifte ten uitvoer of het douanedocument achter en hecht deze aan de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer.

(Artikel 253, lid 2, onder a, b en c UVo.DWU)

Naar boven

Naar boven

3.2 Aangifte voor het brengen in het vrije verkeer onder overlegging van een inlichtingenblad INF 3

Als u zich heeft overtuigd van de identiteit van de goederen, dan doet u het volgende:

 1. Vermeld in het vak "Wederinvoer" op de achterzijde van het inlichtingenblad INF 3 de datum en het nummer van de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer en het douanekantoor waar het is afgegeven.

  Als het INF 3 betrekking heeft op goederen waarvoor wel of geen formaliteiten zijn vervuld met het oog op het verkrijgen van restituties of van andere bedragen bij uitvoer in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, let er dan op dat op het INF 3 de verklaring is vermeld waaruit blijkt dat geen restituties of andere bedragen bij uitvoer zijn toegekend en ook niet later zullen worden toegekend.

  Deze verklaring op het INF 3 wordt opgesteld door autoriteiten in het land van uitvoer die bevoegd zijn tot het toekennen van dergelijke restituties of bedragen.

 2. Na de verificatie hecht u het origineel van het INF 3 aan de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer.

 3. Stuur de kopie van het INF 3 naar het douanekantoor van afgifte. Stuur de kopie naar het centrale verzendadres:

  Douane Nederland

  Postbus 3070

  6401 DN Heerlen

 4. Geef, als niet alle op het INF 3 vermelde goederen tegelijk worden wederingevoerd, het INF 3 aan de aangever terug na hierop de hoeveelheid wederingevoerde goederen te hebben afgeschreven.

 5. Op de aangifte voor het brengen in het vrije verkeer vermeldt u de aantekening: "Inlichtingenblad INF 3 nr. ...., afgegeven d.d. ..... te ....., afgeschreven en teruggegeven aan de aangever". Bij wederinvoer van het laatste gedeelte behandelt u het INF 3 als is voorgeschreven in punt 3 hiervoor.

(artikel 253, lid 2, onder d, UVo.DWU)

Naar boven

3.3 Aangifte voor het brengen in het vrije verkeer bij gebruik carnet ATA of een CPD/China-Taiwan-carnet

Goederen waarvoor bij de tijdelijke uitvoer een carnet ATA (of CPD/China-Taiwan carnet) is afgegeven, worden bij wederinvoer in Nederland aangegeven voor het brengen in het vrije verkeer door overlegging van het carnet ATA (of CPD/China-Taiwan carnet).

 1. Verifieer de gegevens die in de vakken A tot en met G van het deel "wederinvoer" van het carnet ATA (of CPD/China-Taiwan carnet) zijn opgenomen.

 2. Vul de strook en vak H van het deel "wederinvoer" in. Zet daarbij:

  • uw handtekening

  • een afdruk van uw naamstempel;

  • een afdruk van een metalen dienststempel.

 3. Boek het carnet ATA (of CPD/China-Taiwan carnet) in (de digitale versie van het) register
  IUD 6 of IUD 20

 4. Houd het deel "wederinvoer" achter en zend het naar het kantoor Zuivering te Heerlen.

 5. Geef het carnet ATA (of CPD/China-Taiwan carnet) terug aan belanghebbende.

(artikel 253, lid 2, UVo.DWU)

Naar boven