Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.03.00 Flora & Fauna

13 Risicobeheersing

13.1 Risicobeheersing

De Douane is een rechtshandhavingsorganisatie waarbij het Rechtshandhavingsmodel Douane (RMD) uitgangspunt is voor de wijze waarop de Douane invulling geeft aan haar taken. Dit geldt ook voor de taken die voortvloeien uit de Europese en nationale niet-fiscale wet- en regelgeving.

Het uitvoeren van controle en toezicht door de Douane berust op een aanpak van risicobeheersing. Risicobeheersing omvat alle samenhangende activiteiten gericht op het onderkennen, afdekken en zoveel mogelijk voorkomen van risico's, alsmede de evaluatie van de risicobevindingen.

De handhavingsactiviteiten van de Douane worden in principe uitgevoerd volgens het principe van de geïntegreerde douanecontrole. Dit betekent dat de Douane tijdens elke controle zowel fiscale als niet-fiscale handhavingsactiviteiten uitvoert.

Voor de gezamenlijke handhaving van de wet- en regelgeving op het gebied van Flora en Fauna wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld door de Douane, de NVWA en RVO. LNV levert hiervoor beleidsprioriteiten en risico-indicaties aan.

Naar boven

13.2 Generiek handhavingsniveau en de geïntegreerde controle

Het nagestreefde effect van de generieke rechtshandhaving is vooral preventief. Deze rechtshandhaving is in principe niet risicogericht. Het gaat om een zichtbare fysieke aanwezigheid van de Douane op belangrijke controlemomenten en rustpunten in het logistieke proces.

De handhavingsmaatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het realiseren van steekproefsgewijze controles, vaste controledichtheden en/of vaste aantallen controles.

Naar boven

13.3 Specifiek handhavingsniveau en risicogerichte controle

Het specifieke handhavingsniveau wordt bepaald door de risicoanalyse. De Douane, RVO, NVWA en het ministerie van LNV stellen jaarlijks vast welke bijzondere risico’s moeten worden afgedekt en welke handhavingsmaatregelen daartoe moeten worden getroffen.

Het specifieke handhavingsniveau wordt vastgelegd in het Uitvoeringsplan Flora en Fauna. Het Uitvoeringsplan Flora en Fauna wordt jaarlijks herzien en vastgesteld door het DLTC respectievelijk de afdeling Handhavingsbeleid (Douane Landelijk Kantoor) samen met NVWA, RVO en LNV.

Naar boven

13.4 DOU-IT

DOU-IT is een applicatie die het risicobeheersingsproces geautomatiseerd ondersteunt. De applicatie draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling en besluitvorming binnen de risicobeheersingsorganisatie. De applicatie voorziet in de mogelijkheid om nieuwe (risico)signalen van de Douane digitaal te verzenden naar de centrale postbus.

Elke douaneambtenaar is geautoriseerd om een risicosignaal in de DOU-IT in te brengen. Binnen DLTC worden de ontvangen risicosignalen over Flora en Fauna beoordeeld en veredeld tot een besluit over een eventuele controleopdracht. Ook draagt DLTC zorg voor monitoring en evaluatie van de controleopdrachten.

Naar boven