Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.04.00 Fytosanitair

1 Inleiding

De Unie wil zich beschermen tegen bedreigingen in de land- en tuinbouw door schadelijke organismen, afkomstig uit derde landen.

Wanneer in een derde land na een fytosanitaire controle is vastgesteld dat een zending voldoet aan de ‘gezondheidseisen’ van de Unie, geeft de bevoegde autoriteit van het derde land een fytosanitair certificaat af.

Let op!

Voor het toepassingsgebied voor de het Fytosanitair toezicht moeten enkele gebieden van de lidstaten als derde land beschouwd worden. Voor nadere omschrijving zie hoofdstuk 2.

De daarvoor bevoegde autoriteiten uit de lidstaten van de Unie voeren fytosanitaire controles uit op bepaalde planten en plantaardige producten uit derde landen.

Door deze controle in het land van oorsprong/herkomst en die in de Unie is er een redelijke mate van zekerheid dat de Unie beschermd is.

Naar boven

1.1 Convenant

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de fytosanitaire wetgeving.

De samenwerking tussen het ministerie van LNV en het ministerie van Financiën is vastgelegd in een convenant met bijlagen. Bijlage 6 gaat over de taak van de Douane voor het toezicht op fytosanitaire goederen.

Naar boven

1.2 Taak van de Douane

De Douane:

  • levert informatie over binnen te brengen zendingen aan de NVWA ten behoeve van haar fytosanitaire toezicht;

  • stelt aan de NVWA ruimte en middelen beschikbaar om de fytosanitaire controles te kunnen voorbereiden en uitvoeren;

  • bewaakt dat aangiften voor het vrije verkeer van fytosanitair controleplichtige goederen pas worden aanvaard c.q. worden vrijgegeven voor die douaneregeling nadat de goederen zijn goedgekeurd door de NVWA of één van de keuringsdiensten;
  • voert verpakkingshoutcontroles uit;

  • oefent fytosanitair toezicht uit op uit derde landen binnenkomende reizigers en hun bagage.

Naar boven