Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.03.00 Milieugevaarlijke stoffen

9 Vuurwerk

9.1 Inleiding

Vuurwerk is een verzamelnaam voor snel verbrandende, lichtgevende en vaak luid knallende stoffen in papieren hulzen. Vuurwerk wordt door particulieren en door deskundigen afgestoken tijdens de jaarwisseling en vuurwerkevenementen. Bij de jaarwisseling vallen er in Nederland door vuurwerk gemiddeld één tot drie doden en ruim 1000 gewonden. Bovendien ontstaat er grote materiële schade aan publieke eigendommen.

Doel van de wetgeving

Het doel van het Vuurwerkbesluit Wm is betere waarborgen te scheppen voor de bescherming van mens en milieu tegen mogelijk schadelijke effecten van vuurwerk. Het Vuurwerkbesluit maakt onderdeel uit van een aantal besluiten die zijn gegrond op de Wm In dit voorschrift vindt u instructies over de wijze waarop de Douane haar handhavingstaken op het onderdeel vuurwerk uitvoert.

Naar boven

9.2 Taak Douane bij vuurwerk

De Douane heeft een taak bij de douaneregeling brengen in het vrije verkeer (invoer). De Douane heeft geen taak voor vuurwerk dat zich in het vrije verkeer bevindt.

Naar boven

9.3 Voorwaarden bij invoer

Het vuurwerkbesluit geeft een aantal voorwaarden waaraan de invoer van vuurwerk moet voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op het product en op de melding aan de ILT.

Degene die vuurwerk binnen het grondgebied van Nederland brengt, moet zorgen (Vuurwerkbesluit, artikel 1.3.1):

 • dat op de verpakking de klasse is vermeld waarin het vuurwerk wordt ingedeeld op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Dit kunnen de volgende klassen zijn:

  • klasse 1.1G met het UN-nummer 0333

  • klasse 1.2G met het UN-nummer 0334

  • klasse 1.3G met het UN-nummer 0335

  • klasse 1.4G met het UN-nummer 0336

  • klasse 1.4S met het UN-nummer 0337

 • dat het vuurwerk vergezeld gaat van een schriftelijke verklaring waarin degene die het vuurwerk Nederland binnenbrengt, verklaart dat de aanduiding van de gevarenklasse overeenkomt met de eigenschappen van dat verpakte vuurwerk.

 • dat het vuurwerk en de verpakking voorzien zijn van een aanduiding 'Geschikt voor particulier gebruik', 'Niet geschikt voor particulier gebruik' of 'Intended for indoor use' en 'For professional use only'. Deze eis geldt niet als wordt aangetoond dat het betreffende vuurwerk binnen 48 uur weer buiten het grondgebied van Nederland zal worden gebracht.

 • dat de fabrikant op het vuurwerk en de verpakking een artikelnummer heeft vermeld ter identificatie van het vuurwerk en het productiejaar.

Meldingsplicht in- en uitvoer

Degene die vuurwerk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengt, is verplicht dit schriftelijk aan de ILT te melden (Vuurwerkbesluit Wm, artikel 1.3.2). Deze melding moet ten minste drie werkdagen voorafgaand aan het binnen of buiten Nederland brengen van vuurwerk worden gedaan. In de periode van 15 december tot 1 januari is het toegestaan om deze melding ten minste 24 uur van tevoren te doen.

Naar boven

9.4 Proces aangiftebehandeling en werkzaamheden

Als vuurwerk wordt aangegeven voor de douaneregeling brengen in het vrije verkeer gaat u als volgt te werk:

Brengen in het vrije verkeer

 1. Meld de zending aan de ILT als PDF bestand met de volgende informatie:

  • een screenprint de invoer aangifte

  • de factuur

  • de paklijst (indien aanwezig)

 2. Geef de zending niet vrij

  In afwachting van de terugmelding door de ILT of de VBV geeft u de voor het vrije verkeer aangegeven zending niet vrij.

 3. Wacht op de terugmelding van de ILT over het al of niet uitvoeren van een controle van de zending door de Vliegende Brigade Vuurwerk. Deze terugmelding vindt plaats binnen 2 uur na ontvangst van de douanemelding. In deze terugmelding geeft de ILT of de VBV aan of er al dan niet wordt overgegaan tot een fysieke controle van de gemelde zending.
  Als de ILT niet binnen 2 uur na uw melding terug heeft gemeld, geeft u zending vrij.

  Verschuiving van de fysieke controle is toegestaan.

 4. Werk de aangifte brengen in het vrije verkeer verder af en verleen toestemming tot wegvoering van de goederen als de ILT of de VBV:

  • schriftelijk heeft teruggemeld dat zij niet overgaat tot een controle

  • schriftelijk heeft teruggemeld dat zij de aangegeven zending vuurwerk fysiek heeft gecontroleerd en geen onregelmatigheden zijn geconstateerd

  • schriftelijk heeft teruggemeld dat zij de aangegeven zending vuurwerk fysiek heeft gecontroleerd en daarbij overgegaan is tot monsterneming. Ook in dit geval blijft de zending vuurwerk onder een toezichtprocedure van de VBV. De zending kan dan worden vrijgegeven.

  • schriftelijk heeft teruggemeld dat zij de aangegeven zending vuurwerk fysiek heeft gecontroleerd en daarbij onregelmatigheden heeft geconstateerd waarbij de importeur in de gelegenheid wordt gesteld om deze onregelmatigheden te herstellen. In dit geval blijft de zending vuurwerk onder een toezichtprocedure van de VBV. De zending kan dan worden vrijgegeven

De schriftelijke melding aan en de terugmelding door de ILT of de VBV voegt u in het dossier fysieke controle bij.

Naar boven

9.4.1 Melding aan de ILT

De Douane meldt elke zending vuurwerk die wordt aangegeven voor de douaneregeling brengen in het vrije verkeer aan de ILT. Deze melding beperkt zich niet alleen tot siervuurwerk, zoals dat is opgenomen in de GN-goederencode 3604 10, maar bevat ook pyrotechnische artikelen zoals vermeld in de GN-goederencode 3604 90.

Deze melding stelt de ILT in staat om te controleren of het met de douaneregeling brengen in het vrije verkeer aangegeven vuurwerk:

 • tijdig en juist is gemeld aan de ILT

 • het aangegeven vuurwerk voldoet aan de wettelijke eisen zoals de kwaliteit, classificatie, verpakking en etikettering. De Vliegende Brigade Vuurwerk (VBV) verricht deze fysieke controle.

Let op!

Wijze van melden

U legt de melding altijd vast in onderstaande web-applicatie van de ILT.

In verband met de administratieve afhandeling geldt dit ook buiten kantooruren en in het weekend- Daarnaast neemt u buiten kantooruren en tijdens weekend- en feestdagen tevens telefonisch contact op met de dienstdoende piketambtenaar van de Vliegende Brigade Vuurwerk (VBV) (06-11 32 75 17). Deze laat vervolgens weten hoe de melding verder wordt verwerkt

Naar boven

9.4.2 Verschuiving fysieke controle

Als de ILT of de VBV heeft teruggemeld dat er wordt overgegaan tot fysieke controle van de zending, dan vindt die controle overwegend plaats in het kader van een verschuiving fysieke controle. In paragraaf 6.2.4 en 6.2.7, van onderdeel 12.00.00 van het Handboek Douane, vindt u nadere instructies hierover.

De fysieke controle wordt verricht door de VBV. Deze controle kan inhouden dat de VBV ter plaatse controleert of er voldaan is aan de voorwaarden tot invoer van vuurwerk. Ook kan de VBV monsters nemen van de zending om te analyseren of het vuurwerk voldoet aan de nadere eisen die gesteld zijn aan consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk en theatervuurwerk.

Om er voor te zorgen dat de ambtenaar van fysiek toezicht en de VBV tegelijkertijd ter plekke aanwezig zijn deelt u -afhankelijk van het tijdstip- aan de aangever en de regiekamer het telefoonnummer mede van de ILT of de VBV:

 • maandag t/m vrijdag, tijdens kantooruren (8.30 en 16.30 uur) bij de ILT: (088) – 489 00 00

 • buiten kantooruren en tijdens weekend- en feestdagen:
  het mobiele telefoonnummer van de VBV 06 11 32 75 17

De aangever of de regiekamer is dan in staat om met het uitvoerende team fysiek toezicht en de VBV de datum en tijdstip van de fysieke controle af te spreken.

Naar boven

9.4.3 Afhandeling aangifte

De afhandeling van de aangifte brengen in het vrije verkeer, is afhankelijk van de terugmelding door de ILT of de VBV.

U werkt de aangifte brengen in het vrije verkeer verder af en verleent toestemming tot wegvoering van de goederen als de ILT of de VBV:

 • niet binnen 2 uur na ontvangst van de invoermelding aan het aangiftepunt heeft teruggemeld

 • schriftelijk heeft teruggemeld dat zij niet overgaat tot een controle

 • schriftelijk heeft teruggemeld dat zij de aangegeven zending vuurwerk fysiek heeft gecontroleerd en daarbij geen onregelmatig zijn geconstateerd

 • schriftelijk heeft teruggemeld dat zij de aangegeven zending vuurwerk fysiek heeft gecontroleerd en daarbij onregelmatigheden heeft geconstateerd waarbij de importeur in de gelegenheid wordt gesteld om deze onregelmatigheden te herstellen. In dit geval blijft de zending vuurwerk onder een toezichtprocedure van de VBV. De zending kan dan worden vrijgegeven

 • schriftelijk heeft teruggemeld dat zij de aangegeven zending vuurwerk fysiek heeft gecontroleerd en daarbij overgegaan is tot monsterneming. Ook in dit geval blijft de zending vuurwerk onder een toezichtprocedure van de VBV. De zending wordt vrijgegeven.

Voeg de schriftelijke melding en de terugmelding door de ILT of de VBV bij het dossier fysieke controle.

Naar boven

9.5 Proces fyiek toezicht en werkzaamheden

9.5.1 Fysiek toezicht in relatie met aangiftebehandeling

De Douane meldt elke zending vuurwerk die wordt aangegeven voor de regeling brengen in het vrije verkeer aan de ILT. Hierdoor wordt de VBV in de gelegenheid gesteld om de zending vuurwerk fysiek op te nemen. De ILT of de VBV meldt aan het aangiftepunt terug of er tot fysieke controle wordt overgegaan.

Om er voor te zorgen dat de ambtenaar van fysiek toezicht en de VBV tegelijkertijd ter plekke aanwezig zijn moet er een goede afstemming zijn tussen het opdrachtgevende team aangiftebehandeling, de aangever, het uitvoerende team fysiek toezicht en de VBV.

Tenzij de controleopdracht anders vermeldt, verricht u de volgende werkzaamheden.

Controleopdracht fysiek toezicht

 1. Verwijder de verzegeling.

 2. Houd toezicht op de fysieke controle door de VBV.

 3. Informeer de importeur dat de zending vuurwerk niet eerder wordt vrijgegeven dan nadat de VBV haar bevindingen van de fysieke controle schriftelijk heeft teruggemeld aan het team aangiftebehandeling

 4. Vermeld dit in het FYCO-formulier.

Naar boven

9.5.2 Geen taak vuurwerk in het vrije verkeer

De Douane heeft geen taak om bij ambulante controles toe te zien op het in Nederland binnenbrengen van vuurwerk. Indien u bij deze werkzaamheden vuurwerk aantreft waarvan u vermoedt dat er niet voldaan is aan de bepalingen van het Vuurwerkbesluit neemt u contact op met de boetefraudecoördinator en draagt de zaak over aan de politie.

Open geen primaire verpakkingen

Vuurwerk is een gevaarlijke stof en valt daardoor ook onder de regelgeving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS). Vanuit deze wetgeving heeft u als douaneambtenaar geen bevoegdheid verpakkingen te openen. Uw controle met betrekking tot de vereiste vermeldingen en aanduidingen beperkt zich dan ook tot de vermelding op de primaire verpakkingen (dozen en dergelijke).

Onregelmatigheden bij vuurwerk

Degene die vuurwerk binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengt, moet dit melden aan de ILT. De melding wordt ten minste drie werkdagen voorafgaand aan het binnen of buiten Nederland brengen van het vuurwerk worden gedaan (Vuurwerkbesluit Wapens en munitie, artikel 1.3.2).

Handelen in strijd met dit artikel is een milieudelict ingevolge de WED. De milieudelicten staan in alfabetische volgorde in artikel 1a Wed.

Naar boven

9.6 Proces klantbehandeling en werkzaamheden

Bij de domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen is via een vergunning toegestaan dat de aangifte voor brengen in het vrije verkeer wordt gedaan via inschrijving in de administratie van de vergunninghouder.

Periodiek - meestal maandelijks - wordt via een aanvullende aangifte kenbaar gemaakt welke goederen in deze periode via deze procedure in het vrije verkeer zijn gebracht. Bij de behandeling van de aanvullende (periodieke) aangifte moet u ook rekening houden met de mogelijkheid dat door de vergunninghouder vuurwerk wordt ingevoerd.

De Douane heeft met de ILT afgesproken dat elke zending vuurwerk die wordt aangegeven voor de regeling brengen in het vrije verkeer, gemeld wordt aan de ILT. Hierdoor wordt de VBV in de gelegenheid gesteld om de zending vuurwerk fysiek op te nemen. De ILT of de VBV meldt aan het aangiftepunt terug of er al dan niet tot fysieke controle wordt overgegaan.

Kennisgeving (meldingsplicht) van vergunninghouder

In de standaard voorwaarden en bepalingen bij de domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen is de zogenoemde passieve meldingsplicht opgenomen. Dit betekent dat de vergunninghouder toestemming heeft om de betreffende goederen weg te voeren zodra deze zijn ingeschreven in de administratie, tenzij in werkafspraken anders is opgenomen.

Als het goederenpakket van de vergunninghouder vuurwerk bevat, dan legt u als relatiebeheerder of klantcoördinator aan de vergunninghouder een actieve meldingsplicht op. Dat houdt in dat de goederen niet eerder mogen worden weggevoerd dan nadat de Douane in kennis is gesteld van de voorgenomen wegvoering van de goederen. De actieve meldingsplicht stelt de Douane in staat om de ILT over de voorgenomen invoer te informeren.

Naar boven

9.7 Uitvoer van vuurwerk

Op verzoek van de ILT verstrekt het Douane Informatiecentrum periodiek gegevens over vuurwerk dat is aangegeven voor de douaneregeling uitvoer.

Naar boven