Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.03.00 Milieugevaarlijke stoffen

12 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

12.1 Algemene uitgangspunten informatie-uitwisseling

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken. De Adw geeft een aanvulling op deze mogelijke gegevensuitwisseling met Nederlandse overheids- en semioverheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33, lid 3).

De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en deze instellingen nodig hebben om hun taak - waarop de Adw betrekking heeft - uit te voeren.

Het verstrekken van gegevens kan mondeling, schriftelijk of op een andere manier en is altijd kosteloos.

Het verstrekken van gegevens kan mondeling, schriftelijk of op een andere manier en is altijd kosteloos. In de diverse bijlagen van de Convenant met het Ministerie van I & M is opgenomen welke informatie de Douane aan de ILT verstrekt.

Meer informatie over het gebruik van gegevensuitwisseling vindt u in onderdeel 5.00.00 van het Handboek Douane.

Naar boven

12.2 DIC en wederzijdse bijstand

Het Belastingdienst/Douane Informatie Centrum vervult bij de informatie-uitwisseling een centrale rol. Dit betreft informatie-uitwisseling tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten in overeenstemming met de administratieve samenwerking zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 515/97.

Meer informatie over het gebruik van gegevensuitwisseling vindt u in onderdeel 5.00.00 van het Handboek Douane.

Naar boven

12.3 Contact opnemen met het KCC door de Douane

Vragen over milieuregelingen

Vragen kunt u stellen via het digitaal vragenformulier op de site van de ILT

Kies bij rubriek in het rol menu voor “risicovolle stoffen”

Melden van onregelmatigheden

Een zaak (mogelijke onregelmatigheid of overtreding) melden kunt u doen via het meldformulier van de ILT

Met dit formulier meldt u een (vermoedelijke) overtreding of een (wettelijke) uitwisseling van gegevens bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U maakt een melding van niet-conforme producten die niet voldoen aan wet- en regelgeving die onder de Markttoezicht Verordening 765/2009, de REACH-, de Kwik-, de PIC-verordening, de ozonlaagafbrekende stoffen (OAS) of de F-gassen-verordening vallen. De Markttoezicht Verordening is vanaf 1 juni 2021 Verordening 1020/2019.

De Douane gebruikt dit formulier voor het melden van een (vermoedelijke) overtreding van een bepaling uit:

• De Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (Rgseea) RoHS Richtlijn (EU) 2011/65.

• De REACH Verordening (EG) 1907/2006.

• De Kwik Verordening (EU) 2017/852.

• De PIC (Prior Informed Consent) Verordening (EU) nr. 649/2012.

Of een uitwisseling van gegevens van een bepaling uit de:

• Verordening ozonlaagafbrekende stoffen (OAS) (EG) nr. 1005/2009.

• Verordening gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) (EG) nr. 517/2014.

.

Adresgegevens

Internet: www.ilent.nl

Postadres
Ministerie I & W, KCC
Postbus 16191, ipc 525
2500 BD Den Haag

Bezoekadres
Koningskade 4
2596 AA Den Haag

Contact
Telefoon: (088) 489 00 00
E-mail: evoa@ilent.nl

Naar boven

12.4 Uitzonderingen

Controle RIN niet met Internet via KCC maar telefonisch met de CDIU
In de voetnoten CD 553, CD 544 en CD 554 staat vermeld dat u via internet moet nagaan of het RIN juist is. Met de ILT is afgesproken dat de Douane dat niet doet, maar de vraag dan voorlegt aan de CDIU.

Brandstoffen en vuurwerk
Voor brandstoffen en vuurwerk gelden andere regelingen. Zie in dit verband respectievelijk paragraaf 8.6.3 en paragraaf 9.4.1 van dit voorschrift.

Kernenergie
Voor kernenergie geldt dat u moet melden aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Zie hiervoor paragraaf 9.1 van het Handboek VGEM, onderdeel Kernenergiewet tekstnummer 40.02.00.

Afvalstoffen (EVOA)
Voor afvalstoffen (EVOA) geldt dat u altijd contact op moet nemen met de vraagbaak afvalstoffen van uw kantoor, deze legt verder contact met het KCC van de ILT. Zie in dit verband ook paragraaf 4.1.3 van het Handdoek VGEM onderdeel Overbrenging afvalstoffen tekstnummer 40.04.00.

Douanelaboratorium

Bezoekadres
Kingsfordweg 1
1043GN Amsterdam

Postadres
Postbus 58933
1040ED Amsterdam

Naar boven