Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.04.00 Overbrenging afvalstoffen (EVOA)

4 Taakverdeling

4.1 Taak Douane

De Douane houdt toezicht op de overbrenging van afvalstoffen die een niet-EU-status hebben. De Douane houdt ook toezicht op EU goederen die zijn aangegeven voor de douaneregeling uitvoer en daadwerkelijk de Unie uitgaan.

Voor afvalstoffen die een EU-status hebben en zich dus in het vrije verkeer van de Unie bevinden en waarvoor geen uitvoeraangifte is gedaan, heeft de Douane geen taak.

Controle driedagentermijn

Bij de overbrenging van de afvalstoffen, waarbij de kennisgevingsprocedure van toepassing is moet er drie werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke aanvang van de overbrenging aan de ILT, Afdeling EVOA Vergunningen worden gemeld. De Douane heeft hierbij een controletaak. De Douane controleert bij het KCC de naleving van deze verplichting tot melding.

Beperkte taak bij binnenbrengen in geval van doorvoer van afvalstoffen

Bij de daadwerkelijke overbrenging waarbij de afvalstoffen vanuit een derde land Nederland binnenkomen met als doel de wederuitvoer, heeft de Douane een beperkte taak. De controle op de uitvoer in het kader van de EVOA vindt plaats in de lidstaat waar de afvalstoffen ten uitvoer worden aangegeven. Controle op uitgaan kan wel plaats vinden. Eventuele controle door de Douane bij binnenbrengen en bij het uitgaan vindt alleen plaats op grond van een controleopdracht op basis van risicoanalyse.

Taak Douane bij uitvoer naar niet-OESO-land zonder controleprocedure

In dit geval is geen kennisgevings- en vervoersdocument verplicht maar moet er wel een bijlage VII-informatie bij de overbrenging naar een niet-OESO-land aanwezig zijn. Deze bijlage VII-informatie hoeft niet te worden overgelegd bij de aangifte. De aanwezigheid en inhoud van de bijlage VII-informatie wordt door de Douane alleen gecontroleerd als de zending in het kader van de EVOA fysiek wordt gecontroleerd.

Taak Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

De Douane oefent toezicht uit op de naleving van het Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (RAEE) in samenhang met toezicht op de naleving van de bepalingen van de EVOA. De taak om toezicht te houden op het vervoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en CFK- of HCFK-houdende koel- en vriesapparatuur hangt samen met de overbrenging van afvalstoffen en de controle op de EVOA.

Taak BIA/RIA

De Douane houdt toezicht op de EVOA van afvalstoffen die een niet-EU-status hebben of ten uitvoer worden aangegeven. Bij het uitvoeren van een fysieke controle voor de EVOA neemt u ook de controle op de naleving van BIA/RIA mee. Er wordt voor het toezicht op BIA/RIA geen nieuw controlemoment gecreëerd.

Geen inbeslagname afvalstoffen

De Douane neemt bij onregelmatigheden geen afvalstoffen in beslag. De afvoer van afval gebeurt op last van de Officier van Justitie onder de Wed of onder bestuursdwang van de ILT-inspectie.

Naar boven

4.1.1 Geen taak bij nationaal vervoer of intra-Unie verkeer van afvalstoffen

Als afvalstoffen met een EU-status binnen Nederland worden overgebracht, is de EVOA niet van toepassing maar de bepalingen van de Wet milieubeheer (Wm). De overbrenging van afvalstoffen vindt plaats op grond van nationale regelgeving onder geleide van een binnenlands begeleidingsdocument. Als u tijdens uw reguliere controlewerkzaamheden, bijvoorbeeld bij ambulant toezicht, een nationaal afvaltransport aantreft, heeft u daarin geen taak.

Naar boven

4.1.2 Controleacties in samenwerking met de ILT

De ILT kan de Douane via het DIC verzoeken mee te doen aan controleacties op afvalstoffentransporten. Ook in dat geval voert de Douane geen controles uit op de overbrenging van afvalstoffen met een EU-status maar alleen op overbrengingen van afvalstoffen die een directe relatie hebben met derde landen.

Dit zijn controles:

 • bij het binnenkomen

 • bij het uitgaan

 • bij het doen van aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling brengen in het vrije verkeer

 • bij het doen van een aangifte ten uitvoer

Naar boven

4.1.3 Taak van de vraagbaak Afvalstoffen

De Douane maakt voor het toezicht op de naleving van de afvalstoffen wetgeving gebruik van de vraagbaak Afvalstoffen. Deze specialist wordt opgeleid en periodiek bijgeschoold onder verantwoordelijkheid van SSO O&P;

BelastingdienstAcademie; team Douane.

De belangrijkste taken van de vraagbaak Afvalstoffen zijn:

 • aanspreekpunt zijn voor en het verlenen van ondersteuning aan de collega’s van de processen fysiek toezicht, aangiftebehandeling en klantbehandeling

 • het overdragen van kennis aan de collega’s

 • het ondersteunen van de Risicobeheerorganisatie

 • het voorleggen van beleidsmatige kwesties, rechts- en helpdeskvragen aan de VACO VGEM van de regio

 • als deskundig intermediair op operationeel niveau contact onderhouden met de ILT

 • het melden van alle geconstateerde vermoedelijke overtredingen aan het

  KCC
 • het gezamenlijk met de controlerend ambtenaar opmaken van een proces-verbaal waarmee een zaak wordt overgedragen aan de ILT

 • het gezamenlijk met de controlerend ambtenaar opmaken van een proces-verbaal voor onregelmatigheden waarin de Douane deze zelfstandig afdoet

 • het ondersteunen van, danwel de daadwerkelijke fysieke controle.

 • het in overleg en op aanwijzingen van de ILT ondersteunen met het nemen van indicatieve monsters

Bij specifieke vragen of problemen die de vraagbaak Afvalstoffen aan het KCC voorlegt, informeert hij ook de VACO VGEM erover en ook over het gegeven antwoord.

Naar boven

4.1.4 Taakverdeling afdoen onregelmatigheden

De vraagbaak Afvalstoffen wordt altijd betrokken bij de constatering van vermoedelijke onregelmatigheden en meldt alle geconstateerde vermoedelijke overtredingen terstond aan het KCC.

Vanuit het KCC wordt contact gelegd met de regionale ILT. De inspecteur van de ILT besluit of de vraagbaak Afvalstoffen de zaak in strafrechtelijke zin afdoet of dat de zaak wordt overgedragen aan de ILT.

Complexe zaken worden door de ILT overgenomen. De vraagbaak Afvalstoffen maakt in dat geval een proces-verbaal op waarmee de zaak wordt overgedragen. De ILT informeert de vraagbaak Afvalstoffen over de wijze van afhandeling en de uiteindelijke resultaten daarvan.

De Douane treedt niet bestuursrechtelijk op

De Douane treedt niet bestuursrechtelijk op bij de handhaving van de EVOA, de RAEE en BIA/RIA. Dit betekent dus dat u geen afvaltransporten terugzendt of laat overladen in een ander vervoersmiddel als u een vermoedelijke overtreding constateert.

Naar boven

4.2 Taak ILT

De ILT is verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van de EVOA en zorgt voor de inbreng van deskundigheid door het KCC en de ILT.

De Douane heeft geen verantwoordelijkheid bij de terugneemprocedure van afvalstoffen. Als afvalstoffen teruggevoerd moeten worden, gebeurt dit op last en onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de ILT.

Naar boven

4.2.1 KCC

Het komt voor dat niet altijd duidelijk is of de aangegeven goederen afvalstoffen zijn. In dat geval neemt de Douane daarover geen beslissing. Alleen de ILT is bevoegd daarover te beslissen. Vragen over afvalstoffen worden daarom altijd via de vraagbaak Afvalstoffen voorgelegd aan het KCC

De vraagbaak Afvalstoffen meldt alle geconstateerde vermoedelijke overtredingen terstond aan het KCC. Vanuit het KCC wordt contact gelegd met de ILT voor de strafrechtelijke afdoening.

Als u bij de controle vermoedt dat u met een niet genoemde afvalstof van doen heeft, neemt u contact op met de vraagbaak Afvalstoffen. De indeling van deze afvalstoffen is aan veranderingen onderhevig. De vraagbaak Afvalstoffen neemt altijd contact op met het KCC. Het KCC beslist over de uiteindelijke indeling.

Als het noodzakelijk is om Bijlage V van de EVOA te raadplegen, neemt de vraagbaak Afvalstoffen - in verband met de complexiteit van de (sub)lijsten van bijlage V - bij twijfel contact op met het KCC. Het KCC neemt de beslissing over de indeling van de afvalstoffen en de te volgen procedure.

Naar boven

4.2.2 Taak van de ILT

De minister van I & W is verantwoordelijk voor handhaving van de EVOA. Deze taak is gemandateerd aan de inspecteurs van de ILT. Op deze Inspectie is een aantal medewerkers belast met de handhaving van de EVOA.

De ILT heeft een inspanningsverplichting om altijd bereikbaar te zijn voor ad-hoczaken.

In geval van illegale overbrenging moet de ILT vaststellen wie daarvoor verantwoordelijk is. De Douane heeft geen taak bij het vaststellen van de verantwoordelijke en het herstel van de situatie.

Naar boven

4.2.3 ILT / Afdeling EVOA Vergunningen

Op 1 januari 2013 heeft de ILT een aantal vergunningverlenende taken over van Agentschap NL overgenomen. Het gaat om de vergunningen voor EVOA.

De ILT / Afdeling EVOA Vergunningen/besluiten voert de procedures voor de EVOA uit. Daar moet de kennisgeving worden gedaan. Ten aanzien van de EVOA voert zij de volgende taken uit:

 • administratieve afhandeling van kennisgevingen

 • beleidsuitspraken ten aanzien van afvalstoffen, bijproducten, einde-afvalfase , nuttige toepassing of verwijdering en indeling van de afvalstoffen

De ILT / Afdeling EVOA Vergunningen/besluiten gaat voor het verlenen van de goedkeuring voor de overbrenging van afvalstoffen na of

 • de inrichting van de ontvanger geschikt is voor de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen

 • de verwijdering of nuttige toepassing kan gebeuren zonder gevaar voor de volksgezondheid of het milieu

 • de verwijdering of nuttige toepassing niet kan gebeuren in een inrichting in de Gemeenschap (zelfverzorgingsbeginsel)

Nadere informatie over ILT / Afdeling EVOA Vergunningen voor de EVOA vindt u hier.

Naar boven