Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

40.03.00 Milieugevaarlijke stoffen

2 Begripsbepalingen en wetgeving

2.1 Begripsbepalingen

Begrip

Omschrijving

Acc. 92

Formulier mededeling uitslag monsteronderzoek.

Adw

Algemene douanewet.

Annex XVII

Bijlage XVII van de REACH-Verordening waarin de normering voor de verbodsbepalingen ter zake van bepaalde stoffen en producten is vastgesteld.

BOA-besluit

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2022

BOAS

Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen.

BOHB

Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen 1989.

BUVIUGCS

Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen milieubeheer.

Broeikas gassen

Voor de toepassing van dit voorschrift is dit begrip beperkt tot stoffen zoals genoemd in artikel 2 punten 1 tm 5 van de Verordening 517/2014.

Cadmiumhoudende producten

Voorwerpen en componenten die niet voldoen aan de norm zoals vermeld in punt 23 van
Bijlage XVII van de REACH-Verordening (méér dan 100 mg/kg cadmium).

CAS-nummer

CAS Registry Number is een éénduidig getal voor iedere bekende chemische stof. De nummers worden uitgegeven door de Chemical-Abstract-Service.

CDIU

Douane / Centrale dienst in- en uitvoer

Cfk

Chloorfluorkoolstoffen; zij bevatten geen waterstof (H). Het zijn de gereguleerde stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, groep I, van de Ozonverordening met inbegrip van de isomeren ervan.

Chemische stoffen

Bepaalde gevaarlijke chemische stoffen, preparaten en artikelen die zijn opgenomen in bijlage I en bijlage V van de PIC-Verordening.

DFB

Applicatie Douane Fraude Bestand.

DIC

Belastingdienst/Douane Informatiecentrum.

DWU

Douanewetboek van de Unie, Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van De Raad tot vaststelling van het douanewetboek van 9 oktober 2013.

EAN

Export Authorisation Number.

EU

Europese Unie.

EER

Europese Economische Ruimte. De landen van de EU, IJsland, het vorstendom Liechtenstein en Noorwegen.

Exporteur in de zin van de PIC-Verordening

De natuurlijke of rechtspersoon namens wie een aangifte ten uitvoer wordt gedaan: degene die op het tijdstip van de aangifte houder is van de uitvoerovereenkomst of - indien er geen uitvoerovereenkomst is gesloten of indien de houder van de overeenkomst niet in eigen naam handelt - degene die bevoegd is te beslissen over verzending van de chemische stof..

EZK

Ministerie van Economische zaken en klimaat.

Gereguleerde stoffen

De stoffen die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Ozonverordening.

Gvo.DWU

Gedelegeerde handelingen van Verordening 2015/2446

F-Gassen

Gefluoreerde broeikasgassen en andere stoffen zoals genoemd in artikel 2 punten 1 tm 5 van de Verordening 517/2014.

Halonen

Fluor-, chloor- en broomhoudende koolwaterstoffen.

De gereguleerde stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, groep III van de Ozonverordening met inbegrip van de isomeren ervan.

Hcfk

Chloorfluorkoolstoffen (ook wel zachte cfk’s genoemd); zij bevatten naast chloor- en fluoratomen nog één of meer waterstof atomen (H).

De gereguleerde stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, groep VIII van de Ozonverordening, met inbegrip van de isomeren ervan.

I & W

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

ILT

Inspectie leefomgeving en transport.

Importeur in de zin van de PIC-Verordening

De natuurlijke of rechtspersoon die op het tijdstip van de invoer naar het douanegebied van de Europese Gemeenschap de geconsigneerde is voor de chemische stof.

Importeur in de zin van de REACH-Verordening

Een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor de invoer verantwoordelijk is (REACH-Verordening, artikel 3 lid 11).

IUD 18

Aanvraagformulier monsteronderzoek.

Kwik-Verordening

Verordening (EG) Nr. 2017/852betreffende het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels.

KCC

Klant en contact center van de ILT (voorheen MIC).

Minister

De Minister van Infrastructuur en Milieu.

Nationale instantie

B/CDIU.

OAS

Ozonlaag afbrekende stoffen

Ozonverordening

Verordening 1005/2009 betreffende de Ozonlaag afbrekende stoffen.

PIC-procedure

Procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming ( Prior Informed Consent)

PIC-Verordening

Verordening 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

REACH-Verordening

Verordening 1907/2006 betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

Regeling (RoHS) apparatuur

Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

RIN

Registratie Identificatie Nummer.

RoHS-Richtlijn

Richtlijn 2011/65 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

UN-nummer

UN-nummer of stofidentificatienummer is een getal van vier cijfers dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport.

VBV

Vliegende Brigade Vuurwerk, een samenwerkingsverband tussen de ILT, en de KLPD.

Wed

Wet op de economische delicten.

Wlv

Wet inzake de luchtverontreiniging 1970.

Wm

Wet milieubeheer.

WVGS

Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Naar boven

2.2 Wetgeving

De minister is bevoegd om voor bepaalde stoffen en preparaten nadere regels te stellen (Wm, artikel 9.2.2.1 en 9.3.3).

Dit is gebeurd - voor zover voor de Douane van belang - in de besluiten en regelingen die betrekking hebben op:

Niet altijd van toepassing

De wetgeving met betrekking aantal milieugevaarlijke stoffen is niet van toepassing op bepaalde stoffen of preparaten als op grond van andere wetgeving regels bestaan (Wm, artikel 22.1). Het gaat bijvoorbeeld om de wetten die worden behandeld in de volgende voorschriften:

  • geneesmiddelen

  • kernenergie

  • vervoer gevaarlijke stoffen

  • Het in de handel brengen van elektrische en elektronische apparatuur, met inbegrip van kabels en reserveonderdelen voor het repareren, het hergebruiken, het aanpassen van de functionele aspecten of het verbeteren van de capaciteit ervan, is verboden indien deze in bijlage II van richtlijn nr. 2011/65/EU opgenomen stoffen bevat, waarbij in een homogeen materiaal de in bedoelde bijlage II genoemde maximale concentratiewaarden worden overschreden

Naar boven