Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.03.00 Opiumwet

2 Begripsbepalingen en wetgeving

2.1 Begripsbepalingen

Dit voorschrift gebruikt de terminologie uit de DWU en de Algemene douanewet en worden de in de tabel genoemde begrippen, definities en afkortingen gehanteerd.

Begrip

Omschrijving

Adw

Algemene douanewet

Beleidsregels opiumwetontheffingen

Beleidsregels voor de beslissing op aanvragen voor opiumwetontheffingen (Staatscourant 9 januari 2003, nr. 6)

Besluit

Opiumwetbesluit

Besluit BOA

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2022

BFC

Boetefraude coördinator

DIC

Belastingdienst/Douane Informatie Centrum

DWU

Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

FIOD

Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

GVo.DWU

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/2446 tot aanvulling van de DWU met nadere regels van enkele bepalingen van de DWU

IGJ

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De helpdeskfunctie is centraal belegd.

Opiumwet

Opiumwet

Opiumwetmiddelen

Middelen genoemd in de bij de Opiumwet behorende Lijst I en Lijst II

Regeling

De Uitvoeringsregeling Opiumwet

UVo.DWU

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2447 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van de DWU

VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WvSr

Wetboek van strafrecht

WvSv

Wetboek van strafvordering

Naar boven

2.2 Wetgeving

Drugsbestrijding is een internationale aangelegenheid. Daarom wordt er op internationaal niveau samengewerkt en zijn er verschillende internationale verdragen gesloten waarbij ook Nederland partij is. De Opiumwet is mede gebaseerd op de verplichtingen die uit de internationale verdragen voortkomen.

Internationale verdragen

Op internationaal niveau zijn twee verdragen gesloten om toezicht te houden op het maken van en het bereiden en handelen in opiumwetmiddelen:

  • Het op 30 maart 1961 in New York gesloten Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (Trb. 1963, 81), zoals gewijzigd bij het op 25 maart 1972 te Genève tot stand gekomen Protocol (Trb. 1987, 90).

  • Het op 21 februari 1971 in Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake psychotrope stoffen (Trb. 1989, 129).

De internationale verdragen worden in dit voorschrift niet behandeld, omdat de verplichtingen uit deze verdragen zijn opgenomen in de Opiumwet.

De nationale wetgeving

De nationale wetgeving bestaat uit:

Het Opiumwetbesluit en de Uitvoeringsregeling Opiumwet worden in dit voorschrift alleen genoemd als ze belangrijk zijn voor de uitleg van de Opiumwet.

Naar boven