Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.03.00 Opiumwet

10 Informatie-uitwisseling en adresgegevens

10.1 Gegevensuitwisseling

De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken (DWU, artikel 12). De Adw geeft een aanvulling op deze mogelijke gegevensuitwisseling met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33, lid 3). De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en deze instellingen nodig hebben om hun taak - waarop de Adw betrekking heeft - uit te voeren.

Het verstrekken van gegevens kan mondeling, schriftelijk of op een andere manier en is altijd kosteloos. In de bijlage inzake de samenwerking op het gebied van de Opiumwet met het beleidsverantwoordelijke ministerie is opgenomen welke informatie de Douane aan een andere handhavende organisatie verstrekt.

Naar boven

10.2 Informatieverstrekking bij opsporing

Naar boven

10.3 Wederzijdse bijstand

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 515/97 over de wederzijdse bijstand en administratieve samenwerking geven de voorwaarden aan voor de wederzijdse bijstand. Het Douane Informatie Centrum (DIC) vervult een centrale rol bij de informatie-uitwisseling tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten.

Naar boven

10.4 Internationale verzoeken om bijstand

Als Nederlandse (opsporings)instanties moeten meewerken aan een verzoek van een buitenlandse douanedienst, dan overleggen politie, FIOD en/of de Douane wie het onderzoek daadwerkelijk gaat uitvoeren.

De resultaten van het onderzoek door de Nederlandse instantie worden doorgegeven aan de buitenlandse instantie door het Douane informatiecentrum (DIC) (zie: Voorschrift Wederzijdse Bijstand Douane, 1.00.00.)

Naar boven

10.5 Optreden als getuige in het buitenland

Een buitenlandse gerechtelijke instantie kan een douaneambtenaar oproepen als getuige of getuige-deskundige om een verklaring af te leggen in een strafzaak over opiumwetmiddelen. Dit verzoek moet worden voorgelegd aan het hoofd van de FIOD (zie: Voorschrift Wederzijdse Bijstand Douane, 3.5.5).

Naar boven

10.6 Bezoek van buitenlandse instanties

Het komt voor dat in verband met aangelegenheden betreffende opiumwetmiddelen, buitenlandse douane-, politie- of militaire ambtenaren een bezoek (willen) brengen aan de Nederlandse Douane. Contacten hierover moeten in eerste instantie lopen via de Boete-fraude-coördinator/contactambtenaar van het douanekantoor.

Naar boven

10.7 Adresgegevens

IGJ

De IGJ heeft een centraal meldpunt: (088) 120 5000.

Locatie Den Haag (Hoofdinspectie)

Bezoekadres:

Postadres:

Stadsplateau 1

Postbus 2518

3521 AZ Utrecht

6401DA Heerlen

tel.: (088) 120 5000/

Email: meldpunt@igj.nl

FIOD

Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst/kantoor Utrecht

Bezoekadres:

Postadres:

Bernadottelaan 13-15

Postbus 19266

3501 DG Utrecht

3501 DG Utrecht

tel: (030) 295 76 00

fax: (030) 295 77 00

Douane Laboratorium

Douane Laboratorium

Bezoekadres:

Postadres:

Kingsfordweg 1

Postbus 58933

1043 GN Amsterdam

1040 ED Amsterdam

tel: (088) 153 82 00

fax: (088) 153 98 20

Douane Informatiecentrum

Douane Informatiecentrum

Bezoekadres:

Postadres:

Laan op Zuid 391

Douane/Regiokantoor Rotterdam Rijnmond

3072 DB Rotterdam

Douane Informatiecentrum

Postbus 3070

tel: (088) 151 44 95

6401 DN Heerlen

fax: (088) 151 44 09

Naar boven