Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.03.00 Opiumwet

1 Inleiding

1.1 Doel van het voorschrift

De Douane één van de instanties die toezicht houdt op de naleving van de Opiumwet. In dit voorschrift leest u welke taken de Douane heeft en hoe de Douane die taken uitvoert.

Doel en belang van de Opiumwet

Drugsgebruik is over de hele wereld een groot maatschappelijk probleem. Burgers ondervinden in hun omgeving regelmatig de gevolgen van het gebruik van verdovende middelen, vooral van harddrugs. Bijkomend probleem is dat de handel in drugs (meestal) in handen is van de georganiseerde misdaad. De strijd tegen de handel in verdovende middelen heeft politiek gezien een hoge prioriteit. Het doel van de Opiumwet is onder andere het regelen en toezicht houden op het legale internationale handelsverkeer van drugs.

Naar boven

1.2 Convenant

Drie ministeries zijn samen verantwoordelijk voor het Nederlandse drugsbeleid:

  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) coördineert het Nederlandse drugsbeleid en is verantwoordelijk voor het preventie- en hulpverleningsbeleid. Het drugsbeleid is erop gericht de vraag naar drugs te verminderen door actieve zorg en preventie, het aanbod van drugs te verminderen door bestrijding van georganiseerde criminaliteit en het verminderen van overlast door handhaving van openbare orde. VWS is verder verantwoordelijk voor het verlenen van ontheffingen en het voldoen aan bepaalde internationale verdragsverplichtingen.

  • Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de handhaving (opsporing, vervolging en criminaliteitsbestrijding).

  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor aangelegenheden op het gebied van lokaal bestuur en politie.

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het drugsbeleid. Drugsgerelateerde problematiek in Nederland wordt namelijk vooral gezien wordt als een gezondheidsrisico.

Het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën houden samen toezicht op de handhaving van de Opiumwet door de Douane. Zij hebben hiervoor een convenant gesloten. In een bijlage van deze convenantis de samenwerking en de taak van de Douane bij het toezicht op de handhaving van de Opiumwet nader uitgewerkt. In dit voorschrift is deze bijlage uitgewerkt tot instructies.

Naar boven

1.3 Taak van de Douane

De Douane heeft als taak toezicht te houden op de naleving van de Opiumwet en de bestrijding van drugssmokkel. In eerste instantie is dit een controlerende taak. De Douane controleert of er opiumwetontheffingen voor de legale in- en uitvoer van opiumwetmiddelen aanwezig zijn en of deze ontheffingen juist zijn.

De taak van de Douane beperkt zich tot de controle op goederen die onder douanetoezicht staan. De Douane controleert dus alleen tijdens de reguliere douanewerkzaamheden bij in-, uit- en doorvoer.

Daarnaast heeft de Douane een beperkte opsporende taak bij de illegale handel van opiumwetmiddelen voor zover deze opsporing te maken heeft met de normale douanewerkzaamheden.

Meer informatie vindt u in het onderdeel Taak Douane.

Naar boven