Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.03.00 Opiumwet

4 Taakverdeling

4.1 Taak Douane

Op het gebied van het toezicht op de naleving van de Opiumwet en de bestrijding van drugssmokkel heeft de Douane een taak.

In eerste instantie is dit een controlerende taak op de aanwezigheid en juistheid van de over te leggen opiumwetontheffingen voor de legale in- en uitvoer van opiumwetmiddelen.

Het ontheffingenstelsel is van toepassing op alle verzendingen van Opiumwetmiddelen. Zowel voor verzendingen van en naar landen buiten de Unie, als op verzendingen van en naar andere lidstaten moet een opiumwetontheffing zijn afgegeven. De Douane oefent geen toezicht uit op het verkeer van Uniegoederen binnen de Unie. Bij het toezicht op de opiumwetontheffingen voor het verkeer binnen de Unie heeft de Douane slechts bij uitzondering een taak bij een eventuele ambulante douanecontrole.

De Opiumwet richt zich op het grondgebied van Nederland. De douanecontroles die voortvloeien uit deze toezichtstaak worden alleen uitgeoefend in het kader van het formaliteitenstelsel van de douane-unie. De taak van de Douane bij de handhaving van de Opiumwet is dus in principe beperkt tot de controle op goederen die onder douanetoezicht staan. Anders gezegd: controle tijdens de reguliere douanewerkzaamheden bij in- en uit en doorvoer.

De controles worden ingesteld vanaf het binnenbrengen in de Unie en op enig moment daarna, zolang de goederen onder douanetoezicht staan. Ook worden controles ingesteld vanaf het moment van de uitvoeraangifte tot aan het uitgaan uit de Unie.

Daarnaast heeft de Douane een beperkte opsporende taak in de illegale drugshandel voor zover die opsporing te maken heeft met de normale douanewerkzaamheden.

Naar boven

4.2 Taak FIOD

In het algemeen geldt het uitgangspunt dat de Douane bij het aantreffen van of het vermoeden van illegaal vervoer van opiumwetmiddelen, de zaak overdraagt aan de FIOD. In het overleg tussen de contactambtenaar, de FIOD en het plaatselijk Openbaar Ministerie zijn daarover door de douanekantoren lokaal nadere afspraken tot stand gekomen.

Geringe hoeveelheid (vermoedelijke) opiumwetmiddelen

Als bij een controle een ‘geringe’ hoeveelheid (vermoedelijke) opiumwetmiddelen wordt aangetroffen waarbij sprake is van het in bezit hebben, die een door het OM vastgestelde hoeveelheid niet overschrijdt, wordt deze door de Douane toch meteen in beslag genomen.

Geringe hoeveelheden worden afgehandeld volgens regionale afspraken van het BFC-cluster van de betreffende douaneregio, vaak in overleg met het (lokale) OM.

Overschrijding van de geringe hoeveelheid (vermoedelijke) opiumwetmiddelen

Als meer dan een geringe hoeveelheid (vermoedelijke) opiumwetmiddelen wordt aangetroffen, wordt in principe in overleg met de FIOD, de zaak aan hen overgedragen.

Ook kan het zijn dat deze zaken kunnen worden afgehandeld volgens regionale afspraken van het BFC-cluster van de betreffende douaneregio, vaak in overleg met het (lokale) OM.

Naar boven

4.3 Taak Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Voor opiumwetmiddelen waarbij de formaliteiten van de opiumwetontheffingen zijn geschonden is de IGJ eerste aanspreekpunt. Dit geldt ook voor opiumwetmiddelen die volgens de Geneesmiddelenwet een geneesmiddel zijn.

Als u vragen heeft over opiumwetontheffingen of geneesmiddelen, dan kunt u terecht bij de centrale helpdesk van de IGJ.

Naar boven

4.4 Taak Douane Laboratorium

Heeft u vragen over de samenstelling van goederen, dan kunt u contact opnemen met het Douane Laboratorium.

Bij het aantreffen van (vermoedelijke) opiumwetmiddelen kan een monster worden genomen en een monsteranalyse worden uitgevoerd door het Douane Laboratorium. Maak van deze optie gebruik als de testkit niet gebruikt kan worden of als de testkit mogelijk onjuiste resultaten oplevert.

Bijvoorbeeld: sommige geneesmiddelen en andere chemische verbindingen kunnen ook positief reageren op de cocaïnetest. Zo ook kan een postieve kleurreactie worden gemaskeerd door bepaalde toevoegingen aan een middel dat onder de Opiumwet valt.

De goederen worden niet vrijgegeven zolang het laboratoriumonderzoek loopt.

Naar boven

4.5 Bijzondere handhavingsafspraken

Ter bestrijding van overtredingen van de Opiumwet bestaan op verschillende plaatsen speciale samenwerkingsverbanden tussen de Douane, het OM en/of andere opsporingsdiensten, zoals de Hit and run container (Harc)-teams. Voor deze samenwerkingsverbanden zijn lokaal bijzondere handhavingsafspraken gemaakt.

Naar boven