Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.03.00 Flora & Fauna

4 Taakverdeling

4.1 Taak Douane

De Douane controleert op de naleving van de wetgeving over beschermde en verboden dier- en plantensoorten. Bij het goederenverkeer tussen de Unie en derde landen controleert de Douane op naleving van die wetgeving:

 • bij binnenbrengen in de Unie

 • bij het verlaten van de Unie (uitgaan)

 • bij het kiezen van een douanebestemming (bijvoorbeeld opslag in een entrepot of extern douanevervoer)

Als de Douane levende of dode dieren, levende of dode planten, delen of producten van dieren en planten, eieren of nesten aantreft, kan het zijn dat er sprake is van beschermde of verboden dier- of plantensoorten. De Douane stelt vast of het inderdaad gaat om (producten van) beschermde of verboden soorten.

Behandelen documenten

De Douane behandelt de documenten die worden overgelegd bij het binnen en buiten de Unie of Nederland brengen.

Geen taak bij Unie goederen

De handhaving van de wetgeving over beschermde en verboden dier- en plantensoorten die zich in het vrije verkeer van de Unie bevinden, is een taak van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie. De Douane heeft hier dus geen taak.

Naar boven

4.1.1 Taak vraagbaak Flora en fauna

De vraagbaak Flora en fauna (verder vraagbaak) is bij de Douane de deskundige op het gebied van Flora en fauna. Determineren (bepalen) van de soorten (specimens) is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de vraagbaak. De vraagbaak is hiervoor opgeleid en wordt regelmatig bijgeschoold.

De vraagbaak vormt ook de verbinding tussen de Douane en andere deskundigen en handhavingspartners. Alleen de vraagbaak neemt contact op met:

 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

 • de RvO/CITES-Bureau

 • de RvO/team IBG

 • de RvO/Cluster Bestuursrechtelijke Handhaving

 • De BFC-CA-er

 • Douane Laboratorium

Proces-verbaal of Rapport van bevindingen: altijd een vraagbaak inschakelen

Als de Douane voor een onregelmatigheid betreffende de OW een proces-verbaal of een rapport van bevindingen opmaakt, moet daar een door de vraagbaak opgemaakt proces-verbaal van determinatie worden bijgevoegd. Zonder dit proces-verbaal van determinatie neemt het OM het proces-verbaal niet in behandeling.

Ook bij bestuursrechtelijke handhaving moet altijd een vraagbaak worden ingeschakeld voor het opmaken van een proces-verbaal van determinatie.

Overzicht taken vraagbaak

De vraagbaak Flora en fauna heeft de volgende taken:

 • determineren (bepalen) van de soorten

 • vaststellen of het een beschermde of verboden soort betreft

 • vaststellen of een verbod van toepassing is

 • vaststellen of een uitzondering

  van toepassing is
 • opmaken van een proces-verbaal van determinatie en zo nodig ondersteunen van collega's bij het opmaken van processen-verbaal (van overdracht)

 • afhandelen van onregelmatigheden;
 • aanspreekpunt zijn voor en het verlenen van ondersteuning aan de collega's van de processen fysiek toezicht, aangiftebehandeling en klantmanagement

 • intermediair zijn tussen de Douane en de NVWA, de RvO en het OM bij het handhaven van de OW (bijvoorbeeld voor het navraag doen bij RVO.nl/BH over documenten);

 • kennisoverdracht

 • het voorleggen van beleidsmatige kwesties, rechtsvragen en helpdeskvragen aan de Revaco (regionaal vakgebiedcoördinator) VGEM van de regio;

 • handhaving voorzien van informatie voor de totstandkoming van selectieprofielen en controleplannen. Dit kan onder meer door middel van DOU-it.
Hulpmiddelen Vraagbaak
 • Cites ID Manuals, uitgegeven door het Cites-secretariaat in Genève, die op de internetsite van de CITES zijn te raadplegen;

 • Het programma EU-Twix (risicodatabase en een overzicht van inbeslaggenomen specimen);
 • Het Douane Laboratorium;
 • Species+, een website die uitgebreide informatie biedt over wereldwijd beschermde soorten. Om veilig te kunnen werken moeten fysieke controles volgens bepaalde procedures worden uitgevoerd. Daarbij is het verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Meer informatie vindt u in het onderdeel Veiligheid en gezondheid.
Naar boven

4.1.2 Taak BFC-CA-er

Binnen een aantal douanekantoren heeft het OM afspraken gemaakt met de BFC-CA-er over de wijze van afdoening van strafbare feiten op grond van de OW.

De BFC-CA-er is ook verantwoordelijk voor het aanmelden bij het OM en het verstrekken van de informatie aan RVO in het geval van bestuursrechtelijke handhaving.

Naar boven

4.1.3 Taak Douane Laboratorium

Als de vraagbaak niet zelfstandig en/of in overleg met de NVWA tot een juiste determinatie kan komen, kan de hulp worden ingeroepen van derden. Deze derden worden ingeschakeld door het Douane Laboratorium. In eerste instantie zal het Douane Laboratorium zelf proberen te determineren. Bij het inschakelen van een derde kan het advies van een vraagbaak worden gevraagd. De vraagbaak weet vanuit zijn/haar expertise mogelijk waar de determinatie het beste kan worden uitgevoerd.

Let op!

Het inschakelen van een derde kan tot hoge kosten leiden, het is daarom niet toegestaan een derde in te schakelen zonder tussenkomst van het Douane Laboratorium.
Naar boven

4.2 Taak andere diensten

NVWA
De NVWA is belast met de controle en opsporing van overtredingen van de OW. De NVWA neemt de opsporing over bij complexe zaken (onregelmatigheden) die de Douane constateert en handhaaft de OW in het binnenland.

NVWA klantcontactcentrum
Het NVWA klantcontactcentrum (KCC) is de ingang voor medehandhavers. Met alle vragen over regelgeving, praktische handhaving en vergunningen kunt u hier terecht. Dit contact loopt via de vraagbaak. Het KCC zal de vraagbaak doorverbinden naar een inspecteur die materiedeskundig is.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/CITES-bureau 
Het CITES-bureau is de administratieve instantie die de aanvragen beoordeelt betreffende CITES beschermde specimen,  die CITES vergunningen afgeeft, die rapportages verzorgt over de handel in beschermde diersoorten en die adviezen vraagt aan de wetenschappelijke CITES autoriteit.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Team Vergunningen Natuur
Team Vergunningen Natuur van RVO verzorgt de ontheffingen in het kader van de Verordening Invasieve uitheemse soorten.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Cluster Bestuursrechtelijke Handhaving OW
De afdeling Bestuursrechtelijke Handhaving zorgt voor de bestuursrechtelijke handhaving van de OW. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Bij geconstateerde overtredingen kan volgens de convenantafspraken door de vraagbaak contact worden opgenomen met de afdeling bestuursrechtelijke handhaving van de RVO om de overtreding aan te melden.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/team IBG 
In beslag of in bewaring genomen dieren, planten en producten worden overgedragen aan het Team IBG. Het team neemt de goederen zelf in opslag of zorgt voor plaatsing bij andere opslaglocaties, zoals bijvoorbeeld een dierentuin of Hortus Botanicus.

 

Naar boven