Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

20.03.00 Flora & Fauna

6 Uitzonderingen beschermde soorten CITES-Basisverordening

Dit hoofdstuk behandelt de uitzonderingen op de verboden van artikel 11.93 en artikel 11.96 BAL voor specimens van beschermde dier- en plantensoorten.

Naar boven

6.1 Overzicht uitzonderingen

Mogelijke uitzonderingen op de verboden

Voldoen aan uitzonderingsbepalingen

De uitzonderingen gelden als is voldaan aan de bepalingen in de Basisverordening en de Uitvoeringsverordening. Voor bijna alle uitzonderingen is overlegging van een document vereist.

 

 

In het onderdeel Vergunningen, certificaten, kennisgevingen en etiketten worden de toepasselijke bepalingen behandeld voor de aanvraag, afgifte, vorm, inhoud, overlegging en geldigheid en het gebruik van de documenten.

Let op!

Op (producten van) dieren kan veterinaire wetgeving van toepassing zijn; op (producten van) planten kan fytosanitaire wetgeving van toepassing zijn. Zie ook het onderdeel Afhandeling onregelmatigheden en samenloop.
Naar boven

6.2 Uitzonderingen binnenbrengen in de Unie

Voor specimens van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in bijlage A, B, C of D Basisverordening is een uitzondering mogelijk op het verbod op het:

 1. Binnen het grondgebied van de Unie brengen

 2. Vervoer naar de plaats van bestemming na binnenbrengen in de Unie (nog niet in het vrije verkeer)

AD 1: Voorwaarden uitzonderingen binnenbrengen

De uitzondering geldt als:

 1. De specimens de Unie binnenkomen op

  een aangewezen Douanekantoor (Basisverordening, artikel 12 en OR, artikel 4.38) en
 2. Op dat kantoor de vereiste documenten zijn overgelegd voor soorten genoemd in bijlage A, B, C of D (Basisverordening, artikel 4)

 3. Die documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden en bepalingen.

AD 2: Binnenbrengen via een andere lidstaat

De uitzondering is ook van toepassing als specimens in een andere lidstaat de Unie binnenkomen en voor Nederland zijn bestemd. In dat geval moeten de vereiste documenten zijn overgelegd op een aangewezen douanekantoor in die lidstaat van binnenkomst.

Voorwaarden uitzondering vervoer na binnenbrengen (nog niet in het vrije verkeer)

 • Voor soorten uit bijlage A geldt een uitzondering op het verbod op het vervoeren als de specimens rechtmatig de Unie zijn binnengekomen en nog niet in het vrije verkeer zijn gebracht. .

  • De uitzondering wordt aangetoond met het gele exemplaar van de invoervergunning of met een per dier afgegeven EU-certificaat. Voor gekweekte planten is geen EU-certificaat vereist.

 • Voor soorten uit bijlagen B, C en D geldt een uitzondering op het verbod op het vervoeren als de specimens rechtmatig de Unie zijn binnengekomen.

  • De uitzondering wordt voor bijlage B aangetoond door het overleggen van overdrachtsverklaringen met daarop het nummer van de invoervergunning en gegevens van verkoper en eventueel koper. Er is een verplichting om de documenten aan te leveren. Het niet aanleveren van die documenten is een overtreding.

  • De uitzondering wordt ook voor soorten van bijlage C aangetoond door het overleggen van overdrachtsverklaringen met daarop het nummer van de invoervergunning en de gegevens van verkoper en eventueel koper in het geval het land van herkomst de specimen zelf op bijlage C heeft geplaatst. Er is een verplichting om de documenten aan te leveren. Het niet aanleveren van die documenten is een overtreding.
   • In het geval het land van herkomst de specimen niet zelf op bijlage C heeft geplaatst, kan volstaan worden met een kennisgeving van invoer.

  • De uitzondering wordt aangetoond voor soorten van bijlage D door het overleggen van de kennisgeving van invoer.

Naar boven

6.2.1 Vereiste documenten voor uitzonderingen op verbod van binnenbrengen soorten bijlagen A en B

Om in aanmerking te komen voor de uitzondering op het verbod op het binnen het grondgebied van de Unie brengen van specimens van beschermde dier- of plantensoorten genoemd in bijlagen A of B Basisverordening is vereist:

In plaats van deze documenten is het ook mogelijk een van de onderstaande documenten te overleggen:

 • Een certificaat voor reizende tentoonstelling (Travelling Exhibition Certificate of TEC). Dit certificaat kan dienen voor specimens die deel uitmaken van reizende tentoonstellingen.

 • Een certificaat van persoonlijk eigendom (Personal Ownership Certificate of PET). Dit certificaat kan dienen voor levende dieren die rechtmatig eigendom zijn van een natuurlijk persoon en om persoonlijke niet-commerciële reden worden gehouden.

 • Een Certificaat van monsterverzameling.

  Dit certificaat dient voor een monsterverzameling van dode specimens van in gevangenschap geboren en gefokte diersoorten of kunstmatig gekweekte plantensoorten als de verzameling wordt begeleid door een carnet ATA.
 • Een muziekinstrumentencertificaat (Musical Instrument Certificate of MIC). Dit certificaat dient voor de niet-commerciële grensoverschrijdende overbrenging van muziekinstrumenten met het oog op onder meer persoonlijk gebruik, optredens, producties (opnames), uitzendingen, onderwijs, tentoonstellingen of wedstrijden.

Naar boven

6.2.2 Vereiste documenten soorten bijlage C

Om in aanmerking te komen voor uitzondering op het verbod op het binnen het grondgebied van de Unie brengen van specimens van beschermde dier- of plantensoorten genoemd in bijlage C Basisverordening is vereist:

In plaats van deze documenten kan ook een certificaat voor reizende tentoonstelling, een certificaat van persoonlijk eigendom, een certificaat van monsterverzameling (als de verzameling wordt begeleid door een carnet ATA) of een muziekinstrumentencertificaat worden overgelegd.

Naar boven

6.2.3 Vereiste documenten soorten bijlage D

Om in aanmerking te komen voor uitzondering op het verbod op het binnen het grondgebied van de Unie brengen van specimens van beschermde dier- of plantensoorten genoemd in bijlage D Basisverordening, is alleen een kennisgeving van invoer vereist. Een kennisgeving van invoer wordt door de belanghebbende zelf ingevuld.

Naar boven

6.3 Uitzonderingen doorvoer

Voor specimens van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlagen van de Basisverordening is uitzondering mogelijk op het overleggen van verplichte documenten voor binnenbrengen in de Unie wanneer sprake is van doorvoer.

Voorwaarden uitzondering

De uitzondering geldt als:

 • sprake is van doorvoer in de zin van de Basisverordening: het vervoeren van specimens tussen twee punten buiten de Unie via het grondgebied van de Unie, naar een met name genoemde consignataris en zonder andere onderbrekingen van de reis dan die welke bij deze vorm van vervoer onvermijdelijk zijn (Basisverordening, artikel 2, letter v);

 • de specimens de Unie binnenkomen op een aangewezen douanekantoor (Basisverordening, artikel 12)

 • de belanghebbende een geldige uitvoervergunning of geldig wederuitvoercertificaat kan overleggen, afgegeven in het derde land van uitvoer wederuitvoer (Basisverordening, artikel 7, lid 2) voor:

  • specimens van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in bijlage A van de Basisverordening
   of

  • voor specimens van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in bijlage B van de Basisverordening met de toevoeging (I) of (II)

 • in de vergunning of het certificaat een derde land als bestemming is vermeld.

Bij de doorvoer van specimens genoemd in bijlage B zonder de toevoeging (II) en voor specimens genoemd in bijlage C of D is de overlegging van deze documenten niet vereist.

Naar boven

6.4 Uitzonderingen vervoer in Nederland

Voor specimens van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlagen van de Basisverordening is uitzondering mogelijk op het verbod op het vervoer in Nederland.

De Douane houdt geen toezicht op specimens die zich in het vrije verkeer van de Unie bevinden. Dat is een taak van de NVWA en de politie. Bij een redelijk vermoeden van een strafbaar feit ten aanzien van specimens die zich in het vrije verkeer bevinden, kan de BFC-CA-er besluiten om te melden bij de NVWA of aangifte te doen.

Naar boven

6.5 Uitzonderingen uitvoer en wederuitvoer

Voor specimens van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlagen van de Basisverordening is bij uitvoer en wederuitvoer uitzondering mogelijk op het verbod op het:

 • binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen

 • vervoer in Nederland met het oog op de uitvoer of wederuitvoer

De vrijstelling is van toepassing op specimens die vanuit Nederland of vanuit een andere lidstaat via Nederland buiten het grondgebied van de Unie worden gebracht.

Voorwaarden vrijstelling uitvoer of wederuitvoer

De uitzondering geldt als:

 • de formaliteiten voor uitvoer of wederuitvoer van de specimens worden vervuld op een

  aangewezen douanekantoor (OR, artikel 4.38);
 • (vooraf)

  op dat kantoor de vereiste documenten zijn overgelegd voor de specimens van soorten genoemd in bijlagen A, B of C Basisverordening.

Vereiste documenten soorten bijlagen A, B en C

Om in aanmerking te komen voor de uitzondering op het verbod op het binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen van specimens genoemd in bijlage A, B of C (Basisverordening, artikel 5, lid 1 en lid 4) is vereist:

 • Bij uitvoer of wederuitvoer uit Nederland: een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat die of dat voldoet aan de gestelde voorwaarden en bepalingen.

 • Bij uitvoer of wederuitvoer vanuit een andere lidstaat via Nederland: een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat die/dat voldoet aan de gestelde voorwaarden en bepalingen.

 • Een fytosanitair certificaat dat voldoet aan de gestelde voorwaarden en bepalingen (Uitvoeringsverordening, artikel 17).

In plaats van deze documenten kunnen de volgende certificaten worden overgelegd:

Voorwaarden uitzondering vervoer vóór uitvoer of wederuitvoer

Er zijn documenten vereist om in aanmerking te komen voor de uitzondering op het verbod op het vervoer met het oog op de uitvoer of wederuitvoer van specimens van:

 • beschermde dier- of plantensoorten genoemd in bijlage A van de

  Basisverordening
 • beschermde dier- en plantensoorten genoemd in bijlagen B of C van de Basisverordening

Hiervoor dienen documenten die zijn vereist voor de uitvoer of de wederuitvoer.

Geen documenten soorten bijlage D

Er zijn geen documenten vereist voor de uitvoer of de wederuitvoer en het vervoer van specimens van soorten genoemd in bijlage D.

Naar boven

6.6 Uitzonderingen persoonlijke bezittingen of huisraad

Voor dode specimens genoemd in de bijlagen van de Basisverordening, die tot de persoonlijke bezittingen of huisraad behoren, is vrijstelling mogelijk van het verbod op het:

 • binnen het grondgebied van Nederland brengen en het vervoer binnen Nederland

 • buiten het grondgebied van Nederland brengen en het vervoer binnen Nederland.

Naar boven

6.6.1 Binnenbrengen en vervoer persoonlijke bezittingen of huisraad

Algemene voorwaarden uitzondering
De vrijstelling van het verbod op het binnen het grondgebied van Nederland brengen en het vervoer binnen Nederland voor dode specimens (met inbegrip van jachttrofeeën) die onder persoonlijke bezittingen of huisraad vallen, geldt als de specimens:

 • de Unie binnenkomen op een

  aangewezen douanekantoor (OR, artikel 4.38);
 • voldoen aan de algemene bepalingen (Uitvoeringsverordening artikel 57).
  De specimens:

  • mogen niet met commerciële bedoelingen de Unie worden binnengebracht of vervoerd
   en moeten

  • deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers uit derde landen
   of

  • deel uitmaken van persoonlijke bezittingen van natuurlijke personen die, komende vanuit een derde land, verhuizen naar de EU
   of

  • jachttrofeeën zijn die door een reiziger zijn verworven en op een latere datum worden ingevoerd.
   Voor jachttrofeeën geldt dat deze door de reiziger zelf moeten zijn bejaagd. Als iemand in een derde land gaat jagen, mag hij het dier dat hij zelf gejaagd heeft als persoonlijke bezitting of huisraad mee terugnemen, of indien het specimen bijvoorbeeld nog moet worden geprepareerd later invoeren. Binnenbrengen vindt hiermee plaats door of namens de jager.

Specifieke bepalingen vrijstelling dode specimens bijlage A

Als wordt voldaan aan de algemene voorwaarden geldt de uitzondering voor dode specimens van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in bijlage A Basisverordening die onder persoonlijke bezittingen of huisraad vallen voor:

 • Reizigers en bemanningsleden van vliegtuigen en schepen, die geacht worden hun normale verblijfplaats niet in de Unie te hebben. Er is alleen een uitvoervergunning van het land buiten de Unie nodig als nationale wetgeving van dat land het vereist. De controle op deze eis wordt door het land van uitvoer gedaan.

 • Het opnieuw binnenbrengen (wederinvoer) in de Unie door een gewoonlijk in de Unie verblijvende persoon. De vrijstelling geldt als belanghebbende één van de volgende documenten overlegt (Uitvoeringsverordening, artikel 57, lid 4):

  • een door de Douane in de Unie geviseerde "kopie voor de houder" van een eerder gebruikte communautaire invoervergunning of uitvoervergunning
   of

  • een (door de Douane in een derde land geviseerde) kopie van in een derde land afgegeven uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat
   of

  • een bewijs dat de specimens in de Unie zijn verworven (bijvoorbeeld een factuur of een ontvangstbevestiging)
   of

  • een invoervergunning (afgegeven door het EU-land van bestemming)

Eerste keer binnenbrengen: geen uitzondering dode specimens bijlage A

De uitzondering voor persoonlijke bezittingen of huisraad is niet mogelijk voor dode specimens van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in bijlage A Basisverordening die voor de eerste keer worden binnengebracht in de Unie door een gewoonlijk in de Unie verblijvende persoon of een persoon die zich daar gaat vestigen (Uitvoeringsverordening, artikel 57, lid 2). In deze gevallen moeten een uitvoervergunning en een invoervergunning worden overgelegd.

Specifieke bepalingen uitzondering dode specimens bijlage B

Als wordt voldaan aan de algemene voorwaarden geldt de uitzondering voor dode specimens van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in bijlage B Basisverordening die onder persoonlijke bezittingen of huisraad vallen:

 • Voor reizigers en bemanningsleden van vliegtuigen en schepen

  die geacht worden hun normale verblijfplaats niet in de Unie te hebben. Er zijn geen documenten vereist. Dit geldt zolang de specimens niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of cadeau worden gegeven en zolang de specimens in de persoonlijke bagage respectievelijk persoonlijke bezittingen worden vervoerd. Er is alleen een uitvoervergunning van het land buiten de Unie nodig als nationale wetgeving van dat land dit vereist. De controle op deze eis wordt door het land van uitvoer gedaan
 • Bij de eerste keer binnenbrengen in de Unie door een persoon die zich gaat vestigen in de Unie is een uitvoervergunning afgegeven door het land van oorsprong van het specimen nodig

 • Bij de eerste keer binnenbrengen in de Unie door een gewoonlijk in de Unie verblijvende persoon geldt de uitzondering als belanghebbende het origineel en een kopie voor de houder van een in een derde land afgegeven uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat overlegt (Uitvoeringsverordening, artikel 57, lid 3). Let op: voor jachttrofeeën van specimen opgenomen in bijlage XIII van de Uitvoeringsverordening geldt dat er wel een invoervergunning nodig is

 • Bij het opnieuw binnenbrengen in de Unie door een gewoonlijk in de Unie verblijvende persoon geldt de uitzondering als de belanghebbende één van de volgende documenten overlegt (Uitvoeringsverordening, artikel 57, lid 4):

Bij het binnenbrengen in de Unie door een gewoonlijk in de Unie verblijvende persoon is de overlegging van documenten niet vereist voor (Uitvoeringsverordening, artikel 57 lid 5):

 • maximaal 125 gram kaviaar van steursoorten (Acipenseriformes spp.) per persoon in recipiënten die individueel zijn gemerkt met niet-herbruikbare etiketten in overeenstemming met artikel 66 lid 6 CITES-Uitvoeringsverordening

 • ten hoogste drie "rainsticks" van Cactacea spp. (cactussen) per persoon

 • ten hoogste vier dode, bewerkte specimens van Crocodylia spp. per persoon (kaaimannen, krokodillen en alligators) met uitzondering van vlees en jachttrofeeën

 • ten hoogste drie schelpen van Strombus gigas (karko of roze vleugelhoorn) per persoon

 • ten hoogste vier dode specimens van Hippocampus (zeepaardjes) per persoon

 • ten hoogste drie specimens schelpen van Tridacnidae (doopvontschelpen) per persoon, in totaal niet meer dan 3 kg, waarbij een specimen één intacte schelp of twee bij elkaar passende helften kan omvatten

 • specimens van agarhout (Aquilaria spp. en Gyrinops spp.): ten hoogste één kg houtspaanders, 24 ml olie en twee reeksen kralen of gebedskettingen (of twee halskettingen of armbanden) per persoon.

Komen er hoeveelheden binnen die groter zijn dan de aangegeven uitzondering, dan is een document nodig voor het gedeelte wat boven de uitzondering aanwezig is.

Bij traditionele Chinese medicijnen staan meestal de ingrediënten vermeldt op de verpakking, maar geen aantallen. Je kunt dus niet nagaan welk gedeelte eventueel binnen een uitzondering valt en of de persoon voldoet aan de uitzondering. Uitgangspunt blijft in deze gevallen dat het verboden is te handelen in strijd met de Basisverordening en Uitvoeringsverordening (BAL, artikel 11.93) en dat documenten vereist zijn.

Uitzondering dode specimens bijlagen C en D

Als wordt voldaan aan de algemene voorwaarden, geldt de uitzondering voor dode specimens van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in bijlage C of D Basisverordening die onder persoonlijke bezittingen of huisraad vallen. Er zijn geen documenten vereist. De uitzondering geldt voor iedere reiziger ongeacht de normale verblijfplaats.

Normale verblijfplaats bemanningslid schip

Een bemanningslid met een niet-Unie-nationaliteit die meer dan 185 dagen per jaar aan boord verblijft van een onder een vlag van een lidstaat van de Unie varend schip, wordt aangemerkt als een "gewoonlijk in de Unie verblijvend persoon".

Tabel overzicht uitzonderingen persoonlijke bezittingen en huisraad

Alleen van toepassing voor dode specimen van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlagen van de Basisverordening die:

Dieren en planten

Reiziger met normale verblijfplaats in Unie

Vestiging van normale verblijfplaats in Unie

Reiziger met normale verblijfplaats niet in Unie

Dode specimens Bijlage A

Eerste keer binnen-brengen in de Unie: uitzondering niet van toepassing.

Opnieuw binnen-brengen in de Unie, dan uitzondering van toepassing met:

 • door Douane geviseerde “kopie voor houder” van eerder gebruikte communautaire invoer- of uitvoer-vergunning of

 • kopie van in derde land afgegeven uitvoervergunning of wederuitvoer-certificaat of

 • een bewijs dat de specimens in de Unie zijn verwor-ven.

Eerste keer binnen-brengen in de Unie: uitzondering niet van toepassing.

Uitzondering: uitvoerver-gunning van land buiten EU nodig als nationale wetgeving daar dat eist, anders geen documenten.

Dode specimens Bijlage B:

 • 125 gram kaviaar

 • drie "rainsticks" van cactussen

 • vier bewerkte specimens van kaaiman, krokodil of alligator

 • drie schelpen van karko of roze vleugelhoorn

 • vier dode specimens van zeepaardjes

 • drie specimens schelpen van doopvontschelpen, max 3 kg, 2 passende helften is een specimen

 • specimens van agarhout: ten hoogste één kg houtspaanders, 24 ml olie en twee reeksen kralen of gebedskettingen (of twee halskettingen of armbanden) per persoon.

Uitzondering: geen documenten vereist

Uitzondering: geen documenten vereist

Uitzondering: geen documenten vereist

Dode specimens Bijlage B overige

Eerste keer binnen-brengen in de Unie: uitzondering met origineel en kopie van in derde land afgegeven uitvoer-vergunning of wederuit-voercertificaat. Voor jachttrofeeen van specimen genoemd in bijlage XIII van de Uitvoeringsverordening is een invoervergunning nodig.

Opnieuw binnen-brengen in de Unie, dan uitzondering van toepassing met:

 • door Douane geviseerde “kopie voor houder” van eerder gebruikte communautaire invoer- of uitvoer-vergunning of

 • kopie van in derde land afgegeven uitvoervergunning of wederuitvoer-certificaat of

 • een bewijs dat de specimens in de Unie zijn verwor-ven.

Uitzondering: geen documenten vereist. Voor jachttrofeeen van specimen genoemd in bijlage XIII van de Uitvoeringsverordening is een invoervergunning nodig

Uitzondering: uitvoerver-gunning van land buiten EU nodig als nationale wetgeving daar dat eist, anders geen documenten

Dode specimen Bijlage C en D

Uitzondering: geen documenten vereist

Uitzondering: geen documenten vereist

Uitzondering: geen documenten vereist

Naar boven

6.6.2 Uitzonderingen uitvoer en wederuitvoer persoonlijke bezittingen of huisraad

Algemene voorwaarden uitzondering
De uitzondering van het verbod op het vervoer en het buiten het grondgebied van Nederland brengen voor dode specimens (met inbegrip van jachttrofeeën) die als persoonlijke bezittingen of huisraad worden (weder)uitgevoerd, geldt als (Uitvoeringsverordening, artikel 58):

 • Deze niet met commerciële bedoelingen worden vervoerd of buiten de Unie worden gebracht en

  deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers die naar een derde land gaan
  of

 • deel uitmaken van persoonlijke bezittingen van natuurlijke personen die, komende vanuit de Unie, verhuizen naar een derde land.

Geen uitzondering uitvoer dode specimen bijlage A en B

Er is geen uitzondering voor persoonlijke bezittingen of huisraad bij uitvoer van dode specimens van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in bijlage A en B Basisverordening (Uitvoeringsverordening, artikel 58, lid 2).

Specifieke voorwaarden uitzondering wederuitvoer dode specimens bijlage A en B

Als wordt voldaan aan de algemene voorwaarden geldt een uitzondering voor dode specimens van beschermde dier- en plantensoorten (inclusief jachttrofeeën) genoemd in bijlage A en B Basisverordening die onder persoonlijke bezittingen of huisraad vallen bij wederuitvoer door een:

 • gewoonlijk in de Unie verblijvend persoon:
  de uitzondering geldt als de belanghebbende één van de volgende documenten overlegt:

  • een door de Douane geviseerde "kopie voor de houder" van een eerder gebruikte communautaire invoervergunning of uitvoervergunning
   of

  • een (door de Douane bij de eerste keer binnenbrengen geviseerde) kopie voor de houder van een in een derde land afgegeven uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat
   of

  • een bewijs dat de specimens in de Unie werden verworven. Als bewijs kunnen onder meer een factuur of een ontvangstbewijs dienen

  • gewoonlijk niet in de Unie verblijvend persoon: deze heeft alleen een uitvoervergunning van het land buiten de Unie nodig als de nationale wetgeving aldaar dat vereist. De controle op deze eis wordt door het land van uitvoer gedaan.
   Let op: Bij de wederuitvoer van hoorn van neushoorns of olifantenivoor in persoonlijke bezittingen of huisraad is de overlegging van een wederuitvoercertificaat aan de Douane altijd vereist.

Let op!

Bij de wederuitvoer van hoorn van neushoorns of olifantenivoor in persoonlijke bezittingen of huisraad is de overlegging van een wederuitvoercertificaat aan de Douane altijd vereist.
Specifieke voorwaarden uitzondering uitvoer en wederuitvoer bepaalde producten bijlage B

Als wordt voldaan aan de algemene voorwaarden en de specimens onder persoonlijke bezittingen of huisraad vallen, dan gelden dezelfde uitzonderingen als genoemd onder Specifieke bepalingen uitzondering dode specimens bijlage B.

Uitzondering dode specimens Bijlagen C en D

Als wordt voldaan aan de algemene voorwaarden geldt bij uitvoer of wederuitvoer een uitzondering voor dode specimens van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in bijlage C of D  Basisverordening die onder persoonlijke bezittingen of huisraad vallen. Er zijn geen documenten vereist.

Bij traditionele Chinese medicijnen staan meestal de ingrediënten vermeldt op de verpakking, maar geen aantallen. Je kunt dus niet nagaan welk gedeelte eventueel binnen een uitzondering valt en of de persoon voldoet aan de uitzondering. Uitgangspunt blijft in deze gevallen dat het verboden is te handelen in strijd met de Basisverordening en Uitvoeringsverordening (BAL, artikel 11.93) en dat documenten vereist zijn.

Tabel overzicht vrijstelling persoonlijke bezittingen en huisraad
Alleen van toepassing voor dode specimen genoemd in bijlagen A, B, C of D van de Basisverordening:

Dieren en planten

Reiziger met normale verblijfplaats in Unie

Reiziger met normale verblijfplaats niet in Unie

Dode specimen Bijlage A

Uitvoer

Uitzondering niet van toepassing

Wederuitvoer

Uitzondering met:

 • door Douane geviseerde “kopie voor de houder” van eerder gebruikte communautaire invoer- of uitvoervergunning
  of

 • kopie van in derde land afgegeven uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat
  of

 • een bewijs dat de specimens in de EU werden verworven.

Let op: Bij de wederuitvoer van hoorn van neushoorns of olifantenivoor in persoonlijke bezittingen of huisraad is de overlegging van een wederuitvoercertificaat aan de Douane altijd vereist.

Uitvoer

Uitzondering niet van toepassing

Wederuitvoer

Uitzondering met oorspronkelijke uitvoervergunning van buiten EU als nationale wetgeving daar dat eist, anders geen documenten

Let op: Bij de wederuitvoer van hoorn van neushoorns of olifantenivoor in persoonlijke bezittingen of huisraad, die deze persoon heeft verkregen buiten de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, is de overlegging van een wederuitvoercertificaat aan de Douane altijd vereist.

Dode specimens Bijlage B:

 • 125 gram kaviaar

 • drie "rainsticks" van cactussen

 • vier bewerkte specimens van kaaiman, krokodil of alligator

 • drie schelpen van karko of roze vleugelhoorn

 • vier dode specimens van zeepaardjes

 • drie specimens schelpen van doopvontschelpen, max 3 kg, 2 passende helften is een specimen

 • specimens van agarhout: ten hoogste één kg houtspaanders, 24 ml olie en twee reeksen kralen of gebedskettingen (of twee halskettingen of armbanden) per persoon

Uitvoer en wederuitvoer

Uitzondering, geen documenten vereist

Uitvoer en wederuitvoer

Uitzondering, geen documenten vereist

Dode specimens Bijlage B overige

Uitvoer

Uitzondering niet van toepassing

Wederuitvoer

Uitzondering van toepassing met:

 • door Douane geviseerde “kopie voor de houder” van eerder gebruikte communautaire invoer- of uitvoervergunning
  of

 • kopie van in derde land afgegeven uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat
  of

 • een bewijs dat de specimens in de EU werden verworven.

Let op: Bij de wederuitvoer van hoorn van neushoorns of olifantenivoor in persoonlijke bezittingen of huisraad is de overlegging van een wederuitvoercertificaat aan de Douane altijd vereist.

Uitvoer

Uitzondering niet van toepassing

Wederuitvoer

Uitzondering: oorspronkelijke uitvoervergunning uit land buiten EU als wetgeving daar dat vereist, anders geen documenten

Let op: Bij de wederuitvoer van hoorn van neushoorns of olifantenivoor in persoonlijke bezittingen of huisraad is de overlegging van een wederuitvoercertificaat aan de Douane altijd vereist.

Dode specimens Bijlage C en D

Uitvoer en wederuitvoer

Uitzondering: geen documenten vereist

Uitvoer en wederuitvoer

Uitzondering: geen documenten vereist

Naar boven

6.7 Specimens voor wetenschappelijke instellingen

Vrijstelling

Er is een uitzondering mogelijk op het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, vervoeren en onder zich hebben van specimens voor wetenschappelijk onderzoek van beschermde dier- en plantensoorten genoemd in bijlage A, B, C of D  Basisverordening. Dit betreft specimens uit herbaria en andere geconserveerde, gedroogde of ingesloten specimens uit musea en levende planten.

Let op!

Er kan een sprake zijn van een samenloop met de fytosanitaire wet- en regelgeving. Zie hiervoor het voorschrift fytosanitair. Voor levende bewortelde planten geldt bijvoorbeeld een 100% keuringsplicht.

Voorwaarden uitzondering

De uitzondering geldt als (Basisverordening artikel 7, lid 4 en Uitvoeringsverordening, artikel 52):

 • de specimens de Unie binnenkomen op een aangewezen douanekantoor (OR, artikel 4.38)

 • de formaliteiten voor uitvoer of wederuitvoer van de specimens worden vervuld op een

  aangewezen douanekantoor

 • het gaat om uitlening, schenking of uitwisseling voor niet-commerciële doeleinden tussen wetenschappers en wetenschappelijke instellingen die zijn ingeschreven bij een CITES- management autoriteit

 • de specimens zijn voorzien van een:

  • etiket voor wetenschappelijk materiaal dat voldoet aan de bepalingen in de CITES-Uitvoeringsverordening
   of

  • een gelijksoortig etiket afgegeven of goedgekeurd door een administratieve instantie van een derde land.

Alle erkende wetenschappelijke instellingen hebben hun eigen code, welke zij op het etiket vermelden.

Naar boven