Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

10.06.00 Wapens en munitie

8 Proces klantmanagement en werkzaamheden

In het proces klantmanagement gaat u na of de Wwm op de goederen van toepassing is.

Naar boven

8.1 Afgifte vergunningen/certificaten (incl. initieel onderzoek)

Bij de afweging om een vergunning te verlenen en bij het beheer van bestaande vergunningen, wordt de manier waarop Douane toezicht uitoefent op de naleving van VGEM-taken meegenomen.

In de douanewetgeving is geregeld wanneer en onder welke voorwaarden gebruik van een vereenvoudigde procedure is toegestaan. Voor het toepassen van een vereenvoudigde procedure is een vergunning vereist. Als men gebruikt maakt van een vereenvoudigde procedure, moet men zich ook houden aan de verplichtingen uit de Wwm.

Het douanekantoor dat bevoegd is om de vergunning vereenvoudigde aangifteprocedures te verlenen, legt in deze douanevergunning vast op welke wijze aan de verplichtingen uit de Wwm moet worden voldaan wanneer gebruikt wordt gemaakt van een vereenvoudigde aangifteprocedure.

Vergunning vereenvoudigde regeling toegestaan

Een vergunning voor een vereenvoudigde douaneregeling mag het toezicht op de naleving van de Wwm niet frustreren. Voor goederen waarop de Wwm van toepassing is en een consent , uitvoervergunning, ontheffing of vrijstelling noodzakelijk is, geldt daarom als voorwaarde een actieve meldplicht voor de aangever.

Verplichtingen aangifte wapens en munitie in vergunning

Als u heeft vastgesteld dat een aangevraagde vergunning voor een vereenvoudigde douaneregeling gaat gelden of ook geldt voor goederen (wapens en munitie) waarop de Wwm van toepassing is, dan vermeldt u in de af te geven vergunning:

 • dat de aangever actief moet melden aan de Douane dat er goederen worden aangegeven waarop de Wwm van toepassing is en een consent , uitvoervergunning, ontheffing of vrijstelling noodzakelijk is

 • op welk douanekantoor en hoe, de belanghebbende de melding moet doen en de vergunning moet overleggen

In de douanevergunning neemt u geen bepalingen of voorwaarden op die voortkomen uit de VGEM-bepalingen. Wel legt u in de individuele afspraken en het behandelplan de waarborgen en voorwaarden vast voor uitoefenen van het toezicht door de Douane.

In de douanevergunning neemt u geen bepalingen of voorwaarden op die voortkomen uit de VGEM-bepalingen. Wel legt u in de individuele afspraken en het behandelplan de waarborgen en voorwaarden vast voor uitoefenen van het toezicht door de Douane.

Naar boven

8.1.1 Algemene werkzaamheden afgifte en beheer vergunningen

Algemeen: afgifte en beheer van vergunningen

 1. Controleer vóór afgifte van aangevraagde vergunning of wapens en munitie deel uitmaken van het goederenpakket en tot welke categorie deze behoren.

 2. Controleer bij periodieke toetsing van vergunning of vergunning ook geldt of gaat gelden voor een bepaalde categorie wapens en munitie.

Naar boven

8.1.2 Vergunning inschrijving in de administratie van de aangever

Bij een aangifte voor brengen in het vrije verkeer via AGS wordt door het plaatsen van selectie-, en procedureprofielen invulling gegeven aan de mogelijkheid tot controle. Voor wapens en munitie betekent dit dat bij raking van het profiel wordt beoordeeld of voor de zending een consent of ontheffing voor handen is.

De vergunning inschrijving in de administratie van de aangever is een vereenvoudigde aangifteprocedure. De aangifte voor het in het vrije verkeer brengen wordt niet gedaan via AGS maar via een inschrijving in de administratie van de vergunninghouder. Daarna wordt deze inschrijving gevolgd door een periodiek aanvullende aangifte. Het toezicht moet dus op een andere wijze worden uitgeoefend.

Tijdens het initieel onderzoek moet bepaald worden of er sprake is van invoer (binnenkomen) van wapens en munitie. Is dit het geval dan moet beoordeeld worden in hoeverre door aanvrager rekening gehouden wordt met de wettelijke verplichtingen uit de Wwm.

Naar boven

8.1.3 Werkzaamheden afgifte vergunningen invoer

Werkzaamheden gericht op invoer

 1. Leg in vergunning vast op welk kantoor de aangifte moet worden gedaan tot plaatsing van wapens en munitie:

 2. op welk kantoor, op welk tijdstip en op welke plaats de belanghebbende consent of ontheffing moet overleggen wanneer hij gebruik maakt van vereenvoudigde aangifteprocedure.

 3. (werkafspraken) op welk kantoor de belanghebbende actieve melding moet doen als hij gebruik maakt van domiciliëringsprocedure.

Naar boven

8.1.4 Werkzaamheden afgifte vergunningen uitvoer

Werkzaamheden gericht op de uitvoer

 1. Leg in de vergunning vast op welk douanekantoor belanghebbende aangifte moet doen.

 2. op welke kantoor, op welk tijdstip en op welke plaats de belanghebbende de vergunning moet overleggen wanneer hij een (vereenvoudigde) douaneaangifte doet.

 3. (werkafspraken) op welk kantoor de belanghebbende een actieve melding moet doen als hij wapens en munitie brengt onder de douaneregeling douanevervoer gericht op de wederuitvoer.

Controle gebruik vereenvoudigde regeling en wapens en munitie

Bij de periodieke toetsing van een vergunning voor een vereenvoudigde douaneregeling controleert u of de belanghebbende de bepalingen uit de Wwm naleeft. U controleert of de vereenvoudigde regeling gebruikt wordt voor goederen waarop de Wwm van toepassing is en een vergunning, consent, uitvoervergunning of ontheffing voor handen is.

Aanpassing vergunning voor wapens en munitie

Als u bij een periodieke toetsing van de vergunning, een aanvullende (periodieke) aangifte of een administratieve controle vaststelt dat belanghebbende de regeling gebruikt voor goederen waarop de Wwm van toepassing is, dan handelt u als volgt:

Vergunning afgeven en beheren

 1. Neem verplichtingen voor die goederen op in vergunning.

 2. Pas controleprogramma aan.

 3. Controleer of de reeds gedane aangiften voldoen aan verplichtingen (consent, uitvoervergunning of ontheffing) uit Wwm.

 4. Als u een onregelmatigheid vaststelt, handel deze volgens instructies Werkzaamheden bij onregelmatigheid. Overleg ook met de klantcoördinator/relatiebeheerder en de risicomanager welke passende maatregelen in dat geval genomen moeten worden.

Naar boven

8.1.5 AEO certificaat

De Douane consulteert bij de behandeling van aan aanvraag voor een AEO-certificaat - via het Landelijk centrum AEO (LCAEO) - andere handhavingsdiensten over bedrijven die bij de Douane certificering hebben aangevraagd in het kader van horizontaal toezicht of de regeling Authorised Economic Operator (AEO) als bedoeld in UVo.DWU, artikel 24.

Er zijn voor wapens en munitie geen (specifieke) afspraken met het ministerie van Veiligheid en Justitie, waarmee bij de afgifte van een AEO-certificaat rekening moet worden gehouden.

Naar boven

8.1.6 Horizontaal toezicht Douane

De Douane consulteert het ministerie van Justitie en Veiligheid over bedrijven die met de Douane afspraken willen maken in het kader van horizontaal toezicht Douane.

Naar boven

8.2 Klantmanagement

8.2.1 Groepsgewijze klantmanagement

Het detecteren en afdekken van VGEM-risico’s is - net als bij fiscale risico’s - een gedeelde verantwoordelijkheid van respectievelijk de HHB en KM. Daarbij zal veelal sprake zijn van voldoen aan de formele VGEM-bepalingen die gelden voor wapens en munitie alsmede het leveren van een bijdrage aan de risicovinding.

Naar boven

8.2.2 Individueel klantmanagement

De klantcoördinator is verantwoordelijk voor de specifieke risicoafdekking bij een individuele klant. Hij/zij onderzoekt in hoeverre VGEM-risico’s spelen, welke maatregelen het bedrijf heeft genomen om de risico’s te beperken en de wijze waarop de resterende risico’s moeten worden afgedekt. Hiervoor maakt hij/zij gebruik van de compliancetoets.

Bij de beoordeling van de compliance worden VGEM-vragen en -risico’s meegenomen. Voor de interpretatie van de resultaten kan de klantcoördinator een collega van de VGEM-kennisstructuur raadplegen.

Om na te gaan in hoeverre het goederenpakket van een klant betrekking heeft op VGEM-aspecten, kan de klantcoördinator gebruik maken van de VGEM tool. Ook kan (VGEM)informatie verkregen worden uit de in de GPA ingebrachte profielen.

De uitkomsten van de compliancetoets zijn bepalend voor de specifieke detectie- en afdekkingactiviteiten die moeten worden verricht.

Compliancetoets

In de compliancetoets zijn naast vragen op fiscaal gebied ook VGEM-vragen opgenomen. Deze vragen ondersteunen de klantcoördinator bij het meten van het complianceniveau van zijn klant.

Wat betreft het interpreteren van de resultaten op VGEM-terrein verkregen uit bijvoorbeeld de VGEM-tool en de compliancetoets kan de klantcoördinator een collega van de VGEM-kennisstructuur raadplegen. De klantcoördinator bepaalt vervolgens hoe de vergunninghouder gecontroleerd moet worden.

Naar boven

8.3 Administratief toezicht

Door administratief toezicht op vereenvoudigingen en vergunningen, overwegend via de administratie van een bedrijf, wordt vastgesteld of aan alle wettelijke bepalingen is voldaan.

Administratieve controle vergunninghouders

Als u tijdens een administratieve controle constateert dat het bedrijf ook goederen doet binnenkomen, doet uitgaan of doet doorvoeren waarop de Wwm van toepassing is, controleer dan of:

 • in de douanevergunning als voorwaarde is opgenomen dat voor deze goederen een actieve meldplicht geldt

 • aan de hand van de administratieve bescheiden de klant deze vergunningvoorwaarden ter zake naleeft

Vereenvoudigde douaneregeling gebruikt voor wapens en munitie

 1. Voer de werkzaamheden uit die zijn beschreven in het Proces aangiftebehandeling.

 2. Neem maatregelen voor eventuele aanpassing van de vergunning.

 3. Als u een onregelmatigheid vaststelt, handel deze af zoals in het onderdeel Werkzaamheden bij onregelmatigheid is beschreven. Overleg ook met de klantcoördinator/relatiebeheerder en de risicomanager welke passende maatregelen in dit geval genomen moeten worden.

De medewerker die de administratieve controle verricht, is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de controleopdracht. Als de controleopdracht ook betrekking kan hebben op wapens en munitie, maakt hij gebruik van in de controleopdracht verwerkte (VGEM)informatie, de controlekaarten AC dan wel het behandelprogramma in de controleapplicatie Toezicht Ondersteunend Programma (TOP). Voor wapens en munitie is een controlekaart AC beschikbaar. Deze is ook opgenomen in de Controleset.

Naar boven

8.3.1 Administratieve controle vergunning inschrijving in de administratie van de aangever (invoer)

Vergunninghouders inschrijving in de administratie van de aangever (invoer) dienen periodiek (meestal maandelijks) een aanvullende aangifte in. Bij de behandeling van de maandaangifte kunnen zaken naar voren komen die nadere controle behoeven. Dit kan via een administratieve controle.

Bij de voorbereiding van de administratieve controle moet via de eerder ingediende periodieke aangiften beoordeeld worden of er sprake is geweest van de invoer van wapens en munitie. Die beoordeling moet plaatsvinden door gebruik te maken van de VGEM tool en GPA werkzame profielen.

De hierbij 'geraakte' aangifteregels moeten onderzocht worden op een mogelijk onrechtmatige invoer.

Naar boven

8.3.2 Administratieve controle overige vergunninghouders inschrijving in de administratie van de aangever

Aan de in- en uitvoer (binnenkomen en uitgaan) van wapens en munitie zijn verplichtingen verbonden. Meestal zullen deze verplichtingen worden gecontroleerd in het proces aangiftebehandeling bij het verwerken van de douaneaangifte. Er zijn echter diverse mogelijkheden om douaneprocedures via het verlenen van vergunningen te vereenvoudigen. De naleving van de verplichtingen zoals die in de douanevergunning zijn opgenomen, wordt gecontroleerd via de administratie van de vergunninghouder. Ook vergunninghouders die wapens en munitie in hun goederenpakket hebben, komen voor een administratieve controle in aanmerking.

Naar boven

8.3.3 Controle na invoer / uitvoer

De Douane voert ook administratieve controles uit bij importeurs en exporteurs die niet in het bezit zijn van een douanevergunning. Bij invoer spreken we dan van een controle na invoer (CNI) en bij uitvoer van een controle na uitvoer (CNU).

Tijdens een CNI(U) wordt de juistheid van de vermeldingen in de aangifte gecontroleerd (DWU, artikel 48). De controle dient vaak een financieel belang, maar kan ook van belang zijn voor de wettelijke verplichtingen met betrekking tot wapens en munitie.

Ook de Adw biedt de ruimte voor een soortgelijke controle, waarbij de vermelding in de aangifte geen vereiste is. De Douane heeft dan een ruime bevoegdheid voor een controle na invoer en uitvoer op VGEM aspecten. In theorie is er een ruimere bevoegdheid. In de praktijk maakt de Douane van de geboden ruimte geen gebruik zolang daarover met de beleidsverantwoordelijke departementen geen afspraken zijn gemaakt.

Controle na invoer

Als u opdracht krijgt om bij een CNI te controleren op de naleving van de Wwm, handelt u als volgt:

Controle na invoer

 1. Voer de werkzaamheden uit die zijn beschreven in Proces aangiftebehandeling.

 2. Neem maatregelen voor aanpassing van de vergunning.

 3. Als u een onregelmatigheid vaststelt, handel deze af volgens instructies ‘Werkzaamheden bij onregelmatigheid’. Overleg ook met de klantcoördinator/relatiebeheerder en de risicomanager welke passende maatregelen in dit geval genomen moeten worden.

Controle na uitvoer

Controle na uitvoer

 1. Voer de werkzaamheden uit die zijn beschreven in Proces aangiftebehandeling.

 2. Neem maatregelen voor aanpassing van de vergunning.

 3. Als u een onregelmatigheid vaststelt, handel deze af volgens instructies ‘Werkzaamheden bij onregelmatigheid’. Overleg ook met de klantcoördinator/relatiebeheerder en de risicomanager welke passende maatregelen in dit geval genomen moeten worden.

Als u bij een controle na uitvoer wapens en munitie aantreft, controleert u tevens of het Bsg van toepassing is. Meer informatie vindt u in het voorschrift Strategische goederen.

Naar boven

8.3.4 IT 16 / deelinventarisatie

IT 16-controles zijn deelinventarisaties in een opslaginstituut, die in opdracht van KM worden uitgevoerd. De controles worden aangestuurd door de klantcoördinatoren en relatiebeheerders. Bij sommige regiokantoren is deze taak echter speciaal toegewezen aan andere functionarissen.

Van het totale aantal VGEM-terreinen waarin de Douane een controletaak heeft, is er slechts een beperkt aantal waarop bij de uitvoering van de IT 16-werkzaamheden mogelijkheden zijn. Er bestaat een standaard controleopdracht geformuleerd voor de deelinventarisaties. De opdrachten kunnen worden uitgebreid met relevante VGEM-aspecten. Bij het opstellen van de controleopdracht IT 16 onderzoeken de verantwoordelijke medewerkers vooraf of een (of meer) van deze taakgebieden ook daadwerkelijk relevant is tijdens de controle. Als het mogelijk is maken zij hierbij gebruik van de VGEM tool en vragen indien nodig de input van vraagbaken of VGEM-deskundige. De medewerker voegt de relevante controlekaart(en) IT 16 bij de controleopdracht.

Controlekaarten IT 16

Om de controlemedewerkers te ondersteunen bij deelinventarisaties zijn de controlekaarten IT16 ontwikkeld. Naast een algemene IT 16-controlekaart bestaat er een specifieke kaart voor wapens en munitie. Iedere controlekaart IT 16 beschrijft waar de controlemedewerker tijdens de controle met betrekking tot dat VGEM-onderwerp, op moet letten en welke acties moeten worden ondernemen indien er tijdens controle mogelijke onregelmatigheden worden geconstateerd.

Naar boven

8.4 Behandeling aanvullende aangifte inschrijving in de administratie van de aangever

8.4.1 Algemene uitgangspunten

Deze aangiften worden geautomatiseerd aangeleverd en behandeld met behulp van de applicatie GPA (geautomatiseerd periodiek aangifte). De door DLTC gemaakte AGS-profielen zijn opgenomen in de GPA. Hierdoor wordt rekening gehouden met de wettelijke (VGEM)verplichtingen, die van toepassing kunnen zijn. De GPA is dan ook een tool geworden, die de medewerkers van KM ondersteunt bij het detecteren en afdekken van VGEM-risico's.

Bij de controle van de aanvullende aangifte wordt vastgesteld of op het moment dat de goederen hun bestemming (brengen in het vrije verkeer) kregen ook voldeden aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van wapens en munitie.

Bij het proces Maandaangifte kunnen de VGEM-risico's blijken uit de in de GPA werkzame profielen. Voor individueel te behandelen klanten is de klantcoördinator verantwoordelijk voor het beoordelen van deze risicosignalen. Zo nodig neemt hij de nodige maatregelen, zoals bijvoorbeeld het omzetten van risico's in controleopdrachten. Voor groepsgewijze te behandelen klanten zullen deze signalen terechtkomen bij de relatiebeheerder. De relatiebeheerder beslist wat er met deze signalen moet gebeuren (doorsturen naar de fase AC of terugleggen bij de DLTC).

Daarnaast is het mogelijk om de gegevens uit de maandaangifte met behulp van de VGEM tool te beoordelen. Beide zo nodig in aanvulling op de generieke risicobeheersing door de DLTC.

Verplichtingen die bij de behandeling van de periodieke aangifte gecontroleerd kunnen worden zijn terug te vinden in het hoofdstuk aangiftebehandeling.

De door de GPA werkzame profielen 'geraakte' aangifteregels moeten onderzocht worden op een mogelijk onrechtmatige invoer.

Naar boven

8.4.2 Werkzaamheden aanvullende aangifte vergunning inschrijving in de administratie van de aangever

Als in een aanvullende periodieke aangifte gegevens over wapens en munitie staan, ga dan bij de klantcoördinator na of voor de vergunninghouder bekend is dat wapens en munitie onderdeel zijn van het goederenpakket.

Als u opdracht krijgt om bij de behandeling van een aanvullende (periodieke) aangifte te controleren of de vereenvoudigde regeling wordt gebruikt voor goederen (wapens en munitie) waarop de Wwm van toepassing is, handelt u als volgt:

Vereenvoudigde aangifteprocedure gebruikt voor wapens en munitie

 1. Voer werkzaamheden uit die zijn beschreven in onderdeel Proces aangiftebehandeling.

 2. Neem maatregelen voor eventuele aanpassing van de vergunning.

 3. Als u een onregelmatigheid vaststelt, handel deze af volgens instructie ‘Werkzaamheden bij onregelmatigheid’. Overleg ook met klantcoördinator/relatiebeheerder en de risicomanager welke passende maatregelen in dit geval genomen moeten worden.

Naar boven

8.5 Hulpmiddelen voor VGEM-werkzaamheden binnen KM

Door het grote aantal VGEM-onderwerpen is het lastig om vast te stellen welke VGEM-onderwerpen van belang zijn in relatie tot een klant, aangifte of goederencode. Om een indicatie te kunnen geven welke VGEM-onderwerpen mogelijk relevant zijn, zijn er enkele tools ontwikkeld. Deze tools ondersteunen de medewerkers KM en HR/I bij het detecteren en afdekken van VGEM-risico’s. In deze paragraaf worden de tools besproken.

VGEM-tool

De VGEM-tool ondersteunt medewerkers bij het inzichtelijk maken van de VGEM-indicaties die van toepassing zijn bij de diverse goederencodes. De VGEM-tool is niet meer dan een hulpmiddel om VGEM-rakingen in beeld te brengen. Op basis van de informatie die de VGEM-tool oplevert, zal een nadere analyse moeten plaatsvinden.

Profielen in de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA)

De door de DLTC gemaakte profielen zijn opgenomen in de applicatie GPA. Hiermee is de GPA ook een tool geworden die de medewerkers van KM ondersteunt bij het detecteren en afdekken van VGEM-risico’s. De DLTC is verantwoordelijk voor het periodiek aanleveren van de profielen zodat deze in de GPA kunnen worden opgenomen. Daarnaast heeft de DLTC de beschikking over de aangiftegegevens uit de GPA zodat op basis hiervan ook VGEM-risico’s kunnen worden afgedekt.

Naar boven

8.6 Afhandeling onregelmatigheden

Bij onregelmatigheden handelt u - voor zover van toepassing - volgens de gebruikelijke instructies.

Naar boven