Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

16.00.00 Actieve veredeling

16 Bijlage 3. Dossier voor toets economische voorwaarden door de Commissie

16.1 Dossier voor toets economische voorwaarden door de Commissie

Als na een aanvraag voor een vergunning actieve veredeling een toets op de economische voorwaarden is vereist, zendt de Douane het dossier naar de Commissie met het verzoek om een dergelijke toets.
(artikel 259, lid 1 UVo.DWU)

Het dossier dat wordt gezonden naar de Commissie moet worden voorzien van een uitgebreide motivering (opgesteld door de aanvrager van de vergunning). Uit deze motivering moet duidelijk blijken waarom de aanvrager van mening is dat aan de economische voorwaarden is voldaan. De motivering moet worden opgesteld in het Engels.

De aanvrager moet bijvoorbeeld aantonen dat binnen de Unie niet of niet voldoende grondstoffen beschikbaar zijn met de kwaliteit of de prijs die hij kan gebruiken.

Voorbeeld

Als de aanvrager stelt dat Unie grondstoffen te duur zijn dan zal hij aan de hand van kostprijscalculaties het prijsverschil moeten aantonen en hij zal moeten aantonen dat dit prijsverschil zal leiden tot het verlies van afzet. Een prijsverschil alleen is niet voldoende. Als gebruik van Unie-goederen leidt tot een kostprijs die 0,5 procent hoger is bij goederen die een winstmarge hebben van 15 procent, dan zal bij toetsing door de Commissie al snel geconstateerd worden dat niet aan de economische voorwaarden wordt voldaan. Bij het vergelijken van prijzen kan niet worden volstaan met één of twee prijsopgaven. De vergelijking moet (een groot deel van) de Unie markt betreffen.

Bij goederen die, op het tijdstip van plaatsing onder de regeling actieve veredeling, onderworpen zouden zijn aan een landbouwpolitieke of handelspolitieke maatregel indien zij werden aangegeven voor het vrije verkeer zal de aanvrager duidelijk moeten maken waarom het essentieel is dat hij toch die goederen wil/moet gebruiken en waarom de regeling actieve veredeling nodig is. Hij zal duidelijk moeten maken waarom geen gebruik gemaakt kan worden van Uniegoederen of van goederen uit derde landen waarop geen landbouwpolitieke of handelspolitieke maatregel van toepassing is.

Naar boven

16.2 Vertrouwelijke en niet-vertrouwelijke versie van de motivering

Een deskundigengroep bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten (Customs Expert Group – afdeling bijzondere regelingen) adviseert de Commissie over de vraag of al dan niet aan de economische voorwaarden is voldaan. Ook het bedrijfsleven kan via de leden van de Trade Contact Group haar mening geven voordat de conclusie wordt getrokken. Als de aanvrager gevoelige informatie in de motivering heeft staan (denk bijvoorbeeld aan kostprijscalculaties of prijsopgaven van leveranciers) die deze niet bekend wil maken dan moeten twee versies van de motivering worden gemaakt. Een versie met de vertrouwelijke informatie voor de leden van de Customs Expert Group – afdeling bijzondere regelingen en een versie waarin de vertrouwelijke informatie onleesbaar is gemaakt die gebruikt kan worden voor het raadplegen van derden.

Naar boven