Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

16.00.00 Actieve veredeling

12 Bijzondere gevallen van aanzuivering

Met het oog op de aanzuivering van de regeling actieve veredeling IM/EX worden de volgende gevallen als wederuitvoer aangemerkt (terwijl de goederen op de markt worden gebracht en het douanegebied van de Unie niet verlaten):

 • De levering van veredelingsproducten aan diplomatieke of consulaire ambtenaren die recht hebben op vrijstelling van invoerrechten.

 • De levering van veredelingsproducten aan strijdkrachten van andere landen die gelegerd zijn op het grondgebied van een lidstaat en recht hebben op vrijstelling van invoerrechten.

 • De levering van luchtvaartuigen.

  De goederen moeten worden gebruikt voor de vervaardiging en herstelling (inclusief onderhoud), wijziging of ombouw van luchtvaartuigen of delen daarvan. Hierbij gaat het om zowel burgerluchtvaartuigen als militaire luchtvaartuigen.

  De Douane kan toestaan dat de regeling actieve veredeling wordt aangezuiverd als de goederen voor de eerste keer zijn gebruikt voor deze doeleinden. De toestemming moet in de vergunning actieve veredeling worden opgenomen. De niet-Uniegoederen worden dan Uniegoederen en het douanetoezicht houdt op te bestaan. De regeling actieve veredeling wordt dus aangezuiverd voordat het luchtvaartuig wordt geleverd.

  Een vergunninghouder actieve veredeling kan de goederen gebruiken om zelf een luchtvaartuig te produceren, maar hij kan ook een onderdeel van een luchtvaartuig produceren en dit veredelingsproduct vervolgens leveren aan de producent van een luchtvaartuig. Het is niet relevant of het luchtvaartuig wordt geleverd aan een afnemer die is gevestigd in of buiten het douanegebied van de Unie.

  Aan de hand van de administratie van de vergunninghouder moet te controleren zijn dat de regeling naar behoren wordt toegepast. De administratie moet onder meer onderdeelnummers, interne bedrijfscodes en serienummers van de goederen bevatten en uit de administratie moet blijken wanneer de aanzuivering van de regeling heeft plaatsgevonden.

Voorbeeld

Een bedrijf heeft een vergunning actieve veredeling om vleugels van een luchtvaartuig te vervaardigen. Voor de vervaardiging van de vleugels worden composiet platen uit China gebruikt.

Op 7 oktober wordt 1.000 kg composiet platen uit China onder de regeling actieve veredeling geplaatst. Op 12 oktober worden de composiet platen gebruikt om de vleugels te vervaardigen.

Op dat tijdstip worden de composiet platen geacht te zijn wederuitgevoerd. De vleugels (inclusief de eventuele resten en afval van de composiet platen) hebben de douanestatus van Uniegoederen.

De vergunninghouder moet in zijn administratie de exacte gegevens van de goederen vermelden en de datum waarop de aanzuivering van de regeling heeft plaatsgevonden (12 oktober).

De vleugels (veredelingsproduct) worden vervolgens geleverd aan een producent van luchtvaartuigen die is gevestigd in het douanegebied van de Unie. Aangezien de vleugels de douanestatus van Uniegoederen hebben, hoeft de producent van het luchtvaartuig niet een vergunning actieve veredeling te hebben en kan het vervoer van de vleugels naar de producent van het luchtvaartuig plaatsvinden zonder gebruik te maken van de regeling extern Uniedouanevervoer.

De producent van het luchtvaartuig assembleert alle onderdelen (inclusief de vleugels) tot een luchtvaartuig. Het luchtvaartuig heeft de douanestatus van Uniegoederen. Bij uitvoer van het luchtvaartuig zal een aangifte ten uitvoer moeten worden gedaan.

 • De levering van ruimtevaartuigen en de daarbij behorende uitrusting.

  De goederen moeten worden gebruikt voor de vervaardiging, herstelling (inclusief onderhoud), wijziging of ombouw van satellieten, lanceerinstallaties, gronduitrusting of delen daarvan.

  De Douane kan toestaan dat de regeling actieve veredeling wordt aangezuiverd als de goederen voor de eerste keer zijn gebruikt voor deze doeleinden. De toestemming moet in de vergunning actieve veredeling worden opgenomen.

  Aan de hand van de administratie van de vergunninghouder moet te controleren zijn dat de regeling naar behoren wordt toegepast.

 • De levering van hoofdveredelingsproducten waarvoor het erga omnes invoerrecht vrij is of waarvoor een luchtwaardigheidscertificaat is afgegeven.

  De Douane kan toestaan dat de regeling actieve veredeling wordt aangezuiverd als de goederen voor de eerste keer zijn gebruikt in de veredeling. De toestemming moet in de vergunning actieve veredeling worden opgenomen.

  Aan de hand van de administratie van de vergunninghouder moet te controleren zijn dat de regeling naar behoren wordt toegepast.

 • De verwijdering, volgens de daarvoor geldende voorschriften van secundaire veredelingsproducten waarvan de vernietiging onder douanetoezicht om milieuredenen verboden is.

  De vergunninghouder moet in dit geval aantonen dat aanzuivering van de regeling overeenkomstig de normale voorschriften onmogelijk of economisch niet verantwoord is.

(artikel 324, lid 1 UVo.DWU)

Let op!

De hiervoor genoemde vereenvoudigde aanzuivering van de regeling actieve veredeling IM/EX is niet van toepassing in de volgende gevallen:
 • Wanneer de goederen die onder de regeling actieve veredeling zijn geplaatst, onderworpen zouden zijn aan een landbouwpolitieke of handelspolitieke maatregel, een voorlopig of definitief antidumpingrecht, een compenserend recht, een vrijwaringsmaatregel of een aanvullend recht dat voortvloeit uit een schorsing van concessies indien zij werden aangegeven voor het vrije verkeer.
  Een maatregel inzake voorafgaand Unietoezicht is ook een handelspolitieke maatregel. Producten die aan voorafgaand Unietoezicht zijn onderworpen, kunnen pas na overlegging van een toezichtsdocument in het vrije verkeer worden gebracht.

 • Wanneer een douaneschuld zou zijn ontstaan op grond van een zogenaamde “no drawback” clausule voor niet van oorsprong zijnde goederen die onder de regeling actieve veredeling zijn geplaatst, indien de vergunninghouder actieve veredeling voornemens is de goederen weder uit te voeren. De “no-drawback” clausule houdt in dat er geen terugbetaling of kwijtschelding of vrijstelling van invoerrechten mag worden verleend voor niet van oorsprong zijnde goederen die worden gebruikt voor de vervaardiging van producten waarvoor een bewijs van oorsprong wordt afgegeven of opgesteld in het kader van een preferentiële regeling.
  Zie voor informatie over de “no drawback” clausule en een overzicht van de preferentiële regelingen waarin een dergelijke clausule is opgenomen onderdeel 8.00.00 van dit Handboek.

(artikel 324, lid 2 UVo.DWU)

Voorbeeld

Een bedrijf heeft een vergunning actieve veredeling om een luchtvaartuig te vervaardigen. Het bedrijf heeft een contract met een afnemer in Turkije om een luchtvaartuig te bouwen en te leveren. Voor de vervaardiging van het luchtvaartuig worden landingsgestellen uit China gebruikt.

Op 15 maart wordt een landingsgestel uit China onder de regeling actieve veredeling geplaatst (douanewaarde € 100.000, invoerrecht 2,7%).

Het luchtvaartuig wordt geleverd aan een afnemer in Turkije. Voor het luchtvaartuig wordt een bewijs van oorsprong (EUR.1) afgegeven.

Aangezien in de preferentiële regeling met Turkije een “no drawback” clausule is opgenomen en de vergunninghouder actieve veredeling voornemens is om het luchtvaartuig weder uit te voeren, wordt het landingsgestel na het gebruik niet geacht te zijn wederuitgevoerd. Het luchtvaartuig heeft als gevolg daarvan de douanestatus van niet-Uniegoederen.

In dit geval moet voor het luchtvaartuig een aangifte tot wederuitvoer worden ingediend.

Aangezien voor het luchtvaartuig een bewijs van oorsprong wordt afgegeven, ontstaat een douaneschuld bij invoer door aanvaarding van de aangifte tot wederuitvoer. De douaneschuld (€ 2.700) ontstaat voor het niet van oorsprong zijnde landingsgestel dat in het luchtvaartuig is gebruikt.