Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

16.00.00 Actieve veredeling

3 De vergunning

3.1 Aanvraag en voorwaarden vergunning

Voor het gebruik van de regeling actieve veredeling is een vergunning vereist van de Douane.

Zie voor informatie over de aanvraag van een vergunning actieve veredeling hoofdstuk 2 van onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.

Zie voor informatie over de gevallen waarin een aanvraag van een vergunning actieve veredeling op basis van een douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling kan worden gedaan paragraaf 3.8 van dit onderdeel.

De vergunning wordt slechts verleend aan een persoon als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie, waarborgen bieden voor het goede gebruik van de regeling, het stellen van zekerheid en het kunnen uitoefenen van douanetoezicht zonder administratieve maatregelen te hoeven nemen die niet in verhouding staan tot de betrokken economische behoeften.

Zie voor deze voorwaarden hoofdstuk 3 van onderdeel 15.00.00 van dit Handboek.

(artikel 211 DWU)

Naar boven

3.2 Gevestigd in het douanegebied van de Unie

Een vergunning actieve veredeling wordt in principe slechts verleend aan een persoon die is gevestigd in het douanegebied van de Unie.
(artikel 211, lid 3 letter a DWU )

Let op!

In incidentele gevallen, wanneer de douaneautoriteiten dit gerechtvaardigd achten, kan een vergunning actieve veredeling worden aangevraagd door een persoon die is gevestigd buiten het douanegebied van de Unie.

Mocht een vergunning worden aangevraagd door een buiten het douanegebied van de Unie gevestigde persoon, dan wordt deze aanvraag voorgelegd aan de Coördinatiegroep Formaliteiten en Bijzondere regelingen. Deze coördinatiegroep beslist of sprake is van een “gerechtvaardigd incidenteel geval”.

Het dossier dat wordt gezonden naar de Coördinatiegroep Formaliteiten en Bijzondere regelingen moet worden voorzien van een uitgebreide motivering (opgesteld door de aanvrager van de vergunning). Uit deze motivering moet duidelijk blijken waarom de aanvrager van mening is dat sprake is van een gerechtvaardigd incidenteel geval.

Of sprake is van een gerechtvaardigd incidenteel geval moet restrictief worden uitgelegd. Als een aanvrager regelmatig goederen onder de regeling wil plaatsen, dan is geen sprake van een gerechtvaardigd incidenteel geval.

(artikel 161 GVo.DWU)

Plaats indienen aanvraag vergunning

Wanneer de aanvrager van een vergunning actieve veredeling buiten het douanegebied van de Unie is gevestigd, dan moet de aanvraag worden ingediend bij de douaneautoriteit die bevoegd is voor de plaats waar de goederen voor het eerst zullen worden verwerkt.

(artikel 162, lid 2 GVo.DWU)

Voorbeeld

Een toerist uit Zwitserland heeft een grasmaaier gekocht tijdens zijn vakantie in het douanegebied van de Unie. Bij aankomst in Zwitserland komt hij erachter dat de grasmaaier niet naar behoren werkt. Hij wil de grasmaaier (op grond van de contractuele garantieverplichting) laten herstellen in het douanegebied van de Unie en vraagt daarvoor een vergunning actieve veredeling aan.

De vergunning actieve veredeling kan in dit geval worden verleend aan een buiten het douanegebied van de Unie gevestigde persoon. Er is sprake van een gerechtvaardigd incidenteel geval.

Naar boven

3.3 Veredelen of laten veredelen

Een vergunning actieve veredeling wordt slechts verleend aan de persoon die de goederen veredelt of laat veredelen.
(artikel 211, lid 3 letter d DWU )

Deze voorwaarde van veredelen of laten veredelen maakt het verlenen van de vergunning alleen mogelijk aan een persoon die verantwoordelijk gehouden kan worden voor de veredeling.

Een vergunninghouder kan de goederen zelf veredelen. Een vergunninghouder kan de goederen ook laten veredelen door een of meer veredelingshandelingen uit te besteden aan een andere persoon. De vergunninghouder die de goederen laat veredelen, moet de regie voeren over de veredeling. De naam en het adres van de andere betrokken persoon moeten dan worden vermeld in de vergunning actieve veredeling (gegevenselement 7/5 bijlage A GVo.DWU).

Een vergunning actieve veredeling kan niet worden verleend aan een logistiek dienstverlener, omdat een logistiek dienstverlener de goederen niet veredelt of laat veredelen.

Naar boven

3.4 Identificatie van de goederen

De onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen moeten in de veredelingsproducten kunnen worden geïdentificeerd.

Let op!

Deze voorwaarde is niet van toepassing op bij de productie gebruikte hulpmiddelen. Zie voor informatie over bij de productie gebruikte hulpmiddelen hoofdstuk 2 van dit onderdeel.

In de vergunning actieve veredeling moeten de identificatiemaatregelen worden vermeld aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de veredelingsproducten zijn voortgebracht bij de veredeling van onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen.

Als identificatiemaatregelen kunnen worden gebruikt fabricagenummers, merktekens, monsters, stalen, tekeningen, technische beschrijvingen of andere identificatiemiddelen.
(artikel 256, lid 2 DWU en artikel 240, lid 1 letter a GVo.DWU)

Naar boven

3.5 Terugbrengen in oorspronkelijke staat en omzeilen van oorsprongsregels

Daarnaast wordt een vergunning voor de regeling actieve veredeling slechts verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de goederen kunnen na behandeling niet meer op economisch verantwoorde wijze worden teruggebracht tot de soort waartoe zij behoorden of tot de staat waarin zij zich bevonden toen zij onder de regeling actieve veredeling werden geplaatst;

 • het gebruik van de regeling actieve veredeling kan er niet toe leiden dat de oorsprongsregels en kwantitatieve beperkingen die van toepassing zijn op de ingevoerde goederen worden omzeild.

Deze voorwaarden gelden niet wanneer het bedrag aan invoerrechten wordt bepaald overeenkomstig artikel 86, lid 3 DWU.

(artikel 240, lid 3 GVo.DWU)

Naar boven

3.6 Economische voorwaarden

Een vergunning actieve veredeling kan alleen worden verleend als aan de economische voorwaarden is voldaan. Dit houdt in dat het verlenen van een vergunning actieve veredeling er niet toe mag leiden dat de wezenlijke belangen van producenten in de Unie worden geschaad.

(artikel 211, lid 4 letter b DWU)

Zie voor informatie over economische voorwaarden hoofdstuk 4 van dit onderdeel.

Naar boven

3.7 Goederencode in de vergunning actieve veredeling

In de aanvraag en de vergunning actieve veredeling moeten de eerste 4 cijfers van de code van de gecombineerde nomenclatuur worden vermeld van de goederen die onder de regeling actieve verdeling mogen worden geplaatst.

In een aantal gevallen moet echter de GN-code (8 cijfers) worden vermeld. De GN-code (8 cijfers) moet worden vermeld wanneer:

 • equivalente goederen zullen worden gebruikt;

 • de goederen die onder de regeling actieve verdeling worden geplaatst onder bijlage 71-02 GVo.DWU vallen;

 • code 22 voor de economische voorwaarden wordt gebruikt (de-minimisregel): de totale waarde van onder de regeling actieve veredeling te plaatsen goederen per aanvrager en kalenderjaar is voor iedere GN-code (8 cijfers) niet hoger dan € 300.000;

 • het bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkomstig artikel 85, lid 1 DWU, tenzij de vergunning actieve veredeling uitsluitend wordt aangevraagd en verleend voor vernietiging;

 • het bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkomstig artikel 86, lid 3 DWU en een beroep wordt gedaan op flexibele toepassing van artikel 85, lid 1 DWU zoals beschreven in hoofdstuk 9 van dit onderdeel.

Voor de veredelingsproducten (hoofdveredelingsproducten en in voorkomend geval secundaire veredelingsproducten) moet hetzelfde aantal cijfers van de goederencode worden vermeld als voor de onder de regeling actieve veredeling te plaatsen goederen. In het vak “Omschrijving van de goederen” moet naast de omschrijving van de veredelingsproducten ook worden vermeld “secundair veredelingsproduct” als dat van toepassing is. Zie voor informatie over veredelingsproducten hoofdstuk 5 van dit onderdeel.

Naar boven

3.8 De vergunning op basis van een douaneaangifte

Een aanvraag voor een vergunning actieve veredeling kan op basis van een douaneaangifte tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling in de standaard procedure worden gedaan, op voorwaarde dat:

 • andere dan de in bijlage 71-02 GVo.DWU opgenomen goederen onder de regeling actieve veredeling worden geplaatst;

 • de in bijlage 71-02 GVo.DWU opgenomen goederen een douanewaarde van niet meer dan €150.000 hebben en deze goederen onder douanetoezicht worden vernietigd wegens uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde omstandigheden.

(artikel 163, lid 1 letter c en letter g GVo.DWU)

Er moet dan een door de aangever opgesteld document ter beschikking staan van de Douane op het tijdstip waarop de douaneaangifte wordt ingediend. Deze zogenaamde “Opgave aanvullende gegevens en voorwaarden bij aanvraag vergunning op aangifte (DO 162)” is te downloaden van de website van de Douane.

De DO 162 bevat aanvullende gegevenselementen die de Douane nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen over het verlenen van de vergunning. De DO 162 wordt daarom altijd opgevraagd bij de behandeling van de douaneaangifte.

Bij de verificatie van de douaneaangifte beoordeelt de Douane op grond van de gegevens in de douaneaangifte en de gegevens in de DO 162 of de vergunning kan worden verleend. De vergunning op basis van een douaneaangifte wordt verleend door vrijgave van de goederen voor de regeling.
(artikel 262 UVo.DWU)

Een aanvraag voor een vergunning actieve veredeling kan niet op basis van een douaneaangifte worden gedaan wanneer sprake is van:

 • een vereenvoudigde aangifte, waarbij gegevens of bescheiden ontbreken op het moment van aanvaarding;

 • gecentraliseerde vrijmaking;

 • een aangifte door middel van inschrijving in de administratie van de aangever;

 • een grensoverschrijdende vergunning;

 • het gebruik van equivalente goederen;

 • een vergunning met terugwerkende kracht;

 • een toets op de economische voorwaarden (zie hoofdstuk 4 van dit onderdeel).

(artikel 163, lid 2 GVo.DWU)

Naar boven